Софтуер за мебелно проектиране DESIGN SINTEZ

Промени и корекции в програмата –  2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007    2006   2005    2004    2003Декември 2012


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.8.95.5
 • В Параметри на базата/цокъл когато пода на възела е с заоблени или скосени предни ъгли автоматично да изчислява рамената и радиуса на базата, когато се избере подобна форма.
 • В Параметри и контроли, страница Разбивка е добавен парамтър: Премахва думата ШКАФ от наименованията на елементите в спецификацията на възела към справката.
 • В Параметри на рафтове чекмеджета тръби е създадена е възможност за промяна наименованията на слоевете на тръбите/лостовете персонално за всяка.
 • В диалогова форма Елементи за оразмеряване е добавено директно стратиране на прозореца Параметри и контроли, страница Оразмеряване.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.42
 • В СЕКЦИЯ Батерия са добавени опции и параметри, регламентиращи позицията на батерията спрямо избраната мивка: лява, център, дясна,  както и отстоянията в зависимост от избраната позиция на батерията.
 • В секция Мивка е добавена опция Създава елементна номенклатура, определяща генерирането на елементна номенклатура за мивка в контекста на целият възел.
Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.4.00
 • При операция Генерира Врати Чела е създадена възможност за избор на поглед/изглед, в който да бъде избран възел от проекта с бутона Шкаф. Погледите се извикват с десен бутон върху добавения бутон Поглед отпред.
Допълнение
В Design Sintez - модул Комлекти v.1.31
 • Към Библиотеки с комплекти са добавени операции Ред нагоре и Ред надолу за пренареждане на подбиблиотеките в рамките на основната библиотека, към която принадлежат. Същите операции са добавени и за пренареждане на комплектите в библиотеките (достъпни са само е единичен режим на селекция).
Допълнение
В Design Sintez - модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта  v.2.14
 • В Параметри и контроли на модула е добавена секция "Подреждане на размерите" съдържаща опции, определящи начина на подреждане на размерите (Височина<->Дълбочина) м/у оразмерителните линии.
Допълнение
В Design Sintez - модул Огледално обръщане  v.1.02
 • При прегенериране на възли от група, обединени в Комплекти, да пререгистрира огледалния възел в групата към която е принадлежал.
Допълнение
В Design Sintez - модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.72
 • В Номенклатура материали към списъка с материали са добавени бутони-операции Премества реда най-горе в списъка и Премества реда най-долу в списъка с цел пренареждане на списъка.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкафове v.8.95.1
 • В Параметри на гърба да допуска измерване на отрицателни отстояния. Отстранено некоректно генериране на разцепени м/у преградите гръбове с въведени отрицателни отстояния при вид Нутнат и Фалц.
 • В Параметри и контроли, страница Други, параметър Дебелина на кантовете е установен в режим по-подразбиране от 1мм на 0,45мм.
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v.2.00.3
 • При указано Автоматично архивиране на системата да изисква потвърждение за начало на архивирането еднократно на всеки час. До момента въпросът се задаваше при всяко стартиране на Менажер на операциите.
 • В Параметри и контроли на модула параметърът Автоматично установява режим на преглед 2D wireframe при стартиране модули изискващи избор на възли от проекта е променен на Автоматично установява режим на преглед 3D wireframe... с цел моментална визоализация на мивките и батериите.
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.34.9
 • При автоматично изпълнение на операция Слой-Палитра при свързване на палитрите да прилага указаните по подразбиране свойства на библиотеките, от които се избират палитрите.
 • При автоматично изпълнение на опрация Слой-Палитра да свързва и слоевете на служебните възли с определените за тях палитри.
В Design Sintez - модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.71.2
 • В Номенклатура материали при маркиране на материал в списъка, към който има прикачени палитри да показва преглед на палитрите.
В Design Sintez - модул Оцветява проекта с текстура v.1.16.9
 • При оцветяване на проекти на сървъра, обслужващ програмата, е фиксирана максималната големина на BMP изображенията (1199/725pix) с цел намаляне времето за оцветяване с 40 %.

