Менажер на операции и команди

Модулът осигурява бърз достъп до основните операции в програмата.

Менажер на операциите

При отваряне на нов проект менажера се активира автоматично. В процеса на работа можете да стартирате менажера чрез следните начини:

 • Комбинацията от клавиши Ctrl + A,когато е на фокус прозореца на текущият проект. Задръжте натиснат клавиша Ctrl и натиснете А еднократно, след което пуснете двата клавиша (независимо дали сте на кирилица или латиница).
 • Десен бутон на мишката

Бързи операции в диалоговия прозорец

 • 1- Обръща проекта в поглед отгоре
 • 2 - Обръща проекта в поглед отпред
 • 3- Зарежда модул Шкаф
 • 4- Зарежда модул Коригиране на възел
 • 5- Стартира измерване на дистанция/проекция по координатна система

Списъкът на всички отворени проекти се използва   за бързо активиране на отворените в момента проекти. Неактивен проект се активира с двукратно натискане на левия бутон н мишката върху името му.

Списък със изпратените за оцветяване до сървъра проекти - Ако имате изпратени проекти за оцветяване към сървъра на програмата, ще се покаже списък на тези от тях, за които не е получено обратно оцветено изображение. Двойно кликане с ляв бутон върху името на  проект проверява има ли готова картинка към него и ако има я сваля и поставя в директорията му. Десен бутон анулира направената заявка и изтрива проекта от списъка. За проекти в режим Оцветява се отказ от заявка се изпълнява с Shift + десен бутон на мишката.

Списък на изображенията на оцветените проекти - локално или оцветени на сървъра - Съдържа списък на всички оцветени и записани изображения към проектите. Маркиране на ред от списъка зарежда съответното изображение в полето за преглед. Ляв бутон върху изображението го максимизира. Двойно кликане с ляв бутон разпъва картинката по обекта за преглед или я показва в реалния и размер.Кликане с десен бутон затваря прегледа. Koмбинация от натиснат клавиш  Shift + ляв бутон на мишката зарежда маркираното в списъка изображение в Paint или указаната в  Параметри на системата за целта програма. Двойно кликане върху картинка зарежда оцветената картинка в указаната за целта програма. Клавишът Delete изтрива ред от списъка. Кликане с десен бутон в полето филтрира списъка по името на проекта, който е маркиран, или наобратно - разширява го отново.

Списък с макроси за автоматично изпълнение на групи от последователни операции - Включените в списъка макроси включват за изпълнение групи от операции, свързани в логическа последователност. Изпълняват се следните комбинации от операции:

 • Макрос Шкаф->Разбивка - Стартира автоматично операция Коригиране на възел, очаквайки избор на възел. След това зарежда модул Шкаф и автоматично прегенерира избрания шкаф, изпълнявайки за него екранна справка Разбивка.
 • Макрос Шкаф->Оразмерява - Стартира автоматично операция Коригиране на възел, очаквайки избор на възел. След това зарежда модул Шкаф и автоматично прегенерира избрания шкаф, изпълнявайки за него екранна справка Оразмеряване на целия възел.
 • Макрос Карта на разкроя - Изпълнява се за последно разкроявания материал. Автоматично стартира операция Разкрой  след изпълнено Генериране на ценова оферта и свързаване на елементите с материали. Зарежда се прозореца Елементи подлежащи на разкрой и спира за избор на продължение.
 • Макрос Генериране на ценова оферта ---> Карта на разкроя - Изпълнява се за последно разкроявания материал. Автоматично последователно стартира операциите Генериране на ценова оферта и  Разкрой. Зарежда се прозореца Елементи подлежащи на разкрой и спира за избор на продължение. Прилага се след корегиране на възел от проекта и налични предишни свързвания на елементите с материали за разкрой.
 • Макрос Експорт към VCerve PRO -  Активен за Design Sintez PRO. Изпълнява се за последно разкроявания материал. Автоматично се стартират една след друга операциите Разкрой ---> Експорт към VCerve Pro. За да се изпълни преди това трябва да се свържат елементите с материали в  модул Генериране на ценова оферта.
 • Генерира ценова оферта ---> Разход детайли 2 - Изпълнява последователно операция Генериране на ценова оферта и справка Разход детайли 2 при свързани номенклатури с материали в модул Генериране на ценова оферта.
 • Генерира ценова оферта ---> Оферта - Изпълнява последователно операция Генериране на ценова оферта и справка Оферта при свързани номенклатури с материали в модул Генериране на ценова оферта.
 • Добавя корнизи - Автоматично стартира модул Създаване на нестандартен възел -->Корнизи за избор и добавяне на корниз в текушия проект.

Списък Последните 20 отваряни проекта - Съдържа списък на 20-те последно отваряни проекта. Двойно кликане с ляв бутон на мишката върху ред от него зарежда маркиранияв проект.Маркиране на ред от списъка зарежда оцветено изображение на съответния проект, ако има такова. Ляв бутон върху изображението го максимизира. Двойно кликане с ляв бутон разпъва картинката по обекта за преглед или я показва в реалния и размер.Кликане с десен бутон затваря прегледа.

