DESIGN SINTEZ

Промени и корекции в програмата - 2004г.              през 2003г.

Декември - 2004 
Допълнение

 

в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.61  (Групово разглеждане на оцветяващи палитри) - Добавени нови 400 бр. оцветяващи палитри, общо 1600 бр.

Допълнение

 

в Design Sintez - Поставяне на плотове  v. 3.31
 • Добавен нов елемент при генериране на хоризонтален плот - водобранна лайсна
 • Разделяне на хоризонталният плот на под елементи за ценообразуването и проекта:  хоризонтален плот  - ""...; вертикален  плот  - "TV"..; водобранна лайсна  - "TW"...., със съответствуващите параметри по подразбиране.

Допълнение

 

в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.60  (Групово разглеждане на оцветяващи палитри) - При режим на маркиране Единично маркиране на слой извежда списък с възлите които използват маркираният за свързване с палитра слой.

Допълнение в модул New Base v.2.08 - 3D Елементи ПРОФИЛИ v.1.52 - Добавени нови 2 профила за екструдиране на солид. Общо брой на профилите: 14.

Ново в Design Sintez - Шкафове за мивки v.1 - Генериране на многоелементни възли  - Генерира в текущия работен проект кухненски шкафове за мивки с възможност за директно добавяне на избраната мивка и прилежащия и плот. Автоматично изгражда и свързва необходимите номенклатури с елементи за ценообразуването и изчисляване разхода на материали. 

Допълнение в Design Sintez - Менажер на операции и команди v.1.22   - Добавени на виртуалният декстоп икона за бърз достъп до операция Запис на нов проект.

Допълнение в Design Sintez - Параметри на системата v.1.43 - Параметър: % минимален обем свободна памет - В програмата е вграден автоматичен контрол на свободната RAM памет, ползващ параметъра за определяне на критичния минимум.

Допълнение в Design Sintez - Групово добавяне и изтриване на възли v. 3.01 - Въведен параметър по подразбиране - Автоматично намаляване дължината на генерираните врати и чела

Корекция в Design Sintez - Шкафове долни (кухненски) v.1.02.4 - Генерирани многоелементни възли  При генериране на шкаф с крака да не променя въведените външните габарити на шкафа с височината на краката, а да намаля размера на елементите по височина.

Допълнение

 

в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.53  (Групово разглеждане на оцветяващи палитри) - Добавен автоматичен запис на проекта след затваряне на модула (Библиотеки с палитри). Промяната игнорира възможни проблеми със слоевете при изход от програмата преди да бъде записан проекта.

Ноември - 2004 
Допълнение

 

в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.52  (Групово разглеждане на оцветяващи палитри) - Присвояване на палитра между слоевете без да се налага отново да бъде избирана от библиотеките. 

Допълнение в Design Sintez - Шкафове v.1.90 - Генериране на многоелементни възли  - Създадена възможност за ръчно определяне във вътрешното пространство на шкафа позицията на:
 •  страните  - по дълбочина (от зад)
 • преградите - по дълбочина (от зад)
 • рафтовете - по дълбочина (от зад)

Позволя генериране на възли с различно предназначение.


Допълнение в Design Sintez - Поставяне на възли в проекта v. 1.81, Менажер на операции и команди v.1.21 - Добавена препратка за бърз достъп до операция Определяне местоположението на възел.

Допълнение в Design Sintez - Опис възли v.1.34, Архивен опис възли  v.1.03 - Извличане чрез филтриране от списъците на възлите създадени и коригирани през конкретен период от време.

Допълнение в Design Sintez - Определяне местоположението на възел v.4.00  - Обединени са двата метода за промяна на позицията на възлите:  съществуващият в предишната версия на модула и операция Позиция от New Base

Допълнение в Design Sintez - Отваря проект форма v.1.25, Запис на нов проект форма v.1.17- Добавена възможност за директно зареждане на записаните изображения на проектите в графична програма за допълнителна обработка.

Допълнение в Design Sintez - Параметри на системата v.1.41 - Параметър: Програма за обработка на записаните графични изображения на проектите

Допълнение в Design Sintez - Групово добавяне и изтриване на възли v. 3.00 
 • Направени са вътрешно- структурни промени в модула, позволяващи групово добавяне на врати или чела от модул Врати - генериране на многоелементен възел. 
 • Създадена е възможност за гъвкав набор от врати и чела за добавяне към конкретен възел.

Корекция в Design Sintez - Шкафове v.1.81 - Генериране на многоелементни възли  При генериране на шкаф с крака да не променя въведените външните габарити на шкафа с височината на краката, а да намаля размера на елементите по височина.