Ноември 2012


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.8.94.2
 • При включване на опция Удвоява дебелината наа елементите и количеството на елементната номенклатура за конкретен вид елемент е добавена възможност да персонализиране на двата детайла чрез промяна на номенклатурното наименование на единия в диалоговия прозорец, повикван с десен бутон на мишката върху опцията. Целта е в Генериране на ценова оферта двата елемента, изграждащи детайла, да бъдат свързвани с различнни материали.
 • В Параметри на гърба при включена опция Генерира гърбове между преградите в диалогов прозорец за персонализиране параметрите на отделните гърбове са добавени параметри: Отстояние м/у страните и Променя дълбочината на прилежащите към гърба елементи.
 • В Параметри на рафтове чекмеджета тръби е създадена е възможност за промяна наименованията на слоеве на чекмеджетата персонално за всяко чекмедже.
Допълнение
В Design Sintez - модул Комлекти v.1.29.2
 • Изградена е структура за създаване на Библиотеки, подбиблиотеки към тях и разпределение на комплектите в библиотеките. Добавени са операции за работа с библиотеките: създаване, корекция, изтриване, регистриране на комплектите в библиотеките, тест за неразпределени в библиотеките комплекти.
 • Към списъка с комплетки е добавена възможност за сортиране по колона Наименование на комплекта в низходящ / възходящ ред.
Допълнение
В Design Sintez - модул Коригиране на възел v. 1.51
 • При прегенериране на възли от "група" обединени в Комплекти да пререгистрира коригирания възел в групата към която е принадлежал.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.40
 • В секция Водобранни лайсни е добавена опция Създава елементна номенклатура.
Допълнение
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v.2.00
 • При избор на 2, 3 или 4 Работни екрани/прозорци отделните прозорци са предварително настроени в различни погледи / изгледи. Допълнението се отнася само за всички новозаписани проекти
Допълнение
В Design Sintez - модул Параметри на системата  v. 2.67
Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на ценова оферта v. 1.90.2
 • В Опис елементи е добавена опция Директно зарежда диалогова форма „Опис участвуващи в проекта елементи“ при стартиране на модула.
Допълнение
В Design Sintez - модул Слой-Палитри v. 1.09
 • Обновена е библиотеката със слоеве на участвуващите в програмата възли и изцяло са свързани с палитри слоевете на 400 възела. От всички останали 600 възела са свързани с палитри  слоевете, логически принадлежащи към метал и стъкло.
 • При свързване на слоевете на възел с палитри е добавена възможност за копиране на палитри от един слой на друг / други. Аналогично на Библиотки с палитри.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкафове v.8.94.1
 • В Параметри на гърба при избран Гръб зад страните е премахната опцията Не променя размера. По подразбиране възлите ще се генерират с включен в габарита гръб, приспадайки автоматично дебелината му от размерите на прилежащите по дълбочина детайли. Това трябва да се има впредвид при корегиране на стари възли с изключен "Гръб зад страните" .
 • В Параметри на гърба при отказ от Установява да не запомня променената междувременно форма на детайла, както и останалите параметри, коригирани в подформите.
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.34.8
 • При изпълнение на операция Слой-Палитра палитрите от потребителски библиотеки Metals и Glass, които се свързват със слоевете, да се установяват с прилежащите за тези библиотеки свойства.
 • В диалоговата форма за избор на палитра за свързване със слой в подсказващият текст, визоализиращ се при преминаване на мишката през палитра, да изписва името на материала от Номенклатура материали, към който е прикачена палитрата.
В Design Sintez - модул Слоеве във възлите v.2.01.4
 • При изпълнене на операция Променя наименованията на слоевете на възел да променя и вече свързаните в Слой-Палитри наименования на слоевете.

ВНИМАНИЕ! За да фунцкционират допълненията в модули Менажер на операции и команди и Работни екрани след инсталиране на ъпдейта трябва да бъде инсталирана и съответната Инициализация на програмата в средата на ... в зависимост от версията на използвания AutoCAD.

Октомври 2012


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.91.7
 • Създадена е възможност за персонализиране на номенклатурните наименования и слоеве на чекмеджетата чрез параметър Основно номеклатурно наименование в Параметри на рафтове чекмеджета тръби.
 • В прозорец Параметри на рафтове чекмеджета тръби параметърът Номеклатурно наименование на елемента е променен на Основно номеклатурно наименование за Рафтове и Чекмеджета.
 • В Параметри и контроли, страница Елементи, секция Основни номенклатурни наименования на елементите са добавени Рафтове и Чекмеджета.
 • В Параметри и контроли по подразбиране, страница Елементи са добавени операции Търси номнеклатурен елемент ..., Търси следващо съвпадение и Търси следващо съвпадение като част от израз.
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.34.2
 • При свързване на слой с палитра автоматично да свързва и материала, на който отговаря палитрата, с елементните номенкатури на детайлите, участващи във възлите в модул Генериране на ценова оферта.
Допълнение
В Design Sintez - модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.71
 • В Номенклатура материали е изградадена структура за свързване на палитри с материал чрез директен избор на палитра от потребителските библиотеки, регистрирани в системата. С цел автоматичното свързване в модул  Генериране на ценова оферта на елементите с материалите на база свързаните слоеве с палитри.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.69
 • Към модел D9 е добавен нов подмодел.
Допълнение
В Design Sintez - модул Комлекти v.1.22
 • Добавена опция Обединява възлите от комплекта в група. С цел лесно и бързо манипулиране с целият комплект при извършване на екранни операции.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.38
 • В секция Батерия е добавен параметър Ротация в градуси на избраната батерия.
 • В секция Вертикален плот са добавени опции Създава елементна номенклатура персонално за всеки гръб.
Допълнение
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v.1.99
 • Към списъка с изпратените проекти за оцветяване на сървъра, обслужващ програмата, са добавени информационни полета, отразяващи състоянието на проектите: В изчакване, Оцветява се.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкафове v.8.90.9
 • В Параметри на гърба при изчисляване размерите на гърба за информационните полета да взима в предвид дали е включена опцията Повдига елементите с височината на краката.
 • В прозореца Параметри на базата номенклатурните наименования на кантовете (Шкаф кант по X база, Шкаф кант по Y база, Шкаф кант по Z база) са унифицирани в една  номенклатура: Шкаф база кант.
 • При генериране на елементните номеклатури за база/цокъл и разцепен между предградите под/дъно  да добавя към името на елемента и дебелината на материала и канта.
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали  Cut Base PRO v. 2.30
 • В картата на разкроя да поставя маркера изрязване на детайли с неправоъгълна форма от вид Прегради.
В Design Sintez - модул Комплекти v.1.21.8
 • Отстранено изместване на възлите по X и Z при генериране на комплект записан чрез Групов избор на възли в проекта.
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.v.3.98.9
 • При "Врати/Чела подменя" на генерирани възли от комплект да прехвърля на вратите/челата кода за уникалност и наименованието на възела при фиксирна цена, когато това е указано да се прави.
 • При операция Дръжки подменя автоматично да зарежда меню Дръжки и подменюто с последно използваната за бърз избор на нов модел.
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.34.2
 • В потребителска библиотека Паркети Балатуми е намален размера на 171 бр. палитри с цел по-голям реализъм, без да се налага допълнително да  се скалира размера им.
В Design Sintez - модул Параметри на системата  v. 2.67.1, Автоматично архивиране
 • При указан Максимален брой съхранявани архиви автоматично да изтрива предишните по възходяща дата на изготвянето им.

