DESIGN SINTEZ

Промени и корекции в програмата – 2010  2009 2008 2007   2006  2005    2004    2003Декември 2008

Допълнение В Design Sintez -  модул Фаянс - Теракот v.1.10
    - Добавено ново разпределение на плочките в област: Шахматно.

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкаф v.6.98
    - създадена е възможноност за съхранява и установяване като текущи на изградени цветови схеми на контурните линии на елементите изграждащи възела, "Параметри и контроли по подразбиране" ---> страница Слоеве.
    -
в секция Крака е добавен нов модел за кухненски шкафове. Общо вградени в модула модели: 17.
   - в секция Оразмеряване е добавена опция Спецификация, при включването на която под оразмереният възел се извежда персоналната му спецификация

Допълнение В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v.2.88
   - Добавена нова библиотека Orma с 55 палитри. Общо в системата 3900 бр.

Допълнение В Design Sintez -  модул Групово добавяне и изтриване на възли v.3.73
   - в секция Генерира врати/Чела са добавени операции Занулява въведените стойности за размери и позиция на реда  персонално за всеки ред с параметри, описващи конкретна врата или чело. Целта е  използването на бутоните за автоматично разпределение и отказаване на генерирането на конкретна врата или чело.
   -  в секция Генерира врати /Чела е добавена операция Автоматично разпределение: Две врати една над друга.

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкаф за мивка v.2.00
   - Позволява генерирането само на плот при изключване на опция Генерира корпуса на шкафа и включване на Не поставя мивка.
   - Добавена операция  Заобляне-скосяване на двете страни на плота с персонални параметри за всяка страна.

Корекции В Design Sintez -  модул Cut Base PRO v. 1.85.9
   - При експортиране към Optimik да посочва коректно размерите на кои елементи/ детайли могат да бъдат въртени.

В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри  v.v.2.87.4
   -Позволява промяна на потребителските наменование на палитрите в Потребителските библиотеки.

В Design Sintez -  модул Шкаф v.6.97.4
   - При посочване позицията на възела в проекта автоматично да определя дали да се отмества той навътре от стените с въведените отстояния.
   - при изключване и включване на елемента Гръб да запазва последно избраната му позиция в конструкцията на възела.

В Design Sintez -  модул Врати v.4.31.4
   - При добавяне на врати чрез модул Групово добавяне и изтриване на възли да добавя към номенклатурите на вратите ръчно въвежданите елементни номенклатури в Параметри и контроли по подразбиране---> страница Допълнителни елементи.

В Design Sintez -  модул Шкаф за мивка v.2.00.5
     - Параметърът Генерира корпуса на шкафа да се записва и установява в режим по подразбиране.

Ноември 2008

НОВО В Design Sintez -  модул Фаянс - Теракот v.1.00
   - генерира области с единични плочи по зададена схема и параметри с цел изграждане на интериора при оформлението на стениете и пода на помещенията независимо от вида им (бани, кухни и други помещения).
 
Допълнение В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v.2.87
   - Добавена нова библиотека Плочки единични с 242 палитри. Общо в системата 3833 бр палитри.

Допълнение В Design Sintez -  модул Светлинни източници потребителска система v.1.20
   - при Прожектор са добавени опции за ротация на източника по две от осите на координатната система, определящи насочеността на лъча.
   - при Прожектор и Лампа автоматично да задава име на новият светлинен източник.

Допълнение В Design Sintez -  модул Менажер на операции и команди v.1.63
   - в формата Параметри и контроли по подразбиране е добавен параметър Не позволява промяна местоположението на бутоните стартиращи операциите.

Допълнение В Design Sintez -  модул Врати v.4.31
- във форма Параметри и контроли по подразбиране---> страница Допълнителни елементи е вградена система за ръчно добавяне на елементи към текущо генерирана врата или чело, аналогична на тази в модул Шкаф.
 
Допълнение В Design Sintez -  модул Шкаф v. 6.95
   -
раздел Треси под тавана параметърът  Кантира гърба на тресите  е подменен с  Кантира предна отзад и  Кантира задна отзад  за персонален избор на кантиране.
   - при елементи: Страници, Таван, Под, Допълнителни чела и Рафтове - след промяна на габаритните размери на възела да скалира пропорционално въведените стойности, формиращи неправоъгълните форми, с цел запазване формата на сътветният елемент и при променени размери на възела. Скалирането на неправоъгълните форми се регламентира персонално за всеки възл от опция  Автоматично скалира отстянията на неправоъгълните форми на елементите в Параметри и контроли по подразбиране --->страница Други.

