DESIGN SINTEZ

Промени и корекции в програмата – 2010 2009 2008 2007   2006  2005    2004   2003

Декември 2007

Допълнение В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v. 2.72
   -
Създадена е възможност за сортиране по възходящ азбучен ред на списъка  със слоевете и на прикачените към тях палитри по колони: "Слоеве в проекта" и "Свързани палитри".
   - Добавена е операция "Търсене по слой" по наименованието му в списъка с регистрираните слоеве в проекта.
 
Допълнение В Design Sintez -  модул  Cut Base Pro (Разкрояване на материалите) v. 1.77
   - В предварителния списък "Елементи, подлежащи на разкрой" е добавена операция "Разпечатване на списъка".
   - В предварителния списък "Елементи, подлежащи на разкрой" е добавено сортиране на спиъка по колони: "Име на елемента", Размери на елементите "по X"  и "По Y" и "N на елемента в разкроя".
 
Допълнение В Design Sintez -  Допълнителен модул Calc Base  - Генериране на ценова оферта v. 1.72
   -
В списъка "Опис участващи в проекта елементи" (операция Свързване на елемнтите с материали) е добавено сортиране по колони: "Име на елемента", "Мярка на елемента" и "Име на материала". 
   -
В справка "Оферта" с включена опция "Разбивка по възли" са добавени полета "Цена" на възела. Те показват обощения разход по елементи според цената на свързаните с тях материали персонално за всеки възел.

Допълнение В Design Sintez -  модул Групово добавяне и изтриване на възли v. 3.63
   -При включена опция Чела позволява избор на възел за добавяне на врати и чела  освен чрез бутона Шкаф, и чрез посочване в списъка с участващите в проекта възли.

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.47
   -
В секция Крака е създадена възможност за ръчно определяне на позицията навътре на всеки крак персонално по дължина и дълбочина на шкафа.
   - В секция Параметри на челата е добавен нов елемент в конструкцията на възела - 4-то допълнително чело.
   - В секция Параметри на челата е е вграден предварителен преглед на създадената конструкция от чела.
   - В секция Параметри на рафтовете във всяка област е изградена структура, позволяваща генерирането на рафтове с форма, различна от правоъгълна.
    - В секция Параметри на челата е създадена възможност за генериране на чела с форма, различна от правоъгълна, аналогично на пода и тавана.
Корекции В Design Sintez -  модул Добавяне и корегиране на 2D Текстове в проекта  v. 1.11.2
   -
Запомня се по подразбиране текущата стойност за големина на шрифта при следващо стартиране на модула.
   -Текущият цвят на текста се запомня по подразбиране.
 
В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.45.1
   -
При операция "Извежда пис със шаблони за зареждане" при селектиране на шаблон, към който няма записана икона, автоматично се извежда схематичен вид на шаблона в погледа, в който се намира прегледа в главна форма.
 
Ноември 2007

Допълнение В Design Sintez -  модул Врати 4.25
   - Слоевете на всички врати са изведени в форма "Параметри и контроли по подразбиране", страница "Слой" на модула. в списъчен вид, позволяващ ръчно въвеждане на наименованията им.  Системата за работа със слоеве е уеднаквена с тази на модул Шкафове и поддържа  текущи наименования на слоевете, наименования по подразбиране и базови такива.

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.42
   -
При генериране на база (цокъл)  с включена опция "Генерира бази между преградите" автоматично прехвърля стойността на "Височина на базата"  в полето "Отстояние отдолу" и изключва опцията "Повдига преградите с отстоянието отдолу и дебелината на пода" (в форма "Позиция на пода").
    - Автоматично се изключва кантирането на страните отгоре при генериране на треси (бленди) и изключване на тавана в шкафа. Кантирането на страните подлежи на ръчен контрол.
   - При генериране на елемент Допълнително чело е въведена нова опция позволяваща ротирането на елемента около долната лява точка.
      - Секция Позиция на гърба (при позиции Гърба зад страните, Нутване в страните и Фалц - да се допуска въвеждане на стойност за "Отстяние между страните" с цел корегиране позицията на гърба при въведено отстояние на страните "отзад".

Допълнение В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v. 2.70
   - Създадена възможност за автоматично създаване на копие на съществуваща  палитра. Целта на операцията е запазването на оригиналната палитра при ротиране. Операцията е удобна за промяна на посоката на фладера на дървесни  текстури, както и посоката на шарката на тапети, дамаски, камъни, плочки, килими и др. нееднородни материали при запазване на оригиналната палитра.
 
Корекции В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.37.8
   -
При предварителен "Преглед" - коректно визуализиране на  форми, различни от правоъгълни за под, таван и страници.
   - При операция "Оразмерява+ целия възел в поглед отпред" - Коректно оразмеряване позицията на рафтовете, незвисимо от дебелината им, когато тя е различна от стандартната.
    - При възел с прегради, включена опция "Генерира гърбове между преградите" и изключен гръб в област - Рафтовете в областта без гръб увеличават автоматично дълбочината си с дебелината на липсващия гръб.

В Design Sintez -  модул  Cut Base Pro (Разкрояване на материалите) v. 1.75.5
    -
Не се допуска стартиране на автоматичен разкрой ако всички елементи с мярка "кв.м." не са свързани с материали в Генериране на ценова оферта --> Опис елементи.