ВНИМАНИЕ!!!

В модул Шкаф, Параметри и контроли по подразбиране, страница Слоеве стартирайте последователно операциите:

 1. Установява базовите (системните) наименования на слоевете като текущи
 2. Установява текущите наименования на слоевете в режим по подразбиране
 3. Запис.

В модул Кухненски плот и мивка, Параметри и контроли по подразбиране, страница Слоеве стартирайте последователно операциите:

 1. Установява базовите (системните) наименования на слоевете като текущи
 2. Установява текущите наименования на слоевете в режим по подразбиране
 3. Запис

Септември 2012


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.90.8
 • В Параметри на гърба при включена опция Генерира гърбове между преградите е създадена възможност за персонализиране настройките на гърбовете чрез индивидуално определяне на вида, поицията, отстоянията и кантирането за всеки един.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.65
 • Към модел D7 за всички подмодели от цели детайли е добавена опция Фладер. Тя позволява обръщането или не на размерите на детайла в картата на разкроя, както и във всички експорти към външни разкройващи програми.
 • Към модел D7 в секция Фладер са добавени опции По височина и По дължина, определящи обръщането на детайла при генериране на картата на разкроя. 
 • Към модел D7 за всички подмодели без Плъзгащи врати и Вкопана дръжка в Параметри и контроли на подмодела е добавен параметър Дебелина на вратата/челото. Параметърът е в режим по подразбиране и  определя стойността за Дълбочина на вратата в главна форма.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.37
 • Добавени са  два нови модела батерии.
 • В Параметри на вертикалният плот, секция Отстояния на вертикалният плот са добавени бутони за измерване на разстоянията директно от проекта.
Допълнение
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали Cut Base PRO v. 2.30
 • При Експорт към Optimik е добавена колона с номерация на детайлите.
Допълнение
В Design Sintez - модул Светлинни източници v.1.18.5
 • Намалена е силата на слънчевия лъч, без това да влияе на общата осветеност на проекта. С цел да не се преекспонират местата,  където огрява директно слънчевата светлина.
 • Омекотени са страните на осветените от директна слънчева светлина зони (плавно преминаване от осветена към неосветена).
Допълнение
В Design Sintez - модул Оцветява проекта с текстура v.1.16.2
 • Добавен е ефект на разсейване на светлината в атмостферата с цел по-добра осветеност в тъмните зони на проекта.
Допълнение
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди 1.98.4
 • В Параметри и контроли е създадена възможност за запис и установяване на Потребителска схема на подреждане на бутоните.
Допълнение
В Design Sintez - модул Слой-Палитри v. 1.06.7
 • Добавени са операции Възли с несвързани слоеве и Възли със свързани слоеве, сортиращи общия списък с възли в зависимост от това дали слоевете във възлите са или не са изцяло свързани с палитри.
 • Прегледа и избора на палитри е адаптиран към потребителските наименованията на палитрите, аналогично на Библиотеки с палитри.
 • Към операция Търси възел ... (в списъка Пълен опис възли) са добавени Търси следващо съвпадение и Търси следващо съвпадение като част от израз.
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.34
 • Към операция Слой-Палитра е добавена опция Винаги стартира операция СЛОЙ-ПАЛИТРА при зареждане на модула. Позволява автоматичното свързване на слоевете на нестандартните възли с избраните по подразбиране палитри.
Корекции
В Design Sintez - модул Врати v.4.65.2
 • При модел D7 подмoделите с кант дръжка е отстранена невъзможност да се присвои палитра към пълнежа,  когато е изключено кантирането на вратата.
ВНИМАНИЕ! За да фунцкционират допълненията в модули Оцветява проекта и Светлинни източници след инсталиране на ъпдейта трябва да бъде инсталирана съответната Инициализация на програмата в средата на ... в зависимост от използваната версия на AutoCAD. Промените ще се отразят само в новите проекти. За старите проекти ще се запазят съществуващите настройки.
Август 2012


