Софтуер за мебелно проектиране DESIGN SINTEZ

3D Корнизи


3D елементите, които се генерират в секцията, могат да бъдат използвани като орнаменти или рамки при създаване на новите възли. Профилите се изграждат от конструкторска линия, област от двуизмерен примитив за основа и операцията за създаване на солид чрез екструдирaне.
За да създадете или разгледате параметрите на конкретен профил (и ако желаете да ги промените)  и за да го изберете, натиснете ляв бутон на мишката върху изображението му.


Преди да престъпите към създаване на профил, трябва да сте поставили в чертежа конструкторската линия по която ще се екструдирa основата . За линията можете да използвате 2D линия, 2D Начупена линия, 2D Дъга, Полилиния от лентата с инструменти задължително в поглед от горе. Не може да бъде използвана Сплaйновa крива. Използвайте само по един от изброените примитиви за екструдирaне, тъй като линията не трябва да бъде прекъсната. Не е  възможно екструдирaне, когато конструкторската линия е усукана със стойности и по трите оси на координатната система.

Всеки примитив за основа притежава свои характеризиращи го параметри, настроени по подразбиране с оптимални стойности. Изберете необходимият ви като кликнете с ляв бутон върху него. При всички примитиви трябва да изберете начина на екструдирaне (вертикално или хоризонтално) в зависимост от позицията на конструкторската линия. Екструдирането ще започне от една от двете му крайни точки (която в последствие посочите в чертежа), трябва да прецените дали пинията, описана между началната точка и следващата  дали е права отсечка или вертикална, за да определите и начина на екструдирaне. Ако двете точки са под ъгъл, изберете кое екструдирaне ще бъде най-близкото, в зависимост от големината на ъгъла с цел да получите най-малко усукване на солидa в последствие. При всички профили екструдирaнето се стартира с бутон "Създава". Операцията ви връща в чертежа и очаква от вас да изберете начална точка за започване на екструдирaнето (показалеца на мишката с кръст) и посочване на конструкторската линия (показалец квадрат).

Забележка: Усукване на примитива се получава, когато началната и крайната му точки имат различни координати и по трите оси от координатната система. Например: ако координатите на примитива са по Z= 0 и Y = 0 за двете му точки, тогава усукване не се получава. Ако стойностите за началната и крайната му точки са различни, тогава има усукване на примитива.

Записва като възел - Записва създадения елемент като възел с цел използването му в текущия проект и само за текущия проект. Генерираните възли се прикачват към номенклатурен идентификатор ТС.   Ако ще използвате генерираният елемент при изграждане на нов възел в раздел Изграждане на нестандартен възел можете да свалите отметката. Записаните като възли профили не могат да бъдат корегирани с модул Промяна размерите на възел. Ако създавания възел  ще участва в ценоообразуването на проекта, изберете опция Създава елементната номенклатура  и въведете нонемклатурното му наименование. Елементът се създава винаги в мярка "л.м.". За  модел 20 мярката може да бъде и "кв.м." (в случай, че елемента ще участва в разкроя)

Позиция от пода - Позволява точното позициониране долната точка на елемента спрямо пода на помещението. Удачно е да се използва при генерирането на стенни корнизи и корнизи за кухня.

Начинът на работа е следният: Създайте конструкторската линия, по която ще екструдирате. Във формата изберете сечение за екструдиране. Задайте пътя за екструдиране по примитива и точка за позициониране на създадения 3D елемент.

Определяне дължината на профила чрез посочване на точки в проекта  - Когато тази опция е включена не се налага предварително да създавате конструкторска линия, по която да се екструдира профила, както и да избирате посоката, по която да се екструдира профила (Хоризонтално или Вертикална). Модулът автоматично определя ъгъла и ротира примитива. Начинът на създаване е следният: Маркирайте опцията, изберете начина на  екструдиране- външно или вътрешно- и натиснете бутона Създава. В проекта посочете последователно основните точки от конструкторската линия. След като сте посочили всички точки с десен бутон на мишката приключете избора. 

EN Начало     DS Ръководство за работа