В Design Sintez -  модул Врати 4.24.4
    -
Елементните номенклатури за постформинг на врати модели DC и DB се гнерират в мярка "л.м."

В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v. 2.70.1
    -
Отстранено  е некоректно изключване на включена опция "Разпъва палитрата по обекта" след повторното и свързване със слой директно от потребителската библиотека.

В Design Sintez -  модул Менажер на операции и команди v.1.58.2
    - При стартиране на модула с десен бутон на мишката отпада необходимостта да бъде изчистван Command  реда (командния ред) от незавършени операции.

Октомври 2007

Допълнение В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v. 2.65
   -
Добавени са нови 300 палитри на Egger. Общия брой палитри в системата на програмата става 3350.
Допълнение В Design Sintez -  модул Врати 4.24
    -
Добавен е нов модел профилна врата DH.

Допълнение В Design Sintez -  модул Комплекти v. 1.10
    -
Създадена е възможност за корегиране, допълване и презапис под ново име на вече съществуващ комплект.

Допълнение В Design Sintez - Допълнителен модул New Base 3.70 /Създаване на нов възел/
   - За секции 3D Елементи- Профили, Декори, Корнизи- Опцията "Записва като възел" се включва автомтично при генерирано помещение в проекта. Автоматично въвежда наименование на слоя  за съответния елемент при активна опция "Записва като възел".    
   -  В секция 3D Корнизи  е добавен нов модел - Корниз 3. Общ брой на моделите в секцията - 13.

Допълнение В Design Sintez -  модул Менажер на операции и команди v.1.58
   - Добавени бутони за стартиране на операции "Със  скрити линни" и "Без скрити линии".

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.37
    -
Форма "Параметри и контроли по подразбиране", страница Други - Добавен параметър "Гърба върху пода/Гърба зад пода", участващ  при конструкция на чекмеджетата метабокс.

Допълнение В Design Sintez -  модул Поставя възли v. 2.08
    - В секция "Генерирани многоелементни възли" е добавена операция Щори- завеси за бързо стартиране.

Допълнение В Design Sintez -  модул  Номенклатура материали v. 1.51
     - За материлаи с мярка "л.м." е добавен параметър "дебел" с цел автоматичното маркиране на вида кант в картата на разкроя.

Допълнение В Design Sintez -  модул  Cut Base Pro (Разкрояване на материалите) v. 1.75
    - При Автоматичен разкрой: В списъка с прилежащите към елементите кантове (бутон Кантиране), както и на картата на разкроя, автоматично се определя вида на отметките за тънък и дебел кант на база на свързването на елементите с материали при Генериране на ценова оферта, операция Опис елементи.

Корекции В Design Sintez -  модул Промяна размерите на възел v. 2.30.2
   - При промяна размерите на възел, генериран от модул Шкафове да определя правилно височината на шкафа при автоматично поствяне на прав плот върху него.

В Design Sintez -  модул Генериране на помещение v. 3.35.6
   - Запомня и установява при следващо генериране последно избрания вид помещение , независимо дали е генерирано с прозорци или друг допълнитгелен елемент.
      - Възстановява коректно вида видимост на стените след зареждане за корекция на Допълнително помещение.

В Design Sintez -  модул Етажерки ъглови v.2.21.3
    - При генериране на етажерки само с крака (без база) да се запазва общия въведен габарит по височина (краката да влизат във височината на етажерката).

В Design Sintez -  модул  Cut Base Pro (Разкрояване на материалите) v. 1.74.3
   -
Групово селектиране на елементите  в списъка на прозорец "Елементи, подлежащи на разкрой" при изпълнение на операции "Обръща X-Y", "Не разкроява елемента" и "Разкроява елемента".

В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.37.3
   -
При изчисляване на общия обем в секцията за определяне височината на челата на чекмеджетата да не взема впредвид дебелините на пода и тавана на шкафа, намалявайки по този начин височината на последното чело.

Септември 2007

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.36

   -  "Параметри  и контроли по подразбиране", страница Други - Въведени са параметри за ръчен контрол на операция  "Автоматично определяне на позицията на рафтовете и чекмеджетата по височина":
  • Винаги преизчислява позицията - изключена, опцията позволява да се определя позицията на рафтовете и чекмеджетата по височина изцяло ръчно без да се налага въвеждане на височината на челата към чекмеджетата.
  • Преизчислява позицията само при първоначално въвеждане на параметрите - при включване на опцията автоматично се преизчислява позицията на рафтовете и чекмеджетата само при нулеви стойности в полето Отстояние отдолу.
   - В секция Позиция на тавана е добавена операция, прехвърляща текущата форма на тавана за форма на пода.  В секция  Позиция на пода е добавена обратната операция, копираща формата на пода за таван.
   - Добавен нов модел крак. Общият брой на вградените в модула модели крака става 16.
   - В секция Оразмерява целия възел в поглед отгоре  е добавено оразмеряване на междурафтовите разстояния.
   - Добавено е оразмеряване на възела в страничен (ляв) поглед.
   - Нов параметър Дебелина на рафта персонално за всеки рафт и във всяка област. За различните дебелини автоматично се генерират отделни елементни номенклатури.
   - При Автоматично определяне на позицията на чекмеджетата и рафтовете е създадена възможност за обръщане реда на позициониране - "Отгоре надолу" или "Отдолу нагоре".
НОВО В Design Sintez -  модул Комплекти v. 1
  Модулът е предназначен за запис на конфигурация от Шкаф в комбинация  с прилежащите му врати, чела и дръжки под формата на шаблон с цел генерирането на възлите от комплекта в други проекти.

