Софтуер за мебелно проектиране DESIGN SINTEZ

Допълнения и корекции в програмата – 2015 2014  2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007    2006   2005    2004    2003


Декември 2014


Допълнение
Модул Шкафове v.9.78.1
 • При определяне на параметрите на Рафтове чекмеджета тръби  полето  Общ обем е разрешено за въвеждане на размер на областта по височина, в която да бъдат разположени детайлите (рафтове/чекмеджета...).
 • Към опциите за персонално кантиране на отделните страни на детайлите са добавени означения дали намаля размера на детайла и дебелината на съответния кант. Отнася се за детайли Лява / дясна страници; под; таван; гръб / гърбове.
 • В Парамери на преградите при пропорционално разпределение да се изписва позицията на преградите спрямо дясната страна на лява страница в полета Отляво.
 • В параметри на Рафтове чекмеджета тръби бутоните за измерване на отстоянията: отдолу; отляво; отдясно; отпред, отзад, както и параметър Общ обем, са подменени с нова система за измерване. Вградени са два метода за измерване: Измерва разстояние (проекция по X/Y/Z) и Линейно измерване (дистанция). Операцията се стартира с десен бутон в съответното поле.
Допълнение
Модул Кухненски плотове и мивки v.1.63
 • Добавен нов модел батерия (стенна).
Допълнение
Модул Добавя врати/чела и дръжки v.4.14
 • В Параметри и контроли е добавен параметър Равни вътрешни и външни луфтове. Изравнява по ХОРИЗОНТАЛА  луфта между вратите / челата и външния луфт, като го прави наполовина от общо въведения.
Допълнение
Модул Параметри на системата  v. 2.76
 • Към Постоянни параметри е добавена опция Автоматично регулиране на Глобалното осветление при оцветяване.
Допълнение
Модул Оцветява проекта с текстура v.1.22
 • При избор на степен на увеличаване на отразената светлина в скалите за ниско и високо качество да регулира автоматично параметрите в секция Глобално осветление от Светлинни източници потребителска система.
Допълнение
Модул Библиотеки с палитри v. 3.49
 • В страница Библиотека към операцията за изтриване на палитра от потребителска библиотека е добавана опция за нейното физическото  изтриване и от Главна библиотека.
 • В страница Библиотека  към списъка с палитри в потребителска библиотека е добавена възможност за ГРУПОВО селектиране на палитри. Двукратно кликане в списъка активира  Единично / Групово селектиране.
Допълнение
Модул Менажер на операции и команди v.2.20
 • Добавен бутон-операция Кухненски плотове и мивки за бърз достъп до модула.
 • В списъка с оцветените към проектите изгледи при стартиране на комбинация от Shift + ляв бутон на мишката. Маркираното изображение се зарежда в Paint или указаната в "Параметри на системата" за целта програма.
Корекции
Модул Шкафове v.9.77.1
 • При добавяне на чекмеджета БЕЗ ВИСОЧИНА НА КОРПУСА с цел последващо генериране на врати с предварително указани размери като чела на чекмеджета: при повторно влизанев диалоговия прозорец да не възстановява височината на корпуса на чекмеджето ако е 1-во в списъка.
Модул Кухненски плотове и мивки v.1.62.3
 • Бутоните в лентите с изображенията на мивките и батериите за добавяне към плота да се превъртат по 6 наведнъж.