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.89.1
 • В диалогов прозорец Параметри на Страните са добавени секции Преглед: с параметри Възел и Форма на детайла персонално за всяка страница. При активна опция Възел е създадена възможност (с десен бутон върху опцията) за избор на поглед/изглед, при който да се извърши прегледа.
 • В диалогов прозорец за изграждане на неправоъгълна форма на детайлите са вградени автоматични защити за некоректно въведени стойности за позиция на точките, водещи до усукване на примитива, изграждащ формата.
 • В  диалогов прозорец Параметри на преградите са добавени секции Посока на фладера с опция Обръщане персонално за всяка преграда. Те определят обръщането на детайла при генериране на картата на разкроя или експорт към външни разкройващи програми.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.64
 • Към модел D7 е добавен нов подмодел с два слоя: прави или с елипсовидна форма.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.35
 • Добавени са два нови  модела батерии.
 • Добавените към мивките батерии  създават елементни номенклатури за ценообразуването.
 • Обличащите комините вертикални слоеве са отделени със самостоятелен слой. Параметърът за слоя е добавен в  Параметри и контроли, страница Слоеве.
Допълнение
В Design Sintez - модул Параметри на системата  v. 2.66
 • В секция Архивира / Възстановява натрупаната бза данни на системата е добавен параметър Максимален брой съхраняви архиви с цел автоматично поддържане на определен брой архиви и изтриване на старите. 
 • В секция Текущи параметри е добавена опция Включва/Изключва Менажер на операции и команди. При стартиране на модула или отваряне на нов проект, опцията Менажер на операции и команди се активира автоматично.
Допълнение
В Design Sintez - модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.70.2
 • В номенклатура Материали към операция Търси материал ... са добавени подоперации Търси следващо съвпадение и Търси следващо съвпадение като част от израз.
 • В номенклатура Елементи са добавени операции Търси елемент ..., Търси следващо съвпадение и Търси следващо съвпадение като част от израз.
 • В номенклатура Възли е добавена операция Избор на възел от проекта за преглед или корекция на списъка с елементни номенклатури на възел от текущия проект.
Допълнение
В Design Sintez - модул Поставя възли v.2.20
 • Добавени са 37 бр. нови нестандартни възли за интериора: столове и маси
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v.3.33 за AutoCAD 2009 и по-високи версии
 • В потребителска библиотека Glass са добавени нови  58 палитри.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.88.6
 • В секция  "Параметри на рафтовете" елементните номенлатури за кантове към рафтовете са отделени (персонализирани) за всеки рафт от всяка област във възела. 
 • При отказ от Установява в основния прозорец да не запомня променената междувременно форма на детайла при генерирането на възела. Корегирано е в  Параметри на преградите и Допълнителни детайли.
 • При изпълнение на екранна справка Оразмеряване-> Целият възел над информативната част вдясно от оразмерения възел е добавена антетката с общата информация за възела.
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.32.1
 • Генерират се елементни номенклатури за всички водобранни лайсни, независимо от избраната комбинация: лява+гръб, гръб+дясна и др. 
В Design Sintez - модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.70.1
 • В номенклатура Възли списъкът с елементните номенклатури към избрания възел да позволява селектирането  на съседни и несъседни редове.
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали  Cut Base PRO v. 2.29.6
 • При експортиране към PLAN-IQ размерите на детайлите да се конвертират в указаната мерна единица в страница Параметри и контроли на модула.
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.66.2
 • При добавяне на детайли с отрицателно изрязване към Допълнително помещение да допуска въвеждане дължина на детайла, по-голяма от габаритните размери на помещението.
В Design Sintez - модул Комлекти v.1.21.5
 • Увеличено е количеството на възможните за запис брой възли в комплект от 27 на 497 бр.
В Design Sintez - модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.03
 • При изпълнение на операция Изтрива от менюто на възел, без да е включена опцията Указва необратимо изтриване на самият възел и иконата към него, наименованието на възела да се прехвърля в списъка Възли от импорт с цел лесното му последващо му прехвърляне в друго меню--->подменю.

Юли 2012


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.88
 • В главния диалогов прозорец е добавена опция Фладер. Тя определя за кои детайли от текущия възел е позволено  (стойностите по подразбиране) и за кои не обръщането на размерите в картата на разкроя, както и във всички експорти към външни програми. 
 • В Параметри и контроли, страница Елементи към списъка с позволените за обръщане детайли са добавени операции Установява базовите (системните) стойности за обръщане на елементите и Установява текущите стойности за обръщане на елементите в режим по подразбиране.
 • В диалоговата форма Параметри на тавана е добавена секция Преглед с параметри Възел и Форма на детайла. При включена опция Възел е създадена възможност (с десен бутон върху опцията) за избор на поглед/изглед, при който да се извърши прегледа.
 • В Параметри на базата/цокъл, секция Посока на фладера е добавена опция Обръщане персонално определяща дали да е разрешено автоматичното обръщане на детайла в разкроя (експортиране или директен разкрой).
 • В Параметри на тавана, Параметри на пода и Параметри на страните е добавена секция Посока на фладера с добавена към нея опция Обръщане, определящи въртенето на детайла при генериране на картата на разкроя или експорт към външни разкройващи програми.
 • В Параметри и контроли, страница Допълнителни елементи към списъка с Номеклатура от допълнителни елементи са добавени операции Търси следващо съвпадение и Търси следващо съвпадение като част от израз.
Допълнение
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали  Cut Base PRO v. 2.29.1
 • Персоналното определяне на посоката на фладера в модул Шкаф да се взима впредвид при генериране на всички видове експортните файлове.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.32
 • Добавени са нови три модела батерии.
Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.65
 • В Параметри на прозорците, секция Вътрешни рамки е добавен параметър Брой вертикални рамки за пропорционално разделяне на прозореца на указаният брой сектори. Добавен е и параметър Ширина на профила, изграждащ вътрешните рамки.
Допълнение
В Design Sintez - модул Отваря проект v.1.97
 • При изпълнение на операция Местоположение на проекта да извежда информация и зарежда в Windows Еxplorer пътя до главна папка или подпапка когато няма маркиран в списъка проект.
Допълнение
В Design Sintez - модул Поставя възли v.2.19 
 • Добавени са 35 бр. нови нестандартни възли за интериора: аспиратори, завивки, завеси,цветя и др.
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.32
 • В потребителска библиотека Kaindl са добавени новите палитри от каталога за 2012г.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкаф  v.8.88.5
 • При отказ от "Установява" да не запомня променената междувременно форма на детайла при генерирането на възела. Коригирано в: Параметри на Тавана
 • В прозорец Рафтове чекмеджета тръби при избран елемент рафт след промяна на Номенклатурно наименование на елемента да се променят и наименованията на кантовете към рафта.
 • Опция Унифицира наименованията на слоевете се установява в режим по подрабиране.
 • Променена е технологията за преглед на формата на правоъгълни детайли. С цел мигновенно изчертаване на правоъгълната форма в обекта за преглед.
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.64.6
 • При промяна размерите на основното помещение и последващато преместване на възлите в помещението в указаната посока да премества заедно с възлите и светлинните източници: Лампи и Прожектори.
 • При увеличаване дълбочина на помещението да променя позицията на детайлите, разположени по лява стена пропорционално на увеличената дълбочина с цел запазване на предварително указаната позиция.
 • При изпращане на проекта за оцветяване на сървъра, обслужващ програмата, автоматично основното помещение се прегенерира без стъкла на прозорците с цел по-бързото му оцветяване и връщане на потребителя.
В Design Sintez - модул Видими слоеве в проекта v.1.13.2
 • Модулът да се стартира и при активен отворен служебен файл (gen_wyzel_...).


