Опис възли

Опис възли - основна форма

Описът включва пълен списък от  всички участващи в системата на програмата възли, подредени по реда на запис в списъка. Описът е дълъг 1000 реда, колкото е и максималният брой възли, които бихте могли да използвате. Всички възли, включени в Опис възли, могат да участвуват в ценообразуването при Генериране на ценова оферта в зависимост от мерната си единица, а тези с мярка пакет и при автоматичното разкрояване на материалите, което е и основаната му разлика спрямо Архивен опис възли.

Нови възли се добавят  като придвижите синият маркер върху празен ред или използвайте бутона нов възел. В полетата под описа въвеждате следните задължителни полета: 

  • Точното файловото наименование на възела в полето Име на възела. За да сте сигурни, че го изписвате по същият начин най-добре е да копирате (Ctrl+C) името на възела като стринг в Windows Explorer в режим Rename (промяна името на файла).  За да избегнете повторно вписване на възел в описа (в последствие винаги ще се чете първият запис), въведете или създайте копието (Paste, Ctrl+V) на името първо в полето Търси по име, независимо дали с големи или малки букви, но от значение е латиницата и кирилицата и последователността на буквите и цифрите в текста. Указателя в списъка ще се позиционира върху реда където бъде открит такъв запис. За да продължите търсенето на същият текст по редовете надолу натиснете бутона търсене.Файловите наименования на възлите могат да бъде корегирани. Корекцията се извършва със въвеждане в самото поле Файлово име на възела и се запива автоматично. Старият (преименуван) възел се изтрива и на негово място се създава нов под промененото име.  Ако към файла има записано и графично изображение, то също се преименува.

По същия  начин може да задавате и променяте и потребителското име на възела. Въведете новото име в полето Потребителско име на възела и кликнете в друго поле. Освен в конкретния опис, направената промяна автоматично ще се отрази в Библиотеки с нестандартни възли и в модул Поставя възли.

  • Размерите му по X,Y,Z.
  • Мярката на възела. Можете да използвате следните мерки: брой, кв.м., л.м. . Възлите, определени в тези мерки, не следва да включват в себе си номенклатури от елементи, тъй като цената им се взима директно от определената в проекта колона (Цена 1,2,3,4) Въведените им цени трябва да отговарят на съответната мерна единица (брой - единична цена, кв.м. - цена на квадрат, л.м. - цена на линеен метър); пакет- мярката предполага, че към възела ще бъдат свързани елементи и въведените цени в полетата (Цена 1,2,3,4) няма да бъдат използвани.  

Изтриване (чрез препокриване) и коригиране на възли е допустимо. Неточни наименования или неверни размери и  мерки се отразяват върху работата на системата. Създадените от вас нови възли с модула Изграждане на нестандартен възел трябва да въведете в Опис възли, ако желаете да участвуват в ценообразуването на проектите.Ако създадените възли няма да участват в ценообразуването, добавете ги в Архивен опис възли. Използвайте бутона Проверка, за да откриете пропуски при въвеждането  или неправилно конфигурирани възли, които ще ви създадат проблеми при ценообразуването. Модула ще претърси описа за невъведени мерни единици, липсващи размери на възлите по X и Y в мярка "пакет", пропуснати цени в колона 1 за другите мерни единици.

Командата Изтрива изисква потвърждение, тъй като операцията е необратима. Изтриват се маркираният възел в Опис възли, същият в Номенклатура възли и свързаните към него елементи, както и от менюто.

Път до файла на възела - За да не се налага да копирате или помните файловите наименования на възлите използвайте бутона отваря за да посочите местоположението и файла на необходимият ви възел. Програмата ще провери дали съществува в описа възел с такова файлово наименование. Ако бъде открито съвпадение възелът ще бъде маркиран. В противен случай файлово наименование на възела ще бъде заредено в описа като нов възел. Файла на възела както и придружаващите го картинки (ако бъдат открити такива в директорията с файла) ще бъдат копирани в работните директории на програмата.

