Софтуер за мебелно проектиране DESIGN SINTEZ

Промени и корекции в програмата – 2010 2009 2008 2007   2006  2005    2004    2003


Декември 2009

  
Допълнение

В Design Sintez модул Шкаф v. 7.53

 • В сектор Параметри на краката е създадена е възможност за добавяне към възела на различни модели крака с възможност за настойване на  персонални характристики за всеки. Въведен е и параметър за ръчно определяне с колко да се повдигат елементите на възела (като се намалява височината на корпусната част).
 • В сектор Параметри на краката са добавени нови 3 модела (за бюра). Общ брй на моделите вградени в модула - 23.
 • При вид сглобка Стените между пода и тавана е добавена опция Тавана вътре, която вмъква тавана между страниците на шкафа.
 • В Параметри и контроли, страница Допълнителни елементи са добавени нови 4 броя. Общия брой на елементите става 16.
 • В Параметри и контроли, страница Други, секция Чекмеджета са добавени параметрите Кантира пода отпред и Кантира пода отзад при конструкция Метабокс.
Допълнение
В Design Sintez - Библиотека с нестандартни възли
 • Добавени са нови 34 бр. възли: аспиратори, столове, лампи, интериорни възли.
Допълнение
В Design Sintez -  модул  Разкрояване на материали  Cut Base PRO v. 2.02
 • В Параметри и контроли на модула е добавена опция Добавя раздел Услуги в Каклулация по възли.
 • При Ръчен разкрой в секцията за кантиране на елементите е създадена възможност за определяне вида на канта: Тънък (по подразбиране), Дебел,Дебел 2. Целта е разграничаването им в картата на разкроя, аналогично на Автоматичен разкрой.
 • При Ръчен разкрой са изведени информационии полета за разхода на видовете кантове (Тънък, Дебел, Дебел 2) на база въведените детайли и начина им на кантиране.
Допълнение
В Design Sintez -  модул  Менажер на операции и команди v.1.76
 • Изведени са бутони за бърз достъп за стартиране на операциите Увеличава област от екрана и Показва целият проект в екрана.
Корекции
В Design Sintez модул Шкаф v. 7.50.3
 • При удвояване дебелината на  рафтовете или ръчна промяна на конкретен рафт в номенклатурното им наименование  да се записва текущата дебелина.
В Design Sintez   модул Генериране на помещение v. 3.48.9
 • При въвеждане на отрицателно изрязване за създаване изпъкнали детайли към стените на помещението е вграден контрол за максимална стойност в зависимост от принадлежността на детайла към стена: (за гръб: максимална дълбочина, за лява или дясна стена: максималната дължина).
 • При копиране на детайл автоматично да преизчислява дължината му на база изчислената му позиция и остатъчната дължина на стената.
 • При прехвърляне на детайл от една стена на друга автоматично да преизчислява дължината му на база позицията му и дължината на новата стена.
В Design Sintez   модул Библиотеки с палитри v. 3.06.5
 • Подобрено е качеството на палитрите в потребителски библиотеки Килими и Интериорни врати.
 • Премахната е потребителска библиотека Мазилки - сини и лилави.
 

НОЕМВРИ 2009


Допълнение
В Design Sintez -  модул Шкаф v. 7.47
 • за елементи Рафтове е добавена са опция за двойна дебелина удвояваща количеството на елементната номенклатура. В Параметри на рафтовете в съответната секция е добавена опция Удвоява дебелината на елемента и количеството на елементната номенклатура с цел персонално определяне кой рафт да бъде с двойна дебелина.
 • В Параметри и контроли ---> страница Разбивка са добавени параметри: Начин на показване на размерите и Включва елементите с мярка л.м. в спецификацията, контролиращи вида на спецификацията в екранни справки Разбивка и Оразмеряване.
 • В Параметри и контроли ---> страница Допълнителни елементи са добавени нови 4 броя, общо 12.
Допълнение
В Design Sintez -  модул  Разкрояване на материали  Cut Base PRO v. 1.98
 • в диалоговата форма Елементи подлежащи на разкрой при изпълнение на операция Разпечатва списъка с елементите, след означенията за начин на кантиране на елеметите (Дълги, Къси страни) да вписва и наименованията на материала на кантовете.
Допълнение
В Design Sintez -  модул  Менажер на операции и команди v.1.73
 • Изведени икони на модули Измерва оразмерява, Автоматично оразмерява възлите в проекта и Параметри на оцветяването за бърз достъп.
Допълнение
В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v.3.07
 • В диалоговият прозорец за коригиране характеристиките на палитрите в секцията за скалиране е добавен списък с най-често използваните стойности за скалиране за директен избор и вписване в полетата X, Y.
 • Добавени нови 86 бр палитри Gabrovnitsa. Общо в програмата: 5065 бр палитри
Допълнение
В Design Sintez -  модул Коригиране на възел v. 1.43
 • Създадена е възможност за многократно зареждане за корекция на последно коригирания възел, генериран от модул Шкаф за мивка, без да сеналага да се избира отново от проекта.
Корекции
В Design Sintez -  модул Шкаф v. 7.46.2
 • В диалоговите форми на Параметри  на рафтовете, когато се използва операция Пропорционално разпределя оставащите рафтове при рафтове с различна дебелина, коректно изчислява позициите на рафтовете които се разпределят в остатъчната област по височина.