Юни 2012


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.83
 • В Параметри на базата/цокъл  е добавена секция Посока на фладера с опции По дължина и По височина, определяща обръщането на детайла при генериране на картата на разкроя. По подразбиране се установява По дължина.
 • В параметри на Допълнителни детайли е добавен бутон-операция за автоматично изграждане на конструкции (скара за легло с преден панел) от набор неизползвани във възела допълнителни детайли.
 • В диалогов прозорец Параметри на пода е добавена секция Преглед с параметри Възел и Форма на детайла. При включена опция Възел е създадена възможност (с десен бутон върху опцията) за избор на поглед/изглед, при който да се извърши прегледа.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.31
 • Създадена е нова секция Батерии за автоматично добавяне към избраната мивка на батерия по избор.
 • Добавени са два модела батерии.
Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.64
 • В Параметри на прозорците е добавена секция Вътрешни рамки с параметър Брой хоризонтални рамки за пропорционално разделяне на прозореца на указания брой деления.
Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.98
 • В секция Генерира врати/чела са добавени операции Автоматично разпределение: 1+2 врата под ъгъл за леви и десни ъглови шкафове, генерирани през модул Шкаф.
Допълнение
В Design Sintez - модул Видими слоеве в проекта v.1.13  за версии на AutoCad по-високи от 2000
 • Към списъка с регистрираните слоеве в проекта е добавена колона Свързани палитри с възможност за сортиране по възходящ/низходящ ред.
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.31за версии на AutoCad по-високи от 2000
 • В секция Библиотеки, в диалоговата форма за определяне общите характеристики на маркираната потребителска библиотека е добавен параметър При преглед на палитрите от библиотеката да ги разстила по обекта за преглед
Допълнение
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v.1.96
 • Добавен е списък с имената на проектите, изпратени за оцветяване на сървъра, обслужващ програмата.
 • Към списъка са добавени операции: С двойно кликане на ляв бутон върху избран във списъка проект се стартира проверка за приключено оцветяване.С натискане на десен бутон се отказва заявка за оцветяване на проект.
 • В Параметри и контроли"на модула е добавен параметър: Автоматично установява режим на преглед 2D wireframe при стартиране модули изискващи избор на възли от проекта. Прилага се за модули: Поставя възли, Корегира възли, Копиране на възел, Групово добавяне и изтриване на възли.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкафове v.8.79.6
 •  В Параметри на краката бутоните за измерване на позиция за съответният крак по X и Y са обединени в един общ бутон-операция.
 • При изход от прозореца без да е натиснат бутона Установява да не запомня променената междувременно форма на детайла при генерирането на възела. Корегирано е в  прозореца Параметри на Пода.
 • При генериране на възли от Комплект с персонално включена опция за Автоматичен контрол за вместимост на възлите в основното помещение опцията автоматично да се деактивира при самото генериране.
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали  Cut Base PRO v. 2.28.2
 • В диалоговата форма за "Експорт към Optimik" е добавена опция Конвертира текстовете в експорта на латиница.
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.98
 • В секция Генерира врати/чела при всички автоматични разпределения за поставяне на врати на десни ъглови шкафове е отстранено обръщане на рамковите модели врати на 180 градуса.


