Допълнения и корекции в програмата –2020 2018-2019 2016-2017 2015  2014  2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007    2006   2005    2004    2003


Юни 2020


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.90.2

 • В Параметри и контроли, страница Други, секция Кантиране е добавена опция Премахва кантирането на пода отляво и отдясно когато е външен.
 • В Параметри и контроли, страница Елементи към списъка  Основни номенклатурни наименования на елементите са добавени номеклатурите на краката за автоматично свързване с материали в модул Генериране на ценова оферта.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... в секция Отстояние е добавена операция Копира отстоянията на останалите еднородни детали в областта.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при ръчно добавяне на врати и рафтове са вградени два нови аглоритъма за автоматично препозициониране на детайлите.

Допълнение

Модул Врати v.5.90

 • Към група с модели МДФ е добавен нов подмодел: 189.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.85

 • В Параметри и контроли, страница Елементи за детайли хоризонтален и вертикални плотове допуска промяна на мерната единица на кв.м. . Маркери за кантиране в картата  на разкроя не се поставят.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.89

 • Добавена нова пълна библиотека с палитри на Saleks Плотове 2020.

Допълнение

Модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.17

 • Добавени нови 30 бр. нестандартни възли.

Допълнение

Модул Фаянс и теракот v.1.26

 • Добавено ново разпределение на подови плочки.

Допълнение

Модул Слой-Палитри v. 1.12

 • Всички слоеве на използваните в програмата нестандартни и служебни възли са свързани с палитри. С цел автоматичното им свързване в  модул Библиотека с палитри.

Корекции

Модул Шкафовеv.11.90.1

 • При сглобка Пода и тавана м/у страните + Тавана отгоре. При изключване->включване на кантирането: ... 1.страниците да не се кантират ОТГОРЕ. ... 2.Таванът се кантира отляво и отдясно.

Модул Измерване и оразмеряване  v.3.12.3

 • При изпълнение на операция Измерва не се изиска повторно стартиране.

Добавя врати/чела и дръжки  v.4.30.4

 • Възстановено е прехвърлянето на персоналния код за уникалност на вратите и челата при автоматично генериране от модул Шкаф.

Design Sintez Professional

Модул Разкрояване на материали v. 2.98.1

 • При Nesting разкрой е възстановено добавянето на наименованията на детайлите, когато са с неправоъгълна форма.
Май 2020


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.88.2

 • В Параметри на краката е добавен нов модел - 34.
 • В Параметри и контроли, страница Елементи към списъка  Основни номенклатурни наименования на елементите са добавени номеклатурите на аксесоарите за автоматично свързване с материали в модул Генериране на ценова оферта.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при работа с рафтове е добавен параметър Ротация на рафта спрямо задната му страна.

Допълнение

Модул Врати v.5.89

 • Към група с модели ЛПДЧ е добавен нов подмодел: 188.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.88

 • Добавена нова пълна библиотека с палитри на JAF 2020.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.16

 • Към списъка с генерирани номенклатури (детайли) за свързване с материали е добавена операция "Отделяне в офертата" като отделни самостоятелни редове от материалите (подходящо за ел. уреди).

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.98

 • В справка Оферта от общата сума на материалите са изведени материалите на изключените номенклатури (например: Уреди) в модул Генериране на ценова оферта. Те са изведени като отделен списък в офертата и са  включени към общата сума.
 • В Параметри и контроли, страница Оферта е добавен параметър за наименование на списъка с номенклатури (уреди), изключени от общата сума на материалите.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.49

 • Добавен макрос Генерира ценова оферта -> Оферта, автоматично стартиращ последователно модули Генерира ценова оферта и Разкрояване на материалите -> Справка "Оферта".

Допълнение

Модул Тест възли  v. 1.93

 • При изпълнение на тест "Невъведени в менюто възли регистрирани в Опис възли и Архивен" автоматично да регистрира невъведените възли в списъка Възли от импорт за разпределение чрез модул  Библиотека с нестандартни възли.

Допълнение

Модул Поставя възли v.2.37.4

 • Всички диалогови форми в модула могат да бъдат затваряни директно с натискане на клавиш ESC.

Корекции

Модул Шкафове v.11.88.3

 • В диалоговата форма за изграждане на неправоъгълна форма на детайлите е премахната операция Скрива / Показва не използваните полетта - точки.
 • При ротирани допълнителнни детайли вертикални/хоризонтални добавените аксесоари и отвори да следват ротацията на детайла.

Модул Библиотеки с палитри v. 3.88

 • В Библиотека при добавяне на нови палитри в главна библиотека чрез операция Добавя всички в самостоятелна папка автоматично да премахва от името на папката текста "Eksport_" (добавен при експортиране на папка).

Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.90.2

 • В Номенклатура материали при сортиране на списъка по колона Група е отстранено изчистване на номенклатурата от материалите, които не са свързани в група.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.88.5

 • В Параметри рафтове чекмеджета тръби: при добавяне на врата с шаблонна схема за панти е изведен списък с позицията на пантите по вратата за корекция.
 • В Параметри рафтове чекмеджета тръби:  при избор на  Шаблонна конструкция на чекмедже да позволява свободен избор на срещуположен детайл (страница/преграда).
 • В Параметри и контроли , страница Панти е добавена опция Поставя отвори по страниците и преградите от добавените панти.
 • В Параметри и контроли , страница Панти са добавени параметри: Разстояние от долния край до центъра на първа панта и Разстояние от центъра на последна панта до горния край.
Април 2020


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.82

 • В Параметри на краката е добавен нов модел 33.
 • В Параметри на тавана, секция Аксесоари са добавени нови аксесоари: Луничка 1 и Луничка 2.

Допълнение

Модул Врати v.5.89

 • Към група с модели ЛПДЧ е добавен нов подмодел: 187.
 • Всички модели врати/чела са адаптирани за групова работа (добавяне по няколко на шкаф) за справки Разбивка и Оразмеряване на модул Шкаф.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.87

 • Добавена нова пълна библиотека с палитри на Rosi - AGT 2020.

Допълнение

Модул Фаянс и теракот v.1.25

 • Добавено ново разпределение на подови плочки: Ромбоидно.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.95

 • В справка Оферта  е добавена секция Добавя списъка с материали в таблицата.
 • В Параметри и контроли, страница Оферта е добавена опция Добавя списъка с материали в таблицата с поле за заглвен текст на секцията в справката.
 • В Параметри и контроли, страница Оферта е добавен параметър Хоризонтално подравняване ляво-център-дясно за редовете в справката.
 • В Параметри и контроли, страница Параметри на справките, за справка Разпечатва списъка с елементите е добавен параметър Конвертира имената на детайлите на латиница.


Чувствително е намалено количеството на необходимата работна памет (RAM), използвана от програмата. Вследствие на което е повишена стабилността и при работа.

Корекции

Модул Шкафове v.11.82.1

 • В Параметри на рафтове, чемкеджета, лостове... да изпълнява Пропорционално разпределя оставащите рафтове, стартирано от врата.

Design Sintez Professional

Модул Менажер на операции и команди v.2.48

 • Към списъка с макроси за автоматично изпълнение е добавен нов Шкаф -> Оразмеряване: Детайли. С цел намаляване на операциите и съкращаване на времето за изпълнение.
Март 2020


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.80

 • При разцепен таван между преградите и аксесоари към тавана е добавен списък за определяне към кои тавани да се добавят аксесоарите.
 • Аксесоарите Кухненска поставка за хартия 2, Кухненска поставка за хартия 3, Матрак с завивка 90/190, Матрак с завивка 160/190, Закачалка за портманто 1 да създават елементни номенклатури за ценообразуването.

Допълнение

Модул Врати v.5.87

 • Към група с модели Пресован MDF е добавен нов подмодел: 186.
 • При генериране на модел 31 (плъзгащи се врати за гардероб) към наименованието на елементната номенклатура е добавена дебелината на детайла.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.86

 • Добавена нова пълна библиотека с палитри на Egger 2020/21.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.92

 • В секция Справки е добавено генериране на Оферта към краен клиент. За създаването и се използва информация от справка Разход на материали и Разходи към проект от Отваря преокт.
 • В Параметри и контроли е добавена страница Оферта, позволяваща определянето на вида и съдържанието на генерираната оферта.
 • В Параметри и контроли, страница Разкрояване е добавена опция Затваря файловете след генериране на разкрой - всеки лист в отделен файл.

Допълнение

Модул Фаянс и теракот v.1.24

 • Добавена секция Ротация при вид Стенни плочки. Директно зарежда дълбочината на помещението като дължина на областта с плочки.

Допълнение

Модул Отваря проект v.2.09

 • Добавена е операция за въвеждане на Разходи към проекта. Информацията се използва при генериране на Оферта  в разкрояване.

Допълнение

Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.90

 • Добавена е нова номенклатура Номенклатура Разходи. Преднаначена е за изчисляване стойността на проекта.

Корекции

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.12

 • При изпълняване на операция Местоположение файловете-чертежи в списъка се копират в отделна директория "C:\acad_pic\temp\Bibilioteka_s_fajlowe_temp", която се отваря при приключване на операцията с цел бърз и директн достъп до тях.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.80.1

 • Преградите са адаптирани за работа с новия модел крепеж: Lamello Cabineo 8/12.

Модул Разкрояване на материали v. 2.90
Февруари 2020


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.75

 • В диалоговата форма за изграждане на неправоъгълна форма на под, таван и хоризонтален доп.детайл е добавена операция Създава чернова 2,  създаваща файл-чернова с двойно по-голям брой точки по лицевата страна на детайлите.
 • В Параметри на треси/бленди е добавен параметър Отстояние отдясно персонално за всяка.
 • При кликане с ляв бутон в полето Позиция По Y и включена ЛЯВА ротация възела ще запази избраната в проекта позиция, без да се измесва.
 • За справки Разбивка и Оразмеряване в спецификацията да се добавят детайлите, добавени от Параметри и контроли, страница Допълнителни елементи в мерна единица броя.
 • В спецификацията към справки Разбивка и Оразмеряване да извежда бройката на детайлите с мерна единица броя.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване е добавен параметър: Закръгля измерените разстояния към цяло число в Разбивка и Оразмеряване.