В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v.3.06.1
 • При копиране на палитра между слоевете е отстранено загубването на ръчно извършени настройки на свойствата на палитрата.
 • Подобрено е качеството на палитрите в потребителска библиотека Едноцветни текстури.

В Design Sintez модул Разкрояване на материали Cut Base PRO v. 1.99.1

 • в "Експорт към Optimik" е отстранен проблем при експотриране на кантовете към елементите.

ВНИМАНИЕ: В модул Запис на проект е премахнато почистването на Номенклатура възли и Номенклатура елементи и е прехвърлено само в Тест на възлите в системата ---> Тест номенклатури - изтрива неизползваните от системата записи.
Октомври 2009


Допълнение
В Design Sintez -  модул Шкаф v. 7.42
 • в Позиция на пода са добавени опции за ръчно определяне в кои области да се генерира под при включена опция Генерира бази между преградите в форма Параметри на базата.
 • в Параметри и контроли по подразбиране ---> страница Други---> секция Чекмеджета пред параметър Дебелина на чекмеджетата ПОД е добавена опция за двойна дебелина удвояваща количеството на елементната номенклатура

Допълнение
В Design Sintez -  модул  Разкрояване на материали  Cut Base PRO v. 1.97
 • Добавена е нова справка Калкулация по Възли / Общо на възлите в проекта с възможност за калкулиране на отпадък, разходи, печалба и цена за всеки възел и общо за проекта. Променен е и прозореца Параметри и контроли по подразбиране на модула, като е допълнен с параметрите на справката.
 • Добавено е генериране на експортен файл към Cutting3.

Допълнение
В Design Sintez -  модул  Менажер на операции и команди v.1.69
 • Бутон операция Със скрити линии е разделен на два бутона: Със скрити линии 2DWireframe и Със скрити линии 3DWireframe. Бутон Със скрити линии 2DWireframe трябва да се използва за визоализиране на текстовете при Ръчен разкрой.

Допълнение
В Design Sintez -  модул Коригиране на възел v. 1.42
 • създадена е възможност за многократно зареждане за корекция на последно коригираният възел генериран от модул Шкаф без да се налага да се избира отново от проекта

Допълнение
В Design Sintez -  модул Номенклатури на  ценообразуването  v. 1.61
 • Капацитетът на Номенклатура материали е увеличен от максимум 2000 записа на 300000. Текущата големина на номенклатурата се самоувеличава при влизане в модул Тест на възлите в системата при достигане на междинен капацитет.
 • в Номенклатура материали е добавено е търсене на материал по име в списъка.

Допълнение
В Design Sintez -  модул Отваря проект v.1.85
 • При операции Експорт на проект и Импорт на проект е добавен преглед на маркираният в списъка проект.
Допълнение
В Design Sintez -  модул Генериране на ценова оферта  (Calc Base) v. 1.79
 • В прозореца Опис елементи е създадена възможност за копиране на материал от един елемент към един или няколко селектирани в списъка елемента.

