Хоризонтално и вертикално меню

Структурата на програмата се базира на два типа стандартни менюта.

  • Падащо меню (под управляващата лента на AutoCAD), включващо основаният набор от операции за създаване на проект ("Операции")
  • Вертикално - съставено от често използвани операции и команди. Някои от командите в него отварят препокриващи основното подменюта ("Поглед"), изход от които и връщане в основното меню се извършва с командата от подменюто  "Меню Синтез". Други стартират диалогови прозорци за позициониране на елементи от проекта ("Плотове") или активират операции ("Оцветяване").

Под работният прозорец е полето на AutoCAD ("Command:") за стартиране на команди, въвеждане на стойности, въпроси или резултатни величини. В почти всички случаи Design Sintez автоматично управлява  процесите в AutoCAD и не се налага да работите пряко с него. Естествено, пълното му игнориране е невъзможно, и е добре да следите информативно съобщенията в него. Те биха могли да ви подсказват за следваща стъпка при недовършена операция или изход при некоректна работа.

Операции Копира и Създава копието - Тези две операции могат да бъдат използвани при изграждане на нови нестандартни възли (2D и 3D примитиви), както и за копиране на нестандартни възли в проекта. За копиране на генерирани възли използвайте операция Копиране на възел от  Менажер на операции и команди, за да се създават елементни номенклатури и регистрират възлите в системата на програмата. Освен това  копията, създадени през Вертикално меню, не могат да се оразмеряват чрез операция Автоматично оразмеряване на възлите в проекта.

Библиотека с нестандартни възли

Библиотека с нестандартни възли

С натрупването на възли съществуващите групи в менюто стават недостатъчни, за да обхванат широката гама от възли, характеризирани от предназначението им в проектите. Модулът дава възможност да се изгражда и променя менюто с нестандартни възли в програмата. За разлика от аналогичната операция в модул Изграждане на нестандартни възли, тук можете да допълвате и главното меню с нови раздели и съответно със секции от подменюта към тях. В зависимост от разделителната способност, на която е настроен мониторът ви, главното меню автоматично ще се разпредели на два реда при запълване на първият. Във секциите на подменютата можете да добавяте възли (бутона Добавя в менюто), изграждайки ваша собствена конструкция. За да добавите възли трябва да активирате бутон Опис възли, Архивен опис възли или Възли от импорт. В полето над тях ще се заредят всички участвуващи и описани в системата на програмата възли ( Опис възли, Архивен опис възли) или импортирани в системата възли. Показва се и преглед на избрания в списъка възел. По подразбиране може да се селектира само един възел за добавяне.  Двойно кликане в полето активира груповата селекция на възли. Повторното двойно кликане анулира груповия избор и възстановява избора на единичен възел за добавяне.След добавяне в менюто на възли от импорт можете да ги изтриете от списъка.

Операциите следват постъпково от въвеждането на Име на новото меню (под меню) , посочвате в кой раздел на главното меню или подменю ще се намира. За да  добавите възела, натиснете бутона Добавя в менюто. Наименованието на новия възел винаги се добавя под маркирания ред . Възлите в подменюто се изтриват един по един, без предупреждение. Ред от главно меню се изтрива след като бъдат изтрити всички прилежащи му подменюта.

Потребителско име на възела - Това е името, с което възела ще участва в менюто. По подразбиране то съвпада с файловото име. За да го промените, въведете новото потребителско име в полето Потребителско име и запишете менюто. Направената промяна автоматично ще се  отрази и в съответния опис (Опис възли или Архивен),  в който е включен възела.

пренарежда списъка - Тези бутони позволяват пренареждането на менютата и включените в тях възли. Първите два бутона прехвърлят маркираното меню, подменю или възел един ред нагоре или надолу в списъка. Втората двойка  бутони преместват менюто или възела на първия (съответно на последния ред) в списъците.

Търсене по име на възел се изпълнява като въведете в полето името му име или поне първите няколко символа от него. Ако няма активен опис за добавяне (зарежда се в четвърта колона и може да бъде Опис възли, Архивен опис възли или Възли от импорт), търсенето се изпълнява по потребителско име във цялото меню. Ако  има опис за добавяне,  търсенето се  прави по файлово име на възела в заредения опис. Иконата вдясно от полето търси следващо съвпадение и ако открие такова, го показва. Откритите възли се показват като име и като изображение (ако разбира се има записано такова към възела) .

Изтриване на възел от менюто - За да изтриете възел от менюто, маркирайте го в списъка и настиснете бутона Изтрива от менюто или клавиша Del от клавиатурата. Ако  опцията вдясно от бутона е включена, освен от менюто възела и иконата към него (ако има такава) ще се изтрият и като файлове от диска  и няма да може да се добавят в менюто отново.  Така че ако все пак искате да ги запазите, изключете опцията преди да изтриете възел от менюто. Кликане с десен бутон в полето  сменя режима на селектиране на възли от единичен на групов и обратно. В групов режим се допуска едновременното изтриване на няколко възела от списъка на подменюто. Изтритият възел ще се прехвърли в списъка Възли от импорт, откъдето може да се преразпредели в ново меню (освен ако не е бил изтрит физически).

След приключване на корекциите в менюто натиснете бутона Запис на менюто, за да се установят направените промени.