Май 2012


НОВО

В Design Sintez - модул Оцветява проекта с текстура v.1.15.7 BETA
 • Активирана е нова услуга - оцветяване на проекти на отдалечен сървър на програмата. За целта лесно и бързо се извличат и изпращат необходимите файлове за оцветяване на проекта до съвъра, обслужващ програмата. Оцветяването се изпълнява автоматично, без да се ангажира за това вашия компютър, на база предварително настроени от вас параметри (свързани слоеве с палитри, свойства на палитрите, настройки за оцветяване). Оцветеното изображение ще ви бъде изпратено автоматично и ще се запише в папката на проекта. Когато го получите, ще се появи съобщение при зареждане на Менажер на операции и команди . Услугата е достъпна само за клиенти, използвзщи поддръжка и имащи допълнително споразумение с Синтез софт ЕООД собственик на програмният продукт.
Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.78
 • В параметри на допълнителни детайли е добавено 10-то допълнителен детайл.
 • В параметри Допълнителни детайли са добавени бутони-операции за автоматично изграждане на конструкции (треси/бленди за ъглов шкаф) от набор неизползвани във възела Допълнителни детайли.
 • В параметри на Гърба при избран вид Нутване в страните и Фалц с включена опция Генерира гърбове между преградите формата на гърба може да бъде различна от правоъгълна.
 • В диалоговата форма за изграждане на неправоъгълна форма на рафт e добавен нов бутон-операция за автоматично изграждане на форми: скосени ъгли.
 • В диалоговата форма за изграждане на неправоъгълна форма на рафт секция Преглед: При включена опция Възел е добавена възможност (С десен бутон върху опцията) за избор на поглед/изглед при който да се извърши прегледа.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.63
 • Към модел D9 е добавен нов подмодел. За версии на AutoCad по-високи от 2000.
Допълнение
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали Cut Base PRO v. 2.26
 • При експортиране към Cutting е добавена опция Експортира всички материали едновременно или селектираните в списъка.
Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на ценова оферта v. 1.89
 • В диалогова форма Опис участвуващи в проекта елементи(Опис елементи) към операция Търси матриал... са добавени Търси следващо съвпадение и Търси следващо съвпадение като част от израз.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.29
 • В Параметри на вертикалния плот е добавен параметър Ширина на обличащите колоните плотове, позволяващ въвеждане на различна ширина/височина от тази на Ширина на вертикални плотове отзад отляво отдясно
Допълнение
В Design Sintez - модул Коригиране на възел v.1.50.4
 • Добавена е бутон - операция: Изпраща възела/възлите до сървъра на програмата. Отняся се за избран от проекта възел или за всички(или селектираните) в Пълен опис.
Допълнение
В Design Sintez - модул Отваря проект v.1.95.2
 • Добавена е бутон - операция: Експортира маркирания проект на сървъра на програмата.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.74.1
 • В параметри на Допълнителни детайли е отстранено изместване при въвеждане на ротация на вертикален детайл по Z и Y при добавени Премества надясно и назад.
В Design Sintez - модул Врати v.4.62.6
 • Модел D7, подмодела с четири отделни рамки (3ти ред, 5ти модел), Параметри и контроли на подмодела е добавена операция Установява текущите параметри в режим по подразбиране.
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали Cut Base PRO v. 2.26.1
 • При Ръчен разкрой картата на разкроя да се генерира в служебен файл.


Април 2012


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.70
 • В секция Чела е добавено 9-то допълнително чело.
 • В секция Чела са добавени бутони-операции за автоматично изграждане на конструкции (комбинации от треси/бленди за ъглов шкаф), представляващи набор от неизползвани във възела чела.
 • В секция Чела към операция Нулира параметрите е добавена опция Указва изключване и нулиране на всички чела едновременно.
 • В Параметри на Рафтове, Чекмеджета, тръби, секция Преглед: при включена опция Възел е добавена възможност за избор на поглед/изглед, при който да се изпълни прегледа (зарежда се в десен бутон върху опцията) .
 • В Параметри на краката при определяне персоналните отстояния навътре е създадена възможност за директно посочване на позицията в текущия възел.
 • В параметри на гърба при избран вид Нутване в страните и Фалц с изключена опция Генерира гърбове между преградите формата на гърба може да бъде различна от правоъгълна.
 • В Параметри и контроли, страница Други, операция Шрифт и стрелки при Оразмеряване и Разбивка, секция Разбивка е добавен параметър Номерацията на детайлите: големина на шрифта.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.61
 • Kъм модел D7 е добавен нов подмодел.
 • към модел D9 е добавен нов подмодел. За версии на AutoCad 2009 и по-високи.
Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.63
 • В Параметри на прозорците е добавен параметър Позиция в касата, позволяващ промяна позицията на прозореца в отвора на стената, когато прозорците не са отворени.
Допълнение
В Design Sintez - модул Оцветява проекта с текстура v.1.15.1 BETA
 • Добавен е бутон - операция: Прехвърля проекта за оцветяване на сървара на програмата.
Допълнение
В Design Sintez -  всички основни програмни модули
 • Стойносттите в полетата за въвеждане на отстъпи и други полета, логически допускащи нулев параметър, се зануляват при натискане на десен бутон на мишката в тях.
 • Знакът на стойносттите в полетата за въвеждане на радиуси и отстъпи, логически допускащи отрицаелен знак, се обръща при двойно кликане на ляв бутон на мишката върху в тях.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.69.1
 • Терминът Чела в секция Чела е заменен с понятието Допълнителни детайли с цел по- голяма яснота и да не се получава объркване с чела на чекмеджета.
В Design Sintez - модул Изграждане на нов възел New Base v.3.84.3
 • Операциите в Променя позицията на елемент са адаптирани за работа към текущата мерна единица на системата на програмата.
В Design Sintez - модул Врати v.4.62.4
 • Модел D7, подмодела с вкопана дръжка: в картата на разкроя да се поставят маркери за кантиране по страните на детайла.
В Design Sintez - модул Генериране на ценова оферта v. 1.88.4
 • В Опис елементи при двойно кликане на мишката или натискане на десен бутон върху ред в списъка с материал за свързване с елементи да извежда под списъка цялото наименование на материала.

ВНИМАНИЕ! В модул Шкаф, Параметри и контроли, страница Елементи изпълнете операция Установява базовите (системните) наименования на елементите като текущи.


