Добавя врати/чела и дръжки

Операцията автоматизира най-трудоемките процеси по набора и позиционирането на еднородни възли при изготвянето на проекта. Също така чрез бързата групова подмяна на възли се дава възможност за гъвкавост при ценообразуването. Mожe да добавяте три вида възли: врати и чела към шкафове и дръжки към врати и чела.

Групово добавяне на възли

За коректна работа на модула базовите точки на възлите трябва да са определени при създаването им, съобразно стандарта, използван от програмата (предна долна лява).

Генерира врати / чела - Задава генерирането на конфигурация от врати към избрания шкаф. Ако опцията Спира генерирането за корекции е активна, след генерирането на всяка врата / чело ще се зарежда модул Врати, където ако е необходимо може да променяте модела и кода за уникалност на следващото чело/врата, след което ръчно да старирате генерирането.

Генерира модел - Задава автоматичния избор и генериране на конкретна  врата по подразбиране, без да се зарежда прозореца за избор на модел. Веднъж избран, моделът се установява по подразбиране и остава активен при всяко следващо стартиране на модула. Избраният в модул Добавя врати/чела и дръжки ID номер врата е с предимство пред указания в модул Врати.

Врати/ Чела подменя -  Задава подмяната на избраните в списъка врати.Има възможност и за директен избор от проекта на Врата/чело за подмяна.

Дръжки поставя  - Задава генерирането на избрания от менюто модел дръжка в зависимост от избраната конфигурация към избраните от списъка врати.

Дръжки подменя - Задава подмяната  на  избраните в списъка дръжки с указания в менюто модел.

Списъкът с участвуващите в проекта възли се филтрира автоматично в зависимост от активираната операция. За да възстановите пълния списък използвайте бутона Опис учатващи в проекта възли.

Опис участващи в проекта възли - Представлява бутон, който възстановява зарежда / възстановява пълния списък на възлите от проекта, които имат отношение към неговата функционалност. Не включва хоризонталните и вертикални плотове, водобранните лайсни и корнизите от проекта.

Търсене на възел от менюто - Целта на операцията е лесното откриване на определен модел дръжка от менюто за прикачане към вратите. Въведете в полето потребителското име на възела или първите символи от него. За търсене на следващо съвпадение натиснете бутона вдясно от полето.

Параметри на модула - Извежда списък с параметрите по подразбиране на модула.

Параметри на вратите

Отстояние по X на дръжките от ъгъл, Отстояниепо Y на дръжките от ъгъл - Задават отстъпа на базовата точка на дръжките от ръба на вратата. Отстоянието по X мести дръжката по дължина на вратата, а Отстоянието по Y - по височина.

Дебелина на вратите - Стойността на параметъра се използва при автоматичното позициониране на врати с открит кант. Определя позицията им по Y (т.е. на какво разстояние да влезе вратата в дълбочина на шкафа).

Автоматично намаляване дължината на генерираните врати и чела - При генериране вратите взимат цялата дължина на избраните шкафове, което не е коректно и при някои модели врати води до визуално слепване една със друга. С въведената стойност автоматично се намалят размерите на всяка генерирана врата (чело). Когато въвеждате размерите на челата или изграждате набор от стоящи една до друга врати не е необходимо да намаляте дължините им.

Автоматично намаляване височината на генерираните врати и чела - Автоматично отнема въведената стойност от височината на генериране на врати или чела за коректно изчисляване на разхода по елементи на вратите и игнориране на слепването при някои модели. Не е необходимо при изграждане на набор от чела да намалявате ръчно размерите. Например: За първа врата Дължина = 30, Височина = 36; за втора врата Дължина = 30, Височина = 36, позиция по X = 30. Като краен резултат получавате две врати с дължини = 29.6 и височини = 35.6 при въведена стойност за отнемане = 0.4 см (в този размер е включена дебелината на канта) .

Праг за определяне позицията на дръжките като горни / долни - До зададената стойност дръжките ще се поставят каро горни. Над нея ще се поставят долни дръжки на вратичките.

Прехвърля кода за уникалност на вратите и челата - Когато опцията е активна, кода за уникалност на избрания шкаф ще се прехвърли автоматично и на вратите и челата, генерирани към него.

