DESIGN SINTEZ

Промени и корекции в програмата - през 2003г.

Декември - 2003 

Корекция

в Design Sintez - Бази v. 1.31 

  • Автоматично коригиране позицията на свалените възли с базови точки по Z<0 на Z=0

  • Отстранен проблем при поставяне на база с опция Не повдига маркираните


Допълнение

в Design Sintez - Архивен опис възли  v.1  - Изградена вторична система от възли, предназначени само за изготвяне на проекти,  неучаствуващи при Генериране на ценова оферта


Допълнение

в Design Sintez - Опис възли v.1.31  - Въведено автоматично прехвърляне на възли в Архивен Опис възли.


Ново

в Design Sintez - Система за работа с проекти - Разработена йерархична организационна структура за оптимизиране на работата с проектите.


Ноември - 2003 

Допълнение

в Design Sintez - Опис възли v.1.30  

  • Въвеждане на възел чрез посочването му в файловата структура.

  • Съкращаване на времето за зареждане на модула.

  • Прехвърляне на описа в Excel за разпечатване


Допълнение

в Design Sintez - Слоеве във възлите v.1 - Модула извежда информация за слоевете на участвуващите системата на програмата възли.


Допълнение

в Design Sintez - Импортиране на възли в Опис възли и Архивен v.1 - Въведена система за импортиране описи на възли от експорт на отдалечени работни места.


Октомври  - 2003 

Ново

в Design Sintez - Групово разглеждане на оцветяващи палитри v.1.31 - Нови групи оцветяващи палитри за тапицерии. 


Допълнение

в Design Sintez - Опис възли v.1.20 - Въведена система за експортиране описи на възли за импорт на отдалечени работни места.


Допълнение

в Design Sintez - Коригиране на Хоризонталното меню v.1.20

  • Добавяне в менюто на възли от импорт.

  • Преглед на възлите от описите на под менютата, опис възли, архивен опис възли и възли от импорт.


Корекция

в модул New Base v.1.93 - 2D Начупена линия v.2 - Променен е начинът на работа. Въведана система за точна дължини на линиите и обръщането им в дъги.


Допълнение

в модул New Base v.1.92 - Променя позицията на елемент v. 2 - Последователно преместване на елементи в чертежа чрез еднократен избор на водеща точка и въвеждане на отклонение. Добавени стандартни операции: Мащаб на област, Показва целият проект в екрана.


Допълнение

в Design Sintez - Поставяне на плотове  v. 3.2 - Добавени стандартни операции: Мащаб на област, Показва целият проект в екрана,  Невидими слоеве.


Корекция

в модул Calc Base v. 1.02 - Генериране на ценова оферта - Участвуващи в проекта възли v. 1.03 - Отстранена грешка в модула разбиваща описите с участващите в проекта възли възникваща след промяна на размерите на възел в определени ситуации.


Допълнение

в Design Sintez - Бази v. 1.3 -   Добавени стандартни операции: Мащаб на област, Показва целият проект в екрана,  Невидими слоеве.


Допълнение

в Design Sintez - Генериране на помещение v. 2.10 - Автоматично преместване на всички възли участващи в проекта след промяна размерите на помещението.


Септември  - 2003 

Допълнение

в Ръководство за работа - Стандартни операции в формите  


Допълнение

в Design Sintez - Поставяне на възли в проекта v. 1.70 Добавени стандартни операции: Мащаб на област, Показва целият проект в екрана, Скрива формата, Изтрива възел, Невидими слоеве.


Допълнение

в Design Sintez - Промяна размерите на възел  v.2.2 Избор на видими възли в проекта чрез слоеве.


Допълнение

в Design Sintez - Групово разглеждане на оцветяващи палитри v.1.31 - Автоматично инициализиране на оцветяването за зареждане на избраните палитри в списъка за свързване със слоевете.


Ново

в Design Sintez - Групово разглеждане на оцветяващи палитри v.1.30 - Нови групи оцветяващи палитри - 254 едноцветни палитри


Допълнение

в Design Sintez - Коригиране на Хоризонталното меню v.1.10 - Добавено: 

  • Търсене на възел по име в списъците на опис възли и архивен.