Допълнение В Design Sintez - Допълнителен модул New Base 3.67 /Създаване на нов възел/
    -
В секция 3D елементи - Корнизи е добавен нов модел. Общия брой на моделите корнизи става 12.

Корекции В Design Sintez -  модул Отваря проект ФОРМА v. 1.70.5
   -
В секция Импортиране на проект от диска, създаден извън системата на програмата - допуска се импортиране на проект директно от диска.

В Design Sintez -  модул Шкафове v. 35.2
  - В секция База(Цокъл)  е разрешен ръчния контрол за генериране на лява и дясна база, независимо от сглобката на шкафа.
   - Допуска се модифициране на номенклатурното наименование  на всички рафтове за всяка област с кода за уникалност на възела.
     -Секция Позиция на гърба -  Видовете позиции са онагледени за избор.
     - Мерната единица на номенклатурен елемент "Тръба" (Лост) е променена от "броя" в "л.м.".


Август 2007

Допълнение В Design Sintez -  модул Врати 4.23
   - В форма "Параметри и контроли" на модула, страница "Други" - създадена е възможност за определяне на вида на пълнежа Ламперия  ("вертикална" и "хоризонтална"). Изборът на вид ламперия е валиден за всички модели врати, използващи този вид пълнеж.
   - Добавен е нов модел профилна врата - DG
ВНИМАНИЕ! В формата "Параметри и контроли" на формата на модула трябва да трябва да се стартират бутоните "Установява базовите наименования на елементите като текущи" и "Установява текущите наименования на елементите в режим по подразбиране"
Допълнение
   В библиотеката с нестандартни възли са добавени нови 9 модела с интериорно предназаначение.

Допълнение В Design Sintez - Допълнителен модул New Base 3.66 /Създаване на нов възел/
   -
В секция "3D Елементи - Декори" - Добавен е нов модел - вид парапет.

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.29
   - Раздел Позиция на пода - Създадена е структура за конструране на заоблени и/или скосени форми на пода. Добавени са съответните елементни номенклатури, отговоарящи на променения начин на кантиране на овалните форми на пода.
ВНИМАНИЕ! В формата "Параметри и контроли" на формата на модула трябва да трябва да се стартират бутоните "Установява базовите наименования на елементите като текущи" и "Установява текущите наименования на елементите в режим по подразбиране"
Допълнение В Design Sintez -  модул Генериране на помещение v. 3.35.
   - В формата "Параметри и контроли" на модула са изведени наименования та на слоевете за пейзажите към различните стени за корекция и промяна.
 
Допълнение В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v. 2.64
   -
В формата за  корегиране на начина на разпъване на палитрите по обекта е добавена възможност за ротиране на палитрата от хоризонтална на вертикална и обратно, с цел промна посоката на фладера.

Корекции В Design Sintez -  модул Генериране на помещение v. 3.35.1
    - Стойността на опцията Пейзаж (включена/изключена) се запомня с цел установяване  при последващо прегенериране на помещението в текущия проект.Юли 2007

Допълнение В Design Sintez -  модул Врати 4.21
   - Въведена е сисрема за потребителски контрол и корегиране на номенклатурните наименования на генерираните от модула елементи за ценообразуването. Системата е аналогична  на съществуващата структура в модул Шкафове.
 
Допълнение
В Design Sintez - Допълнителен модул Cut Base PRO v. 1.74 (Разкрояване на материалите)
   - Операция "Прехвърля съдържанието на възлите по елементи в Excel" -над детайлния списак се извежд обобщен опис на елементите на възлите в проекта според наименованията и размерите им.
   - В "Параметри и контроли по подразбиране" е добавен параметър "Технологочен отпадък за канта при кантиране на елементите"
   - В справката  " Прехвърля съдържанието на възлите по елементи в Excel" към изчисленият обобщен разход по материали е добавена  колона, сумираща количеството на материала и технологичния отпадък.

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.27
   - Добавена е опция "Обръща по гръб". Тя автоматично ротира генерирания възел за конструкции, използвани при легла. Опцията намалява автоматично дълбочината на елементите, ако са добавени крака.
   - В секция "Оразмеряване" са добавени автоматични персонални оразмерявания за лява и дясна страна, аналогично на това на тавана.
   - Слоевете за странци на шкафа са персонализирани за всяка страна: лява и  дясна с отделни слоеве за материала и канта.
    - Форма "Параметри и контроли по подразбиране", страница "Други":
  • При генериране на чекмеджетата е добавен вид сглобка "Пода нутнат в страните със съответните параметри, регламентиращи сглобката: "Между страните" и "Нутване".
  •   При генериране на чекмеджетата са добавени опции за ръчен контрол при генериране на елементите на чекмеджето: "Генерира преден панел между страните" и "Генерира страници".
       - Секция "Параметри на челата"  -Добавен е нов елемент в конструкцията на шкафа- 3-то допълнително чело.             
Допълнение В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v. 2.60.1
   -
Добавени са нови 235 палитри на Wodego. Общия брой палитри в системата на програмата са 3050.

