Копиране на възел

В повечето проекти участвуват много еднотипни възли с еднаква конструкция и предназначение (например долни кухненски шкафове...). Последователното им генериране отнема време и може да бъде избегнато, ако генерираният веднъж възел бъде копиран необходимият брой пъти.


Копиране на възли

Стандартното копиране във главно вертикално меню ("Копира" и "Създава копието") може да бъде използвано само, когато възела не е генериран и размерите му няма да бъдат променяни. Във всички останали случай възела не се регистрира в системата на проекта и бива пропускан от операциите в програмата. Създаденият метод за копиране в настоящият модул от програмата регистрира всички създадени чрез копиране възли в проекта, независимо дали са генерирани или добавени в проекта от библиотеката.Натиснете бутона Име на възела за копиране и изберете от  проекта необходимият ви възел. При стартиране на модула проектът се обръща в Поглед отгоре. За да промените изгледа с цел по-добра видимост при избор на обектите, натиснете бутончето до бутона Избор на възел. Десен бутон зарежда всички възможни за установяване изгледи. Кликане с ляв бутон на мишката върху съответен изглед го установява в  проекта. Кликането с десен бутон върху лентата с изгледи я затваря.

Ако е необходимо, можете директно да промените размерите на възела, който ще  бъде добавен чрез копиране в проекта. Трябва да имате в предвид, че ще се променят пропорционално размерите на всички съставляващи го елементи, имащи отношение към размера, който променяте. Това може да доведе до непропорционален външен вид на възела. За да бъде създадено копието, натиснете бутона Създава копието и посочете в проекта позицията на базовата точка на новия  възел.

Позиция по Z - Определя позицията на базовата точка на копието което се създава спрямо пода на помещението. По подразбиране се наследява  позицията на възела който се копира.

Фиксира по Z - Когато е избрана опцията, копието ще се генерира на посочената в горното поле позиция от пода на помещението (поюицията на копираният възел). Ако опцията не е маркирана, за позиция на възела се приема позицията на посочената в проекта точка за копието по височина на помещението.

Ротация - Определя ъгъла на ротиране на копието което се създава. По подразбиране се наследява  ъгъла на ротация на възела който се копира.

Спира генерирането за корекции - Опцията има отношение към копирането на генерирани възли (от модули Шкафове, Ъглови шкафове).  Ако тя е избрана, при копиране на възела се отваря формата с парамерите за генериране на оригинала, където може да ги промените и да генерирате копието му с променените настройки. Създаденото копие е независимо от оригинала и на практика се явява самостоятелен възел, който от своя страна отново може да бъде копиран и корегиран, и да участва във всички операции, свързани с ценообразуването и разкроя. За да създадете копие с различна от тази на оригинала елементна номенклатура и слоеве, при копиране трябва да въведете код за уникалност на възела (модул Шкафове). Опцията е активна по подразбиране.

Когато се копира възел, генериран от модул Допълнителни елементти,  не се допуска промяна на размерите му.

Забележка: Тази операция не трябва да се бърка с операциите Копира - Създава копието от Вертикално меню, които изпълняват само физическо копиране на модулите, без да създават елементни номенклатури и регистрират възлите в системата на програмата.