Вие можете да пренаредите бутоните по декстопа като задържите натиснат десният бутон на мишката върху конкретен бутон и влачите мишката в желаната посока. Последно установената позиция на бутоните ще бъде запомнена и установена по подразбиране при следващо стартиране на модула.  
Жълтите икони с текст към тях зареждат Органайзер като позиционират маркера на конкретната задача за преглед и евентуална промяна. При преминаване през всяка една икона се изписва съдържанието на задачата под нея.Целта е поставянето на напомнящи съобщения на десктопа и бързото им зареждане за преглед и редактиране. На екрана могат да бъдат показвани манксимално 30 задачи. Ако за дадена задача е настроено напомняне към текущата дата на компютъра в модул Органайзер, иконата на съответната задача става крушка и на екрана се показва съобщение. За да заредите задачата за преглед и корекция натиснете ляв бутон на мишката върху нея.

Ниво на мащабиране чрез колелцето на мишката - Определя стъпката на мащабиране на изображението при превъртане на средния бутон на мишката. Стойността варира от 3 до 100. По- високата стойност задава по- голяма степен на изменение.


параметри менажер

Бутонът отваря формата Параметри и контроли по подразбиране.

Параметри на менажера

Разстояние между бутоните - Задава фиксирано разстояние, през което да се позиционират бутоните.

Схеми за автоматично преподреждане на бутоните - Използвайте схемите-бутони, за да пренаредите иконите на десктопа. Схема се избира с ляв бутон на мишката. За предварителен преглед натиснете десен бутон на изображението. Трябва да имате впредвид, че след избор и зареждане на схема не може да възстановите автоматично старото разпределение. Това може да стане само чрез ръчно преместване на иконите.

Теми с икони за менажера с операциии команди - Представляват различен дизайн на Менажер за операции и команди. За да смените текущия, изберете друг от падащия списък и натиснете Запис. След това рестартирайте менажера.

Достъпни операции - Тук определяте кои операции да се стартират от Менажер на операции и команди. Върху десктопа ще се заредят само иконите на операциите, маркирани в списъка. Промените се записват с бутона Запис.

Установява режим на преглед 3D wireframe при стартиране модули - Сътоянието на опцията се отразява в модулите Поставя възли, Коригира възли, Копиране на възел и Добавя врати чела и държки, които изискват избор на възли от проекта. Koгато е активна при зареждане на тези модули режимът за видимост в проекта ще се промени на  3D Wireframe с цел по- добра видимост на обектите (такива са например някои мивки и батерии, както и други нестандартни възли) в него. При изключена ще се запази този режим на видимост на обектите, която е била настроена преди зареждане на модулите.

Установява режим на преглед 2D wireframe при изход от модули - Състоянието на опцията се отразява в модулите Поставя възли, Коригира възли, Копиране на възел, Генериране на помещениеи Добавя врати чела и държки, които изискват избор на възли от проекта. Koгато е активна при изход от тези модули режимът за видимост в проекта ще се промени на  2D Wireframe с цел по- добра видимост на обектите в него. При изключена ще се запази този режим на видимост на обектите, която е била настроена преди зареждане на модулите.

Местоположение на оцветените изгледи, записвани от програмата, както и на свалените от сървъра, Местоположението на записваните от модул "Разпечатване" PDF файлове - По подразбиране оцветените изображения на проекти и PDF файловете се записват в папката на самия проект и могат да бъдат разгледани като се зареди модул Отваря проект и се избере опцията за преглед BMP / JPGили PDF. Ако желаете те  да се натрупват в една обща папка, изключете опцията Папката на проекта за преглед в "Отваря проект" -> "BMP/JPG" и чрез бутончето вдясно от полето изберете нов път до папката за съхраняване на оцветените проекти. За съхраняване на промяната натиснете бутона Запис.Местоположенията на изображенията и PDF файловете могат да са различни.

Брой редове в списъците - Определя броя видими редове,  а оттам и височината на полетата със списъци, показвани в Менажер на операции и команди. За всяко плое може да се определи различна големина. За съхраняване на промяната натиснете бутона Запис.

Качествена визуализация в режим на преглед Реалистичен - Опцията настройва високо качество /по- голямо изглаждане на линиите, по- добро изчистване на изображението/ на изображението при избран Реалистичен режим на визуализация на проекта. Препоръчително е да се изключва при компютри със слаби видеокарти с цел ускоряване на работата им.

Включване на перспективата в режим на преглед Реалистичен - Включва / Изключва активирането на перспективен изглед при установяване реалистичен режим на преглед.

Потребителска схема на подреждане на бутоните - В тази секция може да записвате свое разпределение на бутоните по екрана като потребителска схема, която впоследствие да бъде зареждана при необходимост. Бутонът Записва текущата схема съхранява параметрите на активното на екрана разпределение на иконите. Винаги се запазва последно записаното разпределение. Ако е имало предишно, то се препокрива от новото.  За да заредите съществуваща потребителска схема натиснете бутона Установява записаната схема.