Прехвърля името на възела за фиксирана цена на вратите и челата - Когато опцията е активна идръжки към възел с фиксирана цена се добавят врати/ чела, името на възела ще се прехвърли автоматично и на вратите и челата, генерирани към него.

Наименование на менюто с дръжки - От падащия списък се избира кое главно  меню да се зарежда в главния прозорец на модула. По подразбиране е избрано меню Дръжки. Целта е ускоряване на процеса по избор на модел и добавяне на дръжки към вратичките.

Добавяне на дръжки


Дръжки

В описа Опис участващи в проекта възли селектирайте вратите и челата, на които желаете да бъдат поставени дръжки. За да  изберете конкретна врата  или чело от проекта, натиснете бутона Врата / Чело и я посочете  в чертежа. За да промените изгледа с цел по- добра видимост при избор на обектите, натиснете буточето пред бутона. Десен бутон зарежда всички възможни за установяване изгледи. Кликане с ляв бутон на мишката върху съответен изглед го установява в  проекта. Кликането с десен бутон върху лентата с изгледи я затваря.
Изберете от  менюто необходимата ви дръжка. Най - отдолу са показани възможните варианти за разположение на дръжките. Изберете позиция  с ляв бутон на мишката върху съответната икона (лява, дясна,  в центъра или две - една отляво и една отдясно).Стойността на параметъра "Отляво-Отдясно на вратите и челата" се отнасят за лява, дясна и лява+дясна дръжки. Позицията на дръжките по височината на вратите се определя автоматично за горни и долни шкафове като разграничител е позиция на базовата  точка на шкафа 100см и в зависимост от стойността на параметъра Отдолу- Отгоре спрямо позицията на врата/ чело. Избраната последно позиция на дръжките се запазва и при следващо зареждане на модула.

Фиксирана позиция спрямо долната страна на челото - Стойността задава точно определена позиция на дръжката спрямо долната  страна на вратата, без значение от зададените стойности за автоматично позициониране. Ако няма въведена, ще се приложи стойността в полето Отдолу- Отгоре спрямо позицията на врата/ чело. Не се запомня по подразбиране, а се въвежда при всяко активиране на операцията Добавя дръжки.

При избор на дръжка под описа на възлите в подменюто се показват размерите на избраната дръжка. Полетата са активни, което позволява промяна на размерите на избрания възел за текущото генериране (маркирайте или изтрийте размера за промяна и на негово място въведете новата стойност). Ако потвърдите новия размер ще бъде запомнен по подразбиране и ще се приложи и при следващо добавяне на дръжки през модула.


Добавяне на врати

Маркирайте от Опис участващи в проекта възли шкафовете, на които желаете да поставите врати и натиснете Добавя възли. Ще се активира модул Врати, за да изберете модела врата, който желаете да добавите към селектираните шкафове. В формата са активни всички опции и параметри на вратите с изключение на размери и позиция които се контролират автоматично на база размерите и местоположението на шкафовете. При много малки размери по дължина и височина на шкафовете е възможно определени модели врати да не могат да бъдат генерирани което ще доведе до аварийно прекъсване на операцията.


Добавяне на чела(врати)


Вмъкване на врати

Натиснете бутона Шкаф и изберете необходимият ви от проекта или го маркирайте в списъка (натиснете два пъти ляв бутон на мишката върху реда) Опис участващи в проекта възли. При стартиране на модула проекта се обръща в Поглед отгоре. За да промените изгледа с цел по- добра видимост при избор на обектите, натиснете буточето до бутона Шкаф. Десен бутон зарежда всички възможни за установяване изгледи. Кликане с ляв бутон на мишката върху съответен изглед го установява в  проекта. Кликането с десен бутон върху лентата с изгледи я затваря.

Въведете размерите на челата (по височина) и тяхната позиция по височината на избраният шкаф (Позиция по Z). За улеснение на въвеждането  кликвайте с левият бутон на мишата в полетата от ляво на дясно започвайки от Дължина в последователност и стойностите ще се изчисляват и въвеждат автоматично. Аналогично можете да използвате клавишите Tab или Enter за преминавате през полетата. Когато желаете да добавите към шкафа набор от врати или чела с различни размери и позиция по шкафа трябва ръчно да коригирате стойностите в полетата. Маркирайте стойността в полето, като застанете  с мишката в полето пред стойността, така че показалеца да се промени на стрелка и натиснете левият бутон на мишката, за да селектирате стойността в полето. След което въведете върху маркираната нова стойност.