Ноември 2014


Допълнение
Модул Шкафове v.9.75
 • В Параметри на базата за база отпред е добавен параметър отстояние отдолу.
 • В Параметри на краката при избран модел 20 (стъпка) автоматично да:
  • Позиционира стъпките директно под страниците.
  • Включва опцията Повдига и базата/цокъл.
  • При въведено отстояние навътре на страниците стъпките да следват позицията на страниците.
 • В Параметри на страните бутоните за измерване на отстоянията са подменени с нова система за измерване. Вградени са два метода за измерване: "Измерва разстояние (проекция по X/Y/Z) и Линейно измерване (дистанция). Операцията се стартира с десен бутон в съответното поле за позиция.
Допълнение
Модул Врати v.4.92
 • Към модел D0 е добавен нов подмодел.
Допълнение
Модул Добавя врати/чела и дръжки v.4.13
 • В Параметри и контроли е добавен параметър Равни вътрешни и външни луфтове. Изравнява по ВЕРТИКАЛА луфта между вратите / челата и външния луфт, като го прави наполовина от общо въведения.
Допълнение
Модул Библиотеки с палитри v. 3.48.3
 • Добавена е нова библиотека Salex 2014, включваща мебелни плоскости, плотове и гръбплотове.
 • Добавена е нова библиотека Fundermax 2014.
Допълнение
Модул Кухненски плотове и мивки v.1.62
 • Добавен нов модел батерия.
Допълнение
Модул Менажер на операции и команди v.2.19
 • Автоматично да се извършва почистване на текущия проект с цел повишаване скороста на работа, особенно на 64 bit.
Допълнение
Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.77
 • В Номенклатура материали да се допуска групово въвеждане за всички селектирани в списъка материали на параметри: % надценка, Отпадък %, секция Приравняване на изчисления разход към размерите на материала: опции Към половината и Към целия.
Допълнение
Модул Клиенти v.1.04
 • Добавени нови информационни полета в секции  Лични данни за клиента и Данни за фактура.
Корекции
Модул Шкафове v.9.75.3
 • При екранна справка Разбивка е нулиран параметър Раздалечаване на елементите в % с цел възела да не се припокрива със спецификацията.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване към списъка Отстояния подлежащи на оразмеряване е добавено: База/Цокъл: навътре.
Модул Врати v.4.92.3
 • Към модел D7, подмодела с 3 вертикални области: да допуска генериране областите, без да се налага преди това да се зареждат параметрите на подмодела.
Модули Коригиране на възел v. 1.56.3, Поставя възли  v. 2.26.3, Библиотеки с палитри v. 3.48.3, Добавя врати/чела и дръжки v.4.12.3
 • За 2010 и 2014: При изход от изброените модули да не включва Перспективата, а да установява стандартен режим 2D Със скрити линии.
Модул Генериране на ценова оферта v. 1.97.4
 • В Опис елементи при автоматично свързване на материал към номенклатурен елемент на база свързване слоевете на елемента с палитра  в Бибиотеки с палитри да извършва проверка за съответствуващи дебелини на материала с елемента.


Октомври 2014


Допълнение
Модул Шкафове v.9.73
 • В параметри на рафтове, чекмеджета тръби,  прозорец Коригира формата,  са добавени параметри за въвеждане на радиус при скосяване на задните ъгли на рафтовете.
 • В параметри на рафтове, чекмеджета тръби,  към Отвори е добавена операция Копира отворите от текущия детайл на останалите рафтове в областта.
Допълнение
Модул Врати v.4.91
 • Към модел D9 е добавен нов подмодел.
Допълнение
Модул Кухненски плотове и мивки v.1.61
 • Добавен нов модел мивка за монтиране над плот.
Допълнение
Модул Добавя врати/чела и дръжки v.4.12
 • Към операция Дръжки поставя, в секция Отстояния на дръжките спрямо вратите е добавен параметър Фиксирана позиция спрямо долната страна на врата/челото.
Допълнение
Модул Изгледи v.1.11
 • При стартиране автоматично да задава име за нов изглед с последователна номерация.
Допълнение
Модул Менажер на операции и команди v.2.18
 • Изпратени проекти за оцветяване на сървъра: усъвършенствувана е логикатата за отчитане текущия статус на проектите (В изчакване, Оцветява се). Добавено е състояние Не пристигнал.
Допълнение
Модул Изграждане на нестандартни възли v.3.89
 • В 3D Елементи -> Декори към декор 8 са добавени параметри за генериране на основа зад декора.
Допълнение
Модули Определяне местоположението на възела v.4.15, Коригиране на възел v.1.56, Менажер на операции и команди v.2.17.3, Копиране на възел v.1.34, Клиенти v.1.03.2, Информация за избран от проекта възел v.1.05, Генериране на ценова оферта v. 1.97.2 ("Опис елементи" само на вход)
 • Директно затваряне на модулите чрез натискане на клавиша Esc.
Корекции
Модул Шкафове v.9.72.5
 • При добавени прегради и копиране съдържанието на областите между преградите да се копират и отворите по рафтовете.
 • В диалоговата форма за неправоъгълната форма на детайлите (без рафтове), при въвежане на ъглови отстояния (скосявания, вътрешни ъгли, заобляния) даизвежда информация за остатъчния размер на страната.
Модул Добавя врати/чела и дръжки v.4.11.1
 • Възстановен е автоматичният избор на последно използвана дръжка при стартиране на операции Добавя/Подменя дръжки.
Модул Разпечатване V.1.04.2
 • При печат формата на листа се променя на А4.
Модул Отваря проект v.2.02, Запис на нов проект v.1.38.2
 • При местене на проект от папка в папка промененото местоположение да се отразява при използване на операция Последните 20 отваряни проекта.
Модул Коригиране на възел v. 1.56.1
 • При автоматично прегенериране на Пълен списък на генерираните възли в презаписван многократно проект (клоннинг) е отстранена невъзможност за премахване на маркера за клоннинг.
Модул Генериране на ценова оферта v. 1.97.3
 • В Опис елементи при избор на материал, към който има прикачени палитри (коренспондира с модул  Библиотеки с палитри) над прегледа на палитрите да изписва потребителските им наименования.
Септември 2014