   -  в Параметри на базата/цокъл  е създадена възможност за промяна на мерната единица на номенклатурният елемент от "кв.м" на "л.м." за текущият възел.

Допълнение В Design Sintez -  модул Органайзер v.1.10
   - Вградени са нови функции:
 • Търсене по колони: Номер на задача, Тема, Раздел, Задача
 • Филтриране по колона Тема
 • Сортиране на колони Номер, Тема и Раздел 

Корекции В Design Sintez -  модул Менажер на операции и команди v.1.63
 • премахната е структурата за стартиране на операциите от списък
 • добавена е форма с параметри и контроли по подразбиране
В Design Sintez -  модул Шкаф  v. 6.95.1
   - При операция Оразмеряване с опция  Отдолу  изнася оразмеряванията на левите и десни крайни рафтове и чекмеджета извън възела за по- добра четливост.
   - При операция  Оразмеряване - Междурафтовите разстояния винаги се оразмеряват по чист размер.
   - в форма Параметри на челата - при Хоризонтално позициониране, челото да приема цялата дълбочина на възела (дебелината на гърба не се приспада).
  - при елементи: Страници, Таван, Под, Допълнителни чела и Рафтове. След промяна на отстоянията за съответните страни на елементите пропорционално да скалира въведените стойности, изграждащи неправоъгълните форми, с цел запазване формата на сътветният елемент.

В Design Sintez -  модул Шкаф за мивка v.1.97.8
- отстранено зануляване от модула на кода за уникалност, въвеждан в модули Шкаф и Врати, в списъците  Групово дабавяне и изтриване на възли и Генериране на ценова оферта".

В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри  v.v.2.86.9
   -
Подменени в потребителските библиотеки  61 бр. палитри с нови с по- добро качество.

Октомври 2008

Допълнение В Design Sintez -  модул  Cut Base Pro (Разкрояване на материалите) v. 1.85
   - Добавено генериране на Експортен файл към Optimik.

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкаф v. 6.92

   -  в формата за изграждане на неправоъгълни елементи са визуализирни входящите остатъчни размери на  елемента, чиято форма се променя (страници, под, таван, допълнителни чела)
  - в Позиция на страниците е вградено автоматино изчисляване на резултатният остатъчен размер за всяка страница персонално.
 - в раздел Треси под тавана е добавен нов номенклатурен елемент -Шкаф треси кант отзад -  към генерирания съответен елемент
 - добавени са нови разпределения в раздела  Треси под таванаПредна Вертикална - Задна Хоризонтална и Предна Хоризонтална - Задна Вертикална.
  - в раздел Треси под тавана са добавени опции: Поставя предна и Поставя задна за ръчно изключване на конкретна бленда-треса в зависимост от избраното разпределение.
  - при добавяне на чекмеджета в секциите между преградите: създадена е възможност за директна текуща смяна на реда на въвеждане с бутон Ред на въвежданеОтгоре надолу или Отдолу на горе.

Допълнение В Design Sintez -  модул New Base v.3.72 (Създаване на нов възел)
   - при Запис на нов нестандартен възел е създадена система (секция) за запис на единичен елемент (3D примитив) директно като възел, предназначен за използване само в текущия проект.

Допълнение В Design Sintez -  модул Генериране на помещение v. 3.44
   - създадена е възможност за определяне на различна дебелина на стените на основното и допълнителните помещения персонално за всяко едно.
   - добавена е опция Обединява стените на помещението. При изключването и на всяка стена се присвоява персонален слой с цел оцветяване на стените в едно помещение с различни палитри.

Корекции В Design Sintez -  модул Шкаф v. 6.90.5
   - форма "Параметри и контроли по подразбиране", страница Други--> секция Чекмеджета  - при въвеждане на стойност в полето Намалява дълбочината на чекмеджета автоматично да преизчислвява дълбочината на чекмеджетата на текущият възел.
   - Вграден е автоматичен контрол при ръчно въвеждане на височина на корпуса на чекмеджетата в зависимост от остатъчния обем по височина на възела
   - Когато е включена опцията Кант корпус при изключване/включване на лява или дясна страница поставя или премахва кантовете на рафтовете на съответната видима страна.
   - форма "Параметри и контроли по подразбиране", страница Допълнителни елементи: корегирана грешка при преподреждане на елементите в списъка Номенклатура от допълнитени елементи чрез бутоните Ред нагоре и Ред надолу.
   