Корекции В Design Sintez - модул Шкафове v. 6.27.1
   - Стойностите при операция Разбивка се извеждат в посочена от оператора мерна единица, избрана в формата "Параметри и контроли по подразбиране", страница Други---Параметри на оразмеряването
   -
В  секция "Позиция на гърба", вид позиция "Гърба зад страните" -  при корегиране на  възел  или  последващо генериране на нов запазва опцията "Не променя размера" изключена.
    -
Секция "Позиция на страните" - Добавени  са  команди  "Прехвърля формата |на страницата| от лява на дясна страна"   и  обратно с цел уеднаквяването им без да се налага зареждането на един и същ шаблон за всяка поотделно.
     - При корегиране или зареждане на възли от шаблон с въведен "код на уникалност" автоматично се възстановяват наименованията на елементните номенклатури на слоевете в режим по подразбиране след  изтриване на кода от полето.

В Design Sintez -  модул Врати 4.21.2
   -
въведено е коректно добавяне на "допълнителните елементи" при генериране на врати и чела от модул "Групово добавяне и изтриване на възли".

Юни 2007

Допълнение В Design Sintez -  Допълнителен модул Calc Base  - Генериране на ценова оферта v. 1.50
 - В секция Опис елементи е добавен подвижен прозорец - списък на използваните материали, свързани с елементите с цел автоматичното селектиране на елементите, свързани с конкретен материал и груповото им пресвъзване с друг.
   - В секция Опис елементи е добавено директно стартиране на модул Номенклатури на ценообразуването. Целта е да може да се въвеждат материали в номенклатурата за свързване с елементите в проекта без да се излиза от операция Генериране на ценова оферта.

Допълнение В Design Sintez -  модули Опис възли v. 1.40 и Архивен опис възли v. 1.10
    - Въведена автоматична корекция на имената на  възлите чрез директно въвеждане на новите наименования в цялата система на програмата, използваща нестандартните възли от описите.

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.15
    - Раздел Позиция на тавана - При зареждане на записана конструкция от списъка е добавена опция "Автоматично скалира параметрите в пропорция с текущите размери на шкафа при зареждане на конструкция от списъка". 

- В секция "Позиция страните" е създадена структура за определяне формата на елемента страни персонално за всяка - правоъгълна, начуена, с овални сегменти. Добавени са съответните елементни номенклатури, отговарящи на променения начин на кантиране на овалните елементи в формите за страни.

ВНИМАНИЕ! В формата "Параметри и контроли" на формата на модула трябва да трябва да се стартират бутоните "Установява базовите наименования на елементите като текущи" и "Установява текущите наименования на елементите в режим по подразбиране".

Допълнение В Design Sintez -  модул Групово добавяне и изтриване на възли v. 3.62
   - Секция Чела, операция Разпределение: Две врати една до друга - При генериран шкаф с една преграда определя автоматично дължината и позицията на двете врати спрямо преградата, независимо от позицията (стойността на параметър Отстояние отляво) и. Актуално е за всички възможни варианти впредвид отстъпа на страните, пода и тавана на шкафа. 
    - Секция Чела, операция Разпределение: Чела на чекмеджета - Автоматично се определя позицията на челата по Y на база въведеното отстояние на чекмеджетата отпред.

Допълнение В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v. 2.51
         
-В секция Библиотеки е създадена структура за въвеждане на потребителски наименования на палитрите в библиотеката.
         - Структурата на съхраняване на потребителските библиотеки е променена с цел запазването на персонално създените от оператора такива на конкретно работно място при повторна пълна инсталация.
         - В секция Библиотеки са добавени бутони-операции за пренареждане на палитрите в потребителските библиотеки. Целта е визуализирането на най- често използваните палитри в началото на потребителските библиотеки и ускоряването на процеса на свързването на слоевете с палитри.

Допълнение
В Design Sintez -  модул Копиране на възел v. 1.30
   При копиране на генериран възел (всички видове, подлежащи на корекция) да не създава огледално копие (дублирайки името и елементните номенклатури на оригинала), а да го прегенерира автоматично. Има  възможност за промяна на параметрите на създаваното копие.

Корекции В Design Sintez -  модул Отваря проект Форма v. 1.70
   -
Увеличен е размера на формата. Добавени са полета, показващи датата на създаване и датата на последна корекция на проектите.

 В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v. 2.51
         
-Добавен е бутон Установява за запис на направените промени при свързване на слоевете с палитри към проекта.
Май 2007

Допълнение
В Design Sintez -  модул Шкафове v. 6.13
    -В секция "Крака" са добавени още 6 модела. Общия брой на моделите за вграждане става 15.
      - В секция "Позиция на тавана"  е създадена структура за определяне формата на елемента таван - правоъгълна, начуена, с овални сегменти. Добавени са съответните елементни номенклатури, отговарящи на променения начин на кантиране на овалните елементи в формата на тавана.
      - Елементните номенклатури на кантовете на гърба са персонализирани за всяка страна.
ВНИМАНИЕ! В формата "Параметри и контроли"  на формата на модула трябва да трябва да се стартират бутоните "Установява базовите наименования на елементите като текущи" и "Установява текущите наименования на елементите в режим по подразбиране".  
       - При Автоматично оразмеряване на възела е добавено оразмеряване само на елемент "Таван". Операцията оразмерява и таван с форма, различна от правоъгълна.
       - При генериране на чекмеджета е въведен параметър "Височина на челото" персонално за всяко чело. Параметърът позволява модулът автоматично да определи позицията  за всяко следващо чекмедже по височина.
 