Допълнение в Design Sintez - Менажер на операции и команди v.1.20   - Добавени на виртуалният декстоп икони за бърз достъп до всички стандартни 2D и 3D погледи

Октомври - 2004 
Допълнение в Design Sintez - Поставяне на възли в проекта v. 1.80 
 • Контрол за вместимост на поставяният възел в помещението (когато е без ротация) спрямо допълнително генерираните елементи на помещението от секция прозорци (преградни стени или други правоъгълни форми).
 • Добавени в формата операции за работа с вече поставени възли: Ротация на възел 2D, Промяна размерите на възел.

Допълнение в Design Sintez - Шкафове v.1.80 - Генериране на многоелементни възли  
 •  Създадена възможност за ръчно определяне позицията на страните във вътрешното пространство на шкафа по дължина (на вътре) и дълбочина (от пред). Позволя генериране на възли с различно предназначение.
 • Преглед на записан шаблон

Допълнение в Design Sintez - Менажер на операции и команди v.1.12   
 • Добавена операция Камера на виртуалният декстоп 
 • Директно стартиране на  менажера чрез кликване с десният бутон на мишката

Допълнение в Design Sintez - Шкафове v.1.70 - Генериране на многоелементни възли  - Създадена възможност за ръчно определяне позицията на преградите във вътрешното пространство на шкафа. Позволя генериране на възли с различно предназначение.

Септември - 2004 
Допълнение в Calc Base - Генериране на ценова оферта  v. 1.20 - Опростен е начина на свързване на елементите с материали.

Допълнение в Design Sintez - Шкафове v.1.60 - Генериране на многоелементни възли  - Създаване на шаблон - Запис и установяване за генериране на параметрите, конфигуриращи модел шкаф.

Корекция в Design Sintez - Шкафове v.1.50 - Генериране на многоелементни възли  - Подменен е начинът за Преглед на възела за генериране със схематичен поглед позволяващ преглед на всички подлежащи на генериране конструкции. 

Допълнение в Design Sintez - Шкафове v.1.40 - Генериране на многоелементни възли  - Създадена възможност за ръчно определяне позицията на рафтовете по височина за отделните области между преградите. Позволя генериране на възли с различно предназначение.

Допълнение в Design Sintez - в модули Шкафове v.1.32,Шкафове долни v.1.01, Врати v.1.81, Етажерки ъглови v.1.02 - Единен запис и установяване по подразбиране при следващо стартиране на параметри Позиция по Z, Ротация в градуси.

Ново в Design Sintez - Шкафове долни v.1 - Генериране на многоелементни възли  - Генерира в текущият работен проект кухненски долни шкафове. Автоматично изгражда и свързва необходимите номенклатури с елементи за ценообразуването и изчисляване разхода на материали. 

Допълнение в Design Sintez - Шкафове v.1.31 - Генериране на многоелементни възли  - Добавени параметри Дебелина на рафтовете, Дебелина на преградите, позволяващи генериране на възли с различно предназначение.

Допълнение в Design Sintez - Врати v.1.8  - Генерирани многоелементни възли - Добавени още един модела врати за генериране. Общо 18 модела.

Допълнение

 

в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.50  (Групово разглеждане на оцветяващи палитри) - За опростяване начина на работа операциите по избор на палитри от библиотеките и свързването им със слоевете за оцветяване на проекта са обединени в този модула. Променен е редът: посочване на слоеве -> избор на палитра за свързване с тях -> автоматично свързване при изход от модула.

Допълнение

 

в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.41  (Групово разглеждане на оцветяващи палитри) - Добавени още 111 палитри в главна библиотека. Общо до момента оцветяващи палитри 980бр.

Допълнение

Корекция

в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.4  (Групово разглеждане на оцветяващи палитри) 
 • Създадена структура за създаване и контрол на потребителски библиотеки с оцветяващи палитри, запазвайки съществуващата до момента система за избор и свързване на палитрите със слоевете.
 • Отпада ограничението от избор до 12 палитри при стартиране на модула

Август - 2004 
Допълнение в Design Sintez - Врати v.1.7  - Генерирани многоелементни възли - Добавени още 2 модела врати за генериране. Общо 17 модела.

Допълнение в Design Sintez - Врати v.1.6  - Генерирани многоелементни възли - Добавени още 2 модела врати за генериране. Общо 15 модела.

Допълнение в Design Sintez - Генериране на помещение 

v.2.3 - Създадена възможност за генериране на  изпъкнали детайли: колони, трегери, вътрешни стени.

v.2.4 -  Увеличен броя на възможните за генериране детайли в помещението на осем.