Допълнение

Модул Врати v.5.85

 • Към група с модели ЛПДЧ е добавен нов подмодел: 185.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.85

 • Добавена нова пълна библиотека с палитри на Kronospan Trends 20/21.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.86

 • В Параметри и контроли, страница Разкрояване е добавен параметър Конвертира имената на детайлите на латиница в картата на разкроя, както и слоевете при експорта за Nesting разкрой.

Допълнение

Модул Параметри на системата v. 2.94

 • В Постоянни параметри е добавена опция Определяне местоположението на възел: Зарежда диалоговата форма, определяща начина на работа на модула.  

Допълнение

Модул Определяне местоположението на възела v.4.18

 • При изключена опция Зарежда диалоговата форма в Параметри на системата директно да изисква избор на възел/група и при определяне на разстояниято за преместване. Методът намалява операциите и времето за преместване. 

Корекции

Модул Шкафове v.11.74.3

 • При цялостно и персонално оразмеряване на детайлите е премахнато закръглянето на измерените стойности в оразмеряванията.
 • При генериране на файловете-чернови за ръчно изграждане на неправоъгълна форма на детайлите да се изчертават в мм на екрана.

Модул Менажер на операции и команди v.2.47.3

 • Отстранено объркване при зареждане на проекти от списъка с последните 20 отваряни , когато в Отваря проект са изтривани на проекти.

Модул Номенклатури на ценообразуването v.1.85.3

 • В Номенклатура материали е отстранено разминаване между селектирания и заредения материал след сортиране на таблицата по колони.

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.11.5

 • Променени операции в списъка с файлове:
  • При двойно кликане се изпълнява операция Отваряне.
  • Кликане с десен бутон променя начина на селектиране от единично на групово и обратно.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.77.1

 • В Параметри и контроли, страница Крепеж е добавен нов модел Lamello Cabineo 8/12.
 • Добавеният крепеж от разделен таван между преградите да се отразява по преградите в Nesting ракроя.

Модул Разкрояване на материали Разкрояване на материали v. 2.88

 • В Параметри и контроли, страница Разкрояване е добавен параметър Ротира плочата с детайлите при Nesting разкрой при включена опция Разкроява всеки лист в отделен файл... с цел директно позициониране на плочата спрямо НУЛАТА и Посоката на рязане.
 • В Параметри и контроли, страница Разкрояване е добавен параметър Минимален размер на страните на детайлите за отделянето им с друг слой. Детайлите с размер, по-малък от въведената стойност, се свързат със слой "малък детайл" с цел отделянето им в Nesting разкроя.Януари 2020


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.76

 • В Параметри на треси / бленди е добавен параметър Отстояние отляво персонално за всяка.
 • В диалоговата форма за изграждане на неправоъгълна форма на Лява / Дясна страници и Прегради е добавена операция Създава чернова 2 с двойно по-голям брой точки по лицевата страна на детайлите.
 • В Параметри на тавана е изградена структура за добавяне на аксесоари.
 • В Параметри на тавана е добавен е аксесоар Изтеглящ лост за гардероб на размери 250/300/350/400/450/500.
 • В Параметри на гърба -опция Променя дълбочината на прилежащите към гърба елементи е установена в режим по подразбиране, изисква потвърждение.

Допълнение

Модул Врати v.5.84

 • Към група с модели Пресован MDF е добавен нов подмодел: 184.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.15

 • В Опис участвуващи в проекта елементи е добавен филтър Доставчици... за списъка с материали.
 • В Опис участвуващи в проекта елементи е добавена комбинация Shift + десен бутон върху елемент, свързан с материал, за бързо откриване и селектиране на материала в Номенклатура материали.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.47

 • Към списъка с последните 20 отваряни проекта е добавена операция Филтриране на списъка с оцветени изображения на проекти по името на маркирания от послединте 20 отваряни.
 • Добавена операция към списъка с файловете-чернови: клавиш Delete изтрива маркирания в списъка файл-чернова.

Корекции

Модул Шкафове v.11.70.2

 • При Цялостно оразмеряване на възела е отстранено неточно измерване на габаритната дължината и височина на възела в следната ситуация: Пода и тавана м/у страните + изключена лява страница+ включена  дясна страница + изключен таван.
 • В Аксесоари при първоначално добавяне на нов опцията Създава елементна номенклатура приема състоянието на същата от главна форма.

Модул Генериране на помещение v.3.83.4

 • При влизане в Параметри на прозорците да не занулява параметър Позиция на прозорците в стените.

Design Sintez Professional

Модул Разкрояване на материали v. 2.85

 • При работа с няколко обединени в един разкрой проекти е добавена справка: Доставчици.