Прехвърля в Архивен опис възли - В процеса на работата възлите, които отпадат от ценообразуването, но са необходими за изготвянето на проектите (допълнения към интериора например) могат да бъдат преместени автоматично от Опис възли в Архивен Трябва да маркирате възела за прехвърляне и да активирате бутона. 

Прехвърля във "Възли от импорт" - Прехвърля маркирания възел в списъка "Възли от импорт" в модул Библиотеки с нестандартни възли  с цел бързото му откриване и включването му в менюто.

Когато фирмата работи на няколко отдалечени работни места (магазин, цех39, офис) и ползва една и съща база данни от възли и свързани с тях описи. Се налага да бъдат прехвърляни възли от едно работно място на друго. Операцията не изисква специални умения. Освен физическото прехвърляне на възлите те трябва да бъдат добавени като описания в Опис възли или Архивен опис възли и въведени в менюто, то обикновено е трудоемка работа. За да спестите време и избегнете грешки при въвеждането можете да използвате изградената в програмата система.

Всички възли в списъка - опцията задава селектирането на всички възли в описа с цел груповото им експортиране в експортен файл.

Схема за Експорт и Импорт на възли в описите:

1. В Опис възли да експортирате възлите за прехвърляне в файл

2. В Импорт на възли да добавите в опис възли или Архивен възлите от експортният файл или подмените промените.

3. В Коригиране на хоризонтално меню да добавите импортираните в описите възли Възли от импорт

Експортирането на възли се извършва чрез файл - приносител. В Опис възли трябва първоначално да изберете път (местоположение) на този файл и въведете името му (на латиница) или да го посочите в папката където се намира ако той вече съществува. Бутона Параметри-Параметри ще отвори форма за избор на път и име на  файла които ще бъдат установявани по подразбиране при следващо стартиране на операцията. Можете да използвате неограничен брой експортни файлове въвеждайки различни наименования. Програмата автоматично ще добави "IMP" за разширение на файловете за да биват лесно откривани при Импортиране на възли. Въвеждането на възли в експортният файл от Опис възли се извършва като маркирате в описа необходимият ви възел и натискате бутона За експорт. Междувременно автоматично ще бъде създадена под директория на база посоченият път с името на експортният файл където са комплектовани възлите за експорт. За да разгледаните въведените в файла възли натиснете бутона Експортен опис. Той извежда съкратен списък (не всички колони) на избраните за експорт. Ако използвате един и същи файл многократно въвежданите в него възли за експорт ще се натрупват което няма да обърква на импортирането на работното място приемник. За да не се обърквате вие кои възли сте експортирали и кои не можете да ги изтриете от списъка маркирайки съответния и натискайки клавиша  Delete (Del). 

След приключване на операцията трябва да копирате (Copy) на носител, ако не използвате електронна поща, експортната директория съдържаща файловете на експортираните възли и придружаващите ги картинки със същите наименования. На другият компютър създавате копие (Paste) на експортната директория.  

Архивен опис възли

Това е вторият основен опис в системата, предназначен да съхранява информация за възлите, които могат да участвуват при изготвянето на проектите, но автоматично ще бъдат пропускани от програмата при Генериране на ценова оферта и свързаните с нея други операции и номенклатури. Архивният опис има напълно идентична структура с Опис възли. Еднакви са начинът на работа и формата за визуализация. Максималният обем на Архивен опис възли е 2000 реда. При експортиране на възли двата описа ще допълват един и същи експортен файл в една директория. Преместването на възли в описа подлежащ на ценообразуване се извърша след маркиране на възела и активиране на бутона Прехвърля в опис възли. Ако възелът е бил в мярка пакет с изградена елементна база, след връщането му в опис възли автоматично ще прихване старата си елементна структура.

Обединени двата описа биха представлявали едно допълващо се цяло.Разделянето им е чисто технологично с цел съкращаване времето необходимо за обработка в отделните процеси при генериране на ценова оферта и свързаните с нея операции.


**/