Корекции
В Design Sintez -  модул Номенклатури на  ценообразуването  v. 1.60.1
 • В Номеклатура материали да записва към материала и въведената Цена продажна за плоча/ролка/пръчка.
В Design Sintez -  модул  Групово добавяне и изтриване на възли v.3.78.8
 • При изход от модула да извършва автоматичен запис на проекта в текущото му състояние.
В Design Sintez -  модул Поставяне на плот v. 3.66.3
 • Отстранено е автоматичното въвеждане на стойност в полето  Отстояние отзад  при последващо стартиране на модула.
В Design Sintez -  модул Шкаф v. 7.41
 • При генериране на справки Разбивка и Оразмеряване в антетките да изписва потребителското име на текущият проект вместо файловото.

Септември 2009


Допълнение
В Design Sintez -  модул Шкаф v. 7.38
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване е добавена опция Позиционира спецификацията вдясно от оразмерения възел за по- голяма прегледност на чертежа.
 • В секция Параметри на челата е добавен параметър По Y за ротация на челата. Ротацията се изпълнява спрямо предна долна точка на челото.
 • в Позиция на гърба са изведени полета Резултатни размери на гърба и е създадена  възможност за директна промяна на текущата дебелина на гърба. Вграден е автоматичен контрол за въвеждане на прекалено големи отстояния от страните на гърба.
 • в секция Параметри на преградите са добавени опции (бутони) за пропорционално разпределение на втора и трета преграда в остатъчните области след ръчно определяне позицията на първа или втора преграда в зависимост от броя им във възела.


Допълнение
В Design Sintez -  модул Определяне местоположението на възел v.4.10
 • Създадена е възможност за групово преместване на избрани от проекта възли.

Допълнение
В Design Sintez -  модул Номенклатури на  ценообразуването  v. 1.57
 • В Номенклатура материали е добавен логически параметър Дебел 2 за маркиранe на материали в мерна единица л.м. с цел разграничаването на общо 3 дебелини на кантовете в картата на разкроя.

Допълнение
В Design Sintez -  модул  Разкрояване на материали  Cut Base PRO v. 1.94
 • При автоматичен разкрой,  форма Параметри и контроли на модула, е добавен параметър Цвят на номерацията на детайлите в картата на разкроя.
 • При генериране на картата на разкроя да маркира кантираните страни на елементите, свързани в Генериране на ценова оферта -> Опис елементи  с материал с логически параметър Дебел 2 с отделен маркер.

Допълнение
В Design Sintez -  модул Генериране на ценова оферта  (Calc Base) v. 1.78
 • В прозореца Опис елементи е създадена възможност за сортиране на списъка с материалите за свързване по колони. Добавено е търсене на материал в списъка с материали за свързване.

Допълнение
В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v.3.04
 • Добавени нови 507 бр палитри Мазилки - сини и лилави. Общо в програмата: 4954 бр. палитри.

Корекции
В Design Sintez -  модул Шкаф v. 7.38.8
 • в Параметри и контроли ---> страница Елементи ---> секция Позволява обръщане размерите на елемента в Разкроя при изпълнение на операция Oбръщане размерите на всички елементи в режим по подразбиране да установява базовите стойности за обръщане.
 • При операция Оразмеряване са редуцирани оразмеряванията на рафтовете и чекмеджетата, като не се оразмеряват двойно еднаквите позиции отляво и отдясно. Целта е по- голяма пригледност на справката чрез игнориране на потворенията.
 • В Параметри и контроли, страница Други са добавени в режим по подразбиране нови параметри на гърба:  Нутване в страните - М/у страните и  Нутване в страните / Фалц - Нутване.
 • В Параметри на преградите е отстранено объркване на мерната единица на прегради и кантове. 
ВНИМАНИЕ: След инсталация на ъпдейта трябва  да натиснете бутоните Установява базовите (системните) наименования на елементите като текущи  и Установява текущите наименования на елементите в режим по подразбиране във форма Параметри и контроли по подразбиране ---> страница Елементи.

В Design Sintez -  модул Генериране на ценова оферта v. 1.77.3
 • Укорено е зареждането (отварянето) на прозорец Опис участвуващи в проекта възли с 50%,  както и филтрирнето на списъка с материалите по мерна единица.

