Софтуер за мебелно проектиране DESIGN SINTEZ

Изграждане на нестандартен възел

3D елементи

3D Тръби

Тръби

При изграждането на новите възли се налага да се създават различни по вид тръбоподобни елементи. Модула 3D Тръби създава обемни 3D тела със точни размери използвайки 2D примитиви за основа (вид на тръбата) и конструкторска линия за описване на пътя. За да създадете тръба трябва да сте начертали в Поглед от горе нейната форма като използвате за тази цел 2D линия, начупена линия, дъга или сплайнова крива. Тръбата ще приеме формата на конструкторската линия (2D примитива който сте използвали) от начална до крайна точка на избраният примитив. Което означава че ако сте използвали последователно линия и дъга за конструкторска линия ще бъде създадена тръба по този примитив който посочите в чертежа за вторият ще трябва да повторите операцията. Конструкторският примитив не трябва да е усукан ако началната и крайната му точки са с различни координати и по трите оси на координатната система. Усуканите примитиви наподобяват 8-осморки разположени и по трите оси.  За да избягвате подобни ситуации изграждайте конструкторският примитив в двуизмерна равнина за предпочитане в поглед от горе. Когато се налага крайната му точка да е различна и по трите оси разделяйте примитива на две части. 

След като сте изградили конструкторският примитив и стартирали операцията трябва да изберете основата определяща видът на тръбата: Кръгла, Полукръг, Правоъгълна, Многоъгълна. Всеки от видовете изисква да бъдат въведени специфични параметри които го характеризират. Например за да създадете квадратна тръба в раздел Основа  правоъгълник въведете еднаква дължина и височина. За триъгълна тръба в раздел Основа многоъгълник въведете Брой на страните = 3. За да не бъдат изкривени страните на основата при създаването на тръбата трябва правилно да определите позицията на конструкторският примитив спрямо X и Y в чертежа вертикално ли е поставен примитива или хоризонтално. Тава е валидно за всички видове тръби.

 Отметките в полетата Премахва конструкторската линия и Премахва примитива за основа са поставени по подразбиране и определят след създаването на тръбата да ли да бъдат изтрити помощните елементи въз основа на които е изградена. Ако ще създавате няколко идентични тръби свалете отметката за премахване на конструкторската линия за да я използвате след това повторно като преместите създадената тръба. Бутона Установява ви връща в проекта за избор на начална точка от която да започне изграждането на тръбата и последващо посочване на конструкторската линия (примитив) чиято форма да приеме. Всички въвеждани размери за видовете тръби са в см.

Забележка: Усукване на примитива се получава, когато началната и крайната му точки имат различни координати и по трите оси от координатната система. Например: ако координатите на примитива са по Z= 0 и Y = 0 за двете му точки, тогава усукване не се получава. Ако стойностите за началната и крайната му точки са различни, тогава има усукване на примитива.

Записва като възел - Записва създадения елемент като възел с цел използването му в текущия проект и само за текущия проект. Генерираните възли се прикачват към номенклатурен идентификатор ТА, използван и от Допълнителни елементи.   Ако ще използвате генерираният елемент при изграждане на нов възел в раздел Изграждане на нестандартен възел можете да свалите отметката. Записаните като възли тръби не могат да бъдат корегирани с модул Промяна размерите на възел. 

Начинът на поставяне в проекта е следниият: Създайте конструкторската линия, по която ще екструдирате. Във формата изберетесечение за екструдиране. Задайте пътя за екструдиране по примитива и точка за позициониране на създадения 3D елемент .


3D Профили


Профили

3D елементите, които се генерират в секцията, могат да бъдат използвани като орнаменти или рамки при създаване на новите възли. Профилите се изграждат от конструкторска линия, област от двуизмерен примитив за основа и операцията за създаване на солид чрез екструдирaне.