В Design Sintez -  модул Генериране на помещение v. 3.42.3
   - при генериране на прозорец с неправоъгълна форма е променен начина за въвеждане на радиусите на дъгите - СМ в ПРОЦЕНТИ.


В Design Sintez -  модул Шкаф за мивка v.1.97.8
   -
отстранено зануляване от модула на кода за уникалност, въвеждан в модули Шкаф и Врати, в списъците  Групово дабавяне и изтриване на възли  и  Генериране на ценова оферта.
Септември 2008

НОВО В Design Sintez -  модул Органайзер v.1.00
   - Предназначението на модула е въвеждането на задачи, бележки, тяхното проследяане и организация на работния процес.

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкаф v. 6.87
   -Параметри на челата
добавена е персонална опция  Създава елементната номеклатура  за всяко чело. Целта е при включена същата опция централно за възела да не се създават номенклатури за челото по желание в случаите, когато то ще се използва само за целите на интериора (за прикачне към слоя му на палитра с фурна).
   - Параметри на челата - създадена е възможност за определяне мерната единица на материала персонално за всяко чело.
    - Параметри на челата - при определяне на мерна единица "л.м." на материала е създадена възможност за определяне по коя от страните да се изчислява елемента.
   - Параметри и контроли по подразбиране, страница Допълнителни елементи - добавени са операции Ред нагоре и Ред надолу за пренареждане на списъка от  Номенклатура от допълнителни елементи.

Допълнение В Design Sintez -  модул Корегиране на възел v. 1.40
   -
При изпълняване на операция Генерирани възли без елементна номенклатура е добавена възможност за Автоматично прегенериране на всички възли в списъка.
ЗАБЕЛЕЖКА:
СПИРА ГЕНЕРИРАНЕТО НА ВЪЗЛИ С НОМЕНКЛАТУРЕН ИНДИТИФИКАТОР "ТА" и питане как да продължи.
   
Допълнение В Design Sintez -  модул Параметри на системата v.2.42
  -В секция Архивира / Възстановява натрупаната база данни е вградена структура за автоматично архивиране.
   - В секция Изтрива всички номенклатури е създадена възможност за потребителски контрол на операцията по типове номенклатури.

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкаф ъглов v.1.37
   -
при вид сглобка Стените между пода и тавана генерира конструкция 2 за тип Долен L-образен с ъгъл.

Допълнение В Design Sintez -  модул Номенклатури на ценообразуването v.1.54
   - в Номенклатура материали е добавено поле за въеждане на цената на плоча/ролка в зависимост от мерната единица на материала за автоматично изчисляване единичната цена на кв.м. или л.м. на база въведените му размери

Корекции В Design Sintez -  модул Шкаф v. 6.83.6
   -При добавяне на чекмеджета от вид "нутнат под" е активен параметъра "Отстояние на страниците и лицевият панел от горе" персонално за всяко чекмедже във всяка област, независимо от броя прегради във модула.

В Design Sintez -  модул Номенклатури на ценообразуването v.1.53.1 - Номенклатура материали
   - допуска въвеждането на материали с много малки размери след съобщението за въведени нереалистични такива

Август 2008

Допълнение В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v. 2.86
   - Въведен е нов  параметър по подразбиране - Затваря формата след избор на палитра. Целта е  съкращаване на действия и ускоряване работният процес.

   - Добавени са 230 нови палитри на Kronospan. Общия брой палитри в Главна библиотека става  3585.

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкаф v. 6.83
   -
Генериране на чекмеджета - Създадена е възможност за автоматично разпределение на чекмеджетата:
 • Чекмеджета с равни височини на челата
 • Автоматично подреждане отдолу- нагоре и отгоре- надолу, на база зададена височина на челата и последно чело, поемащо остатъчната разлика по височина на възела
   - Генериране на чекмеджета  от тип кутия - добавен е параметър Отстояние на страниците и лицевият панел от горе  персонално за всяко чекмедже във всяка област, независимо от броя прегради във възела.