Може да използвате и кликане с десен бутон в полетата, за да се върнете в проекта и да измерите необходимите ви разстояния. Измервамето може да се изпълни в два варианта:

  • Измерване на разстояние в проекта, като се отчитат измерениете разстояния по оста X ,  или Z в зависимост от размера или отстъпа, който се определя. За размер и позиция по дължина се взима разстоянието между двете точки по X, а по височина - по Z.
  • Измерване на дистанция - Отчита се измереното разстояние между двете избрани точки и се прилага за съответната позиция.

Те автоматично ще се впишат в съответното поле. По този начин няма да ви се налага ръчно да корегирате стойностите в полетата.

Позициите по Z, X се определят спрямо базовата точка на шкафа (предна долна лява). За да добавите набора от врати или чела, активирайте бутон Добавя възли. Ще се активира модул Врати, за да изберете модела врата или чело, който желаете да добавите към селектираните шкафове. Показаният в картинката пример добавя към генериран шкаф две врати една до друга.

Позиция по X - Задава позицията на генерираните врати спрямо базовата точка на шкафа по неговата дължина.

Позиция по Y  - Задава отстоянието на генерираните врати спрямо базовата точка на шкафа в  дълбочина. 

Позиция по Z - Задава отстоянието на генерираните врати по височина на шкафа.

Изтрива- Бутонът нулира въведените стойности за размери и позиция на вратата или челото в съответния ред.

открит кант - Опцията е активна само при възли генерирани с модул Шкаф в следните конструкции: 

1. Стените между пода и тавана, като пода, таван и страните нямат отклонение отпред. Страните могат да имат отклонение навътре.

2.Пода и таван между страните - без значение дали опцията Тавана отгоре е маркирана. Подът и тавана могат да имат отклонение нагоре и надолу

Позволява да поставяте врати навътре спрямо базовата точка на шкафа. Маркирайте опцията и натиснете един от бутоните за автоматично разпределяне на 1 или 2 врати. Параметрите и размера на вратите (или вратата) ще се настроят така, че вратата да влезе вътре в шкафа (между тавана, пода и двете страни). Когато опцията не е маркирана, вратите ще застанат пред шкафа, като се прихванат по базовата му точка и ще покрият цялото лице на шкафа. Преди да поставите врати или чела с открит кант към шкаф обаче, предварително трябва да сте задали при генериране на шкафа за рафтовете (респ. чекмеджетата)  отстояние отпред = дебелината на челата (вратичките), които ще генерирате впоследствие към шкафа, за да не се получи препокриване.

  В случаите, когато пода и/или тавана имат отрицателно отклонение отпред или страните имат отклонение навътре и използвате бутоните за автоматично оразмеряване на вратите, вратите ще застанат навъте в шкафа, така че да покрият страните на шкафа и ако пода или тавана няма отклонение -  и ще покрие и него.

Трябва да имате впредвид, че тези настройки се отнасят само за възли, генерирани с модул Шкафове.


Прикрепване на врати Прикрепване на врати Прикрепване на врати

2 врати - Операцията автоматично изчислява и настройва параметрите на вратите  за конструкция две врати към избрания шкаф, като при определяне на позицията и размерите им автоматично отчита дали шкафът  е генериран с база или с крака, както и височината на общата база, поставена отделно.  Когато шкафа е генериран само с крака, за определяне на  позицията на вратите от пода и размерите им се взима височината на краката. Когато шкафът е генериран с база (независимо от това има ли крака или не) за определяне на позицията и размера на вратите се взима впредвид височината на базата.  Най – често се използва за възел с 1 преграда. За възел с друг брой или без прегради настройва две еднакви врати.Ако шкафът няма гръб (островен тип) или гърбовете имат отстояние между страните /навътре/,вратички могат да се поставят и от двете му страни (лице и задна ).

Дължината и позицията на двете врати се изчисляват в зависимост от позицията на преградата по дължина на шкафа, независимо дали е разположена в центъра на шкафа (пропорционално разпределение) или не. Първата врата покрива лявата стена на шкафа и достига до центъра на преградата, а втората - от средата на преградата до дясната страница.   