Допълнение В Design Sintez - Допълнителен модул Cut Base PRO v. 1.72
    - В формата за определяне вида на кантовете по елементите (тънки, дебели) е добавена опция за определяне на цвета на тънкия кант.
    - В междинната форма "Елементи, подлежащи на разкрой" е добавена колона в таблицата , в която след повторно стартиране на същия разкрой с цел оптимизация извежда номерата на елементите от предходния разкрой по разкроените плочи.
    - При Автоматичен разкрой се запомнят по подразбиране въведените стойности за "Отнемане от външните габарити на листа" за текущия проект.   


В Design Sintez -  модул Групово добавяне и изтриване на възли
    - Добавена е нова операция при Автоматичното генериране на чела към чекмеджетата. Въз основа на въведените размери на челата към чекмеджетата при генериране на избрания шкаф (модул Шкаф) тя автоматично изчислява и зарежда в полетата размерите и позицията на челата. Оперцията е активна за генерирани шкафове без прегради.
Допълнение В Design Sintez -  модул Врати 4.20
   -
Към модел D7 е добавен нов подмодел (лява и дясна). 

Допълнение  В Design Sintez -  модул Параметри на системата v. 2.30
 
    В секция "Фон на диалоговите форми" е създадена възможност за избор на произволен графичен файл от диска на компютъра за фон на формите от потребителя
Допълнение Design Sintez - Допълнителен модул New Base 3.64
    -
В 3D Елементи - Корнизи е добавен нов подмодел.

Корекции В Design Sintez -  модул Генериране на помещение v. 3.34.1
     
- Позволява генерирането на помещение с вътрешни габарити, въведени в mm. (след десетичната запетая), без да се закръглят автоматично в см.

В Модулите, генериращи възли с елементни номенклатури за ценообразуването е съкратено времето за обработка на новите номенклатури и съответно е намалено и времето за генериране на възли с около 60%.

В Design Sintez -  модул Генериране на ценова оферта
   -
намалено е времето за обработка на елементните номенклатури с около 25%. Промяната се усеща осезаемо при Номенклатура "Възли-елементи", съдържаща  над 20 000 записа.

В структурата на Design Sintez и допълнителните модули към програмата:
   - Изходящите справки от "Генериране на ценова оферта" и "Разкрояване на материалите"--> "Детайлен списък (Спецификация)" са отделени в самостоятелни файлове на Excel или OpenOffice за всеки конкретен проект.
ВНИМАНИЕ! Прехвърлете файловете PROEKTI.xls и Proekti.ods от "C:/"  в "C:/Acad_pic"

В Design Sintez - Допълнителен модул New Base 3.64.2
   - 3D Елементи - Кутия -
Премахната е структурата за създаване и запис на елементни номенклатури при изграждане на кутията, поради дублирането и в модул Шкафове. 

Април 2007

Допълнение В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри
      - Добавена е нова библиотека  Ел.уреди - Фурни. Библиотеката включва 22 броя палитри. Общият брой палитри в библиотеките  става 2822.

Допълнение В Design Sintez -  модул Cut Base PRO v. 1.69
     - Създадена е възможност за ръчно определяне вида на отметката (цвят, дебелина)  за тънък и дебел кант по разкроените елементи.
      - Променен е вида на формата. Опростени са някои операции при избора на материал за разкрой.

Допълнение В Design Sintez -  модул Врати 4.19
   - Добавен нов допълнителен елемент за ценообразуването. Увеличен е броят на граничните височини  по височина на вратата при автоматичен избор на допълнителен елемент (панти) към нея.
    - При врата модел D7 (лпдч с кант) е добавена  структура за натрупване на информация за кантираните страни на вратата. Тя е необходима при разкроя за поставяне на отметки по елементите за кантиране.

Допълнение В Design Sintez -  модул Номенклатури на ценообразуването v. 1.20
    - Номенклатура Материали   - добавени са операции "Ред  нагоре" и "Ред надолу " за пренареждане на масива (списъка) с материали.
    - Автоматично увеличававне размерита на формата и видимостта на списъка с материалите съобразно текущата екранна резолюция на монитора.
     -  Номенклатура Материали  - При въвеждане на нов материал да вмъква записа над маркирания в списъка материал.
      - Номенклатура Материали - Изградена е структура за създаване на групи и раззпределяне на материалите в тях.
   
Допълнение В Design Sintez -  модул Генериране на ценова оферта v. 1.30
     -
В формата с описа на елементите за свързване с материали е добавена опция за избор на материал от група.

Допълнение В Design Sintez - модул Шкафове v. 6.04
     - При генериране на чекмеджетата в формите на рафтовете е добавен параметър за ръчен контрол за дълбочината на чекмеджетата и дължината на механизмите към тях.

Корекции В Design Sintez -  модул Генериране на ценова оферта v. 1.29.9
     - Автоматично увеличаване/намаляне на размерите на форма "Опис участващи в проекта елементи", както и на ширината и височината на списъците в нея съобразно текущата екранна резолюция на монитора.

В Design Sintez - модули Шкафове, Шкафове за мивка, Етажерки -
   -
при стартиране на операция Разбивка независимо от зададения ъгъл на ротация на възела в проекта да го изчертава в служебния проект, в който се изпълнява разбивката винаги в поглед отпред.
    - при разбивка да се изписва оригиналното име на възела.