   - Добавени са нови 53 шаблона. Общия брой шаблони в модула става 148.

  - Допуска добавяне на чекмеджета без въведена височина на корпуса. Целта е автоматичното добавяне на врати през модул Групово добавяне и изтриване на възли чрез бутоните за разпределение на чела, дори когато няма генерирано чекмедже.

   - Параметри и контроли по подразбиране, страница Допълнителни елементи:
 • Kъм системата за ръчно въвеждане на елемети към текущият възел е изградена структура за натрупване на номенклатури и последващото и директно използване при ръчно въвеждане.
 • В секцията за добавяне на постоянни елементи (за всички възли) към названието на елемента е изведено и зададеното му в номенклатурата количество.
   - При Оразмеряване на чекмеджетата  - единичното оразмеряване ОТДОЛУ е заменено от двойно ЛЯВО и ДЯСНО спрямо страниците или преградите, между които се позиционират. Аналогично на оразмеряването на рафтовете.

   
Допълнение В Design Sintez -  модул Поставя възли v. 2.09
   -
Добавени са нови 50бр нестандартни възли, основно кухненски механизми.

Корекции В Design Sintez -  модул Шкаф v. 6.83.2
   - При генериране на чекмеджета параметрите Дебелина на чекмеджетата под и Намалява дължината на чекмеджетата,  въвеждани във формата Параметри и контроли по подразибиране на модула да се запомнят персонално за всеки генериран възел и установяват при коригирането му.
   -  Дълбочината на въведените вече чекмеджета се преизчислява автоматично при промяна дълбочината на възела.
   - Въведеният код за уникалност се отразява и на елементните  номенклатури на чекмеджетата.
   - Въведените ръчно Допълнителни елементи в Параметри и контроли по подрабиране да се записват в номенклатура елементи.
   - при Оразмеряване на възел с чекмеджета към оразмереното отстояние ОТДОЛУ се добавя и стойността от поле Допълнително повдига корпуса,  въведена в Параметри и контроли по подразбиране, страница Други.


В Design Sintez -  модул Определяне местоположението на възлел v 4.01 и New Base 3.71.4 (Създаване на нов възел)
   -
Променена е мерната единица на всички резултатни или въвеждани стойности от "m" в "сm".Юли 2008

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкаф v. 6.77

   - Добавена е операция Дебелина на елементите, позволяваща установяването на стойностите по подразбиране като текущи.
   - Секция Параметри и контроли по подразбиране, страница Други
 • изведени са полета с дебелините на елементите.
 • В секция Чекмеджета е добавена опция Кантира всички невидими открити страни на страниците, лицевия и задния панел на чекмеджетата, независимо от избрания вид конструкция на чекмеджето.
    - Секция Параметри и контроли по подразбиране, страница Елементи - Добавени са нови елементни номенклатури, описващи конструкцията на чекмеджетата. Целта е по- детайлното им описание и по- голяма яснота при работа.

  -Секция Параметри на челатаСъздадена е възможност за директно измерване на необходимите отстояния от текущ екранен поглед на възела.
    - Секция Позиция на тавана  -  
 • Вградено е автоматично изчисляване на текущия остатъчен размер на елемента.
 • Добавена е опция за автоматично скалиране на въведените отстояния на елемента - Скалира отстоянието в съотношение с текущия размер на възела
 • Добавени са опции за автоматично фиксиране на размера и позицията на елемента -  Запазва отстоянието и размера на елемента/детайла.

     - Секция Позиция на пода -  
 • Вградено е автоматично изчисляване на текущия остатъчен размер на елемента.
 • Добавена е опция за автоматично скалиране на въведените отстояния на елемента - Скалира отстоянието в съотношение с текущия размер на възела
 • Добавени са опции за автоматично фиксиране на размера и позицията на елемента -  Запазва отстоянието и размера на елемента/детайла.
Допълнение В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v. 2.84
   - Добавена е операция Маркира избраната палитра от свързаните със слоевете в списъка с използваните в проекта.  Операцията позволява бързото откриване на палитрата и промяната на характеристиките и.
 
Допълнение В Design Sintez -  модул Генериране на ценова оферта v. 1.73
    - В описа с изчисления разход по елементи за свързването им с материали е създадена възможност за директен избор на мерна единица , по която да се филтрира списъка с материалите.  Съществуващият към момента метод чрез двукратно натискане на левия бутон на мишката върху елемент също е активен.