Допълнение
Модул Шкафове v.9.70
 • В параметри на допълнителните детайли е добавен нов 12 детайл.
 • В параметри на Рафтове, чекмеджета тръби при операция Корегиране на формата към задни ляв-десен ъгъл на рафтовете са добавени опции Скосен.
 • В параметри на страниците към операция Отвори е добавена операция Копира отворите от текущият детайл на срещуположния, копираща отворите от лява на дясна страница и  обратно.
Допълнение
Модул Добавя врати/чела и дръжки v.4.11
 • Към операция Генерира врати и чела са добавени автоматични разпределения: 2 врати на скосен шкаф - ляв и десен.
Допълнение
Модул Изграждане на нестандартни възли v.3.88
 • В 3D Елементи ---> Декори е добавен нов: декор 8.
Допълнение
Модул Разкрояване на материали v. 2.38
Допълнение
Модул Оцветява проекта с текстура v.1.21
 • При изпращане на проекти за оцветяване на сървъра, обслужващ програмата да допуска едновременно изпращане на един и същи проект в различни установени изгледи.
 • Увеличен е максималният брой на изпратените заявки за оцветяване на проекти (изгледи) на сървъра от 3 на 6.
Допълнение
Модул Библиотеки с палитри v. 3.47
 • На 64bit: към свойствата на палитрите (десен бутон върху палитра в списъка Палитри свързани със слоевете в проекта) е добавено за корекция свойството Излъчване на светлина.
Допълнение
Модул Менажер на операции и команди v.2.17
 • Добавен бутон-операция Изтрива възел от проекта (както и единични възли от групи).
Допълнение
Модул Органайзер v.1.18
 • Към секция Филтриране е добавена параметър Раздел за комбинирано филтриране на списъка с задачите по тема и по раздел.
Корекции
Модул Библиотеки с палитри v. 3.46.1
 • На 64bit: отстранено преосветяване на палитрите след промяна на свойствата им.
Модул Разкрояване на материали v. 2.37.2
 • При работна мерна единица мм с указани брой символи след десетичната запетая 2 и генерирани детайли с намалени размери от кантове с дебелини под 1мм. При генериране на справката Разпечатва списъка с елементите, в списъка под картата на разкроя и операция Експорт към Plan-IQ да се отразават в списъците стойностите, без да се закръглят към 1 мм.
Август 2014


Допълнение
Модул Шкафове v.9.67
 • В параметри на допълнителните детайли е добавен нов 11 детайл.
 • В Параметри на базата/цокъл за база отпред е добавена опция Кантира отгоре. За единична и разделена между преградите при вид права.
 • В Параметри и контроли, страница Други е добавен параметър "Последователна номерация персонално за всеки код за уникалност, отнасящ се за Добавя номерация в кода за уникалност.
 • В параметри на Таван и Под към секция Отвори е добавена операция Копира отворите от текущият детайл на срещуположния.
Допълнение
Модул Врати v.4.90
 • Към модел D9 е добавен нов подмодел
Допълнение
Модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.4.10
 • В секция Добавя дръжки е добавена операция Врати / Чела за директен избор от проекта на врата / чело, на което да се добави дръжка.
Допълнение
Модул Библиотеки с палитри v.3.46
 • Добавена е нова библиотека Egger 2014.
Допълнение
Модул Поставя възли v.2.26
 • Добавени са 35бр. нови нестандартни възли за интериора.
Допълнение
Модул Генериране на ценова оферта v.1.97
 • В Опис елементи при свъзването на елементните номенклатури с материали да не се допуска свързване на материали към елементи с различни дебелини. Контролът се извършва за възлите, генерирани от модул Шкаф и на база въведениете дебелини на материалите.
Допълнение
Модул Запис на нов проект v.1.38
 • При записване на съществуващ проект под ново име (създаване на клонниг) да прегенерира автоматично възлите в проекта след потвърждение с цел регистрирането му като самостоятелен.
Допълнение

Програмният пакет на Design Sintez е адаптиран за работа с Windows 8/8.1 64bit.

