Параметри на гърба

Параметри на гърба

В този прозорец се определят параметрите елемента гръб конкретно за генерирания възел.

Изображенията представляват бутони за избор на позицията на гърба. Изборът се прави с ляв бутон на мишката върху съответната икона. Повторното му натискане върху нея активира позиция на гърба Гърба зад страните. Дебелината му може да бъде променена чрез въвеждане на новата стойност в едноименното поле Дебелина.

  Параметри на гърба

Гърба зад страните - Променя местоположението на гърба. Автоматично намалява размера на всички страници, рафтове, чекмеджета и прегради с дебелината на гърба и преизчислява съответните елементни номенклатури.

Отстояние м/у страните - Тази стойност определя колко да се премести гърба на шкафа  напред към лицето му спрямо първоначалната си позиция. Опцията е активна при всички позиции на гърба. При позиции на гърба Гърба зад страните, Нутване и фалц позволява корегиране позицията на гърба при въведено отстояние на страните "отзад", което от своя страна води до увеличаване на броя на генерираните от модула конструкции. Разстоянието може да бъде измерено и посредством бутона вляво от полето. Ако опцията Променя дълбочината на прилежащите към гърба елементи е избрана, автоматично ще се намали дълбочината на елементите на шкафа, чийто размер зависи от позицията на гърба - прегради, рафтове и чекмеджета.
Допълнителните параметри за отстояния отдолу и отгоре определят остатъчният размер на гърба (визуално и като елементна номенклатура), както и позицията му по височината на шкафа. Те са в пряка зависимост от избраната позиция на гърба и позволяват генерирането на други видове шкафове, както и бюра. Например при включена опция Гърба зад страните към въведените отстояния отдолу и отгоре ще се добави автоматично и стойността Отстояние на гърба (Параметри на формата). При Нутване в страните гърба ще се генерира съобразно стойностите за М/у страните и Нутване и едва тогава ще се отнемат отстоянията от долу и отгоре. Параметрите Кантира гърба отдолу и отгоре , отляво и отдясно генерират кантове с текущата дебелина на канта валидна за всички елементи в шкафа и ширина, съответствуваща на дебелината на гърба.  Тези кантове генерират своя собствена елементна номенклатура за ценообразуването и разроя.

Отстоянията отляво и отдясно позволяват да се генерира гръб само на част от шкафа. Например: гръб само от преграда до дясна страна на шкафа при което от лява страна до преграда ще остане отворен шкафа.

- Бутончетата се активират с десен бутон на мишката в съответното поле за отстъп и се използват за измерване на необходимите отстояния. Вариантите са два:

  • Измерване на разстояние в проекта, като се отчитат измерениете разстояния по X илиY в зависимост от отстъпа, който се определя. За отстояние отляво и отдясно се взима разстоянието по X, за отдолу и отгоре - по Y.
  • Измерване на дистанция - Отчита се измереното разстояние между двете избрани точки.

Посока на фладера - В секцията се определя персонално за всеки детайл за гръб с какви първоначални размери ще се зареди в списъка за разкрояване в прозореца Елементи подлежащи на разкрой и в експортните файлове към външни разкрояващи програми (Сutting, Optimik и др.). Ако е избрано По ширина, ширината на гърба ще стане и дължина на детайла за разкрой, а височината му - височина на детайла за разкрой. Когато е избрано По височина ширината му ще стане височина на детайла за разкрой, а височината му - негова дължина. По подразбиране е активно По височина.

Обръщане - Когато опцията е активна размерите на детайла за разкрой ще бъдат подадени като позволени по подразбиране за обръщание в списъка Елементи подлежащи на разкрой в модул Разкрой на материалите. Освен при самия разкрой, състоянието и се отразява и в генерираните от програмата експортни файлове към външни програми (Optimik, Cutting, Giben, Plan IQ, Ardis, Holzher....). При изключена детайлът ще може да бъде ротиран само след изрично указване на това в списъка с елементи.

Гръб с неправоъгълна форма - Прозореца за промяна формата се зарежда с ляв бутон върху съответното поле за преглед. Когато опцията Разделя гърбовете между преградите е активна, за всяка област гърба може да има различна форма. Начинът на работа е аналогичен на описания в темата Общи операции за детайлите на шкафа. Ако един гръб покрива две области от шкафа, формата на гърба ще бъде аналогична на тази за първата област. Например: Ако гърба е разположен между първа и трета преграда (т.е. втора и трета област), формата на общия гръб ще отговаря на  формата на гърба за втора област.

Генерира гърбове между преградите - Тази опция разделя гърба на няколко части между преградите и страниците на шкафа . За да  изключите поставянето на гръб в определена област, направете я неактивна в списъка Области, в които се генерира гръб.За всеки гръб може да бъдат задавани отделни параметри - позиция, кантиране, отстъпи и т.н, различни от тези по подразбиране. Това се прави в отделни прозорци, които се зареждат посредством бутончетата вдясно от полетата, показващи размерите на всеки един гръб. При следващо зареждане на основния прозорец направените настройки за първия гръб се установяват и като стойности в основния прозорец.  Ляв бутон на мишката върху прегледа на съответния гръб зарежда прозорец за промяна на формата му. Всеки отделен гръб има самостоятелен слой за оцветяване и номенклатурно наименование.

За Design Sintez Professional

Добавя крепеж - Зарежда прозореца Шаблонни схеми за крепеж за избор на крепежен елемент. Крепежът  се добавя между лява и дясна страници при единичен гръб. Отворите по гърба се визоализират при експорт за Nesting разкрой и при персонално оразмеряване на гърба и прилежащите му страници.

разделяне на гърба

Секция Разделяне на гърба - Позволява разделянето на гърба на няколко области - от 2 до 4, без значение от броя на преградите в шкафа. Разделянето може да се изпълни по височина или по ширина на гърба. Въведете ширината на прореза за поставяне на свързващата лайсна и изберете разделение чрез кликане върху съответния  бутон.  Първоначално се настройват 4 отделни гърбове с еднаква ширина или височина. Размерът на всеки отделен гръб може да се променя чрез въвеждане на нова стойност в полетата. За да получите разделяне на гърба на две или три части, нулирайте съдържанието на някои от полетата и променете размера  на оставащите гърбове.Във втория ред полета е показана позицията на гърбовете по вертикала или хоризонтала в зависимост от разпределението. Тя също може да се променя за всеки гръб чрез въвеждане на нова стойност в съответното поле.
Позицията и дължината на всеки гръб може да  се измери и в чертежа. Кликане с десен бутон в съответното поле зарежда две бутончета за измерване.

Измерване на отстояния - Вариантите за измерване са два:

  • Измерване на разстояние в проекта, като се отчитат измерениете разстояния по X или Y  зависимост от избраното разделяне на гърба.
  • Измерване на дистанция - Отчита се измереното разстояние  между двете посочени точки.