Параметри на тавана

Параметри на тавана

Опциите за отстоянията и кантирането активни в зависимост от вида сглобка. Позволяват да бъде променян размера и позицията на тавана за изграждане на не стандартни конструкции.

Отстояние надолу - Определя потъването на тавана между страните като променя вътрешният обем на шкафа, което съответно се отразява на елементните номенклатури на гърба и преградите, както и на позицията на рафтовете.

Отстояние отпред - Отнема от размера на тавана от лицевата страна на шкафа към гърба

Отстояние отзад - Отнема от размера на тавана от гърба към лицевата страна на шкафа

Отстоянията отпред и отзад могат да бъдат генерирани и при другите видове сглобки ако ги въведете първо при вид сглобка ПОДА И ТАВАНА МЕЖДУ СТРАНИТЕ и след което да промените сглобката.

Отстояния отляво и отдясно -  Задават отклонението на тавана спрямо размерите на тавана. Опциите Кантира отляво и Кантира отдясно са активни само при вид сглобка Пода и тавана между страните и изключена опцията Тавана отгоре.  В останалите случаи кантирането става автоматично.

Опции  Запазва отстоянието и размера на елемента/детайла и Скалира отстоянието в съотношение с текущият размер на възела - двете опции имат взаимнодопълващи се функции. Комбинирането им позволява да се запази позицията и размера на елемента при промяна на габаритните размери на генерирания  възел.

Eто и един пример: Имаме генериран шкаф с размери Дължина 100см., Височина 70 см. и   Дълбочина 50 и размер на тавана  Дължина 100см. и Дълбочина 50. За него въвеждаме следните отстояния: отстояние отляво = 10 см. и отстояние отдясно = 5см. В резултат ще получим елемент с дължина 85см. За отстояние отляво маркираме опцията Запазва отстоянието и размера на елемента/детайла, а за отстояние отдясно -  Скалира отстоянието в съотношение с текущият размер.

Нека променим дължината на шкафа на 150см. За тавана получваме:
1. Детайла запазва позицията си отляво (отстояние отляво =10 см.) и дължината си (85 см.).
2. Отстоянието му отдясно се преизчислява и става: 150-10-85=55см.
При разменени опции за отстоянията ще получим детайл с дължина 85см. и отстояние отдясно 5см.  Отстоянието му отляво се променя и става: 150-5-85= 60см.

Ако е избрана само функцията Скалира отстоянието в съотношение с текущият размер на възела,  тогава размерът на елемента и маркираното отстояние ще се изменят пропорционално на изменението на размера на шкафа. Например:  Генериран е шкаф с дълбочина 75см. Дълбочината на тавана е 75 см. Въвеждаме отстояние отпред 10см. и маркираме опцията Скалира отстоянието в съотношение с текущият размер на възела. Резултатната дълбочина на елемента става 65см.  Променяме дълбочината на шкафа на 90 см. Коефициента, с който е променен размера е  90/75= 1.2.  Отклонението на елемента отпред се променя на 1.2*10=12см. , дълбочината му се променя на 1.2*65= 78 см.

Прехвърля отворите от текущия детайл на срещуположния - Бутонът копира параметрите, определящи формата, позицията и размерите на отворите в детайла и ги прехвърля на пода. Използва се за бързо и лесно уеднаквяване на параметрите на двата детайла.оянието в съотношение с текущият размер на възела е зададена за 2 противоположни отстояния, скалирането се изпълни както за двете въведени отстояния, така и за размера на детайла. Например, ако шкафа има дължина 100см. и отстъпи отляво и отдясно по 5 см. Дължината на елемента става 90см. Променяме дължината на шкафа на 200 см. Коефициента на промяна на размера е 200/100=2. Въведените отстояния ще се променят съответно на 2*5=10см, а дължината на детайла става 2*90=180 см.

Всяко едно отстояние, заедно със опциите Скалира / Фиксира към него може да прехвърлите и на пода на шкафа посредством бутончетата - стрелки пред полетата.

Бутонът Корегира формата зарежда прозорец, в които се настройват параметрите на детайла, определящи формата  им. Начинът на работа  е аналогичен на този, описан в секцията Общи операции за детайлите на шкафа

Прехвърля формата на тавана върху пода - Бутонът копира параметрите, определящи формата на тавана и ги прехвърля на пода. Използва се за бързо и лесно уеднаквяване на формата на двата детайла.

Прехвърля отворите от текущия детайл на срещуположния - Бутонът копира параметрите, определящи формата, позицията и размерите на отворите в детайла и ги прехвърля на пода. Използва се за бързо и лесно уеднаквяване на параметрите на двата детайла.

Огледално обръща ляво-дясно (бутонът става видим при преминаване с мишката през менюто) - Обръща стойностите на зададените параметри за отстоянията, формата, кантирането, герунга и крепежа на тавана. Тези за лява страна на детайла стават за дясна и обратното.