 


Август 2009


Допълнение
В Design Sintez -  модул Шкаф v. 7.34
 • В секция Параметри на преградите към полетата за въвеждане на отстояния на елемента са добавени бутони за директно измерване от екрана на отстояния и вписването им в съответните полета.
 • В Параметри и контроли по подразбиране, страница Оразмеряване са добавени операциите:  Изключва всички оразмерявания и Включва всички оразмерявания.
 • В секция Параметри на челата е добавен параметър По X за ротация на челата: вертикалните спрямо долна страна, при хоризонталните спрямо централната ос на челото
 • В секция Параметри на преградите е добавена опция Общи номенклатурни наименования за всички прегради. Изключена опцията персонализира номенклатурните наименования и слоевете за всяка преграда. 
 • В секция Параметри на преградите са добавени параметри за определяне на персонална дебелина на всяка преграда. При промяна на дебелините на преградите размерите на елементите (рафтове, чекмеджета, лостове за гардероби) в отделните области се преизчисляват автоматично.

Допълнение
В Design Sintez -  модул  Генериране на помещение  v. 3.48
 • При генериране на детайли с отрицателно изрязване (изпъкнали навътре в помещението колони, комини и т.н.) е добавена възможност за промяна на правоъгълната форма на детайла на триъгълна със скосена или заоблена дълга страна. С цел директно генериране на скосени ъгли в помещението.

Допълнение
В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v.3.04
 • В секция Библиотеки е добавена операция Коригира наименованието на потребителска библиотека с палитри.

Допълнение
В Design Sintez -  модул 2D Ротация на възел v. 2.10
 • Създадена е възможност за групова ротация на избрани от проекта възли спрямо един център.

Допълнение
В Design Sintez -  модул Запис на нов проект v. 1.32
 • Добавена е операция Последни 20 записвани проекта, извеждаща списък с местоположенията на проектите:  папка->подпапка за бърз избор.

Корекции
В Design Sintez -  модул Шкаф v. 7.34.1
 • В диалоговите прозорци за промяна формата на елементите (Коригира формата) да позволява въвеждане на цели числа в полетата за процент на заобляне на отсечките. Въведените стойности автоматично се конвертират в допустимите за полетата от "-1...0...1".
 • При операция Оразмеряване в секцията от справката с дебелините на елементите да описва само онези елементи, които участвуват във възела. Добавени са всиките 7 допълнителни чела, а дебелините на тресите се описват за всяка област за предна и задна.


Юли 2009


Допълнение
В Design Sintez -  модул Шкаф v. 7.28
 • В секция Позиция на гърба  към полетата за въвеждане на отстояния на елемента са добавени бутони за директно измерване от екрана на отстояния и вписването им в съответните полета.
 • В секция  Треси / бленди е създадена възможност за определяне на персонална ширина за всяка треса независимо от броя области когато се разделят между преградите.
 • В секция Параметри на челата е добавена операция Нулира параметрите установява параметрите на текущо работното чело в режим  по подразбиране. Операцията е персонална за всяко чело.
 • В секция Позиция на гърба е добавен параметър Променя дълбочината на прилежащите към гърба елементи при въвеждане на Отстояние м/у страните.
Допълнение
В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v.3.03
 •  добавени нови 63 бр палитри на Salex (плотове). Общо в програмата: 4446 бр палитри.
Допълнение
В Design Sintez -  модул Органайзер v.1.12
 • добавена опция Добавя задачата в Менажера на операции и команди за всички неизпълнени такива, максимално 30 на брой
 • добавена операция Разпечатва персонално за всяка задача чрез зарежданетои в текстови файл.
Допълнение
В Design Sintez -  модул Менажер на операции и команди v.1.68
 • автоматично извеждане на икони на задачите определени в Органайзера за директно зареждане
Допълнение
В Design Sintez -  модул Шкаф за мивка v.2.12
 • в секция Заобляне - Скосяване на двете страни на плотa да добавени параметри за скосяване на ъглите отляво и отдясно по задната му страна.
 • в секция Заобляне - Скосяване на двете страни са добавени параметри за заобляне на лявата и дясната страна на плота, със възможност за комбиниране на заобляние и скосявание на страните.
Корекции
В Design Sintez -  модул  Групово добавяне и изтриване на възли v.3.78.5
 • Запазва размерите на възлите (хоризонтални/вертикални плотове, водобранни лайсни), поставяни през модул Плотове след добавяне на дръжки към вратите с цел участието им в модул Генериране на ценова оферта.
В Design Sintez -  модул Шкаф v. 7.26.6
 • Въведената стойност в Параметри и контроли, страница Други ---> поле Отстояние на рафтовете отляво и отдясно да не участва при изчисляване дължината на чекмеджетата.


