Софтуер за мебелно проектиране DESIGN SINTEZ

Промени и корекции в програмата –  2012 2011  2010  2009  2008  2007    2006   2005    2004    2003Декември 2011


НОВО
В Design Sintez - модул Параметри на системата v.2.63 BETA
 • Програмата е адаптирана за работа в милиметри при въвеждане на входящата и изходяща информация. Добавен е параметър за избор на обща мерна единица за програмата - милиметри или сантиметри.
 • При избор на обща мерна единица на програмата е създадена възможност за определяне на  Брой символи след десетичната точка. Параметърът определя до кой знак след десетичната точка да се закръглят стойностите.
Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.8.55.4
 • В диалоговата форма за изграждане на неправоъгълна форма на рафт са добавени нови бутони-операции за автоматично изграждане на форми: скосена с рамена и заобляне на скосената част, с вътрешен прав ъгъл. Изпълняват се за ляв и десен рафт.
 • В Параметри и контроли, страница Други,  секция Гръб, са добавени опции за избор на позиция на гърба, установявана в режим по подразбиране при генериране на нов възел. Аналогичните опции в диалоговия прзорец Параметри на гърба  не се записват по подразбиране и са валидни само текущият възел.
 • В Параметри на рафтовете - при увеличаване броя на елементите (рафтове, чекмеджета, лостове) в секция е създадена възможност за добавяне на нови елементи (след подтвърждение) към съществуващите, без да се занулява вече изградената конфигурация в областта.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета е добавена секция Форма на лицевия панел на генерираните чекмеджета. Избраната форма се записва в Шаблонни конструкции на чекмеджета, които се прилагат по подразбиране или да се задава персонално на всяко чекмедже.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.22
 • При добавяне на вертикален плот е създадена възможност за вътрешно изрязване на правоъгълна област в плота. Параметрите се настройват в прозореца Параметри и контроли на вертикалния плот.
 • При добавяне на вертикален плот с вътрешно изрязване на правоъгълна област са добавени бутони за директно измерване в проекта на разстоянията, определящи размера и позицията на изрязания участък.
 • Добавен е нов модел мивка за монтиране под плот.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.55
 • Към модел D9 е добавен нов подмодел врата.
Допълнение
В Design Sintez - диалоговите прозорци на програмата
 • Към наименованията на колоните в списъците (таблиците), подлежащи на сортиране е добавено сортиране и в низходящ ред. Изпълнява се общо в 10 таблици, 32 колони.
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.28
 • В диалогов прозорец Библиотеки е добавена операция-тест Несъществуващи палитри описани в библиотеките. Тя позволява почистването на списъците с потребителски библиотеки от ръчно изтрити файлове на оцветяващи палитри.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкафове v.8.53.1
 • При добавяне само на долен комплект треси/бленди да не намаля височината на преградите с дебелината на тресите.
 • Отстранено е неточно отчитане количеството на двойните кантове при удвоена дебелина и елементна номенклатура на елемент с неправоъгълна форма.
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.27.2
 • При копиране на палитра от един слой на друг е вградена възможност за отказ от копираната палитра чрез  клавиша Esc.