Допълнение В Design Sintez -  модули Генериране на ценова оферта v. 1.74, Групово добавяне и изтриване на възли v. 3.69 и Автоматично оразмеряване на възлите в проекта v. 2.11 -  В списъците Опис участващи в проекта възли както и последващите ги списъчни справки и екранни оразмерявания на възела да извежда и кода за уникалност, с който е генериран възела в  модули Шкаф и Врати.
Допълнение В Design Sintez -  модул Групово добавяне и изтриване на възли v.  3.70
   -  Броят на генерираните врати и чела при ръчно въвеждане на размерите и позицията им, както и при автоматично разпределение, е увеличен с 3. Общия възможен брой на генерираните врати/чела става 9.

Корекции В Design Sintez -  модул Корегиране на възел v.1.33.8
   - При стартиране на модула, ако в проекта има само един възел, той автоматично се избира за зареждане и корекция.

В Design Sintez -  модул Шкаф v. 6.75.1
   -
Ако в секциите за въвеждане на броя рафтове (чекмеджета) в главната форма на модула бъде въведена стойност за отстояние отпред, то в секциите, в които вече е указано да се генерират чекмеджета, дълбочината на чекмеджетата да се преизчислява и да се променя  автоматично.


Юни 2008

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.71
   -
Секция "Параметри и контроли по подразбиране"
 • Добавена е нова страница Разбивка с параметри: Показва/скрива колони(Разход и Мярка), Премахва кода за уникалност от наименованията на елементите; Друредова антетка над разбивката.
 • Страница Слоеве - Създадена е възможност за определяне цвета на контурните линии на рафтовете при оразмеряване по центъра и по  чист размер.
  - Секция Параметри на челата - добавен е нов елемент в конструкцията на възела - 6 -то допълнително чело.
   -
прозорец Шаблони - добавени са операции за преподреждане на списъка с групите, както и на шаблоните в тях. Целта е извеждането на начални позиции на най- често използваните шаблони в Поставя възли за по- бързото им откриване и стариране.
Допълнение В Design Sintez -  модул  Cut Base Pro (Разкрояване на материалите) v. 1.83
   - В справката Прехвърля съдържанието на възела по елементи в Excel и в картата на разкроя е добавено маркиране на елементите с неправоъгълна форма.
   - В форма Параметри и контроли по подразбиране  е добавен е нов параметър -  Текст за маркиране на елементите с неправоъгълна форма.
Допълнение
В Design Sintez -  модул Врати v. 4.30 - Добавен е нов модел рамкова врата DJ.
   
Допълнение В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v. 2.77
   - В формата за корегиране на характеристиките на оцветяваща палитра е създадена възможност за директно скалиране на оригиналните размери на палитрата. Настройката се отнася за текущо избраната палитра и само за конкретния проект.
   - Добавена е секция за директен контрол на свойствата на палитрите: цвят (шарка), блясък, грапавост, прозрачност, рефракция и неравност.
Корекции В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.71.7
   - При изключване на опцията Кант корпус в главната форма на модула се премахват отметките за кантиране на Допълнителните чела.Май 2008

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.67
   - Във формите за въвеждане на параметрите на отделните елементи на възела (дъно, таван, рафтове и т.н.) са изведени полета, съдържащи текущите им номенклатурни наименования  с цел директната им промяна в формите.
   - в секцията за корегиране на характеристиките на рафтовете при промяна на текста в номенклатурното наименование на материала (след израза "Шкаф" или кода за уникалност) автоматично променя същият и в номенклатурите на кантовете към него.
   -в секция Параметри на челата е добавен нов елемент в конструкцията на възела - 5 (пето) допълнително чело.
   -
Секция Параметри и контроли по подразбиране, страница Други, раздел Чекмеджета - за чекмедже тип Кутия е добавена е сглобка Стените между предния и задния панел.
   - Параметри и контроли по подразбиране, страница Слоеве - Вградена е система за определяне на цвета на контурните линии на детайлите, изграждащи възела. Разделението се прави въз основа на слоевете на отделните елементи/детайли.

Допълнение В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v. 2.76
   - Добавена операция Изтрива неизползваните в проекта слоеве от списъка.