Юни 2009


Допълнение
В Design Sintez -  модул Шкаф v. 7.24
 • при възел с прегради в секция Треси /бленди  с ВКЛЮЧЕНА опция Разделя тресите между преградите  да позволява ръчно кантиране на тресите/бленди  ОТЗАД / ОТГОРЕ  персонално за всяка.
 • при възел с прегради в секция Треси / бленди с ВКЛЮЧЕНА опция Разделя тресите между преградите  да позволява изключване на треси/бленди: Поставя предна, Поставя задна в зависимост от избраното разпределение. За всяка област персонално.
 • за елементи Прегради е добавена са опция за двойна дебелина, удвояваща количеството на елементната номенклатура за материал.
 • при добавяне на рафтове и чекмеджета в форма Параметри Рафтове чекмеджета тръби към полетата за въвеждане на отстояния на елемента са добавени бутони за директно измерване на екрана на отстояния и вписването им в съответните полета
 • при добавяне на рафтове и чекмеджета в форма Параметри Рафтове чекмеджета тръби  е добавена операция Прехвърля формата на останалите рафтове от рафт с неправоъгълна форма на всички останали рафтове в секцията.

Допълнение
В Design Sintez -  модул Фаянс - Теракот v.1.16
 • добавен параметър Позиция от пода, валиден за всички разпределения на плочките, независимо от начина им на разполагане - вертикално или хоризонтално.
Допълнение
В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v.3.02
 • в библиотека Kronospan са добавени нови 16 броя палитри - колекция CONTEMPO от 2009г.
 • в библиотека Фурни са добавени нови 50 броя палитри - колекция SIEMENS.
Допълнение

В Design Sintez -  модул Измерване и оразмеряване v.3.03

 • Добавена е операция Коригира оразмеряване за избрано такова от проекта.
Допълнение
В Design Sintez -  модул Шкаф за мивка v.2.10
 • за ценообразуването е добавена елементна номенклатура за мивката, съдържаща и номера - модела на самата мивка.
 • при генериране на плота е създадена възможност за създаване на двустранно заоблен профил  чрез параметър Двустранен профил.
Допълнение
В Design Sintez -  модул  Генериране на помещение  v. 3.47
 • С детайли - създадена е възможност за копиране и прехвърляне на параметрите на текущият детайл на следващият с автоматично определяне на позицията Отляво на новият елемент спрямо дължината и позицията на текущият. Копирането се извъшва чрез двукратно натискане на ляв бутон върху отметката застена на която е разположен текущият детайл.
Корекции
В Design Sintez -  модул Параметри на системата  v. 2.44.2
 • при изпълнението на операции Архивира / Възстановява натрупаната база данни на системата са добавени за архивиране и възстановяване поддържащите файлове на потребителските библиотели с палитри
В Design Sintez -  модул New Base v.3.76 (Създаване на нов възел)
 • променен е номеклатурният индитификатор на генерираните Корнизи на TC.

В Design Sintez -  модул  Групово добавяне и изтриване на възли v.3.75

 • В списъка Опис участвуващи в проекта възли не се включват типовете възли: Плот хоризонтален, Плот вертикаленВодобранна лайснаБазиКорнизи. Целта е да не попада указателя в списъка на генерирани възли без конфигурационен файл при избор на възел от проекта чрез бутона ШкафМай 2009


