Кухненски плот с мивка

   Модулът генерира в текущият проект плотове с различна форма, с или без мивка. Създава се и елементна номенклатура за целите на ценообразуването. Поставянето на плотове е основна операция при изготвянето на проекти за кухненско обзавеждане и бар плотове.

Кухненски плотове мивки и батерии

За нормална работа на модула трябва да имате въведени параметри по подразбиране като: наименования на слоевете и елементните номенклатури на отделните елементи, допълнителни елементи и т.н. Те се задават по аналогичен начин както в модул Шкафове. В Опис възли трябва да има въведен запис "TM", който в последствие ще инициализира генерираните елементни номенклатури.


 1. Габаритните размери на възела (Дължина, Височина и Дълбочина).Дължината на хоризонталния плот може да бъде коригирана посредством въвеждане на отстопи отляво и отдясно.Размерите могат да бъдат зададени по няколко начина:
  • Въвеждане в полетата
  • Определяне на размерите в проекта - Активира се с кликане с десен бутон на мишката в съответното поле. Вариантите за определяне на размера са три:
   • Измерване на разстояние в проекта, като се отчитат измерениете разстояния по X, Y или Z в зависимост от размера, който се определя. За Дължина се взима разстоянието по X, за Височина - по Y и за Дълбочина по Z.
   • Измерване на дистанция - Отчита се измереното разстояние между двете избрани точки.
   • Присвоява размера на избран възел от проекта - Изисква да посочите възел от проекта. Взима се впредвид аналогичния размер на избрания шкаф и той се присвоява на текущия за генериране. Ако се измерва дължина, ще се вземе дължината на посочения шкаф, за височина - височината му и т.н
 2. Ако плота и елеметите към него ще участват в ценообразуването на проекта, опцията Създава елементна номенклатура трябва да бъде активна. Плотът създава своя елементна номенклатура в мерна единица "л.м.", а мивката - "броя". Ако не желаете да поставяте хоризонтален плот, а само вертикален или водобранни лайстни, активирайте опцията Не поставя плот.
 3. Въведете Фиксирана  позиця спрямо пода на генерирания възел. Позицията се задава спрямо долната лява точка на плота.
 4. Ширината и дебелината на плота, ако тези по подразбиране не са подходящи.
 5. Активирайте опцията Двустранен профил ако плота трябва да бъде заоблен двустранно. Ако не е активна плота ще бъде заоблен само в лицевата си част.
 6. Ако към плота ще се генерира водобранна лайстна, определете позицията и вида и в секция Поставя водобранна лайстна. Ако водобранните лайсни трябва да създават елементна номенклатура, опцията Създава елементна номеклатура в секцията (намира се в горния и ляв ъгъл) трябва да бъде включена. Профилът на водобранната лайсна се определя в Параметри и контроли --->страница Плот водобранна лайсна.
 7. Добавяне на вертикален плот -  Изберете позиция чрез опциите Отляво, Отдясно и Отзад и дали да се създава елементна номенклатура за тях . За всеки вертикален плот може да въведете различна ширина (височина) поотделно, което позволява създаването на разнообразни интериорни решения.
 8. Изберете модел мивка и батерия към нея. Ако не желаете да има мивка активирайте опцията Не поставя мивка.  За да се създаде елементна номенклатура за вградената в плота мивка, опцията Създава елементна номенклатура в секция Мивка трябва да бъде активна. Мивките са две основни групи - за монтиране над плот и под плот. Съответната  група се активира със едноименните опции и се превърта посредством бутоните- стрелки за преглед и избор на конкретен модел.Изборът се прави с ляв бутон на мишката върху иконата на съответния модел. Мивката има зададени размери и позиция:
  • Размери на избраната мивка - Позволява да бъдат променени размерите на избраната мивка за вграждане в зависимост от конкретните ви нужди.  Оригиналните размери на мивките се изписват като подсказващ текст върху всяка една. При промяна на оригиналните размери на мивките трябва да имате в предвид, че съставляващите ги детайли ще се променят в зависимост от степента на промяна на размерите. Оригиналните размери се установяват след изтриване на текущите стойности с десен бутон
  • Секция Позиция на мивката - позволява автоматичнто позициониране на мивката в левия, десния край на плота или в центъра му.
   Отстояние отляво и Отстояние отдясно - задават на какво разстояние от съответния край на  плота  да бъде разположена  мивката.
   Отстояние отзад - Определя разстоянието между мивката и задния ръб на плота.
   Отстъпите могат да бъдат зададени по два начина:
   • Въвеждане на стойности в полетата
   • Определяне на позиция в проекта - Активира се с кликане с десен бутон на мишката в съответното поле. Вариантите за определяне са:
    • Измерване на разстояние в проекта, като се отчитат измерениете разстояния по оста X или Z в зависимост от отстъпа, който се определя. За отстъп отляво и отдясно се прилага измереното разстояние по X. За Отстъп отзад се прилага измереното разстояние в дълбочина (по Z).
    • Измерване на дистанция - Отчита се измереното разстояние между двете избрани точки и се прилага за съответната позиция.
  • Избор на батерия и на разположението и спрямо мивката - Батерия се избира с ляв бутон на мишката върху изображението и, а позицията и се указва в секцията Позиция на батерията. Ако не желаете да поставяте батерия към мивката изберете опциятаНе поставя батерия. Батерията създава собствена елементна номенклатура и участва в ценообразуването на проекта (за целта опцията Създава елементна номенклатура в секция Батерия трябва да бъде активна).
 9. Натиснете Генерира, за да създадете възела в проекта. В проекта с ляв бутон на мишката посочете позицията на базовата му точка. За базова точка на генерирания възел се взима предна долна лява. При големи проекти можете да мащабирате област от екрана за по- добра видимост или обратно (бутоните с лупата) да направите видим целият проект в екрана.
  Генерираните плотове не търпят коректна промяна на размерите с модул Промяна размерите на възел в последствие в проекта. За промяна на размерите трябва отново да прегенерирате шкафа с модул Корегиране на възел.