  • Увеличена видимост на списъците с опис възли и архивен

  • Автоматичен контрол за не въвеждане на "," при въвеждане на наименованията в менюто.


Август  - 2003 

Допълнение

в модул  New Base v.1.81 - Избор на слой v.1.1 - Създадена възможност за изтриване на създаден в текущият проект слой. Допълнение

в Design Sintez - Групово добавяне и изтриване на възли v.2 - Автоматично добавяне и изтриване на врати, чела и дръжки в проект.Допълнение

в Ръководство за работа - Светлинни източници - Точков светлинен източник(Point  Light) - Отдалечено осветление (Distant Light) - Насочено осветление(Spotlight) 


Допълнение

в Design Sintez - Опис възли v.1.10 - Добавена команда за изтриване на възел от описа. Поглед на възела схематично или растерно изображение. 


Допълнение

в Design Sintez - Поставяне на плотове  v. 3.1 - Добавена възможност за създаване на нов слой за свързване с плота.


Ново

в модул  New Base v.1.80 3D Затворени дъги - Автоматично изгражда и кантира различни по вид триизмерни дъги с възможност за създаване на самостоятелен кант с формата на дъгата. 


Корекция

в Design Sintez - Бази v.1.2 - Автоматично пропускане при повдигане на допълнителните възли към помещението, поставяни с Колони,сводове,комини.


Корекция

в Design Sintez - Промяна размерите на възел  v.2.12 Коригирана неточност при определяна на размерите възникваща в определени ситуации.


Юли - 2003 

Ново

в модул  New Base v.1.70 -  3D Тръби  -  Създава различни по вид и форма тръби, използвайки конструкторски линии от 2D примитиви.Ново

в модул  New Base v.1.603D Кутия  -  Автоматично генериране на 3D Кутии (шкафове), рафтове, прегради и тяхното кантиране. Автоматично създаване на изграждащата ги елементна база и свързването и с възела.Допълнение

в модул Cut Base v. 1.20  

- в Ръчно въвеждане на елементите опростяване на набора на елементи за разкрояване чрез въвеждане на брой повторения на еднакви елементи.

Модулът е адаптиран за работа и с Архивен опис възлиДопълнение

в модул  New Base v.1.502D Многоъгълник -  Създава двуизмерен многоъгълен примитив.Корекция

в Design Sintez - Предвижване в проекта  v.1.01 - Елиминиран възможен конфликт с късите файлови наименования на проектите под 6 символа.Допълнение

в модул  New Base v.1.41Запис на възела  v. 2 - Директен запис в Опис Възли

Запис на възела  v. 2.1 - Модулът е адаптиран за работа и с Архивен опис възлиНово

в Design Sintez - 3D Текст  v.1 - Поставя текстове в проекта като обемни тела за означения, заглавия, надписи. Поддържа опции за размери и отстояния между  символите. Разположение на текста, подравняване, ротация. Потребителска библиотека с текстове.


Юни - 2003 

Допълнение

в Design Sintez - Коригиране на Хоризонталното меню v.1.02 Модулът е адаптиран за работа и с Архивен опис възли

Допълнение

в Design Sintez - Поставяне на възли в проекта v. 1.51 Модулът е адаптиран за работа и с Архивен опис възли

Допълнение

в Design Sintez - Промяна размерите на възел  v.2.11 Модулът е адаптиран за работа и с Архивен опис възлиНово

в Design Sintez - Предвижване в проекта  v.1  - Дава възможност за избор на погледи за оцветяване при проекти с трудно достъпни части, затворени помещения, скриващи колони. Ново

в Design Sintez - Поставяне на плотове  v. 3 - В тази версия на модула плотовете се създават независимо от ъгъла на завъртане на шкафовете, върху които се поставят. Дава възможност да се променя слоя, дебелината, да се обръщат вертикално, да се обикалят скосени ъгли. Запазен е начинът на работа от предишната версия.