Корекции
Модул Шкафове v.9.63.5
 • При вид сглобка Пода и тавана м/у страните с включена опция Тавана отгоре и включване-изключване на страниците да не ги кантира автоматично отгоре.
Модул Врати v.4.90.1
 • Двата подмодела на модел D4 са изведени в главната форма за директен избор.
Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.76.1
 • В Номенклатура материали за материали в мерна единица л.м. и кв.м. е освободено за въвеждане полето Дебелина.
Модул Генериране на помещение v.3.69.6
 • В Параметри и контроли променената стойност за Дебелина на стените да се установява в режим по подразбиране.
 • При промяна размерите на ляво / дясно Г-образно помещение е коригирана логиката за автоматично изместване на възлите от помещението в посока на вътрешният ъгъл.
Юли 2014


Допълнение
Модул Шкафове v.9.60
 • В Параметри и контроли, страница Други , е добавен параметър в режим по подразбиране Добавя номерация в Кода за уникалност: отпред/отзад.
 • в Параметри на Базата/цокъл е добавена операция Дебелини на кантовете за определяне персонални дебелините на кантовете и намаляне размера на детайла. Операцията се отнася за вид база права.
 • В диалоговата форма за пробиване на отвори в детайлите са добавени параметри за пробиване на правоъгълни отвори.
 • В Параметри на преградите бутоните за измерване на отстоянията са подменени с нова система за измерване. Вградени са два метода за измерване: Измерва разстояние (проекция по X/Y/Z) и Линейно измерване (дистанция). Операцията се стартира с десен бутон в съответното поле за позиция.
Допълнение
Модул Библиотеки с палитри v.3.45
 • Добавена е нова библиотека Kronospan 2014.
Допълнение
Модул Поставя възли v.2.25
 • Добавени са 35 бр. нови нестандартни възли за интериора.
Допълнение
Модул Менажер на операции и команди v.2.16
 • Добавен е преглед на маркиран проект от списъка Последните 20 отваряни проекта, на последното записано изображение на проекта.
Допълнение
Модул Кухненски плотове и мивки v.1.60
Допълнение
Модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.4.09
 • В Параметри и контроли е добавен параметър Наименование на менюто с дръжки за избор от списъка с главни менюта на менюто, съдържащо библиотеката от дръжки.
 • В главната диалогова форма е премахнат списъка с главни менюта от библиотеката с нестандартни възли. Директно се зарежда подменюто с дръжки, указано в Параметри и контроли.
Допълнение
Модул Клиенти v.1.03
 • Добавена секция Разпечатва в текстови файл данни на клиент с опции Лични данни за клиента и Данни за фактура.
Корекции
Модул Шкафове v.9.63.1
 • При въвеждане на Код за уникалност на възела да не се добавя номерация в Кода за уникалност когато опцията е изключена.
 • В параметри на Треси/Бленди е променен режима на установяване на извършените промени от изискващ потвърждение на директно въвеждане.
Модул Интерирни възли - Картини  v.2.03
 • На 64 bit: отстранено отделяне на палитрата от слоя за картина след затваряне на проекта.
Модул Библиотеки с палитри v. 3.43.9, Видими слоеве в проекта v.1.15.2
 • Оперция Изтрива неизползваните в проекта слоеве от списъка е преработена за 64 bit с цел цялостно почистване на паметта и файла на проекта от неизползваните обекти (възли), придизвикващи забавяне (Scanning Drawing). Промяната се отразява след рестартиране на проекта.
Модул Изграждане на нестандартни възли v.3.87.1
 • Модел декор 7 е адаптиран за работа в мерна единица см.
Модул Разкрояване на материали v. 2.37.1
 • В справка Калкулация по Възли / Общо при включена опция Обединява всички изделия по код за уникалност в страницата Калкулация общо да се извеждат и нестандартните възли,  добавени в проекта.