Ноември 2011


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.8.49
 • За шкаф с 3 прегради: към бутоните за копиране съдържанието на област върху следващата са добавени опции за избор в кои области да се копира съдържанието на текущата.
 • В диалоговата форма за изграждане на неправоъгълна форма на рафт са добавени параметри на две допълнителни точки с цел създаване на рафтове с вътрешен ъгъл (ляв и десен при ъглови шкафове).
 • В диалоговата форма за изграждане на неправоъгълна форма на рафт са добавени бутони-операции за автоматично създаване на форми: заоблена, скосена, скосена с рамена. Позволяват автоматичното настройване на ляв и десен рафт.
 • В Параметри на краката е добавен параметър Повдига и базата/цокъл, фунциониращ при включена Повдига елементите с височината на краката. Предназначен е за намаляване височината на корпуса с височината на краката (стъпки) при наличие на база/цокъл.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.54
 • Kъм модел D7, подмодел с плъзгащи врати са добавени опции за копиране на разпределението (брой хоризонтални делители) и височини (позиция на делителите) на врата към друга/и по избор.
 • За всички подмодели на D7 с изключение на плъзгащи врати в Параметри и контроли на моделите е добавен параметър Кантира вратата/челото.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.17
 • При добавяне на вертикален плот е съдадена възможност за изрязване под ъгъл на ъглите за всяка страна на трите вида гръб плот. Параметрите се настройват в Параметри и контроли на вертиланият плот.
 • В Параметри и контроли на вертикалния плот, секция Отстояния на вертикалният плот за плот на гърба са добавени параметри Oтстояние отляво и Отстояние отдясно, позволяващ намаляване/увеличаване размерите на гръб-плота за всяка страна персонално.
 • В модула е добавен нов модел правоъгълна мивка - за монтиране под плот.
Допълнение
В Design Sintez - модул Поставя възли v.2.18.2 за AutoCAD 2009 и по- високи версии
 • Добавени са 30 бр. нови нестандартни възли за интериора: маси, играчки, офис оборудване и др.
Допълнение
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v.1.87
 • Добавени бутони-операция 3D Текст, Номенклатури на ценообразуването, Опис възли, Архивен опис възли, Тест на възлите в системата.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкафове v.8.47.1
 • При въвеждане параметрите на допълнителните чела да допуска изместването на елемента извън габаритите на възела чрез въвеждане на противоположни отстояния с положителен и отрицателен знак при коригиране на челото.
 • Вградено автоматично регулиране ширината на колоните на спецификацията в справки Разбивка и Оразмеряване+Спецификация за по-голяма компактност на цялата справка и по- добра четимост при разпечатване на принтер.
В Design Sintez - модул Врати v.4.53.3
 • При модел D7, подмодела с плъзгащи врати, е вграден автоматичен контрол при ръчно въвеждане на височините в отделните области между хоризонталнитеделители за максимално голяма стойност за височина.
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли v.3.93.2
 • Отстранено е неправилно изчисляване дължините на вратите при стартиране на операции за автоматични разпределения на 2, 3 и 4 врати при включена опция с открит кант за възел без или с несъответстващ брой прегради.


Октомври 2011


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.8.46
 • В параметри на гърба при добавени прегради и включена опция Генерира гърбове между преградите е създадена възможност за изграждане на неправоъгълна форма за всеки гръб персонално.
 • В параметри на тавана, секция Отвор за кабели са добавени параметри: Радиус на отвора и Поставя капачката позволяваща генерирането и само на отвор.
 • В Параметри на краката са вградени нови 4 офис модели крака.
 • При 2 прегради: Към бутоните за копиране съдържанието на област върху следващата са добавени опции за избор в кои области да се копира съдържанието на текущата.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.16
 • При добавяне на вертикален плот е съдадена възможност за заобляне на горните ъгли на трите възможни за добавяне плотове (ляв, десен, заден). Параметрите на скосяването се настройват в Параметри и контроли на вертиланият плот.
 • В модула е добавен нов модел кръгла мивка за монтиране под плот.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.52
 • Към модел D7, подмодела с плъзгащи врати, са добавени опции за трети вертикален делител, независимо от избраният брой врати.
 • към модел D7, подмодела с плъзгащи врати, са добавени параметри Поставя профил за хорозонтален делител и Дебелина на профила за визоализиране на "H"-образен профил и създаване на елементна номенклатура за ценообразуването.
Допълнение
В Design Sintez - модул Коригиране на възел v. 1.49
 • При стартиране на Пълен списък на генерираните възли, секция Изпълнява операция е добавена опция Оразмеряване. Целта е автоматично да се генерира справка Оразмеряване ---> Целият възел за всички възли от списъка, генерирани от модул Шкаф (бутон Aвтоматично прегенерира всички (или селектирани) възли в списъка).
Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.93
 • При операция Генерира врати / чела, автоматични разпределения: Две врати една до друга, Чела на чекмеджета при възел с 1 преграда, Четири врати една до друга, Чела на чекмеджета при възел с 3 прегради с открит кант - Когато първа и трета преграда имат отстояние отпред, вратите/челата да закриват половината от дебелината на преградите.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкафове v.8.46.1
 • В Параметри на преградите при изключено Пропорционално разпределение да не допуска измерване на отстояния при нулева позиция на преградите отляво.
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.92.1
 • При операция Генерира врати / чела,  автоматични разпределения на врати/чела с открит/закрит кант да взима впредвид персоналната дебелина на преградите във възела при определяне размерите и позицията на вратите/челата.
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали Cut Base PRO v. 2.22.9
 • Подобрен е табличният вид на всички генерирани от модула справки в Excel.Септември 2011