Ново в Design Sintez - Групово разглеждане на оцветяващи палитри  - Нова библиотека с 42 палитри -  Паркети-балатуми.

Ново в Design Sintez - Тест на възлите v.1.13 - Контролира и почиства описите и номенклатурите в програмата.

Ново в модул New Base v.2.05 - 3D Елементи ПРОФИЛИ v.1.50 - Генерира солиди по зададена  конструкторска линия.

Ново в Design Sintez - Параметри на системата v.1.40 - Регламентира работните параметри на програмата от общ характер.

Ново в Design Sintez - Добавя изображения v.1 - Добавя растерни изображения на интериорни елементи в проекта.

Ново в Design Sintez - Регистрирани грешки и конфликти в програмата v.1 - Модула визуализира информативно прехванатите грешки и конфликти в програмата.

Допълнение в Ръководство за работа - Ценообразуване и автоматичен разкрой - Стъпка по стъпка 

Допълнение Адаптирани модули за работа с генерирани възли в модул Шкафове долни и модел врати D9: 
Cut Base v. 1.28
Cut Base PRO v. 1.30
Calc Base v. 1.15
Поставя възли v. 1.75
Тест на възлите в системата v.1.13
Отваря проект форма v.1.22
Запис на нов проект форма v.1.15

Юли - 2004 
Допълнение в Design Sintez - Врати v.1.5  - Генерирани многоелементни възли - Добавени още 5 модела врати за генериране.. 

Допълнение в Design Sintez - Отваря проект форма v.1.20 - Система за Експорт и Импорт на проекти между работни места с една фирмена структура. 

Допълнение в Design Sintez - Врати v.1.4  - Генерирани многоелементни възли - Добавени още 4 модела врати за генериране.. 

Ново в Design Sintez - Врати v.1  - Генерирани многоелементни възли - Генерира в текущият работен проект различни модели врати. Автоматично изгражда и свързва необходимите номенклатури с елементи за ценообразуването и изчисляване разхода на материали. 

Допълнение в Design Sintez - Етажерки ъглови v.1.10 - Генериране на многоелементни възли  - Добавена опция Разбивка, автоматично изграждаща конструкторска разбивка на генерираната етажерка.

Юни - 2004 
Допълнение Адаптирани модули за работа с генерирани възли в модул Врати
Cut Base v. 1.26
Cut Base PRO v. 1.28
Calc Base v. 1.13
Поставя възли v. 1.74
New Base v.1.96 - Запис на възела  v.2.43
Тест на възлите в системата v.1.02
Отваря проект форма v.1.13
Запис на нов проект форма v.1.13

Ново в Design Sintez - Етажерки ъглови v.1.01 - Генериране на многоелементни възли  - Генерира в текущият работен проект ъглови етажерки. Автоматично изгражда и свързва необходимите номенклатури с елементи за ценообразуването и изчисляване разхода на материали. 

Допълнение в Design Sintez - Шкафове v.1.30 - Генериране на многоелементни възли  - Добавена опция Разбивка, автоматично изграждаща конструкторска разбивка на генерираният шкаф.

Ново в Design Sintez - Корнизи v.1  - Генерира в текущият проект корниз над горни шкафове или свободно стоящи  възли. Участвува при изчисляване на ценова оферта и разхода на материали.

Допълнение Адаптирани модули за работа с генерирани възли в модул Корнизи
Cut Base v. 1.25
Cut Base PRO v. 1.27
Calc Base v. 1.13

Допълнение в Design Sintez - Генериране на помещение - Добавено автоматично изграждане и поставяне на допълнителни детайли: ПРОЗОРЦИ, ОТВОРИ, НИШИ при генериране на самото помещение

Допълнение в Design Sintez - Групово добавяне и изтриване на възли v.2.10 - Направени са вътрешно структурни промени и добавени операции Видими слоеве в проекта, Преглед на възела за добавяне.

Май - 2004 
Допълнение Адаптирани модули за работа с генерирани възли в модул Етажерки
Cut Base v. 1.24.1
Cut Base PRO v. 1.26.1
Calc Base v. 1.12
Поставя възли v. 1.73
New Base v.1.96 - Запис на възела  v.2.43
Тест на възлите в системата v.1.01
Отваря проект форма v.1.12
Запис на нов проект форма v.1.12

Ново в Design Sintez - Шкафове v.1.20 - Генериране на многоелементни възли  - Генерира в текущият работен проект кухненски горни шкафове, свободно стоящи, етажерки, контейнери. Автоматично изгражда и свързва необходимите номенклатури с елементи за ценообразуването и изчисляване разхода на материали. 