Юни 2014


Допълнение
Модул Шкафове v.9.57
 • Добавена опция Добавя номерация в Кода за уникалност. Предназначена е за автоматично номериране на генерираните възли и се установява в режим по подразбиране.
 • В прозореца за определяне дебелините на кантовете на детайлите са добавени параметри за определяне на надмерките при кантиране персонално за всеки кант(пред фризоване). Отнася се за детайли гръб, прегради, допълнителни детайли и рафтове.
 • В Параметри и контроли, страница Други към параметър Увеличаване размерите на елементите при кантиране (пред фризоване) е добавена опция Винаги прилага надмярката (пред фризоване) при кантиране на детайлите.
 • Добавени са нови 32 бр. шаблона. Общо шаблони в пакета 193бр. Съществуващите са  актуализирани и презаписани.
Допълнение
Модул Врати v.4.89
 • Към модел D7, подмодела с плъзгащи се врати е добавена опция Поставя горна шина и долна релса, увеличаваща възможните за генериране разновидности на подмодела.
Допълнение
Модул Кухненски плотове и мивки v.1.59
Допълнение
Модул Изграждане на нестандартни възли v.3.87
 • В 3D Елементи -> Декори е добавен нов: декор 7.
Допълнение
Модул Оцветява проекта с текстура v.1.19
 • Операция Изпраща проект за оцветяване на сървъра обслужващ програмата вече оцветява и проектите, правени на 64bit.
Допълнение
Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.76
Допълнение
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали v. 2.37
Допълнение
Модул Параметри на системата v.2.75
 • В секция Параметри на сървъра обслужващ програмата е добавен параметър Извършва проверка за изпратена заявка за оцветяване.
Допълнение
Модул Менажер на операции и команди v.2.15
 • Добавен списък  Последните 20 отваряни проекта с цел бързото им стартиране с двойно кликане на ляв бутон.
Корекции
Модул Шкафове v.9.57.4
 • Премахната е операция Обръща по гръб.
Модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.4.07.6
 • При изпълненение на операция Изтрива възел от проекта да прилага при избор на възел избрания до бутона Шкаф поглед.
Модул Врати v.4.89.1
 • При добавяне на врати/чела през Групово добавяне и изтриване на възли с включени Прехвърля кода за уникалност и Спира генерирането за корекция  да допуска във Врати промяната на кода за уникалност на текущата за генериране.
Модул Допълнителни елементи v.3.39.4
 • При зареждане за корекция е отстранено зануляване на Позиция по Z на елемента в проекта.

Май 2014


Допълнение
Модул Шкафове v.9.54
 • В прозореца за определяне дебелините на кантовете на детайлите са добавени параметри за определяне на надмерките при кантиране персонално за всеки кант (пред фризоване). Направено е за детайли: Под, Таван, Лява  и  Дясна страници.
 • В Параметри и контроли, страница Други, секция Надмерки е добавен параметър Увеличаване размерите на елементите при кантиране (пред фризоване).
 • В диалоговата форма за пробиване на отвори в детайлите са добавени параметри за пробиване на Елипсовидни отвори.
Допълнение
Модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.4.07
 • При активиране на операция Генерира Врати Чела е добавена опция Генерира модел D7 (ПДЧ). С цел автоматично гененриране на модел и съкращаване на ръчните операции. Опцията е синхронизирана със параметъра Спира генерирането за корекция и се установява в режим по подразбиране.
Допълнение
Модул Разкрояване на материали v. 2.36
 • В Параметри и контроли, страница Параметри на справките е добавен параметър Обединява всички изделия по код за уникалност. Прилага се за справка Калкулация по възли/общо, страница Калкулация общо.
 • В Параметри и контроли, страница Параметри на справките е добавен параметър Добавя поле Доставка и монтаж. Прилага се в справката Калкулация по възли/общо.
Допълнение
Модул Изграждане на нестандартни възли v.3.86
 • В 3D Елементи --> Декори е добавен нов: декор 6.
Допълнение
Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.75
 • В Номенклатура материали към операция Нов материал е добавена опция Създава вариант/копие на маркирания в списъка материал.
Допълнение
Модул Щори Завеси v.3.05
 • При генериране на завеса е добавено изключване / включване на Корниза чрез кликане върху изображението му.
Допълнение
Модул Видими слоеве в проекта v.1.15
 • Добавена операция Изтрива неизползваните в проекта слоеве от списъка.
Допълнение
Модул Информация за избран от проекта възел v.1.04
 • Добавени операции Увеличава област от екрана, Показва целият проект в екрана.
Корекции
Модул Шкафове v.9.54.2
 • При кантиране на детайл с включени опции за намаляване на размерите му с дебелините на кантовете -  в прозореца  Коригира формата входящите размери на детайлите са с приспаднати дебелини с цел да не се допуска усукване на примитива при изграждане на формата.
 • При генериране на справка Разбивка в спецификацията повтарящите се номенклатури в мярка броя се извеждат като общо количество без номерация. Премахната е номерацията на краката в чертежа. Всички номенклатури в мярка броя са преместени в долния край на списъка.
 • В Допълнителни детайли при въвеждане на ротация на детайлите наименованията на полетата за отстояния да се променят в зависимост от конкретната ротация.
Модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.4.07.3
 • При ръчно въвеждане на размерите и позицията на вратите и челата в полета Позиция по Х е коригирана логиката за автоматично изчисляване на позицията при две врати една до друга и чела едно над друго.
Модул Отваря проект v.2.01.6
 • При Преглед на PDF e премахнат малкият преглед на записаните към проекта PDF файлове поради критична несъвместимост с промените в Acrobat Reader.