В Design Sintez - модул Плот v. 3.62.8
     -
Автоматично генериране на плот при избран първи шкаф без крака и база, но повдигнат спрямо пода на помещението - да определя правилно позицията на плота по височина, отчитайки отстоянието на първия шкаф от пода.
     - При Автоматично генериране на вертикален плот  позволява посочването в проекта на възли, генерирани с модул "Етажерки" и "Шкафове за мивки".
Март 2007

Допълнение В Design Sintez  -  Ръководство за работа
   - 
добавени нови 5 видеодемонстрации на конкретни операции в програмата. Общ брой на видеофайловете - 53.

Допълнение В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 2.50
   - в секция "Палитри, свързани със слоевете в проекта"  са въведени опции за определяне начина на разстилане на палитрите по елементите (разпъване по елементите или преповтаряне по всички елементи).

Допълнение Създаден нов шаблонен файл  SINTEZ36
  В шаблона е добавена настройка за високо качество при заглаждане на линиите за начин за оцветяване  Photo Raytrace. Целта е  автоматичното настройване на опцията при избор на този начин на оцветяване.

Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v. 6.03
    Внимание! Ако имате създавани ваши собствени шаблони моля преди да ги използвате с новата версия на модула отворете форма  Извежда опис с шаблони за зареждане и активирайте бутон Конвертира всички шаблони от версия 5.93 към 6.03.2
    - В секция Рафтове - За всички области, независимо от броя прегради - В формите с параметрите са добавени ръчни контроли за кантиране на рафтовете (персонално за всеки) от всички страни.
      - Въведена е персонална елементна номенклатура за всеки кант (страна) на рафтовете- "кант отляво", "кант отдясно", "кант отпред" и "кант отзад".
     - Въведени са персонални елементни номенклатури за всеки кант  на преградите - "кант отляво", "кант отдясно", "кант отпред" и "кант отзад".    
    - Въведена е персонална номенклатура за всеки кант на страните  (лява, дясна) на шкафа - кант отгоре, отдолу, отпред и отзад.
    - Кантовете на тресите са отделени със своя елементна номенклатура - "Шкаф треси кант"
        -  в секциите за определяне на броя рафтове в областите между преградите са премахнати параметрите "Отстояние отзад".
          - в формите с параметри на рафтовете за съответната област са добавени параметри Отстояние "отзад" за всеки рафт (чекмедже) персонално.
     - въведени персонални номенклатури за всеки кант на пода- отпред, отзад, отляво, отдясно.
      - въведени самостоятелни дебелини на материала за елементи Лява страна, Дясна страна и Треси.

Внимание: В формата "Параметри и контроли по подразбиране", подстраница "Елементи"  трябва да:
1. Установите базовите (системните) наименования на елементите като текущи.
2. Да установите текущите наименования на елементите в режим по подразбиране.
Допълнение В Design Sintez -  модул Допълнителни елементи  v. 3.30
    -
Добавен е нов елемент: Ламперия в 2 разновидности: вертикална и хоризонтална

Допълнение В Design Sintez - Допълнителен модул New Base 3.63
   
-Създадена е нова секция  3D Корнизи, в която са прехвърлени модели профили от едноименната сеция
    - В секция 3D Елементи Корнизи въведен нов параметър "Позиция от пода" (без Профил 13)

Допълнение В Design Sintez - модул Врати v. 4.16
   - Към модел D7 е добавен нов подмодел врата.
   - Добавени са 9 нови подмодела врати: модел DF- 3бр.,  D0 -4бр., DD - 2бр. с нов 3D пълнеж.

Допълнение В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.34
   -
В секция "Параметри на вратите" е добавен нов модел каса - правоъгълна
   - В секция "Параметри на вратите"  са добавени нови параметри:
  •  Посока на отваряне на вратата - наляво или надясно
  •  Ъгъл на отваряне на вратата     
Допълнение В Design Sintez - модул Етажерки ъглови v.2.20
   -
Нови опции, позволяващи включване/изключване на елементи при генериране: под и таван.

Корекции В Design Sintez - модул Шкафове v. 5.94
   - Времето за зареждането на шаблоните, както и при коригиране на възли, генерирани с модула е намалено с 75%.
   - Оптимизиран е записа на нови шаблони. Автоматично се създава група "Неразпределени", записвайки новите шаблони в нея с цел временното им използване от модул "Поставя възли" докато не бъдат разпределени в постоянни групи или изтрити.

В Design Sintez -  модул Допълнителни елементи v. 3.30.1
    -
при Правоъгълен елемент е отстранено неправилно генериране на елементната номенклатура в "кв. м." при определяне позицията на елемента .

В Design Sintez - Допълнителен модул New Base 3.63.1 - Създаване на нови нестандартни възли
     
- при профилите и корнизите, генериращи се чрез опцията "Определяне дължината на профила чрез посочване на точки в проекта" е отстранено некоректно отместване на профила.

   -В модулите, генериращи елементни номенклатури за ценообразуването и разкроя, времето за създаването им е съкратено с 20%.

В Design Sintez -  модул  Библиотеки с палитри v. 2.50.1
   - в потребителска подбиблиотека Хромни палитри е намалена  светочувствителността  при хромните с огледален ефект за по- голяма реалистичност в проектите.
 