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкаф за мивка v. 1.97
   - Добавена е опция за ръчно задаване на позицията на мивката - Друго - определяща отстъпа на мивката отляво на шкафа.

Допълнение В Design Sintez -  модул Параметри на системата v. 2.40
   - Добавена е операция "Архивира/ възстановява натрупаната база данни от системата".

Допълнение В Design Sintez -  модул Врати v. 4.29
   - Добавен е нов подмодел към модел врата D7.

Допълнение
Design Sintez модул Светлинни източници - потребителска система v. 1.10 - За светлинен източник тип Лампа е създадена възможност за определяне позицията на източника чрез директно посочване на координати в проекта, в това число и при зардеждането му за корекция
 
Допълнение В Design Sintez -  модул Поставя възли v. 2.09
   - В формата "Параметри и контроли по подразбиране" на модула е създадена възможност за задаване на индивидуално отстояние на възлите при позиционирането им в основното помещение спрямо всяка стена. Модулите, използващи тази персонализация са: Шкаф, Етажерки, Комплекти, Шкаф долен (кухненски), Шкаф за мивка, Шкаф ъглов и Врати.

Корекции В Design Sintez -  модул Плот v. 3.64.3
    -
Отстранен конфликт при поставяна на плот върху дясностоящи шкафове, обръщащ го като ляв.
   - При посочване на водобранна лайсна върху шкаф с ъгъл на ротация, различен от 0, 90, 180 и 270 градуса е избегнато усукването на примитива, използван за профил на водобранната лайсна.
 
В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.61.1
  - При генериране на прегради, заедно с вертикални треси/бленди, височината на преградите да не се намалява с дебелината на блендите.

В Design Sintez -  модул Шкаф за мивка v. 1.97.1
   -
Названието на слоя за плот  е уеднаквено с това от модул Поставя плот- Плот хоризонтален. За да се установи новата настройка, трябва да установите базовите наименования на слоевете като текущи и текущите в режим по подразбиране (натиснете последователно бутоните Установява базовите (системните) наименования на елементите като текущи и Установява текущите наименованията на слоевете в режим по подразбиране в формата Параметри и контроли по подразбиране на модула).Април 2008

Допълнение В Design Sintez - Добавени нови 107 нестандартни възли за обзавеждане на баня (санитария).
Допълнение В Design Sintez -  модул Врати 4.28
   -
Към модел D7 е добавен нов подмодел "Ръкохватка отдолу".

Допълнение В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v. 2.75
   - Към перация Търсене на слой са добавени бутони -функции Търсене на следващо съвпадение и Търсене на следващо съвпадение като част от израз.
   - Добавена е операция Пресвързва слоевете с палитрите. Тя запазва установения начин на разстилане на палитрите по обектите. Целта на операцията е възстановяване на ръчното изтриване на палитри или прекъсната връзка на палитрите със слоевете.
   - Изградена е система за запазване на текущо свързаните палитри със слоевете в проекта.Структурата позволява запазване на 3 варианта на свързване с палитри, както и тяхното установяване като текущи за оцветяване на проекта.

Допълненпие В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.62
   - При оразмеряване на целия възел е добавено оразмеряване на междупреградните разстояния. Контролата на оразмеряването се включва в Параметри по подразбиране , страница Оразмеряване.

Допълнение В Design Sintez -  модул  Cut Base Pro (Разкрояване на материалите) v. 1.81
   - При ръчен разкрой се оразмеряват елементите в  самата карта на разкроя, както и да поставя отметки за кантираните страни.
    - При включена опция Не разкроява на екрана да поставя маркери за кантиране на страните на елементите в картата на разкроя при автоматичен и ръчен разкрой.
 
Допълнение В Design Sintez -  модул Отваря проект Форма v. 1.80
   -Създадена е възможност за едновременен преглед на 4 проекта в текущата "подпапка".

Допълнение В Design Sintez -  модул Плот v. 3.64
   - Променен е обекта, използван за изграждане на хоризонтален и вертикален плот. По този начин се избягват проблемите, възникващи при разпечатване на проекта на принтер и избор на точки за прихващане.Профилът на лицевата част на хоризонталния плот има заоблени ръбове, аналогично на реалните модели.
 
