Корегиране на възел


Корегиране на генерирани възли

Операцията е предназначена за корeгиране на генерирани чрез модули възли в текущият проект : Шкаф, Шкаф ъглов, Врати(всички модели), модул Щори-завеси, Допълнителни елементи, Плотове (хоризонтален и вертикален), Водобранна лайсна и 2D Текстове в проекта. Работата с модула се свежда до две основни действия:

1. Чрез бутона Избор на възел трябва да изберете от проекта възела, чиито характеристики желаете да промените. Активирането на бутона скрива формата и ви връща в проекта, за да посочите (маркирате) възел по контурните му линии. При стартиране на модула проекта се обръща в Поглед отгоре. За да промените изгледа с цел по-добра видимост при избор на обектите, натиснете бутончето до бутона Избор на възел. Десен бутон зарежда всички възможни за установяване изгледи. Кликане с ляв бутон на мишката върху съответен изглед го установява в  проекта. Кликането с десен бутон върху лентата с изгледи я затваря.
2 . Ако сте посочили правилно необходимият ви възел, натиснете бутона Зарежда възела за корекция. Операцията ще зареди програмният модул, генериращ съответствуващите на избраният вид възли. За да установите корекциите във възела, стартирайте генерирането му в съответната форма.  Ако желаете да се откажете от корегирането на избраният възел, трябва само да затворите съответната форма за генериране.
При зареждане на модула се запомня последния корегиран шкаф (ако е създаден с модул Шкаф) , докато не се избере нов посредством бутона Име на възела. Целта на това е по-бързото и лесно корегиране на шкафовете при големи проекти, в които избирането на шкаф е затруднено поради многото възли в тях.

Генерирани възли без елементна номенклатура - Бутонът отваря списък на всички генерирани възли в проекта без създадени към тях елементни номенклатури. Прегенерирането става автоматично, като при него се активира опцията  Създава елементна номенклатура. За да корегирате едновременно всички възли от списъка, натиснете бутона Автоматично прегенерира всички ( или селектираните) възли в списъка. За да прегенерирате някои възли от списъка, селектирайте ги и натиснете същия бутон. Селекцията се прави при натиснат клавиш Ctrl и избор с ляв бутон на мишката за несъседни редове или с влачене на мишката при натиснат ляв бутон за съседни.  За изход от списъка натиснете отново бутона Генерирани възли без елементна номенклатура.Операциите, които могат да се изпълнят за възлите от този списък са: Генерира(не) и Разбивка

  • Генериране - Прегенерира и корегира всички възли от списъка (или ако има селектирани прегенерира само тях).
  • Разбивка - Прегенерира възела / възлите от списъка (или само селектираните в него), създадени от модул Шкаф, и изпълнява екранната справка Разбивка за всеки един избран елемент.Справката може да се изпълни в един общ файл (опция "В един файл" - генерира оразмеряванията на всички селектирани в списъка възли последователно в един файл) или всеки  възел поотделно в персонални файлове (опция "В персонални файлове").
  • Оразмеряване - Прегенерира възела / възлите от списъка (или само селектираните в него), създадени от модул Шкаф, и изпълнява екранната справка Оразмерява/ Целия възел за всеки един елемент от списъка. Оразмеряването може да се изпълни в един общ файл (опция "В един файл" - генерира оразмеряванията на всички селектирани в списъка възли последователно в един файл) или всеки  възел поотделно в персонални файлове (опция "В персонални файлове").
  • Оразмеряване на детайлите - Автоматично генерира отделни файлове с персонално оразмерените детайли (заедно с отвори от крепежи, водачи и неправоъгълни форми) на избрани от проекта възли или ако няма избрани - на възлите от списъка. За всеки детайл се създава отделен файл, който може да бъде разпечатван, местен и преименуван. С цел ускоряване на работата.

Пълен списък на генерираните възли - Зарежда в полето списък на всички генерирани възли в проекта. Той съдържа името, размерите и кода за уникалност (ако има зададен такъв) на всеки един генериран възел в него. Това позволява по- лесното намиране на възел при големи проекти. За да прегенерирате всички възли от списъка, натиснете бутона Автоматично прегенерира всички (или селектираните) възли в списъка.  За да прегенерирате само някои възли от списъка, селектирайте ги и натиснете същия бутон. Селекцията се прави при натиснат клавиш Ctrl и избор с ляв бутон на мишката за несъседни редове или с влачене на мишката при натиснат ляв бутон за съседни.  За изход от списъка натиснете отново бутона Пълен списък на генерираните възли.

За двата списъка (Пълен списък на генерираните възли и Генерирани възли без елементна номенклатура) може да въведете общ код за уникалност, който да се установи едновременно за всички възли (или селектираните от списъка)  след прегенерирането им. Също така може да уеднаквите дебелината на кантовете на избраните от списъка възли.

Автоматично прегенерира всички (или селектираните) възли в списъка - Автоматично стартира модулите, генериращи възлите от списъка, и ги прегенерира. Ако в списъка има селектирани възли, ще бъдат прегенерирани само те. Селекцията се прави при натиснат клавиш Ctrl и избор с ляв бутон на мишката за несъседни редове или с влачене на мишката при натиснат ляв бутон за съседни. За списъка Генерирани възли без елементна номенклатура прегенерира възлите, като за тях се създават елементни номенклатури. За възлите, генерирани от  модул Допълнителни елементи (с възлов идентификатор ТА),  трябва да е активно Спира генерирането за корекция, за да може да въведете название на номенклатурата и мерна единица. Операцията не корегира Корнизи и Профили.

Спира генерирането за корекция - Опцията определя при прегенериране на възлите от списъка да се зареждат  модулите, чрез които те са създадени и да бъдат променени параметрите им . Когато не е активна, възлите ще се прегенерират автоматично, без да могат да бъдат корегирани. Когато опцията За Шкаф също е избрана, при прегенериране на възлите ще се зареди и модул Шкаф. Ако опцията За шкаф обаче е изключена,  шкафовете ще се прегенерират директно и без да се зарежда модул Шкаф. За всички останали генерирани възли ще се зареди съответния модул, който ги създава. При промяна дебелината на кантовете на шкафовете и вратите (ако шкафът е генериран заедно със вратата), те трябва да се изберат и да се прегенерират отделно един след друг.

автом.експорт - Кликване върху бутона автоматично извлича и изпраща конфигурационния (.bin) файл на селектирания за корекция възел до сървъра, обслужващ програмата. Ако списъкът Пълен списък на генерираните възли е зареден, към сървъра ще бъдат изпратени кофигурационните файлове на селектираните в него възли или ако няма селектирани - на всички от списъка.