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.8.40
 • Добавена опция Унифицира наименованията на слоевете на всички елементи/детайли, които се генерират в текущия възел с въведеният код за уникалност или индитификатора Шкаф. Целта е редуциране броя на слоевете за свързване с палитри в модул Библиотеки с палитри.
 • Добавена опция Автоматичен контрол за вместимост на възлите в основното помещение за включване/изключване на автоматичният контрол при определяне позицията на текущо генерирания възел.
 • В Параметри и контроли, страница Слоеве са добавени опции за промяна цвета на контурните линии на преградите персонално за всяка.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.14
 • При добавяне на Вертикален плот е създадена възможност за скосяване на горните ъгли на трите възможни за добавяне плотове (ляв, десен, отзад). Параметрите на скосяването се настройват в Параметри и контроли на вертиланият плот.
 • За AutoCAD2009 и по-високи версии - Към полетата за въвеждане на габаритните размери на възела са добавени бутони за директно измерване и вписване в полетата на измерените разстояния от текущият проект.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.49
 • Към модел D7, подмодела с плъзгащи врати са добавени опции за един и два вертикални делителя, независимо от избраният брой врати.
 • Към модел D7, подмодела с плъзгащи врати: да създава елементни номенклатури на долната и горната релси за целите на ценообразуването.
Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.59.1
 • При генериране на врата с дръжка автоматично да добавя дръжка и от другата страна на вратата.
Допълнение
В Design Sintez - модул Корегиране на възел v. 1.48
 • При стартиране на Пълен списък на генерираните възли е добавена секция Изпълнява операция с опция Разбивка. С цел автоматично да се генерира справка Разбивка за всички възли от списъка, създадени от модул Шкаф  (бутон Aвтоматично прегенерира всички (или селектирани) възли в списъка).
Допълнение
В Design Sintez - модул Поставя възли v.2.18.1
 • Добавени са 31 бр. нови нестандартни възли за интериора: столове; свободно стоящи перални; съдомиялна, батерия за мивка, диван и др.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.39.1
 • В Параметри на преградите е премахната опция Общи номенклатурния и слоеве за всички прегради.
В Design Sintez - модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта  v.2.13.4
 • Променен е начинът на избор на възлите от проекта за оразмеряване от единичен последователен избор на групов с възможност за използване на клавишни комбинации ( Ctrl или Shift + ляв бутон) или влачене на мишката.
 • Добавено е сортиране на списъка Опис участвуващи в проекта възли за оразмеряване по колони във възходящ ред.
В Design Sintez - модул Врати v.4.48.6
 • При генериране на модел D7, подмодела с 4 плъзгащи врати, вариант шахматно разпределение, е отстранена неточност при изчисляване на размерите и позицията на вратите.
 • Премахнат е автоматичният контрол за вместимост на възлите в основното помещмние за вратите и челата генерирани от модула.
В Design Sintez - модул Врати v.4.48.7 и Допълнителни елементи v.3.38.4 при версии на AutoCad 2010,2011
 • Отсранено е некоректно изчертаване на обект Ламперия (като самостоятелен елемент и като пълнеж за определени модели врати).