За да поставите вратите, изберете шкаф и натиснете бутона.

1 врата - Автоматично изчислява размерите и позицията при  поставяне на една врата към шкаф, взимайки в предвид височината на базата и (или) краката на шкафа, кактио на общата база, поставена отделно. Най – често се използва за възел без прегради. За възел с прегради настройва една врата по цялото лице на възела.Ако шкафът няма гръб (островен тип) или гърбовете имат отстояние между страните /навътре/, вратички могат да се поставят и от двете му страни (лице и задна страна).

Чела без преграда  - Ако избрания шкаф няма прегради и има генерирани към него чекмеджета с посочени размери за височината на челата към тях или детайли Врата, този бутон извлича информацията за размерите им и автоматично ги въвежда в таблицата. Ако е необходимо посочените размери  могат да бъдат променяни  впоследствие от оператора. Ако при генерирането на чекмеджето към шкафа има въведени отстояния отпред, то също ще се вземе впредвид. По такъв начин може да се създаде ефекта на отворено чекмедже (когато стойността му за отстояние отпред е отрицателна). Това отстояние се зарежда като стойност в полето Позиция по Y.

Чела 1 преграда- Операцията е аналогична на горната, но се отнася за шкаф с 1 преграда.

Чела при 2 прегради- Операцията е аналогична на горните две, но се отнася за шкаф с 2 прегради.

2 врати - Операцията автоматично изчислява  размерите и генерира две врати, разположени една над друга, към избран шкаф.При възел без прегради прихваща за хоризонтален делител на вратите позицията на рафт без отстояние отпред.

- Операцията автоматично изчислява  размерите и генерира  четири вратички, разположени по две на ред към избран шкаф. При възел с непропорционални прегради прихваща за хоризонтален делител на вратите първата преграда. При пропорционални прегради поставя четири еднакви вратички.

3 врати - Операцията автоматично изчислява и настройва параметрите на вратите  за конструкция три врати към избрания шкаф, като при определяне на позицията и размерите им автоматично отчита дали шкафът  е генериран с база или с крака, както и височината на общата база, поставена отделно.  Когато шкафа е генериран само с крака, за определяне на  позицията на вратите от пода и размерите им се взима височината на краката. Когато шкафът е генериран с база (независимо от това има ли крака или не) за определяне на позицията и размера на вратите се взима впредвид височината на базата. Ако шкафът няма гръб (островен тип) или гърбовете имат отстояние между страните /навътре/, вратички могат да се поставят и от двете му страни (лице и задна страна). Дължината и позицията на вратите се изчисляват в зависимост от позицията на преградите по дължина на шкафа, независимо дали е е избрано пропорционално разпределение или не. Първата врата покрива лявата стена на шкафа и достига до центъра на първата преграда, а втората - от средата на първа преграда до средата на втора преграда, и третата - от средата на втора преграда до дясната страница.  

4 врати - Операцията автоматично изчислява и настройва параметрите на вратите  за конструкция четири врати към избрания шкаф, като при определяне на позицията и размерите им автоматично отчита дали шкафът  е генериран с база или с крака, както и височината на общата база, поставена отделно.  Когато шкафа е генериран само с крака, за определяне на  позицията на вратите от пода и размерите им се взима височината на краката. Когато шкафът е генериран с база (независимо от това има ли крака или не) за определяне на позицията и размера на вратите се взима впредвид височината на базата. Най – често се използва за възел с три прегради. За възел с друг брой или без прегради настройва четири еднакви врати.Ако шкафът няма гръб (островен тип) или гърбовете имат отстояние между страните /навътре/, вратички могат да се поставят и от двете му страни (лице и задна страна).

5 врати - Операцията автоматично изчислява и настройва параметрите на вратите  за конструкция 5 врати към избрания шкаф, като при определяне на позицията и размерите им автоматично отчита дали шкафът  е генериран с база или с крака, както и височината на общата база, поставена отделно.  Когато шкафа е генериран само с крака, за определяне на  позицията на вратите от пода и размерите им се взима височината на краката. Когато шкафът е генериран с база (независимо от това има ли крака или не) за определяне на позицията и размера на вратите се взима впредвид височината на базата. Най – често се използва за възел с три прегради. За възел с друг брой или без прегради настройва 5 еднакви врати.Ако шкафът няма гръб (островен тип) или гърбовете имат отстояние между страните /навътре/, вратички могат да се поставят и от двете му страни (лице и задна страна).