Февруари 2007

Допълнение
В Design Sintez  - Библиотека с възли - нови 50 възела (блокове), от които:  аспиратори -8 бр., мебелни крака 10бр., дръжки 32 модела  -  7 модела кръгли и 25 модела в хоризонтален и вертикален вариант.
 
Допълнение
В Design Sintez -  модул  Библиотеки с палитри v. 2.44
    - Добавени нови 100 палитри, от които 53 дървесни, 26бр. едноцветни,  Мозайки - 4 бр, Мрамори - 9, Гранити - 8бр. В голямата си част това са палитри на продуктите на фирма Kronospan. Общ брой на палитрите в главна библиотека -2800.

Допълнение В Design Sintez - Допълнителен модул Cut Base PRO v. 1.66
     - в справката "Съдържание на възлите по елементи в Excel" над детайлния списък се извежда опис на използваните в проекта материали, включващ информация за всеки материал поотделно: 1. Наименование на материала, 2. Брой детайли /елементи/ от него, подлежащи на разкрой; 3. Изчисленият разход на материала; 4. Мерната единица на материала; 5. Необходим брой листове от материала.
     
- създадена е възможност за автоматична номерация на елементите по разкроение плочи със списък под тях, съответстващ на номерацията им. Запазена е и старата структура на описване на елементите в самата плоча (при която се получава препокриване на текстовете).

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкафове за мивки v. 1.94, Шкафове v. 5.93, Етажерки v. 2.12
    -
в Параметри и контоли по подразбиране, секция Допълнитени елементи, е създадена структура за ръчнo описване на 8 допълнителни елемента, отнасящи се за конкретния шкаф или етажерка с възможност за записването им в шаблон.

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкафове за мивки v. 1.92
    - Към конструкцията на шкафа са добавени 2 нови елемента - "Допълнителни чела". По структура и начин на работа те са идентични с тези в модул Шкафове.
    - Цокълът (базата) е отделен от корпуса със собствени слоеве за материал и кант.

Допълнение В Design Sintez -  модул Врати 4.02
   -
към модел  DD е създадена разновидност с обратно разположение на хоризонталните и вертикални рамки.
   - към модел D7 с кант са добавени 4 нови разновидности чрез изрязване на правоъгълен отвор и разделяне на вратите, с възможност за вътрешно кантиране  с кант или Al лайсна.
    - към модел DB е създадена разновидност чрез обръщане на постформинга като хоризонтален.

Допълнение В Design Sintez -  модул Допълнителни елементи  v. 3.20
    -
Добавен нов елемент "Овална розетка" в няколко разновидности.

Допълнение В Design Sintez - Допълнителен модул New Base 3.60
 
Секция 3D Профили
    -
Добавен е нов модел профил - 20- аналог на прав корниз
    - Създадена възможност за генериране на елементна номенклатура към генерираните профили модели 13,14,16,17,18,19,20, 23,24,25 за целите на ценообразуването и разкроя.

Допълнение В Design Sintez -  модул Бази v. 2.00
    - Променен е начинът на ценообразуване. Изградена е структура с елементни номенклатури, подобно на останалите модули, генериращи многоелементни възли.
  В Опис възли променете мерната единица на номенклатурния идентрификатор "ТВ" от "л.м" или "кв.м." на "пакет".

Допълнение В Design Sintez модул Отваря проект ФОРМА  v. 1.60
   - Нова опция "Последните 20 отваряни проекта". Списъкът позволява бързото намиране и зареждане за преглед и отваряне на избран проект от него.

Корекции В Design Sintez - модул Шкафове v. 5.93.6
     -
Блокирано е генерирането на възли докато е стартирана операцията "Преглед". Целта е да не се допуска генериране на възли, които в последствие да не могат да бъдат корегирани.
     - оптимизирана е логиката за автоматично определяне на кантирането на елементите
      - секция Параметри на преградите - добавени са опции за ръчен контрол при кантиране на  преградите отзад.

В Design Sintez - модули Шкафове v. 5.95.9, Етажерки v. 2.11.4, Шкафове за мивки v.1.93
     - В "Параметри и контроли по подразбиране ", секция "Слоеве"е въведена система за контрол на наименованията, както в секцията "Елементи". Системата   поддържа текущиуте наименования на слоевете за съответното генериране; наименования, които се зареждат по подразбиране за всеки нов възел и базови (системни) наименования за възстановяване на първоначалното състояние.

В Design Sintez -  модул Шкафове за мивки v. 1.91
    - Параметрите и контролите по подразбиране в модула са изнесени в самостоятелна форма, подобно на модул Шкафове.

В Design Sintez -  модул Допълнителни елемнети v. 3.20.1
   - При генериране на "четириъгълен" елемент допуска въвеждане на "0" координати на някой от точките за изграждане на прави ъгли.

В Design Sintez - Допълнителен модул New Base 3.61
   -
Секция "3D Профили" - При модели 13,14, 16,17,18,19,20,23, 24, 25, когато опциите "Определяне дължината на профила чрез посочване на точки в проекта" и "Записва като възел" са включени не изисква посочване на позиция на създадения възел в проекта.

 
В Design Sintez - Допълнителен модул Cut Base PRO v. 1.67.1 - Разкрояване на материалите
    -
При автоматичен разкрой в междинната форма със списъка с елементи, подлежащи за разкрой - при обръщане на размерите на детайлите да променя коректно и позицията на отметките за кантиране на елементите

В Design Sintez -  модул Корегиране на възел v. 1.33
 
   - След изход от операцията да извършва автоматичен запис на проекта.


