Комплекти

Комплектът представлява набор от шкаф (или група от шкафове) , вратите и дръжките към него, записани като общ шаблон. Така създадения комплект впоследствие може да бъде извикан и генериран в друг проект без да създавате наново всички възли от него.

Запис на комплект

Първо трябва да въведете име на комбинацията и ако е необходимо някакъв обяснителен текст към нея. Бутонът Избор на възел от проекта става активен.   Натиснете го и в проекта с ляв бутон на мишката посочете първия възел, който искате да включите в комплекта.След това натиснете бутона Добавя възела към комплекта. Името на възела ще се зареди в полето под него. Започва се възела от комплекта с най- ниско и най- вляво разположена базова точка След това по аналогичен начин изберете и  останалите възли и ги включете в списъка. Трябва да имате впредвид, че възлите от комплекта   ще се генерират в същата последователност, в която са добавени при записа му. Може да запишете и икона към комплекта, която да се показва при избирането му в списъка (начинът на запис на иконата е аналогичен на записа на икона на възел от библиотеката с нестандартни възли с тази разлика, че картинката се записва в директория acad_pic\KOMPLEKTI\ работна папка на комплекта.

За да изтриете елемент от списъка, маркирайте го и натиснете бутона Изтрива възел от комплекта.

избира изглед - Този бутон позволява промяна на изгледа с цел по- добра видимост при избор на обектите за добавяне към комплекта. Десен бутон върху него зарежда лента с всички възможни изгледи. Кликане с ляв бутон на мишката върху съответен изглед го установява в  проекта. Кликането с десен бутон върху лентата с изгледи я затваря. Приложим е при единичен и при групов избор на възли за добавяне към комплекта.

При дълги списъци може да използвате операцията Търсене на комплект. Въведете името му или част от него в полето Търси.... Ако има открито съвпадение то ще се маркира. За търсене на следващо съвпадение в началото на стринг, натиснете  бутона вдясно от полето. За търсене по част от името на елемент натиснете второто бутонче. Ако маркирате чекинг бутончето пред текстовото поле, в процеса на търсене ще се проверяват и обяснителните текстове към комплектите.

Обединява възли от проекта в група - При включена опция ще се генерира комплект, обединяващ възлите от него в обща селектируема група, при която избирането на отделен член от нея ще селектира целия комплект. Целта е бързото и лесно манипулиране с целият комплект при извършване на ръчни екранни операции. Местенето (операция Определя местоположението на възел), и ротирането (операция Ротация на възел) и огледаното обръщане на такъв комплект става само чрез бутона Групов избор на възли от проекта. Подмяната на врати или дръжки през модул Добавя врати/чела и дръжки не нарушава цялостта на групата.
Когато опцията е изключена, възлите в комплекта се създават като отделни селектируеми обекти. В този случай при избирането на възел от комплекта ще се селектира само той, а не целия комплект и екранните операции ще се изпълняват отделно за всеки участващ в комплекта възел.

След като сте избрали и въвели всички необходими възли, натиснете бутона Записва комплекта. Един комплект може да включва максимално  497 възела.

Пренареждане на комплектите от активния списък - Маркирайте комплекта и натиснете  първия бутон под списъка с комплекти  (стрелка нагоре), за да го преместите един ред нагоре. Или използвайте бутона със стрелката надолу, за изместите комплекта един ред надолу в списъка.

Групов избор на възли от проекта


Групово селектиране на възли

Бутонът Групов избор на възли в проекта скрива временно прозореца и ви връща в проекта, за да изберете група от възли за добавяне към комплекта. Селекцията на възлите става чрез единично маркиране или чрез селектиране на област от екрана. С десен бутон на мишката приключвате избора. Отново се връщате във формата, където се зарежда списък с избраните елементи за добавяне към комплекта.  За да добавите всички възли от списъка, натиснете Добавя към комплекта. За единично добавяне на възел маркирайте ред (или редове) от списъка и натиснете същия бутон.


