Вмъкване на база (цокъл)

Параметри на базата- повдига шкафа и добавя под пода бази без дa променя общите му габарити. Преизчислява размерите нa елементите по височина в зависимост от типа сглобка.

Отляво и отдясно - Опциите са активни само  при сглобка Страните между пода и тавана.

Отдясно/ Отляво по късата страна - Указват поставянето на допълнителна лицева права база/ цокъл, покриваща остатъчната дължина на шкафа при генериране на ъглови бази. Дължината и се определя в зависимост от сглобката на шкафа, габаритната дължина на възела и дължината на рамото на ъгловата база. За леви ъглови бази изберете Отдясно по късата страна, а за десни - Отляво по късата страна.

Всеки един база/цокъл (преден, заден, ляв и десен) се явява самостоятелен елемент от шкафа. Тяхното генериране се задава за всеки елемент поотделно чрез активиране на съответните опции (Отстояние навътре, отляво и отдясно).  Базите/цокли отляво и отдясно автоматично приемат отстъпа  на База 1.

Височина на базата - стойността определя размери на базата във височина.

Посочване на кои позиции да бъдат генерирани бази: - отпред и отзад за всички видове сглобки.


Отстояние отляво и Отстояние отдясно - Стойността определя отклонението на базата  спрямо външните размери на шкафа. Опцията позволя генериране на възли с различно предназначение(например бюра, маси и др.).

Отстояние отдолу - Повдига базата нагоре и в същото време намалява височината и.  В резултат се получва луфт между нивото на пода и началото на цокъла.

Отстояние навътре - Задава отклонението, с което базата трябва да влезе навътре спрямо най- предната точка на шкафа. Това отклонение влияе само на предната и задна база на шкафа и  не влияе на позицията на базата отляво и отдясно.

Повдига елементите с височината на базата -  Опцията е активна по подразбиране. Целта и е следната: Ако опцията е изключена и сте избрали да не се генерира ПОД, тогава преградите и рафтовете не се повдигат с височината на базата и остават на зададената им от оператора позиция. Това позволява с модула Шкафове да се изграждат Бюра с частични бази и стигащи до долу прегради.

Генерира бази между преградите - при активна опция  се поставят бази между преградите на генерирания шкаф без да им се задава отстояние от оператора, като преградите стигат до пода на шкафа. Опцията увеличава диапазона на моделите генерирани шкафове .

При генериране базите автоматично се свързват със слоя Шкаф бази материал, a кантовете - Шкаф бази кант. Свързването им със отделен (самостоятелен) слой  позволява те да бъдат оцветявани в различен цвят от страните на шкафа (прозорец Параметри и контроли по подразбиране).

Различната дебелина на материала за базата я отделя като различен материал от корпуса на шкафа (страните), както и кантовете към нея за целите на ценообразуването и разкроя. Освен това различния им  слой позволява оцветяването и в различен от останалите елементи на шкафа цвят.

Посока на фладера - Секцията е активна при избрана мерна единица на базата кв.м. В нея се определя персонално за всеки детайл с какви първоначални размери ще се зареди в списъка за разкрояване в прозореца Елементи подлежащи на разкрой детайла Шкаф база и в експортните файлове към външни разкрояващи програми (Сutting, Optimik и др.). Ако е избрано По дължина, дължината на базата ще стане и дължина на детайла, а височината и - височина на детайла за разкрой. Когато е избрано По височина дължината на базата ще стане височина на детайла, а височината и - негова дължина. Ако базата е дълга 50 см, а  висока 10 и е избрано По дължина, ще се получи детайл с размери 50х10. Ако пък е избрано По височина размерите на детайла ще са 10х50.  По подразбиране е избрано По дължина.
Обръщане - Когато опцията е активна размерите на детайла за разкрой ще бъдат подадени като позволени за обръщание в списъка Елементи подлежащи на разкрой в модул Разкрой. Освен при самия разкрой, състоянието и се отразява и в генерираните от програмата експортни файлове към външни програми (Optimik, Cutting, Giben, Plan IQ, Ardis, Holzher....). При изключена  детайлът ще може да бъде ротиран само след изрично указване на това в списъка с елементи.