Март 2012


Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.30
 • В Библиотека към списъка на Главна библиотека е добавена операция Изтрива палитра от главна библиотека, която изтрива физически файла на палитрата и я премахва и от потребителската библиотека в която е регистрирана.
 • В потребителски библиотеки: Kronospan, Gabrovnitsa и Wodego са добавени новите палитри от каталозите на фирмите за 2012г.
Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли v.3.97
 • В секция Генерира врати/чела са добавени операции Автоматично разпределение: 2+1 врати под прав ъгъл - за леви и десни ъглови шкафове, генерирани през модул Шкаф.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.60
 • Към модел D9 е добавен нов подмодел.
 • Към модел D7 е добавен нов подмодел.
 • При модел D7 - Плъзгащи врати, страница Параметри и контроли са добавени опции Изключва/Включва генерирането на вратата персонално за всяка, независимо от избраното разпределение и броя на вратите.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.27
 • В секция Мивки е променен начина за преглед и избор на мивка. Добавени са опции Над плот и Под плот за зареждане на необходимата ви група с мивки.
 • В секция Мивки, група Над плот е добавен нов модел в ляв и десен вариант.
Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на ценова оферта v. 1.88
 • В Опис елементи е създадена възможност за съхраняване и установяване като текущи на три варианта на свързани елементи с материали към текущият проект.
Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.62
 • В Параметри на прозорците при Начин на отваряне: Плъзгащи се са добавени опции за Отваряне на двете крила на прозореца, персонално за всяко.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.66.1
 • Отсранено изместване на пода/дъното на чекмеджетата при вид конструкция Пода нутнат в страните и въведен отстъп ОТПРЕД на чекмеджето.
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.26.6
 • В секция Заобляне - Скосяване на двете страни на плота въвеждането на радиусите на заобляне са променено от процентно изражение в СМ/ММ.
 • Отстранен проблем при добавяне на Вертикален плот Отзад с въведено отрицателно отстояние отляво.
В Design Sintez - модул Създаване на нов възел - нестандартен v.3.84.1
 • При изграждане на възли с елементни номеклатури за ценообразуването и разкроя е отстранена невъзможност да се регистрират новите номенклатури при особенно голям зает обем на номенклатура Възли-Елементи.
В Design Sintez - модул Поставяне на плот v. 3.68.9
 • При промяна на наименованието на слой за Водобранна лайсна промененото наименование да се регистрира в Библиотеки с палитри за свързване с друг палитра.
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v.1.95.1
 • При стартиране на модули Коригиране на възел, Копиране на възел, Поставя възли, Групово добавяне и изтриване на възли автоматично зарежда режим на преглед със скрити линии.
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали  Cut Base PRO v. 2.25.7
 • При Експортиране към Cutting е отстраненна невъзможност за експортиране вследствие несъвпадащи номера на материали в двете програми.
 • При Експортиране към Cutting полето MaterialNum - Order е адресирано за въвеждане на номера на материалa от Cutting който съответства на избраният за експорт от Design Sintez.
 • При Експортиране към Cutting е премахнато автоматичното конвертиране на наименованията на елементите от кирилица на латиница.
 • При Експортиране към Optimik и Cutting да запомня в режим по подразбиране новото назначение на Местоположение на експортният файл за следващо стартиране.
 • При Експортиране към Optimik и Cutting при избор на Материал за разкрояване да добавя името на материала към името на експортния файл. Целтa e запазване на експортни файлове за различните материали и яснота при импортиране.Февруари 2012


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.64
 • В Параметри на преградите към Пропорционално разпределение е създадена възможност за избор на вида разпределение: По светъл отвор и Със страниците. Опцията Със страниците позволява в модул Групово добавяне и изтриване на възли да се добавят врати/чела с равни дължини при закрит кант.
 • В Параметри на Рафтове, Чекмеджета, тръби и Коригира формата на рафт е обособена самостоятелна секция Преглед с опции Форма и Възел - за визоализиране на текущият вид и позиция рафтовете и чекмеджетата в контекста на целият възел.
 • Добавени бутони за измеране на отстояния в следните диалогови форми: - Главна форма секция Позиция към опции по X,Y и Z (За AutoCad 2009 и по-високи версии); Параметри - рафтове, чекмеджета, тръби към параметър отстояние Отдолу; Параметри на страните към параметри за отстояния навътре, отпред, отзад, отдолу,отгоре.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.25
 • В Параметри на вертикалният плот, секция Отстояния на вертикалният плот са добавени параметри Прилага параметрите на колоните от помещението за ляв и десен ъгъл. С цел автоматично генериране на вертикален плот и водобранна лайсна около ъгловите колони/комини по гърба на помещението чрез плота отзад при включени ляв и десен вертикален плот и водобранна лайсна.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.57
 • Към модел D9 е добавен нов под модел. За версии на AutoCad по-високи от 2000.
Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.61
 • В Параметри на прозорците, секция Начин на отваряне към опция Плъзгащи се е добавена възможност за определяне позицията на прозорците.
Допълнение
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v.1.95
 • Добавен е бутон за директно зареждане на модул Шкаф.
Допълнение
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали Cut Base PRO v. 2.25
 • В Параметри и контроли, страница Параметри на разкрояването е добавен параметър Добавя имената на възлите в картата на разкроя в списъка с елементите под разкроените листове.
Допълнение
В Design Sintez - модул Изграждане на нов възел New Base v.3.84 за версии на AutoCad по-високи от 2000
 • В диалоговите прозорци за запис на възела към параметрите за въвеждане на габарините размери са добавени бутони за директно им измерване в проекта.
Допълнение
В Design Sintez - модул Отваря проект v.1.94.1
 • Добавени операции: "Търсене на проект", "Търсене на проект: следващо съвпадение", "Търсене на проект: като част от име".
 • Добавено сортиране във Възходящ/Низходяш ред на съдържанието на списъци: "Папки", "Под папки", "Проекти".
Корекции
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.61.1
 • В Параметри на Рафтове, Чекмеджета, тръби при изключване на Пропорционално разпределяне и стартиране на измерване на отстояния е отстранено некоректно изчертаване на възела в служебния файл за мерене на отстоянието.
 • В Параметри и контроли, страницаЕлементи, секция Основни номенклатурни наименования на елементите при операция Коригира наименованието е отстранен конфликт, недопускащ промяна на някои от номенклатурите. Фунционалността на операцията е разширена чрез автоматична промяна и на наименованията на слоевете.
 • В секция Парметри на челата е отстранено некоректно разпробиване на елементите при въведени отстояния.
 • В екранна справка Разбивка при оразмеряване на Чела ротитани по Z: номерацията да следва ротацията на елемента.
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали Cut Base PRO v. 2.23.9
 • В Разкрояване (карта на разкроя) диалогова форма Елементи подлежащи на разкрой при изпълняване на операции Обръща размерите на ..." да променя позицията и на кантовете към елементите, генерирани с включвена опция Удвоява дебелината на елемента и количеството на елементната номенклатура.
В Design Sintez - модул Oтваря проект v.1.94.3
 • При операция Експортиране на проект е отстранена невъзможност да се експортират елементните номеклатури на проекта при особенно голям зает обем на номнеклатура Възли - Елементи.
Януари 2012