Допълнение
В Design Sintez -  модул Шкаф v. 7.19
 • при възел с прегради в секция Треси / бленди с ВКЛЮЧЕНА опция Разделя тресите между преградите  да позволя генериране на треси/бленди с разположение Предна вертикална/Задна хоризонтална и Предна хоризонтална/Задна вертикална за всяка област персонално
 • при възел с прегради в секция Треси / бленди с ИЗКЛЮЧЕНА опция Разделя тресите между преградите  да позволя генериране на  треси/бленди с разположение "Предна вертикална/Задна хоризонтална" и "Предна хоризонтална/Задна вертикална.
 • за елементи Таван, Под, Лява страна, Дясна страна са добавени опции за двойни дебелини, удвояващи количеството на съответната елементна номенклатура
 • при генериране на Рафтове е добавена операция Пропорционално разпределя останалите рафтове за всеки следващ след маркираният ред в списъка. Отнасе се за всяка област независимо от броят прегради.
Допълнение
В Design Sintez -  модул Фаянс - Теракот v.1.14
 • в формата за избор на размери на плочките е създадена възможност за сортитане на списъка по двата размера - X и Y.
Допълнение
В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v.3.00
 • в секция Библиотеки с палитри при операция Неразпределени палитри по библиотеките е добавена възможност за изтриване на палитра от списъка с неразпределените.
 • добавени нови 24 бр палитри на фирма Kron. Общо в програмата: 4317 бр палитри.
Допълнение
В Design Sintez -  модул Шкаф за мивка v.2.07.1
 • добавени нови 5 модела мивки за генериране от модула.
 • добавена операция, възстановяваща оригиналните размери на избраната мивка.
Корекции
В Design Sintez -  модул Менажер на операции и команди v.1.67
 • вграден е автоматичен контрол при преместване на стартиращите модулите в програмата бутони за препкриване и пропорционално позициониране.
В Design Sintez -  модул Шкаф v. 7.16.1
 • при изключване на тавана в позиция на гърба Между страните пода и тавана автоматично да кантира гърба отгоре.
В Design Sintez -  модул Поставя възли v.2.10.2
 • в секция Параметри и контроли по подразбиране на модула Поставя възли, при изключване на опция Автоматичен контрол за вместимост на възлите в основното помещение да не занулява въведените стойности за отстояния на възлите от стените на основното помещение. С цел при последващо включване на опцията да не се налага да бъдат въвеждани отново.
Април 2009


Допълнение
В Design Sintez -  модул Слоеве във възлите v. 2.00
 • създадена е възможност за промяна наименованията на слоевете на нестандартните възли от библиотеката.
Допълнение
В Design Sintez -  модул Щори-завеси v. 3.00
 • Добавен е нов вид щори - Хоризонтални.
Допълнение
В Design Sintez -  модул Шкаф v. 7.14
 •  в секция Треси /бленди при включена опция Разделя тресите между преградите е създадена възможност за персонално определяне в коя област да бъдат генерирани треси, начина им на обръщане (вертикални или хоризонтални), както и отстоянията им Отпред и Отзад.
 • в секция Параметри на преградите са добавени информативни полета за текущите резултатни размери на преградите
 • в секция Параметри на преградите са добавени опции Фиксира позицията на преградата спрямо дястната страна на възела и Скалира отстоянието в съотношение с текущият размер на възела
  спрямо лява страна. Персонални за всяка преграда при непропорционално разпределение
 • променен е начинът за промяна на номенклатурните наименования на отделните елементи чрез автоматична подмяна на текста, характеризиращ елемента във всички негови поддържащи номенклатури
Допълнение
В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v.2.98
 • добавено поле за въвеждане на произволно име на палитра за търсене чрез операция Палитра->Библиотека.
Допълнение
В Design Sintez -  модул Фаянс - Теракот v.1.12
 • изградена система за натрупване на база данни с размерите на използваните плочки. Директно зареждане в полетата с  размерите на плочките за съответна област чрез избор от базата данни с размери
Корекции
В Design Sintez -  модул New Base v.3.74.4 (Създаване на нов възел)
 • при "Запис на нов многоелементен нестандартен възел" да записва схематична икона на възела за последващ преглед от модулите на програмата( Поставя възли, Опис възли и Архивен)
В Design Sintez -  модул Светлинни източници потребителска система v.1.22.3
 • бутоните за директно настройване на цвят са променени на Бяло, Червено, Зелено и Синьо.
 • да позволява ръчно въвеждане на номер на цвета.
 •  да не премахва светлинни източници от списъка в формата след последователно изпълняване на операции Изтриване и Коригиране.
В Design Sintez -  модул Генериране на помещение v. 3.45.7
 • при генериране на детайли с положителен знак на "изрязване" да не се регистрира в проекта слой Помещение вътрешен детайл, отговарящ  за детайли с отрицателен знак на изрязване (вътрешни стени, колони, трегери и т.н).
В Design Sintez -  модул  Групово добавяне и изтриване на възли v.3.75
 • в секция Генерира врати/чела при Автоматично разпределение: Чела на чекмеджета при възел с 1 прегради на възел с отстояния на страните навътре е отстранено некоректно изчисляване дължината на челата във втората област (от преграда до дясна страна)
Март  2009