Чела при 3 прегради- Ако избрания шкаф има 3 прегради и генерирани чекмеджета с посочени размери за височината на челата към тях или детайлите Врата, този бутон извлича информацията за размерите им и автоматично ги зарежда в таблицата. Ако при генерирането на чекмеджето към шкафа има въведени отстояния отпред, то също ще се вземе впредвид. По такъв начин може да се създаде ефекта на отворено чекмедже (когато стойността му за отстояние отпред е отрицателна). Това отстояние се зарежда като стойност в полето Позиция по Y.

-Извлича информация за генерираните чекмеджета с посочени размери за височината на челата към тях за шкаф с 4 прегради  и автоматично зарежда размерите на челата или детайлите Врата в таблицата. Ако при генерирането на чекмеджето към шкафа има въведени отстояния отпред, то също ще се вземе впредвид. По такъв начин може да се създаде ефекта на отворено чекмедже (когато стойността му за отстояние отпред е отрицателна). Това отстояние се зарежда като стойност в полето Позиция по Y.

Ъглови врати, ъглови ляв ъгъл- Операцията изчислява и автоматично настройва параметрите на две врати, разположени под ъгъл 90 градуса в предния десен / ляв ъгъл на възела към конструкции, създадени с модул Шкаф. Определящо за изчисляване на размерите и позицията на вратите е изрязването на пода на шкафа. Ако пода няма изрязване, вратичките ще се генерират с дължина 30 см/ 300мм. Ако конструкцията включва база (цокъл) и / или  крака, тяхната височина също се отчете при определяне на габаритните размери на вратичките.

ъглови врати , ъглови врати -Операцията изчислява и автоматично настройва параметрите на вратички с двойно отваряне, разположени под ъгъл 90 градуса в предния десен / ляв ъгъл на възела към конструкции, създадени с модул Шкаф. Създават се три вратички, като на едното рамо на ъгъла се генерират две еднакви, а на другото - една цяла вратичка. Определящо за изчисляване на размерите и позицията на вратите е изрязването на пода на шкафа. Ако пода няма изрязване, вратичките ще се генерират с дължина 30 см/ 300мм. Ако конструкцията включва база (цокъл) и / или  крака, тяхната височина също се отчете при определяне на габаритните размери на вратичките.

врата скосена лява, врата скосена дясна , - Операцията изчислява и автоматично настройва параметрите на една или две врати, разположени на скосен участък в предния ляв / десен ъгъл на възела към конструкции, създадени с модул Шкаф. Определящо за изчисляване на размерите и позицията на вратите е изрязването на пода на шкафа. Ако конструкцията включва база (цокъл) и / или  крака, тяхната височина също се отчете при определяне на габаритните размери на вратичките.

Изтрива възли - маркирайте наименованието на елемента от списъка Участвуващи в проекта възли или на няколко едновременно и натиснете бутона. За изтриване на един конкретен възел в проекта използвайте бутона (кошче).
След всяко добавяне или изтриване на възли описът с участващите в проекта възли се актуализира автоматично на база текущото съдържание на проекта ,пропускайки в списъка възлите за бази и плотове. Добавените възли в проекта се ротират автоматично по ъгъла на ротация на възлите, към които се прихващат.

Подменя възли - Операцията е предназначена за групово или поединично подменяне на възли от проекта с други. Добавените нови възли автоматично наследяват позицията, ротацията и размерите на селектираните за подмяна.

Например за да подмените в проекта всички врати и чела от един модел с друг напрaвете следното:

1. Селектирате в списъка с участвуващите в проекта възли модела (възлите) който желаете да подмените

2. Изберете опцията Врати поставя/ подменя

3. Активирайте бутона Подменя възли

4. От формата с моделите врати за генериране изберете тази която желаете да подмени селектираните в списъка.

За да подмените поставените към вратите дръжки:

1. Селектирайте в списъка възлите-дръжки

2. Изберете за добавяне Дръжки

3. От библиотеката с възли маркирайте необходимата ви дръжка

4. Активирайте бутона Подменя възли