ВНИМАНИЕ! След инсталация на ъпдейта установете параметрите на системата в режим по подразбиране (модул Настройки на системата, бутон Установява базовите параметри на системата в режим по подразбиране).


Август 2011


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.8.34
 • В секция Треси-бленди при включена опция Разделя тресите между преградите е създадена възможност за добавяне на втори комплект треси/бленди с позиция върху пода на шкафа за всяка област персонално.
 • В раздел Параметри на Треси-бленди, секция Отстояния е добавен параметър Отгоре/Отдолу, променящ позицията на тресите/блендите по височина. Параметърът е персонален за всяка област и за долен и горен комплект бленди.
 • При пробиване на тавана и поставяне на капачка за кабели да създава елементна номенклатура на капачката за целите на ценообразуването.
 • Към полетата за въвеждане на габаритните размери на възела са добавени бутони за директно измерване и вписване на разстояния от текущият проект. Активно за AutoCAD 2009 и по- високи версии.
 • В Параметри на Пода и Тавана към полетата за въвеждане на отстоянията са добавени бутони за директно измерване и вписване на разстояния спрямо текущият възел.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.48
 • Към модел D7, подмодел с плъзгащи цели врати е добавено разпределение 4 врати. Вратите се генерират чрез модул Групово добавяне и изтриване на възли при включена опция с открит кант.
Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.92
 • В секция Генерира врати/чела е добавена операция Автоматично разпределение: 2 врати под ъгъл - леви за ъглови шкафове, генерирани през модул Шкаф.
Допълнение
В Design Sintez - модул Тест възли v. 1.88
 • В секция Тест номенклатури - изтрива неизползваните от системата записи е добавен нов тест Несвързани номенклатури за кантиране на елементите с възли в текущият проект.
Допълнение
В Design Sintez - модул Изгледи v.1.10, Потребителски поглед v. 1.03 за AutoCAD 2009 и по- високи версии
 • В модулите е добавена опция Показва обектите камера на записаните изгледи в проекта.
Допълнение
В Design Sintez - модул Параметри на системата v.2.62
 • В секция Капацитет на номенклатурите са добавени параметри Стъпка на увеличаване на капацитета на номеклатурите в Тест на възлите в системата при запълване на свободният обем, персонално за всяка номенклатура. С цел плавно увеличаване свободният обем в номенклатурите.
Допълнение
В Design Sintez - модул Органайзер v.1.16
 • Въведен е параметър Разпечатана задача, както и филтър Неразпечатани, работещ в комбинация със списъците Неизпълнени и Изпълнени задачи.
Корекции
В Design Sintez - модул Комлекти v.1.21.2
 • Aвтоматично да добавя ръчно копираните от друго работно място комплекти в папка KOMPLEKTI  и да изтрива от списъка с комплекти  ръчно изтритите от нея папки.
 • При генериране на комплекти е отстранен конфликт, непозволяващ да бъдат поставяни на дръжки, когато те са били добавени през модул Групово добавяне и изтриване на възли.
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.91.3
 • Секция Генерира врати/чела, операции Автоматично разпределение: 2 врати под ъгъл": леви / десни са достъпни, независимо от формата на пода/дъното на шкафа. Зареждат параметри на врати под ъгъл 90 градуса с дължина 30см за генериране и ръчно позициониране.
В Design Sintez - модул Органайзер v.1.16.2
 • При въвеждане в полето Задача отпада ограничението за брой символи.
В Design Sintez - модул Видими слоеве в проекта v.1.12.2
 • Променен е начинът на избор на слоеве в списъка с регистрираните в проекта. От единичен последователен избор на групов с възможност за използване на клавишни комбинации (Ctrl или shift + ляв бутон) или влачене на мишката.