Допълнение
В Design Sintez -  модул Фаянс - Теракот v.1.11
 • при второ и трето разпределение е добавен параметър Единичен ред плочки в областа (2- ра област),  позволяваща генерирането както и на един ред, така и на повече редове цели плочки в областта.
Допълнение
В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v.2.97
 • създадена е възможност за изтриване на вариант на свързване на слоевете в проекта с палитри.
 • в формата за коригиране характеристиките на палитра от списъка на свързаните със слоевете в проекта е добавен параметър Отражение.
 • в формата за коригиране характеристиките на палитра от списъка на свързаните със слоевете в проекта е добавена операция Установява базовите стойности на свойствата на текущо заредената палитра


Допълнение
В Design Sintez -  модул Шкаф v. 7.07
 •  при генериране на чекмеджета е добавен нов параметър Кантира задният панел отляво и отдясно на корпуса при конструкция  чекмеджето Метабокс. Параметърът се контролира по подразбиране от Кантира задният панел отляво и отдясно в Параметри и контроли по подразбиране, страница Други.
 • при генериране на чекмеджета е добавен нов параметър Променя дължината на задният панел на корпуса при конструкция  чекмеджето Метабокс. Параметърът се контролира по подразбиране от Променя дължината на задният панел в Параметри и контроли по подразбиране,  страница Други.
 • в секция Параметри на челата - добавен нов елемент в конструкцията на възела - 7-мо допълнително чело.

Допълнение
В Design Sintez -  модул Групово добавяне и изтриване на възли v.3.75
 • в секция Генерира врати/чела е добавена операция Автоматично разпределение: Чела на чекмеджета при възел с 2 прегради.
Корекции
В Design Sintez - модул Изгледи v.1.06.9
 • да допуска запис на повече от 11 изгледа към проекта.
 В Design Sintez -  модул Шкаф v. 7.07.4
 •  при коригиране на възел с чекмеджета да установява реда на нареждане, определен при генерирането му за всяка област, независмо от броя прегради.
В Design Sintez -  модул Комплекти  v. 1.11
 • При определяне на позицията на комплектите по височина в проекта, автоматично да се използва позицията по Z на първия възел от комплекта.
В Design Sintez -  модул Генериране на помещение v. 3.45
 • променен е начина на регистриране на слоевете на помещението в проекта с цел безпроблемното им установяване като невидими от модул Видими слоеве в проекта.
 • при генериране на колони, комони, трегери чрез отрицателно изрязване на детайл от стена е създадена  възможност за определяне на персонално наименование на слоя на детайла с цел оцветяването му с палитра различна от изполваната за съответната стена, към която принадлежи.
Февруари 2009


Допълнение
В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v.2.94
 • При екранна резолюция H = 1280 pix или по-голяма в формата за избор на палитри за свързване със слой да се визуализират по 27 палитри на екран
 • Добавено търсене на палитра по потребителско име в текущо заредената библиотека.
Допълнение
В Design Sintez -  модул Врати v.4.32
 • в Параметри и контроли по подразбиране --->страница Допълнителни елементи, секция Избор на допълнителни елементни номенклатури от номенклатурата е добавена контрола за Минимална височина на вратата/челото, при която не се закача допълнителен елемент. Целта е да не се добавят елементи за панти при чела на чекмеджета.

Допълнение
В Design Sintez -  модул Шкаф v. 7.04
 • в секция Крака е добавен нов модел. Общо вградени в модула модели: 20
 • при генериране на чекмеджета е добавен нов параметър - Промяна дълбочината на корпуса на чекмеджето, без да се променя  изчисленият размер на водача. Параметърът се контролира по подразбиране от опцията  Намалява дълбочината на чекмеджетата в Параметри и контроли по подразбиране, страница Други.
 • при генериране на вертикални Треси/Бленди са добавени нови номенклатурни елементи  кант отдолу и кант отгоре. Те заменят използваните до момента отпред и отзад.