Допълнение В Design Sintez -  модул Шкаф за мивка v. 1.96
   - Профилът на лицевата част на хоризонталния плот е направен със заоблени ръбове.

Корекции В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.63.2
   - При въвеждане на код за уникалност на възел използва за база текущите наименования на елементните номенклатури и слоеве, а не тези, установени по подразбиране.
   - В секция Треси под тавана е отстранено въстановяването на вид Хоризонтални след корегиране на възел с генерирани вертикални бленди. 
   - При генерирането на чекмеджетата  количеството на елементната номенклатура на водачите се записва като 1 брой (комплект).

В Design Sintez -  модул Генериране на ценова оферта v. 1.72.5
   -
Параметърът Разбивка по възли (изчисляване на крайната сума за всеки възел поотделно) е установена в режим по подразбиране.


Март 2008

Допълнение В Design Sintez -  модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта v. 2.10
     - Добавена е опция Оразмерява извън възела, която позиционира оразмерителните линии над горните и под долните шкафове при ъгъл на ротация на възлите 0, 180 и 270 градуса.

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.60
    - В секция Крака е вградена структура за генериране на възли с 3 крака.
    - В секция Крака е вградена структура за генериране на възли с 1 крак.
  -Секция Треси/ Бленди под тавана - Добавени опции Хоризонтални/ Вертикални за автоматична промяна позицията на тресите.
    -  Секция Параметри и контроли, страница Елементи е вградена система за определяне на елементите от конструкцията на възела, на които могат да бъдат обръщани размерите при изготвяне на картата на разкроя (Разкрояване на елементите) с цел оптимизирането му, персонално за всеки елемент в текущия възел (шаблон) или в режим по подразбиране.
    -  Секция Параметри и контроли, страница Други, секция Чекмеджета е добавен параметър Допълнително повдига корпуса. Стойността му повдига корпуса на чекмеджетата във височина на шкафа, независимо от въведеното отстояние отдолу в съответната област на шкафа, но не влияе при позиционирането на челата в модул Групово добавяне и изтриване на възли.

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкафове ъглови v. 1.34 beta
    -Добавена е опция Генерира корпуса на шкафа. Използването и позволява генериране само на плот с мивка и добавянето им към изградена корпусна конструкция от модул Шкаф.

Допълнение В Design Sintez -  модул Генериране на помещение v. 3.40
     - добавени са операции Занулява параметрите на детайла персонално за всеки, независимо от вида помещение - основно или допълнително.
     - Създадена е секция Параметри на прозореца  позволяваща въвеждането на радиус на страните. Целта е към помещението да могат да се генерират прозорци с неправоъгълна форма.
 
Допълнение В Design Sintez -  модул Врати 4.27
   -
Добавен е нов модел врата - DI - съдържаща 4 подмодела.

Допълнение Design Sintez -  модул  Cut Base Pro (Разкрояване на материалите) v. 1.79
    - В списъка Елементи подлежащи на разкрой е добавена колона с описание на елементите, генерирани от модул Шкаф, на които могат да бъдат обръщани размерите (да не се спазва фладера) и бутон-операция Обръща размерите на позволените по подразбиране елементи.
Корекции В Design Sintez -  модул Генериране на помещение v. 3.40.1
     -Да се записва и възстановява  при последващо генериране на помещението състоянието на опцията Таван на  помещението.
             -
При изключване на опция Генерира пода под стените не се създава сегмент с дебелината на пода.

В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.58.2
   
Секция Параметри на челата
В Design Sintez -  модул Шкафове ъглови v. 1.34.1 beta
    - При генериране на шкаф с крака и мивка е отстранен конфликт, непозволяващ генерирането на мивка при определени ситуации.

В Design Sintez - Опис възли и Архивен опис възли -
     -
След изтриване на възел  указателя в списъка се позиционира на предишния ред, а не в началото на списъка.

Февруари 2008

Допълнение В Design Sintez -  модул Групово добавяне и изтриване на възли v. 3.68
   - Секция Чела, операция Автоматично разпределение на чела във възел без прегради челата се разпределят и при включена опция с открит кант.
   - Секция Чела, операция Автоматично разпределение на чела във възл с една преграда челата се разпределят и при включена опция с открит кант.
   - Създадена е възможност за сортиране на списъка с участващите в проекта възли по всички колони във възходящ ред.

