Органайзер

Предназначението на модула е въвеждането на задачи, бележки, тяхното проследяване и организация на работния процес.

Въвеждане на нова задача

Натиснете бутона Нова задача. В полето Тема въведете име на темата или изберете от падащия списък. Към всяка тема могат да се създават раздели, които остават само към нея (т.е. зареждат се само когато тя е активна). По аналогичен начин в полето Раздел въведете или изберете такъв. В текстовото поле  Задача въведете подробно описание на бележката (максимално допустимият брой символи е 256). След акто сте въвели цялото съдържание на задачата, натиснете бутона Записва корегираната задача. Въведената информация ще се зареди в полето отгоре в групата Неизпълнени.

Корегиране на задача

Първоначално въведената бележка получава статус неизпълнена . За да го промените,  трябва да изпълните операция Корегиране на задача. Маркирайте бележката в списъка и активирайте опцията Изпълнена. Натиснете бутона Записва корегираната задача.  Задачата автоматично се прехвъля в групата Изпълнени.

По аналогичен начин се изпълнява и обратната операция (с тази разлика, че трябва да махнете отметката на опцията Изпълнена). При корекция може да промените също така и темата, раздела и съдържанието на задачата.

За да промените названието на тема от списъка, натиснете бутона вляво от полето и в отворилия се прозорец въведете новото, след което натиснете Запис. След това трябва да натиснете бутоните Записва корегираната задача и Запис в главната форма на модула, за да съхраните направените промени. Редакцията на името ще се отрази  в целия списък.

Изтриване на задача - Маркирайте ред от списъка и натиснете бутона Изтрива.

Операции със списъци - Отнасят се за списъците със въведени задачи. Включват:

  • Търсене по колони: Номер на задача, Тема, Раздел, Задача - Въведете текст в полето Текст за търсене и маркирайте колоните, в които искате да търсите.След това натиснете някой от бутоните вдясно от полето. Първият търси в началото на стринг, а втория - във целия текст.
  • Филтриране по колони Тема и/или Раздел- Въведете или изберете от падащия списък критерий, по който да се филтрира списъка. За да се върнете към пълен списък, изтрийте съдържанието на полетата.
  • Сортиране на колони Номер, Тема и Раздел - За да сортирате списъка, натиснете ляв бутон върху името на колоната, която искате да сортирате.

Опция Добавя операцията в Менажер на операции и команди  -  Опцията задава показването (извежда бутон) на маркираната в списъка задача в Менажер на операции и команди. Целта е поставянето на напомнящи съобщения на десктопа и бързото им зареждане за преглед и редактиране.  За да покажете задача на десктопа, преди да я запишете или при корегирането и активирайте опцията. Задачата се изтрива от десктопа при преместване в група Изпълнени; при изтриването и или при махане на отметката.

Опцията Подсещане активира напомняне (аларма) за определена задача в определен ден. По подразбиране се зарежда текущата дата на компютъра. За да я промените, въведете нова в полето. Маркираната по този начин задача се визуализира в Менажера на операциите и командите като икона с крушка. В избрания ден при стартиране на менажера ще се покаже съобщение, че имате задача за изпълнение. Кликнете върху иконата, за да заредите задачата за преглед и корегиране ако е необходимо.

При изход от прозореца имате 2 избора: да запишете направените промени с бутона Запис или да ги откажете  с бутона Отказ или като затворите формата от кръстчето.

Разпечатва задачата - Бутонът зарежда маркираната в списъка задача в Notepad с цел преглед и последващо разпечатване. Автоматично се активира опцията Разпечатана за избраната задача.
Разпечатва списъка със задачи - Бутонът зарежда в Notepad списък на всички задачи от списъка за преглед и  разпечатване. Автоматично се активира опцията Разпечатана за всички задачи от текущия списък.

Опцията Неразпечатани сортира текущия списък, като премахва от него задачите, които вече са били разпечатани. Целта е ускоряване на работата при много дълги списъци.