Януари 2007
Допълнение В Design Sintez - Допълнителен модул Cut Base PRO v. 1.64

    - При автоматичен разкрой в междинната форма, извеждаща списъка на елементите, подлежащи на разкрой са добавени бутони "Разкроява елемента" и "Не разкроява елемента"с цел изключване на елемент от списъка за  разкрой.

Допълнение В Design Sintez - модул Шкафове v. 5.92
Секции Параметри на рафтовете
      -
Създадена е възможност за избор как да се оразмеряват рафтовете - "По центровете" или "По чист размер" - персонално за  всеки рафт.

Секция Оразмеряване
       -  Извежда списък със дебелините на отделните елементи

Секция Позиция на гърба:
     -
Добавена е опция "Генерира гърбове между преградите" , разцепващи гърба на отделни елементи между преградите и страните на шкафа.
     - При Шкафове с 2 и 3 прегради с включени опции "Генерира гърбове между преградите" и "Гърба зад страните" е създадена възможност за ръчно определяне на начина на разделяне на гърба между преградите.
   - Добавени са опции за определяне в кои области между страните и преградите да бъде генериран гръб. Опциите включват и възможните допълнителни начини за разцепване на гърба за 2 и 3 прегради при включена опция "Гърба зад страните"

Секция Треси под тавана
      -
Добавени параметри за отстояние на тресите Отляво, Отдясно, Отпред (за предна треса), Отзад (за задна треса). Отстояние Отляво и Отстояние Отдясно са активни при изключена опция "Разделя тресите между преградите".
     
Допълнение В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v.2.43
   - В формата за потребителска библиотека "Хромни" са добавени картинни бутони за избор на нюанс на видовете хромни палитри в 3 рановидности - нормална, с максимален отразяващ ефект и с частичен огледален блясък
   -
автоматично изграждане на списък със всички палитри, свързани със слоевете в проекта. Целта е автоматичното селектиране на слоевете, свързани с избраната в списъка палитра с цел групово подменяне на палитрата.
   - В формата за избор на палитри за свързване със слоевете е създадена възможност за преглед на палитрите в оригиналните им размери.
Допълнение В Design Sintez - модул Светлинни източници - потребителска система v. 1.05
   -
Параметър  "Диаметър на светлинните източници" се записва по подразбиране в  формата
    - Параметърът "Позиция на пода  в см." е въведен по подразбиране в формата като "Отстояние от тавана на помещението" спрямо текущата му височина.

Допълнение В Design Sintez -  модул Добавяне и корегиране на 2D текст в проекта v. 1.10
 
 - Добавена е опция за определяне цвета на текста.

Допълнение В Design Sintez -  модул Промяна размерите на възел v. 2.30
   -
Добавена е опция "Пропорционална промяна на трите размера".

Допълнение В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v. 1.54
    -
Нови бутони за бързо стартиране на операции - Групово добавяне и изтриване на възли и Поставя плотове

Допълнение В Design Sintez - Допълнителен модул New Base 3.51
    -
в 3D Елементи - Декори е добавен нов модел декор
    -
в 3D Профили - В формите за профили 13,14,16,17,18,23,24,25 е добавена опция " Определяне дължината на профила чрез посочване на точки в проекта". Основната цел е бързото генериране в проекта на цокли и корнизи към помещението.
     - в 3D Профили - Добавен нов профил 19

Корекции
В Design Sintez - Допълнителен модул New Base 3.51
-
При генериране на профили модел 13,14,16,17,18,19,23,24,25 при включена опция "Определяне дължината на профила чрез посочване на точки в проекта"  не се налага ръчното определяне на начина на позициониране - Хоризонтално или Вертикално- на примитива-профил за екструдиране по конструкторска линия. Чрез тази корекция модулът автоматично определя ъгъла и ротира примитива.

В Design Sintez -  модул Допълнителни елемнети v. 3.10.5  - Коректно генериране на елементната номенклатура на Частична елипса  с рамена и обратна дъга

В Design Sintez -  модул Добавяне и корегиране на 2D текст в проекта v. 1.11
    -
Допуска всички препинателнии знаци и символни означения (без ",") при въвеждане на текст

В Design Sintez - модул Шкафове v. 5.95.5
при Разбивка:
    - Ако има чела с отвори да се визуализират отворите в челата
  - Когато се генерират чекмеджета да не създава кантовете на чекмеджето в схемата, поддържайки правилно номерацията на елементите в списъка.

Оразмеряване на рафтовете
   - Оразмеряването започва от най- долната точка на страните и преградите на шкафа, като всеки рафт се оразмерява отляво и отдясно в предвид различната позиция на елементите между които стои.
     - При оразмеряване на прегради и страници оразмеряването да започва от най- лявата точка на тавана и пода с отделни оразмерявания спрямо тавана и съответно спрямо пода.

В Design Sintez - модул Calc Base v. 1.28.6 - Изчислява разхода на материал в проекти с повече от 1000 елемента.

В Design Sintez - модул Измерване и оразмеряване v. 3.02.2
    - Допуска смяна на цвета на оразмерителните текстове и линии.

В Design Sintez - модул Плотове v. 3.692.5
     -
При Автоматично поставяне на прав плот, когато е поставена обща база под шкафовете  позоционира правилно плота по височина.