ВНИМАНИЕ !

От месец юни в модул Шкаф ще бъде премахната опцията Обръща по гръб.


Април 2014


Допълнение
Модул Шкафове v.9.50.1
 • В параметри на рафтове чекмеджета тръби за рафтове са добавена операция Отвори за пробиване в детайлите на кръгли отвори по указани от потребителя позиция и радиус, персонално за всяки рафт от всяка област.
 • В параметри на рафтове чекмеджета тръби  при коригиране формата на рафтовете са добавени параметри и бутони за изрязване задните ъгли на рафтовете под прав ъгъл.
 • В Параметри на базата/цокъл да допуска ръчно определяне на вид Заоблена, независимо дали във възела има добавен под / дъно.
Допълнение
Модул Врати v.4.86
 • Към модел D9 е добавен нов подмодел.
Допълнение
Модул Кухненски плотове и мивки v.1.58
 • Подменени са бутоните с новата система за измерване на габаритните размери от модул Шкаф, използваща трите метода за измерване: Измерва разстояние (проекция по X/Y/Z), Линейно измерване (дистанция) и Присвоява размера на избран възел. Операцията се стартира с десен бутон в съответното поле за габаритен размер.
 • В секция Мивка при определяне Позиция на мивката към параметри Отстояние от ляво, Отстояние от  дясно и Отстояние на мивката от задната страна на плота е добавено повикване с десен бутон за измерване на разстоянията директно от проекта.
Допълнение
Модул Генериране на ценова оферта v. 1.96.4
 • В Опис елементи след стартиране на Номенклатури на ценообразуването - Материали, автоматично да пресвързва / отразява извършените промени в номенклатурите на материалите, свързани с елементните номенклатури, изграждащи възлите в текущия проект.
Допълнение
Модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.4.06
 • Подменени са бутоните за измерване на размерите и позицията на вратите и челата с новата система за измерване от модул Шкаф, използваща два метода за измерване: Измерва разстояние (проекция по X/Y/Z), Линейно измерване (дистанция). Операцията се стартира с десен бутон в съответното поле.
Допълнение
Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.74.4
 • В Номенклатура материали е добавено групово селектиране на материали от списъка (двойно кликане с ляв бутон) за едновременно регистриране на всички селектирани в избрана група.
Допълнение
Модул Комплекти v.1.35
 • Към списъка с комплекти е добавено е търсене в началото на наименованието и като част от израза. Добавена е опция за едновременно търсене и в обяснителните текстове към комплектите.
Корекции
Модул Коригиране на възел v. 1.55.1
 • Отстранен проблем при откриване на BIN файловете на генерирани възли, копирани като обекти (Копира, Създава копието) от проекти, намиращи се в различни подпапки.
Модул Оцветява проекта с текстура v.1.18.6
 • Увеличена е стабилността при изпращане на проекти за оцветяване на сървъра, обслужващ програмата при използване на мобилен интернет.
Модул Менажер на операции и команди v.2.14.3
 • При получаване на оцветено изображение на проект от сървъра е отстранен конфликт, водещ до получаване на предходното изображение на проекта.
Програмни модули: Библиотека с палитри, Отваря проект, Опис възли и Архивен
 • При указване на път до папки или файлове да отваря и чете файловата структура, независимо броя нива от подпапки.

