Добавяне и корегиране на 2D текстове в проекта

Модулът добавя и променя вече поставени 2D текстове в проекта. Може да въвеждате произволни текстове, съдържащи букви, цифри и знаци (без ",") Ако текста е предварително подготвен, можете да го копирате (Ctrl+C) и поставите в полето (Ctrl+V). Текста може да бъде на кирилица и латиница, като смяната им се извършва стандартно за набор на текст и зависи от конфигурацията във вашата операционна система.


За да добавите текст, въведете съдържанието му  в полето Текст и  натиснете бутона Добавя текста в проекта. Посочете точка за позиционирането му с ляв бутон на мишката. Размера на шрифта се променя чрез въвеждане в полето Големина. Променените  параметри на текста (цвят и големина на шрифта) се запомнят и зареждат при следващо стартиране на модула.

Корегиране на вече въведен текст:

Натиснете бутона Избира текст от проекта за корекция. Той ви връща в проекта, за да изберете текст. Изборът се прави с ляв бутон на мишката.  Съдържанието на избрания ткст се изписва в полето Текст.  Въведедете промените (може да променяте и шрифта) и натиснете  бутона  Корегира текст.

Библиотека с текстове:
Библиотеката представлява набор от често използвани текстове. За да  включите текст към нея, веведете го в полето Текст и натиснете бутона Добавя в библиотеката въведения текст. За да извикате текст от библиотеката, маркирайте го и натиснете бутона Зарежда от библиотеката. Изтриването на текст става като го маркирате в списъка и натиснете бутона  Изтрива текст от библиотеката
Добавяне на стрелка към вмъквания текст - Изберете текст за добавяне и натиснете показания бутон. След това натиснете Добавя текста в проекта. В чертежа с ляв бутон на мишката посочете къде да се позиционират текста и стрелката. Кликане с десен бутон или клавиш  Enter завършват операцията.