Код за уникалност  - Отделя конкретния плот / плотове от останалите, генерирани от модула в проекта като елеменртни номенклатури и слоеве. Може да се въведе нов или да се избере такъв от падащия списък.

Кантиране на хоризонталния плот - В секцията Кантиране може да определите кои страни на хоризонталния плот да бъдат кантирани. Зададеното кантиране се прилага само за целите на изчисляването на необходимите материали и калкулирането на ценова оферта. Те не се визуализират в чертежа.

Профил отпред - Задава заоблянето на лицевата страна на хоризонталния плот
Двустранен профил - Задава заоблянето на лицевата и задната страни на хоризонталния плот.


Заобляне- скосяване на двете страни на плота

Бутонът отваря прозорец, позволяващ промяната на формата на краищта на плота. По подразбиране е зададена Правоъгълна форма. Тя може да бъде променена на Скосена, Скосена със радиус за заобляне на скосения участък, изцяло заоблена или изрязана под прав ъгъл. Въведеният радиус на заобляне определя изпъкналостта на заобления сектор. Нулевите стойности създават скосени участъци. Когато  се създава заоблен скосен участък двете рамена трябва да бъдат еднакви . В противен случай ще се получат изпъкнали извън габарита на плота участъци.

Заоблянето/ Скосяването може да се изпълнява за лява и дясна страна на плота, за предния и в задния му ъгъл едновременно. По подразбиране е активна секцията за промяна на формата на предните ъгли на плота. За да активирате формата за заобляне/ скосяване на задните ръбове на плота, активирайте опциите Скосена в секция отзад за съответната страна.

Опциите Заобля лява страна на плота и Заобля лява страна на плота настройват автоматично двустранно заоблен плот с параметри по подразбиране. Въведените в секциите Радиус на заобляне определят радиуса за всичките 4 ъгъла. Автоматично настрените стойности на параметрите могат да бъдат променени чрез въвеждането на нови в съответните полета. Формата на плота също може да се промени на правоъгълна или скосена без заобляне.

заоблен плот

Заобляне- скосяване на лицевата страна на плота

Освен в краищата си плота може да се заобли или скоси и в лицевата си част. Стойностите на горния ред (розовите полета) задават позицията на точките по дълбочина на плота, като отстъпа се задава спрямо предната му лява точка. Тези в долните полета определят  разстоянието между две съседни точки по  дължина на плота. Положителните радиуси създават изпъкнала, а отрицателните - вдлъбната дъга. В така показания пример ще се генерира S - образен плот с дължина 240 см. , състоящ се от три области: първа  изпъкнала с дължина  90 см., втора област  с дължина 60 см. и вдлъбната форма и трета изпъкнала с дължина 90 см.

Не създава формата - При активна опция ще се деактивират направените настройки и ще се генерира правоъгълен плот, без да се нулират съществуващите параметри. При изключването и те ще се заредят автоматично,  така че да не се налага да ги въвеждате отново. Когато е изключена и опцията Двустранен профил в главния прозорец на модула е активна, зададената форма на лицевата страна на плота ще се прехвърли огледално и на задната му страна, така че ще получите плот с еднаква форма от двете си страни.


Параметри на вертикалния плот

параметри вертик. плот

Ширина на вертикалните плотове отзад, отляво, отдясно - Определя височината на верткалните плотове, разположени по стените на помещението, без да се включват колоните в него (ако има такива). За колоните се прилага стойността в полето Ширина на обличащите колоната плотове.