Март 2014

Допълнение
Модул Шкафове v.9.48.2
 • В параметри на рафтове чекмеджета тръби за рафтове при стратиране на операция Пропорционално разпределя оставащите рафтове е вградена втора логическа схема за разпределение: от маркиран детайл до детайл с въведено отстояние отдолу. Броят рафтове между двата се разпределят пропорционално в образувалия се между тях светъл отвор.
 • В параметри на Допълнителни детайли е подменена съществуващата структура за пробиване на отвори в детайла с новата, аналогично на всички останали детайли.
 • В параметри на Допълнителни детайли при ротaция на 90 градуса параметрите Премества надясно, Премества назад и Отстояние отдясно да могат да се скалират при промяна габаритните размери на възела.
 • В секция Позиция бутоните за измерване на съответния отстъп директно от проекта са подменени с нова система за измерване. Вградени са два метода за измерване: Измерва разстояние (проекция по X/Y/Z) и Линейно измерване (дистанция). Операцията се стартира с десен бутон в съответното поле за позиция.
 • Увеличен е броят на възможните за пробиване отвори по детайлите от 10 на 29.
Допълнение
Модул Врати v.4.85
 • Към модел D9 е добавен нов подмодел.
Допълнение
Модул Кухненски плотове и мивки v.1.56
 • Добавен нов модел мивка за монтиране под плот.
Допълнение
Модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.4.05
 • При добавяне на дръжки към вратите/челата да запомня в режим по подразбиране променените размери на дръжката след потвърждение.
Допълнение
Модул Менажер на операции и команди v.2.14
 • Добавен бутон-операция Прозрачност при включен режим на преглед Реалистичен.
 • В Параметри и контроли е добавена опция Включване на перспективата в режим на преглед Реалистичен.
Корекции
Модул Шкафове v.9.48.3
 • В параметри на рафтове чекмеджета тръби за рафтове: При стратиране на операция Пропорционално разпределя оставащите рафтове, ако маркираният в списъка детайл е Чекмедже, при извършване на разпределянето следващия в списъка автоматично да се позиционира като закриващ чекмеджето рафт (второ дъно), а останалите да се разпределятпропоционално.
 • При изпълнение на екранна справка Разбивка е отстранено непопълване на колона Кантиране когато в Параметри и контроли -> Разбивка -> Скрива/Показва колони  се изключи колона Мярка.
Модул Генериране на помещение v.3.69.3
 • Премахнати са опции Без детайли / С детайли. Установен е по подразбиране режим С детайли.
Модул Менажер на операции и команди v.2.13.1
 • При прегледа на оцветено изображение на проект са променени операциите и начина им на стартиране: ляв бутон показва преглед, втори ляв масимизира, десен затваря прегледа, двойно кликане разстила картинката по обекта / показва в реален размер.
Модул Библиотеки с палитри v. 3.43.7 на 64 bit
 • При автоматично / ръчно на изпълнение на операция Слой-Палитра да свързва слоевете на нестандартните възли с укзаните за целта палитри от библиотеки: Metals, Mirror, Glass.
Модул Видими слоеве в проекта v.1.13.9
 • Програмният модул се стартира от Менажер на операции и команди.


Февруари 2014

Допълнение
Модул Шкафове v.9.42
 • В екранна справка Разбивка е добавена колона Кантиране, показваща начина на кантиране на детайлите (дълги/къси).
 • В Параметри и контроли, страница Разбивка е добавен параметър Добавя колона с кантрането на детайлите в спецификацията.
 • Нова система за измерване на габаритните размери. Вградени са три метода за измерване: Измерва разстояние (проекция по X/Y/Z), Линейно измерване (дистанция) и Присвоява размера на избран възел. Операцията се стартира с десен бутон в съответното поле за габаритен размер.
 • В Допълнителни детайли,  секция Копиране е добавен параметър Кантиране - Дебелини на кантовете за копиране параметрите от текущия детайл на избраните.
Допълнение
Модул Врати v.4.84
 • Към модел D7 е добавен нов подмодел.
 • За модели D2, D3, D4, D5, D6, D8 е добавен параметър Фладер с опции По височина и По дължина за пълнежа. За директно определяне посоката на фладера в картата на разкроя и в експортните файлове към външни разкройващи програми.
Допълнение
Модул Кухненски плотове и мивки v.1.53
 • При налични комини в левия / десен ъгли по гърба на помещението и указване те да бъдат облечени с вертикален плот хоризонталният плот да се изрязва автоматично в задните ъгли с размерите на комините.
 • В "Параметри и контроли, страница Водобранни лайсни е добавена операция "Установява базовите (системните) параметри на водобранните лайсни".
 • Автоматично да генерира водобранна лайсна и вертикален плот в конфигурация (Прилага параметрите на колоните от помещението) + (лява страна) + (облича ляв ъгъл) + (дясна страна).
Допълнение
Модул Коригиране на възел v. 1.55
 • Към опция Спира генерирането за корекция е добавен параметър За Шкаф.
Допълнение
Модул Запис на нов проект v.1.37
 • Добавена операция Информация към проекта за адресиране на новия проект към клиент.
Допълнение
Модул Менажер на операции и команди v.2.11
 • Добавено е максимизиране на оцветено изображение на проект с ляв бутон върху прегледа.
 • В Параметри и контроли е добавена секция "Брой редове в списъците" с опции Отворени проекти, Изпратени за оцветяване, Съобщения от сървъра и "Оцветени проекти за ръчно регулиране височината и обема показвана информация.
Допълнение
Модул Щори завеси v.3.04
 • При генериране на щора - хоризонтална/вертикална е добавена опция Добавя шина.
Корекции
Модул Шкафове v.9.40.1
 • В главната форма е премахната операция (бутон) Дебелини на елементите. Стойностите по подразбиране могат да бъдат установени в полетата чрез изтриване на текущата.
Модул Генериране на ценова оферта v. 1.96
 • В Опис елементи с двойно кликане върху списъка се променя вида на таблицата от стандартен (Разширен) на Съкратен с по-голяма видимост на колона Име на материала.
Модул Щори Завеси v.3.03.2
 • При генериране на щора - хоризонтална / вертикална: При по-голям "Ъгъл на завъртане на лентите" е премахнат луфт между най-горната лента и корниза. Базовата точка на възела е изместена в ЗАДНИЯ му ляв край, за да не се застъпва със стените при позициониране.Януари 2014