Допълнение
В Design Sintez -  модул Групово добавяне и изтриване на възли v.3.75
 • в секция Генерира врати /Чела е добавена операция Автоматично разпределение: Три врати една до друга.
Корекции
В Design Sintez -  модул  Cut Base Pro (Разкрояване на материалите) v. 1.91.1
 • Да проверява всички прикачени към текущият разкрой проекти за извършени промени в тях и да не допуска стартиране на модула докато не се премине през операция Генериране на ценова оферта за съответния проект, в който е извършена промяна.
 • при включена опция Записва елементите като блокове в Параметри и контроли по подразбиране да записва елемента с размерите му, отделно от описателният текст в списъка под листа

В Design Sintez - модули Шкаф, Шкаф за мивка, Шкаф ъглов, Шкаф долен, Етажерки ъглови
 • при операции Коригиране на възел или Копиране на възел допуска в модулите промяна на ъгъла на ротацията преди новото генериране

Януари 2009


Допълнение
В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v.2.91
 • Добавено е търсене и маркиране на библиотеката, в която се намира посочената в списъка  "Палитри свързани със слоевете в проекта" палитра.
 • в секция Библиотека е добавено търсене в текущо заредената библиотека по Файлово и потребителско име на палитра.
 • в секция Библиотека при стартиране на тест Нерапределени палитри по библиотеките да допуска групово селектиране и прехвърляне в потребителска библиотека на нерапределени палитри от списъка.
 • Добавени нови 350 оцветяващи палитри, разпределени в потребителски библиотеки Плочки единични и Фризове- листела. Общия брой текстури в системата на програмата става 4250.

Допълнение
В Design Sintez -  модул Светлинни източници потребителска система v.1.21
 • при създаване на източник Лампа директно може да бъде посочен вида му Основен или Поддържащ. Целта е автоматичното зареждане на характериатиките, съответстващи на избраният вид.
 
Допълнение
В Design Sintez -  модул Параметри на системата v.2.43
 • добавена опция: Включена икона на координатната система

Допълнение
В Design Sintez -  модул Шкаф v. 7.00
 • в секция Крака са добавени нови 2 модела. Общо вградени в модула модели: 19

Допълнение
В Design Sintez  
 • Добавени в системата на програмата нови 24 бр нестандартни възела предназначени за интериора от които 12 аспиратора

Допълнение
В Design Sintez -  модул  Cut Base Pro (Разкрояване на материалите) v. 1.87
 • при разпечатване на списъка с елементите за разкрой да извежда информация за кантирането на елементите (по дългата, по късата страна), както и това дали елементите са с неправоъгълна форма и подлежат на изрязване.
 • в Автоматичен разкрой е изградена структура за обединяване на няколко проекта в един разкрой, както и в справка Разход на материали
 • справките, генерирани от модула в Excel, са изведени в отделни стартиращи бутони към отделни страници в Excel.

Допълнение
В Design Sintez -  модул Менажер на операции и команди v.1.65
   -
изведена икона-бутон за смяна на менюто Design Sintez <---> AutoCad

Корекции
В Design Sintez -  модул  Cut Base Pro (Разкрояване на материалите) v. 1.87.2
 • при разпечатване на списъка с материалите, използвани в проекта е добавена информация за единичната цена и общите суми по материали за проекта
 • при разпечатване на списъка с елементите, подлежащи на разкрой размерите на елементите да се конвертират в mm, cm  или  m в зависимост от указана в Параметри и контроли по подразбиране на модула  мерна единица.
В Design Sintez -  модул Групово добавяне и изтриване на възли v.3.73.5
 • при Автоматично разпределение: Две врати една над друга да взима впредвид височината на краката или базата/цокъл при изчисляване височината и позицията на вратите.
В Design Sintez
 • Премахната операция от Хоризонтално меню -> Операции: Нов проект. Операцията може да бъде стартирана от Менажер на операции и команди
 • Премахната операция от Хоризонтално меню -> Операции -> Оцветяване на проекта: "Интериорни възли - картини". Операцията може да бъде стартирана от Менажер на операции и команди.

В Design Sintez -  модул Шкаф за мивка v.2.01.9
 • при позициониране на шкаф с плот или само плот с мивка и задействане на Автоматичен контрол за вместимост на възлите в основното помещение вмодул Поставя възли  да не влият въведените отстояния от стените.