Секция Поставя бази между страните и преградите - опцията създава възможност да определите  между кои стени и прегради да бъдат поставяни бази. За да е активна, в формата трябва да бъде избрана опцията Генерира бази между преградите и да е избрана позиция на базата (отпред, отзад). База се генерира, когато опцията за конкретния участък е маркирана (База1, База2, База3 или База 4)

Създаване на заоблена и скосена база / цокъл - Тази възможност съществува само в случай, че базата е обща за шкафа, т.е. не е разделена на отделни сектори от преградите. Възможните варианти за формата на базата. / цокъла са: права, изцяло заоблена / скосена(лява и дясна) и  частично  заоблена / скосена (лява и дясна), състояща се от един или два прави участъка + заоблен / скосен сектор. Положителните радиуси създават изпъкнала база/ цокъл, нулевите - скосени, а отрицателните - вдлъбнати. Може да се генерира и Г-образна ъглова база - лява и дясна.

Заобляне на базата

При изчисляване на дължината на заоблените участъци на базата е възможно да се получи отклонение с положителен или отрицателен знак , стойността на което зависи от зададения коефициент на изпъкналост на дъгата. Освен това за неправоъгълните бази / цокъл размерите на детайла  не се намаляват с дебелината на канта, независимо дали това е указано в прозореца Дебелини на кантовете.


Параметри на краката

Шкаф крака

Краката повдигат корпуса на шкафа, запазвайки  габаритната височина на възела. Размерите на елементите по височина се намаляват с височината на избрания крак. Видът на крака се избира от списъка чрез маркиране на модел. Ако искате да промените вида на някой от краката, изберете го с ляв бутон на мишката върху иконата му (изображението-икона трябва да остане вдлъбнато) и изберете нов от списъка Модели крака.

Брой и размери на краката - Може да поставяте от 1 до 6 крака чрез кликане върху съответната опция. На всяка комбинация от крака ще се зададе първоначално автоматично разпределение. Размерите на крак може да промените в секцията Размери на краката общо за всички или в полетата над прегледа на всеки един крак персонално.

Позицията на краката по групи  може да бъде определена в секция Отстояние навътре. В полетата По X и  По Y трябва да въведете стойност за отместване на краката навътре по подразбиране, общо за всички крака. Освен това за всеки крак допълнително може да се зададе персонално отклонение навътре в секция Персонална позиция на краката. Зададеното разпределение на краката ще се покаже в полето Преглед.

Персонална позиция на краката - Може да се определи по два начина: чрез въвеждане на стойност в полетата или чрез посочване в чертежа. Посочването в чертежа се изпълнява с  бутончетата, които се показват при преминаване с мишката през съответното поле. Ляв бутон на  мишката върху тях скрива временно прозореца и зарежда работния екран, където може да укажете желаната позиция  за всеки един.

Зададеното разпределение на краката,  ще се покаже в полето Преглед.Десен бутон върху полето показва максимизиран преглед на разпределението. Повторното кликане  с десен бутон го затваря.

Позиция по Z - На всеки крак може да се зададе и позиция по височина, различна от 0.  Тя се задава в полетата Позиция по Z и може да е различна за всеки крак. Това позволява  някои модели крака да се използват като детайли от шкафа като тръбички, конзоли и др.

Повдига елементите с височината на краката - Намалява вътрешния обем на шкафа по височина и променя позицията и размерите на всички елементи отстоящи над краката със стойността в полето Намалява корпуса. Ако е изключена,елементите на шкафа (рафтове, прегради, таван) не се повдигат с височината  на краката, а остават на зададената им позиция в шкафа. Комбинирането на различни модели крака, съчетано с използването на опцията позволява генерирането на бюра и работни маси с различна форма и конструкция . Ето един пример:

Примерна конструкция на бюро - параметри общи
Примерна конструкция на бюро - параметри на краката
Примерна конструкция на бюро - таван
Примерна конструкция на бюро - схема

Ако възелът се генерира с цокъл и крака и цокъла има различна височина от тази на краката височината на краката се приравнява на тази на цокъла.

Всеки генериран крак регистрира елементна номенклатура, съдържаща името на съответния модел. По този начин при свързването им с материали в модул Генериране на ценова оферта, Опис елементи за свъзване с материали всеки различен модел крак може да бъде свързан с различен материал