Допълнение
Модул Шкафове v.9.37
 • В Допълнителни детайли в секция Копира е добавена опция Отстояния - Фиксира - Скалира за копиране на  параметрите от текущия детайл на избраните.
 • В параметри на тавана и пода са добавени операции за копиране на въведените отстояния и параметри фиксира / скалира на срещуположния детайл.
 • В Параметри на гърба са добавени операции Отвори за пробиване в детайлите на кръгли отвори в указана от потребителя позиция и радиус, персонално за всяки гръб.
 • В Параметри и контроли, страници Допълнителни елементи, Крепеж, Чекмеджета са добавени операции за пренареждане на списисъците: Ред нагоре /надолу, Най-долу / Най- горе в списъка.
Допълнение
Модул Врати v.4.82
 • Към модел D7 е добавен нов подмодел.
 • За модели: DI, DI-2, DI-3, DJ, DH, DG е добавен параметър Фладер с опции По височина и По дължина за пълнежа. За директно определяне посоката на фладера в картата на разкроя и в експортните файлове към външни разкройващи програми.
Допълнение
Модул Кухненски плотове и мивки v.1.52
 • В секция Заобляне - Скосяване на двете страни на плота са добавени опции за изрязване под ЪГЪЛ краищата на плота за отпред / отзад и отляво/отдясно.
Допълнение
Модул Генериране на ценова оферта v. 1.96
 • В Опис участвуващи в проекта елементи при натискане на десен бутон върху материал в списъка с материали за свързване с елементите да зарежда автоматично номенклатурата и да селектира избрания материал за корекция на параметрите му.
Допълнение
Модул Менажер на операции и команди v.2.09
 • Добавен списък за бърз преглед на изображенията на оцветените проекти - локално или оцветени на сървъра.
Допълнение
Модул Генериране на помещение v.3.69
 • В Параметри и контроли е добавен параметър Позиция на прозорците в стените в дълбочина.
Допълнение
Модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта v.2.16
 • В Параметри и контроли е добавена секция Добавя размери за определяне на това кой размери да се показват между оразмерителните линии. Опциите са валидни и за двата вида оразмеряване.
Допълнение
В Design Sintez - модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.10
 • Изградена е нова структура от менюта и подменюта на база съществуващите над 1000 бр. възли в системата по предназначение. Въведени са потребителски наименования на възлите.
Корекции
Модул Шкафове v.9.37.1
 • При добавени прегради с под, разцепен между преградите и изключен под в област: началната позиция на детайлите (чекмеджета, рафтове...) в тази област да се изчислява, без да се взима в предвид дебелината на пода.
Модул Изграждане на нестандартни възли v.3.85.2
 • Премахнати са операции 2D Начупена линия, 3D Затворени дъги, 3D Клин, 2D Окръжност.
Модул Менажер на операции и команди v.2.09.1
 • При изпълнение на команда Move когато се приключва избора на възли за местене с десен бутон да не стартира менажера.
Модул Копиране на възел v.1.33.8
 • При избор на възел за копиране: За нестандартните да извежда потребителското + файловото име на избрания възел, за генерираните -  групата + кода за уникалност.