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.55
 
 Секция Параметри на челата
 • Вградено е автоматично изчисляване на текущия остатъчен размер на челото.
 • Добавена е опция за автоматично скалиране на въведените отсояния на челата - "Скалира отстоянието в съотношение с текущия размер на възела" 
 • Добавени са опции за автоматично фиксиране на размерите и позицията на челата -"Запазва отстоянието и размера на елемента/детайла"
 • Елементите треси/бленди за материал и кант, както и гръб кант са отделени със собствени названия на слоевете.
Допълнение В Design Sintez -  модул Копиране на възел v. 1.31
  - Добавена е опцията Фиксира по Z. Тя регламентира на каква позиция по височина трябва да бъде генерирано копието на възела: на позицията на оригиналния възел или  на избраната точка в проекта за позиция на копието.

Допълнение В Design Sintez -  модул  Cut Base Pro (Разкрояване на материалите) v. 1.78
   - в междинния прозорец  Елементи, подлежащи на разкрой е добавено експортиране на елементите към Plan IQ.

Допълнение В Design Sintez -  модул Генериране на помещение v. 3.38
   - Създадена е възможност за генериране на отвори с первази в стените.
   - При генериране на врати в формата за редактиране на вратата едобавена опция Генерираврата в касата персонално за всяка в помещението. Целта е да може да се създава отвор в стената с каса без врата към нея.
   - Вграден е автоматичен контрол и редакция на въвежданите размери и позиция на детайлите за генериране (прозорци, врати и т.н.) за вместимост в зависинмост от размерите на стените на помещението.
Корекции В Design Sintez -  модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта v. 2.01
  - Оразмеряванията се изпълняват автоматично в служебен файл аналогично на справките в модул Шкаф.

 
В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.54.1
   - При генериране на възел слоевете на елементите/ детайлите, които са изключени,  не се регистрират в проекта.

Януари 2008

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.51
   -
В секция Крака е вградена структура за генериране на възли с 5 крака.
  -  Параметри  и контроли по подразбиране, страница Други - За  чекмеджетата при вид конструкция Кутия  е добавена възможност за  вкарване на пода на чекмеджето между страниците, лицето  и  гърба - опция "Пода между страните/пода отдолу".
  - В секция Крака е вградена структура за генериране на възли с 2 крака.
  - В раздел Позиция на гърба е разрешена директната промяна на стойността в поле А - отстояние на гърба от външния размер директно във формата само за текущия възел. При следващо стартиране на модула се зарежда стойността, въведена във формата Параметри и контроли на модула.
 
Допълнение В Design Sintez - Допълнителен модул New Base 3.71 /Създаване на нов възел/
    -
В секция Корнизи     е добавен  нов модел Корниз 4. Общият брой профили в раздела става 14.

Допълнение В Design Sintez -  модул Групово добавяне и изтриване на възли v. 3.65
   - При добавяне на Дръжки е създадена възможност за скалиране (промяна на размера) на дръжките, които ще бъдат добавени към вратите и челата.
    - В секция Чела е добавена операция  Автоматично разпределение: Чела на чекмеджета при възел с една преграда. Операцията използва за база въведениете в модул Шкафове позиция и височина на челата в секциите при една преграда.


Допълнение В Design Sintez -  модул Врати 4.26
   -Създадена е система, позволяваща въвеждане на "код за уникалност" за елементните нименклатури и слоевете на всички модели врати, генерирани от модула, аналогично на тази в модул Шкафове.
НОВО В Design Sintez -  модул Потребителски поглед v. 1
   - Модулът е предназначен за създаване на погледи от оператора и до най- трудно достъпните места в помещението чрез посочване на начална и крайна зрителна точка.
Корекции В Design Sintez -  модул Запис на нов проект v. 1.28.7
   -
Не се допуска въвеждане на наименование на проект по- дълго от 30 символа.
 
Модули Библиотеки с палитри v. 2.72.4,  Генериране на ценова оферта v. 1.72.2 (Опис елементи),  Разкрояване на материалите - Cut Base v. 1.77.3 (Елементи за разкрояване)
    - След сортиране селектираните редове се запазват.

Прекратена е поддръжката на модул Придвижване. Функциите му частично се покриват от модул Потребителски поглед.

В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.51.1
   - При операция Оразмеряване се добавя кода за уникалност на възела в текстовата част след името му.