Дебелина - Определя текущата дебелина на вертикалния плот.

Отстояния отпред за ляв и десен плот - Определят отстъпа отпред за съответния вертикален плот. Положителните стойности намаляват дължината му, а отрицателните я увеличават. Кликане с десен бутон в полетата активира операцията по измерване на отстъпите в чертежа. Начинът на работа е аналаогичен на описания при определяне на габаритните размери на възела.

Отстояния отзад за ляв и десен плот - Определят отстъпа навътре за съответния вертикален плот. Намалява се и дължината на плота. Кликане с десен бутон в полетата активира операцията по измерване на отстъпите в чертежа. Начинът на работа е аналаогичен на описания при определяне на габаритните размери на възела

Когато опцията Прилага отстоянията и за водобранната лайстна е активна, дължината на водобранните лайсни ще се приравни с тази на вертикалния плот. Ако е изключена, дължината на водобранната лайстна ще се определи от габаритните размери на възела, без да се взимат впредвид отстъпите на вертикалните плотове.

Отстояние отляво и отдясно (за заден вертикален плот) - Определят с колко да се увеличи  или намали дължината на плота за съотвената страна. Положителните стойности намаляват дължината на плота, а отрицателните я увеличават. Кликане с десен бутон в полетата активира операцията по измерване на отстъпите в чертежа. Начинът на работа е аналаогичен на описания при определяне на габаритните размери на възела.

Облича колоните в помещението - Опцията позволява поставянето на вертикален плот и водобранна лайсна на колони/комини, разположени в левия и десен ъгъл на гърба на помещението. Състоянието на опциите Ляв ъгъл и Десен ъгъл определя  коя колона ще бъде облечена (когато са активни) и коя не (при изключени).

Позиционира зад хоризонталния плот - При избрана опция вертикалния плот ще се позиционира зад хоризонталния, а няма да застава над него. Ако има ляв и/или  десен вертикален плот, дължината на хоризонталния ще се намали с тяхната дебелина.

Кантиране на вертикалните плотове -  Всеки участък от вертикалния плот може да бъде кантиран от всяка една страна страна. Кантирането се указва за всеки плот персонално. Ако в помещението има колони, то зададеното кантиране за плот отзад ще се приложи и за обличащите колоните вертикални плотове. Кантовете не се изчертават, за тях се създава само елементна номенклатура. Кантирането е активно за вертикални плотове с мярка л.м. и кв.м.

Бутона Запис съхранява текущите стойности, а Отказ затваря прозореца без да записва направените настройки.
Създаване и работа с шаблони

Модулът поддържа система за запис и преглед на записани шаблони (конструкции). Вече записаните шаблони могат да бъдат повиквани и зареждани по всяко време. Създавайте шаблони на най- често използваните от вас конструкции, за да не ви се налага всеки път когато използвате модула да въвеждате параметрите на един и същи модел.

Запис на шаблон

Записва шаблон - Записва текущите параметри на възела като шаблон - Отваря прозореца Наименование на шаблона за запис на нов шаблон. Запазва за последваща употреба конфигурирани конструкции на възли за генериране. Изисква да въведете наименование на шаблона, например:  Правоъгълен. Записват се всички параметри, в това число и наименованията на слоевете в текущото си състояние. При записване на шаблона към него може да бъде добавен обяснителен (допълващ) текст (полето Текст към шаблона). Към записаните шаблони може да бъде записана картинка за по- голяма прегледност при работа. Иконата се записва папка C:\acad_pic\SHABLONI_PLOT_MIWKA под същото име, с което е записан шаблонът (за повече информация прочетете тема Създаване на икона на възел -стъпка по стъпка). Дублиране на наименованията на шаблоните не се допуска.

Когато записвате шаблон към него се записват и наименованията на елементните номенклатури и слоевете в него. Тези номенклатури са уникални за конкретния шаблон и когато в последствие го извикате за генериране, възела ще се генерира, използвайки въведите наименования на номенклатурните елементи за целите на ценообразуването.
Зареждане на шаблон

Зарежда шаблон - Извежда опис със шаблони за зареждане - Отваря прозореца Шаблони, съдържащ опис на всички записани конструкции. За да заредите шаблона, изберете го в списъка и натиснете Установява. Параметрите му се зареждат в формата, препокривайки съществуващите настройки.
За да изтриете шаблон, изберете го от списъка и натиснете бутона Изтрива. При изтриване на шаблона се изтрива и прилежащата му картинка, ако има такава.

Текст към шаблона - В това поле можете да въвеждате обяснителен тект към съответния шаблон (ако няма такъв) или да корегирате вече въведен текст. Промените се записват с бутона Корегира текста към шаблона.

Записаните шаблони могат да се зареждат и през модул Поставя възли.