Посока на фладера - В секцията се определя персонално за всеки детайл с какви първоначални размери ще се зареди в списъка за разкрояване в прозореца Елементи подлежащи на разкрой и в експортните файлове към външни разкрояващи програми (Сutting, Optimik и др.) детайла. Ако е избрано По дължина, дължината му ще стане и дължина на детайла, а ширината му - височина на детайла за разкрой. Когато е избрано По ширина дължината на елемента ще стане височина на детайла за разкрой, а ширината му - негова дължина.  По подразбиране е активно По дължина.
Обръщане - Когато опцията е активна размерите на детайла за разкрой ще бъдат подадени като позволени за обръщание в списъка Елементи подлежащи на разкрой в модул Разкрой. Освен при самия разкрой, състоянието и се отразява и в генерираните от програмата експортни файлове към външни програми (Optimik, Cutting, Giben, Plan IQ, Ardis, Holzher....). При изключена  детайлът ще може да бъде ротиран само след изрично указване на това в списъка с елементи.

За Design Sintez Professional

Шаблонни схеми за крепеж - Зарежда прозореца Шаблонни схеми за крепеж за избор на крепежен елемент.

Прехвърля на пода - Операцията копира параметрите на избрания крепежен елемент и ги прехвърля на пода/ дъното на шкафа, като го  уеднаквява за двата детайла .


Бленди

Бленди

За по- устойчива конструкция на шкафа бихте могли да генерирате две  бленди ( вертикални, 2 хоризонтални, 2предна хоризонтална + задна вертикална и обратно) за всяка област или само по една в област. Изберете опцията Поставя бленди и определете дали и къде да бъдат кантирани блендите  (опции Кантира предна отзад/отгоре, Кантира задна отзад/отгоре, Кантира предна отпред/отдолу и Кантира задна отпред/ отдолу) и въведете тяхната Ширина. Блендите генерират своя елементна номенклатура за материал (Шкаф бленди) и кант (Шкаф бленди кант отпред, Шкаф бленди кант отзад, Шкаф бленди кант отдолу и Шкаф бленди кант отгоре). Към името на елементната номенклатура ще се добави и дебелината на материала.

Бленди може да поставяте както под тавана, така и върху пода на шкафа, както и в двете позиции едновременно за всяка една област (когато опцията Разделя блендите между преградите е активна). За целта активирайте опцията Поставя бленди в съответната област, след което маркирайте опциите Горе (за бленди под тавана) и / или Долу (за бленди върху пода). За да избрете комбинация за съответната позиция на блендите (Горе, Долу), активирайте съответния бутон и изберете  такава  с ляв бутон на мишката. За всяка позиция и област може да укажете различно разпределение на блендите, а също и различни дебелини, ширини, отстъпи и кантиране.

Общата за всички  бленди ширина на блендите се  задава в цифровото поле Ширина. За да зададете персонална ширина на блендите, различна от общата, за конкретна област, въведете новата стойност в полетата предна и задна на съответната секция Ширина. По аналогичен начин може да корегирате и отстоянията на блендите отпред и отзад.

Разделя блендите между преградите - Когато опцията е активна, блендите по дължината на шкафа се разделят на  отделни сектори между преградите. За всеки отделен сегмент се създава елементна номенклатура за материала и канта.Когато тази опция е включена, има възможност за персонално определяне на параметрите на елементите във всяка област - в коя област да бъдат генерирани бленди, начина им на обръщане (вертикални или хоризонтални), както и отстоянията им Отпред и Отзад. Опцията позволява генерирането от модула на долни кухненски шкафове с прегради и бленди между тях.

Отстояние отпред и Отстояние отзад - отнасят се съответна за предна и задна бленди и определят растоянието, с което те влизат навътре спрямо лицето и гърба на шкафа.

Отляво и Отдясно - Положителните стойности намаляват размера на блендите, а отрицателните ги увеличават.

Отгоре , Отдолу - Определят с колко да се повдигнат (Отдолу) долните бленди спрямо дъното на шкафа или колко да се отместят спрямо тавана надолу (Отдолу) горните.  Това, в комбинация със възможноста за определяне на различна ширина на всеки елемент, позволява използването на секцията за създаване на детайли с различно от конкретно посоченото предназначение ( рафтове и други допълнителни елементи в шкафа). Разстоянията може и да определите и в самия чертеж чрез посочване на две крайни точки, използвайки бутончетата вдясно от полетата. Отчита се измереното разстояние по вертикала, а не дължината на измерения участък.

За Design Sintez Professional

Шаблонни схеми за крепеж- Зарежда прозореца Шаблонни схеми за крепеж за избор на крепежен елемент.