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.60
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета, секция Форма на лицевия панел е добавена нова. Избраната форма се записва в Шаблонни конструкции на чекмеджета, които се прилагат по подразбиране или персонално за всяко чекмедже.
 • В Параметри на гърба при позиция Фалц е добавен персонален за позицията параметър Нутване. В Параметри и контроли, страница Други, секция Гръб е добавен параметър Фалц - Нутване за установяване по подразбиране при генериране на нов възел.
 • При генериране на чекмеджета пода/дъното е отделен със самостоятелен слой, кантовете на страниците, лицевият и задния приемат слоя на материал. В Параметри и контроли, страница Слоеве са добавени параметри Шкаф Чекмеджета корпус и Шкаф Чекмеджета под.
 • В диалоговата форма за изграждане на неправоъгълна форма на елементите е добавен бутон за редуциране на полетата (само използваните) за въвеждане на параметрите на формата. Създадена е възможност за постъпково отваряне на нови точки (полета).
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.23
 • В Параметри и контроли на Вертикалния плот, секция Отстояния на вертикалният плот са добавени параметри Отзад за ляво и дясно стоящи плотове персонално.
Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.95
 • Секция Генерира врати/чела са добавени операции Автоматично разпределение: 1 врата под ъгъл - за шкафове със скосени преден ляв или десен ъгли, генерирани през модул Шкаф.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.56 за AutoCAD 2009 и по- високи версии
 • Към модел D9 е добавен нов подмодел.
Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.60
 • В Параметри на прозорците, секция Начин на отваряне е добавена опция Плъзгащи. Генерират се две крила една зад друго в рамката на един прозорец.
Допълнение
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v.1.94
 • Добавени бутони-операции: Импортиране в Опис възли и Архивен,Хоризонтално подреждане на отворените проекти, Работни екрани на проекта.
Допълнение
В Design Sintez - Изграждане на нов възел New Base v.3.83
 • В диалоговият прозорец за промяна позицията на примитивите в чертежа е добавена операция Групов избор на възли от проекта за групово местене на селектирани в чертежа примитиви.
Корекции
В Design Sintez - модул Коригиране на възел v.1.49.4
 • При стартиране на операция Пълен списък на генерираните възли в проекти, които се водят клонинги (създадени чрез Запис на проект под ново име), ако всички възли са прегенерирани, автоматично проекта престава да се води като клоннинг и се освобождава за всички видове операции на които подлежи.
 • При стартиране на операция Пълен списък на генерираните възли и изключена опция Спира генерирането за корекция- При генериране на възли създадени от Допълнителни елементи да не спира изпълнението в диалоговата форма на елемента в очакване да бъде натиснат бутона Създава.
 • При избор на възел от проекта или изпълнение на операции Генерирани възли без елементни номенклатури, Пълен списък на генерираните възли автоматично да претърсва файловата структура на програмата за липсващи BIN файлове на възли, добавени в текущият проект чрез операции Копира - Създава копие или Copy. Отнася се за възли, копирани от един проект в друг или в същия.
В Design Sintez - модул Генериране на ценова оферта v. 1.86.9, Разкрояване на материали Cut Base PRO v. 2.23.3
 • В Опис елементи всички възли с еднакво наименование за фиксирана цена да се завеждат в полето Количество като един.
 • В справка Калкулация по възли/общо и Разход по материали всички възли с еднакво наименование за фиксирана цена да се обединяват като едно Изделие.
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.23.6
 • При въведени отстяния на вертикалния плот Отляво / отдясно, водобранната лайсна да се намалява с отстоянията, ако това е указано.

ВНИМАНИЕ! В модул Шкаф при прегенериране на рафтове с неправоъгълна форма в стари проекти е възможно да се наложи еднократно да бъдат изградени отново.