Май - 2003 

Корекция

в модул Cut Base v. 1.10 - Добавена възможност за отказ от поставяне на наименованията на елементите и възлите в схемата. 

Оптимизация на логиката при разпределение на елементите в листовете за разкрояване.

При Автоматично разкрояване се генерира нов помощен проект за разкрояване на избраният материал. Допълнение

в Design Sintez - Поставяне на възли в проекта v. 1.5 - Добавен автоматичен контрол и корекция за вместимост на възлите във вътрешният обем на помещението и при ротация.

Допълнение

в Design Sintez - Генериране на помещение v. 2.00 - При определяне на видимост на стените е добавена и опцията Само под. Позволява прегенериране на помещението и при изготвен вече проект.


Април - 2003 

Допълнение

в Design Sintez - Ротация на възел 2D v. 2.00 - Създадена възможност за мащабиране на час от екрана, улесняващ достъпа до възлите при големи проекти, както и директен избор на градус за ротация.

Ново              

нов модул Cut Base v. 1.00 - изготвящ модел - схема за разкройка на листов материал. Използва за база изготвеният графичен проект и калкулираният в Calc Base  разход на  материали за елементите на участвуващите в проекта възли.  Позволява ръчно въвеждане на елементи и избор на материал за разкрояване.


Март-2003 

Корекция

в модул Calc Base v. 1.02 - Опис възли v. 1.01 - Автоматично въвежда нулеви стойности в колоните за цени при запис на описа с възли, за да бъде избегната грешка при Генериране на ценова оферта при възли в проекта с мерни единици, различни от пакет.

в модул Calc Base v. 1.02 - Генериране на ценова оферта - Участвуващи в проекта възли v. 1.01 - Извършена структурна промяна за автоматична връзка между изчисленият разход по елементи и разкрояване на свързаните с тях материали.Ново

в Design Sintez - Запис на проекта в графичен файл - Записва текущото изображение от активният работен екран в графичен файл. Преглед на графичен файл Допълнение

в Ръководство за работа - Calc Base  v. 1.01 - Пример за описване елементите на възел - модел за съставяне на елементната база на възел за  калкулиране разхода на материалите.Корекция

в модул Calc Base v. 1.01 

- Номенклатура възли - Отстранена евентуална възможност за разбиване на каталога с номенклатурите на възлите и свързаните към тях елементи. 

- Номенклатура материали - Автоматичен контрол за правилно въвеждане на параметрите на материалите необходими за разкрояването им.

 

Февруари-2003 

Ново

в Design Sintez - Поставяне на възли в проекта v. 1 - Улеснява наборът на възли в проекта и операциите за работа с тях. Добавена е визуализация на възлите, избрани за поставяне, както и автоматичен контрол при поставянето им за вместимост в помещението.

 

Януари-2003

Ново

в Design Sintez - Измерване и оразмеряване v. 1 - Измерва разстояние между две точки по трите оси на координатната система. Оразмерява дистанция между две точки, нанасяйки в чертежа спомагателни линии и текст с измереното разстояние.Ново

в модул New Base v.1.21 - Променя позицията на елемент v. 1 - Позиционира с максимална точност елемент в чертежа спрямо други, с които няма общи точки на прихващане при изграждането на нови възли.Корекция 

в модул New Base v. 1.21 - Запис на възела v. 1 - Отстранена грешка при запис на нов възел в менюто. След излизане от подменюта Операции-възли или Поглед от вертикалното меню, Хоризонталното меню възстановяваше вида си от преди записа на новият възел.Корекция 

в Design Sintez - Бази v. 1.1 - Не позволява поставянето на база, ако от опис с участвуващите в проекта възли няма избрани за повдиганеДопълнение

в Design Sintez - Групово разглеждане на оцветяващи палитри - Нова група оцветяващи палитри - Библиотека хромни палитри


Декември-2002

Ново         

в Design Sintez - Коригиране на Хоризонталното меню v. 1.01 - Дава възможност за съставяне и коригиране на хоризонталното меню в програмата. Вмъкване на възли и операции, изграждане на многоредово меню.