ВНИМАНИЕ! След инсталация на ъпдейта установете параметрите на системата в режим по подразбиране (модул Настройки на системата, бутон Установява базовите параметри на системата в режим по подразбиране.

Юли 2011


Допълнение

Ускорено е зареждането на диалоговите форми и изпълнението на операциите във всички основни програмни модули.


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.8.33
 • В секция Треси-бленди при изключена опция Разделя тресите между преградите е създадена възможност за добавяне на втори комплект треси/бленди с позиция върху пода на шкафа.
 • В секция Позиция на тавана е добавена възможност за пробиване на тавана и поставяне на капачка за кабели в отвора.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.47
 • Добавен е нов модел профилна врата - DI-2.
 • Към модел D7, подмодел с плъзгащи цели врати, за всички разпределения е добавена Кант дръжка - като визуализацията и като елементна номенклатура за ценообразуването.
Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.91
 • В секция Генерира врати/чела е добавена операция Автоматично разпределение: 2 врати под ъгъл - десни за ъглови шкафове генерирани през модул Шкаф.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.12
 • Към хоризонталният плот са добавени опции за кантиране му за нуждите на ценообразуването. Кантовете не се визолизират в проекта.
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.27
 • В диалоговите форми за избор на палитри за свързване със слоевете е вградена структура за селектиране на палитри от потребителските библиотеки за последващ избор.
 • Добавени нови палитри в потребителскa библиотеки: Камъни 105бр (100бр технически камък).
 • Подменени палитри с по - качествени в потребителски библиотеки: Гранити 10бр.; Мозайки 4бр; Мрамори 17бр.
Корекции
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.25.7 само за версии на AutoCad 2009,2010,2011
 • Потребителска библиотека Декоративни стъкла е обединена със Стъкла и премахната като самостоятелна.
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.91.1
 • При операция Дръжки поставя, секция Позиция на дръжките по дължина на вратите/челата да запомня в режим по подразбиране последният избор на позиция.

ВНИМАНИЕ! След инсталация на ъпдейта установете параметрите на системата в режим по подразбиране (модул Настройки на системата, бутон Установява базовите параметри на системата в режим по подразбиране.


Юни 2011Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.28
 • В секция Параметри на челата е добавен нов елемент за конструкцията на възела - 8-мо допълнително чело.
 • При маркиране на опция Удвоява дебелината на елемента и количеството на елементната номенклатура на конкретен елемент/детайл във възела е добавена възможност за определяне на вида на eлементната номенклатура на канта: Единичен кант или Двоен кант. За елементите с правоъгълна форма.
 • При генериране на възел с елементни номенклатури за ценообразувамето и разкроя към номенклатурните наименования на елементите да добавя и дебелината на елементите с правоъгълна форма.
 • В Параметри на краката е изведено поле Номенклатурни наименования за текуща промяна на номенклатурите на вградените в модула модели крака.
 • в Параметри и контроли, страница Чекмеджета маркираната в списъка Шаблонна конструкция на чекмедже да се установява в режим по подразбиране при добавяне на нови чекмеджета към възела.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.46
 • Към модел D7 подмодела с плъзгащи цели врати е добавено разпределение 3 врати. Вратите се генерират чрез модул Групово добавяне и изтриване на възли при включена опция с открит кант.
Допълнение
В Design Sintez - модул Огледално обръщане v.1.01
 • Добавена е операция Групов избор на възли от проекта за огледално обръщане на група от възли спрямо избрана в проекта позиция.
Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.91
 • В Параметри и контроли е добавена опция Прехвърля името на възела за фиксирана цена на вратите и челата с цел автоматичното му прехвърляне от шкафовете на генерираните към тях врати/челата.
Допълнение
В Design Sintez - модул Поставя възли v. 2.18
 • Добавени са нови нестандартни възли за изграждане на интериора: 30бр мека мебел (дивани, фотьойли); 2бр аспиратори; 2бр свободно стоящи съдомиални.
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.27
 • Добавени са нови палитри в потребителскa библиотека Паркети-Балатуми 191бр. Общия брой палитри в Главна библиотека става 5775.
 • Подменени палитри от потребителска библиотека Паркети-Балатуми с по-качествени 15БР.
Корекции
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.11.2
 • Отстранено неправилно позициониране на мивка модел 14 (корито за под плота) при въведено Отстояние на мивката от задната страна на плота, различно от 2см.
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.91.3
 • При "Генерира Врати Чела на възел с чекмеджета, за които има зададени отстояния Отляво и/или Отдясно да взима впредвид въведените отстояния при определяне Дължината и Позицията по X персонално за всяко чело.
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.28.1
 • В секция Параметри на челата при Хоризонтални чела с правоъгълна форма и въведена ротация е отстранено изместване на левия и десен кантове.
В Design Sintez - модул Органайзер v.1.15.8
 • Да допуска препинателни знаци при въвеждане текста на задачата.
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.27.1 за AutoCad 2011
 • Отстранена невъзможност за свързване на слоевете с палитри в определени ситуации.
 • Необходимото време за зареждане на модула е намалено с 60-70%.Май 2011