Пример

За да създадете или разгледате параметрите на конкретен профил (и ако желаете да ги промените)  и за да го изберете, натиснете ляв бутон на мишката върху изображението му.

Преди да престъпите към създаване на профил, трябва да сте поставили в чертежа конструкторската линия по която ще се екструдирa основата . За линията можете да използвате 2D линия, 2D Начупена линия, 2D Дъга, Полилиния от лентата с инструменти задължително в поглед от горе. Не може да бъде използвана Сплaйновa крива. Използвайте само по един от изброените примитиви за екструдирaне, тъй като линията не трябва да бъде прекъсната. Не е  възможно екструдирaне, когато конструкторската линия е усукана със стойности и по трите оси на координатната система.

Всеки примитив за основа притежава свои характеризиращи го параметри, настроени по подразбиране с оптимални стойности. Изберете необходимият ви като кликнете с ляв бутон върху него. При всички примитиви трябва да изберете начина на екструдирaне (вертикално или хоризонтално) в зависимост от позицията на конструкторската линия. Екструдирането ще започне от една от двете му крайни точки (която в последствие посочите в чертежа), трябва да прецените дали пинията, описана между началната точка и следващата  дали е права отсечка или вертикална, за да определите и начина на екструдирaне. Ако двете точки са под ъгъл, изберете кое екструдирaне ще бъде най-близкото, в зависимост от големината на ъгъла с цел да получите най-малко усукване на солидa в последствие. Опциите "Изтрива конструкторската линия" и "Изтрива примитива за основа" са включени по подразбиране. Ако желаете обаче да ги използвате с друго предназначение освен за профили, можете да ги изключите. В такъв случай след екструдирaнето преместете солидa за достъп до тях. При всички профили екструдирaнето се стартира с бутон "Създава". Операцията ви връща в чертежа и очаква от вас да изберете начална точка за започване на екструдирaнето (показалеца на мишката с кръст) и посочване на конструкторската линия (показалец квадрат).

Забележка: Усукване на примитива се получава, когато началната и крайната му точки имат различни координати и по трите оси от координатната система. Например: ако координатите на примитива са по Z= 0 и Y = 0 за двете му точки, тогава усукване не се получава. Ако стойностите за началната и крайната му точки са различни, тогава има усукване на примитива.

Записва като възел - Записва създадения елемент като възел с цел използването му в текущия проект и само за текущия проект. Генерираните възли се прикачват към номенклатурен идентификатор ТА, използван и от Допълнителни елементи.   Ако ще използвате генерираният елемент при изграждане на нов възел в разделИзграждане на нестандартен възел можете да свалите отметката. Записаните като възли профили не могат да бъдат корегирани с модул Промяна размерите на възел. Ако създавания възел  ще участва в ценоообразуването на проекта, изберете опция Създава елементната номенклатура и въведете нонемклатурното му наименование. Елементът се създава винаги в мярка "л.м.". 

За профилите начинът на работа е следният: Създайте конструкторската линия, по която ще екструдирате. Във формата изберете сечение за екструдиране. Задайте пътя за екструдиране по примитива и точка за позициониране на създадения 3D елемент.

Определяне дължината на профила чрез посочване на точки в проекта  - Когато тази опция е включена не се налага предварително да създавате конструкторска линия, по която да се екструдира профила, както и да избирате посоката, по която да се екструдира профила (Хоризонтално или Вертикална). Модулът автоматично определя ъгъла и ротира примитива. Начинът на създаване е следният: Маркирайте опцията, изберете начина на  екструдиране- външно или вътрешно. Ако маркирате опцията "Записва като възел" трябва да въведете наименование на слоя му за оцветяване. Ако елемента ще участва в ценообразуването на проекта, изберете опция "Създава елементната номенклатура". Натиснете бутона Създава. В проекта посочете последователно основните точки от конструкторската линия. След като сте посочили всички точки с десен бутон на мишката приключете избора.

EN Начало     DS Ръководство за работа