Щори - Завеси

Модулът генерира в и само за текущият проект възли с интериорно предназначение.  Възлите, генерирани с модула не подлежат на автоматично ценообразуване.

Преди да престъпите към работа с модула, моля убедете се че в Опис възли имате въведен запис  "TZ" с мерна единица "броя", който в последствие ще инициализира генерираните от модула възли при работа с други операции в програмата.
   Пристъпвайки към генериране на Щора или Завеса трябва първо да въведете външните габарити на възела: Дължина и Височина (може да използвате бутончетата вдясно от полетата, за да ги измерите). Те включват корниза и завесата, откъдето размерите на завесата автоматично се намалят с височината на корниза и халките. Завесите могат да се генерират и без корниз (за целта изключете бутона с изображението на корниза). Опцията Добавя шина пък включва или изключва генерирането на шина към щорите. Параметърът Дебелина не се въвежда ръчно,  а се изчислява и записва автоматично в процеса на създаване на възела.

Генерира Завеса:
1. Вид корниз: Параметрите на корниза са зададени по подразбиране в оптимални стойности за качествена визуализация.
2. Вид нагънатост на завесата:  Видовете са в пряка зависимост от дължината на възела, броят гънки и тяхната изпъкналост. За всяка дължина до 101 см на възела автоматично се установяват 20 броя гънки. При 101 до 201 см броят на гънките е 40, а при по-голяма дължина на възела е 60. Стойността за брой гънки можете да променяте по ваше усмотрение.  Оптималната стойност за Изпъкналост на гънките е 2.
ВНИМАНИЕ: Броят на гънките и тяхна изпъкналост трябва да бъде съобразен с дължината на възела, за да не се получава пресичане на гънките и некачествена визия.

Генериране на  щори - За да генерирате щори (хоризонтални или вертикални), изберете модел с натискане на ляв бутон върху изображението му и въведете съответните параметри.Щората  и шината към нея получават собствени слоеве за оцветяването. За да получите напълно затворени щори, в полето Ъгъл на завъртане на лентите въведете стойност 90, за максимално отворени - 0.

Генерираните с модула щори и завеси подлежат на корекция от модула Корегиране на възел.