Ново в Design Sintez - Групово разглеждане на оцветяващи палитри  - В библиотеки с подови и стенни палитри добавени нови 120 

Април - 2004 
Ново в модул Cut Base PRO v. 1.26  - Професионална версия базирана на предишната Cut Base v.1.24

Март - 2004 
Корекция в модул Cut Base v. 1.24  - Направени са вътрешно структурни промени и е оптимизирана логиката на разкроя.

Допълнение в Ръководство за работа - Създаване на огледало и огледални повърхности- стъпка по стъпка

Ново в Design Sintez - Видими слоеве в проекта v.1 - Установява за постоянно като видими или невидими възли в проекта използвайки участвуващите в тях слоеве.

Допълнение в Design Sintez - Адаптирани модули за синхронизирана работа модул Видими слоеве в проекта 
 • Поставяне на плотове  v. 3.22

 • Бази  v.1.33

 • Промяна размерите на възел  v. 2.21

 • Поставяне на възли в проекта v. 1.72


Корекция в Design Sintez - при генериране на възли отстранено записването на светлинен източник налагащ повторно отваряне на проекта преди оцветяване. В модули:
 • Поставяне на плотове  v. 3.21

 • Бази  v.1.32

 • Интериорни възли - картини, плакати, пейзажи, килими  v.1.02

   в модул New Base v.1.95 - Запис на възела и определяне на местоположението му в менюто v.2.4

 


Допълнение в Design Sintez - Поставяне на възли в проекта v. 1.71 Адаптиран за работа с генерирани възли в модул Шкафове

Допълнение в Design Sintez - Запис на проекта в графичен файл - Операцията е изцяло автоматизирана.

Февруари - 2004 
Допълнение

в модул Calc Base v. 1.12 - В Номенклатури материали, елементи, възли v.1.02 - Добавена възможност за разпечатване в Excel на номенклатури елементи и материали


Ново в Design Sintez - Интериорни възли - картини, плакати, пейзажи, килими v.1.01 - Автоматично генериране на интериорни възли за дооформянето на вътрешния интериор на проектите. Допълнителни библиотеки с оцветяващи палитри.

Допълнение Адаптирани модули за работа с генерирани възли в модул Шкафове: 
Cut Base v. 1.23
Опис възли v.1.32
Архивен опис възли  v.1.01
New Base v.1.95 - Запис на възела  v.2.41
Тест на възлите в системата v.1.01
Отваря проект форма v.1.10
Запис на нов проект форма v.1.10

Допълнение

в модул Calc Base v. 1.11

 • Номенклатура възли 

  •  Добавена възможност за разпечатване в Excel на номенклатурната конфигурация от елементи за избрани възли

  • Адаптиран за работа с генерирани възли в модул Шкафове v. 1

 • Генериране на ценова оферта  v. 1.11 - Адаптиран за работа с генерирани възли в модул Шкафове v. 1


Януари - 2004 

Допълнение в Design Sintez - Менажер на операции и команди v.1  - Система за бърз достъп и стартиране на операции - команди. 

Допълнение в модул Cut Base v. 1.22  - секция Автоматично разкрояване е адаптирана за работа с модул Calc Base v. 1.10 - Генериране на ценова оферта - Участвуващи в проекта възли v. 1.10 - относно добавените в списъка за ценообразуване възли не съществуващи в проекта.

Допълнение в модул New Base v.1.94 - Запис на възела и определяне на местоположението му в менюто v.2.4 - Добавена автоматична проверка за отворени проекти със същото файлово наименование като възела подлежащ на запис. 

Корекция в Design Sintez - Групово добавяне и изтриване на възли v.2.01
 • отстранено дублиране на добавените в проекта възли при по-големи селекции
 • отстранено не коректното изтриване при наличие на възли с еднакви наименования
 • отстранена не точност при автоматичната промяна на размерите на вратите  по X  спрямо шкафовете

Допълнение

в Design Sintez - Изгледи v.1 Създава и установява именувани изгледи-погледи


Допълнение

в модул Calc Base v. 1.10 - Генериране на ценова оферта - Участвуващи в проекта възли v. 1.10 - Добавени операции за коригиране на размерите, изтриване и добавяне на възли в списъка с участвуващи в проекта възли.с цел генериране на ценова оферта и изчисляване разхода на материали.


Допълнение в модул Cut Base v. 1.21  
 • в Ръчно въвеждане на елементите добавено разпечатване в Excel на  въведеният набор от елементи за разкрояване.
 • при Автоматично разкрояване е отстранен конфликт с модул Генериране на ценова оферта - Участвуващи в проекта възли v. 1.03