Нов комплект - Нулира полетата за ново въвеждане.

Корегира комплекта - Зарежда за корекция или допълване маркирания в описа комплект. Също така може да се използва и за презапис на вече съществуващ проект под ново име.Ако комплектът е включен в библиотека, използвайте двойно кликане в списъка или натиснете десен бутон на мишката, за да го активирате Направените промени се записват с бутона Записва комплекта.

Спира генерирането за корекции - Ако  е избрана опцията, при генериране на всеки възел се отваря формата с парамерите му  за евенуално корегиране  и последващо генериране  За да създадете копие с различна от зададената елементна номенклатура и слоеве, при корекция трябва да промените названията им.

Библиотеки с комплекти

Записаните комплекти могат да бъдат разпределени по библиотеки и подбиблиотеки.

Създаване на библиотека и подбиблиотека - За да добавите нова библиотека, натиснете бутона Създава нова библиотека и  и въведете името и в полето под реда с бутоните. Подбиблиотека се създава като първо се маркира главната библиотека и се натисне бутона Създава нова подбиблиотека. За запис на новата библиотека или подбиблиотека след въвеждане на името и натиснете бутона с дискетата (Запис). Промяна на името на библиотека или подбиблиотека става като я маркирате в списъка и въведете новото в полето, след което натиснете бутона с дискетата (Запис).

Добавяне на комплекти към библиотека / подбиблиотека - Маркирайте библиотеката /подбиблотеката и натиснете бутона Тест за неразпределени по библиотеките комплекти. От списъка с комплектите селектирайте тези, които искате да добавите и натиснете бутона Регистрира селектираните комплекти в избраната библиотека.

Изтрване на комплекти от библиотека / подбиблиотека - Заредете библиотеката и селектирайте комплектите, които желаете да изтриете. Натиснете бутона Изтрива комплект от библиотеката. Изтритите комплекти ще се добавят в групата с неразпределените по библиотеки.

Изтриване на библиотека и подбиблиотека - Маркирайте библиотеката и натиснете бутона Изтрива библиотеката. Участващите в изтритата библиотека и подбиблиотека комплекти ще бъдат включени отново в папката с неразпределени комплекти и ще могат да се добавят отново в други библиотеки.

Пренареждане на библиотеките с комплекти - Маркирайте библиотеката за местене и натиснете  първия бутон със стрелките (стрелка нагоре), за да я преместите един ред нагоре. Или използвайте бутона със стрелката надолу, за изместите библиотеката един ред надолу в списъка.

Вмъкване на комплект в нов проект

Вече записаният комплект се появява в описа Списък комплекти.  Маркирайте ред от него и натиснете бутона Генерира комплекта. Ако комплектът е включен в библиотека, използвайте двойно кликане в списъка или натиснете десен бутон на мишката. За по-голямо удобство списъка може да се сортира в азбучен ред (натиснете ляв бутон върху името на колоната Наименование на комплекта). В проекта посочете с ляв бутон на мишката точката му на вмъкване. При вмъкването се взима позицията на първия възел от комплекта (той трябва да е генериран с модул Шкаф) и тя се устанвява като позиция по височина, независимо за какво се прихваща възела в проекта. Позицията на следващите възли от комплекта се изчислява на база позицията на първия.

Важно!  Комплект трябва да се записва и да се вмъква когато проектът е в поглед отгоре.Обмен (експорт и импорт) на комплекти между различни работни места

Може да прехвърляте един или няколко записани комплекта от едно работно място на друго. Последователността на операциите е следната:

  1. Копирайте папката/ папките на комплектите, които искате да прехвърлите на друго работно място. Ще ги намерите в работната директория на програмата, папка KOMPLEKTI (...acad_pic\KOMPLEKTI).
  2. Поставете копираните папки в директория(...acad_pic\KOMPLEKTI)на работното място, където искате да добавите комплектите
  3. Рестартирайте програмата.

Така добавените комплекти подлежат на корекция, генериране и изтриване от списъка аналогично на останалите в групата.