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.23
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета към вид Нутнат под е добавен параметър Нутва пода в предният панел. Когато е активен предният панел се изравнява по височина със страниците на кутията на чекмеджето.
 • В Параметри и контроли, страница Други е създадена възможност за допълване и промяна на списъка с дебелини на кантовете, използвани от модула.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.45 BETA
 • Към модел D7 е добавен нов подмодел с 2 плъзгащи цели врати. Вратите се генерират чрез модул Групово добавяне и изтриване на възли при включена опция с открит кант.
Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.58
 • Добавено е Вертикално отваряне на прозорците. В диалоговата форма за определяне параметрите на прозорците, секция Начин на отваряне са добавени опции Хоризонтално и Вертикално.
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.26
 • Добавена е нова потребителска библиотека Akritas, включваща 47 бр палитри.
 • Добавени нови палитри в потребителски библиотеки: KRONOSPAN 15 бр - колекция TRENDS 2011 и Декоративни стъкла 14 бр.Общият брой палитри става 5582.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.11
 • Вграден в модула нов модел мивка: корито за под плот
Допълнение
В Design Sintez - модул Отваря проект v.1.93
 • Създадена е структура за натрупване на база данни за клиенти с възможност за адресиране на проектите към конкретен клиент.
Допълнение
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали Cut Base PRO v. 2.21
 • В Параметри и контроли, страница Параметри на справките е добавена опция Включва секция ТРУД в Калкулация по възли. Когато е изключена, в персоналната калкулация на всеки възел ще се игнорират всички пера по изчисляването на труд.
НОВО
В Design Sintez - модул Огледално обръщане v.1.00
 • Извършва хоризонтално или вертикално (в поглед отгоре) огледално обръщане на избран от проекта възел спрямо базовата му точка.
Април 2011
Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.8.19
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета към вид Нутнат под е добавен параметър Нутва пода в задният панел. Когато е включен задният панел се изравнява по височина със страниците на чекмеджето.
 • При възел с прегради са добавени операции Копира съдържанието на областа върху следващата за всяка област.
 • При изграждане на неправоъгълна форма на елементите с включена опция Въвеждане на радиусите изграждащи неправоъгълните форми на елементите в текущата мерна единица да допуска директно въвеждане на радиуси, автоматично определяйки позицията на точките между които се изчертава елипсата.
Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.90
 • Увеличен е броят на генерираните автоматично чела на чекмеджета от 12 на 16 броя.
Допълнение
В Design Sintez - модул Светлинни източници v.1.18
 • При създаване на източник Лампа с включени светлосенки е добавена форма на източника Тръба с опция Дължина.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.43
 • Изградена е структура за генериране на възли с фиксирана цена, създавайки една елементна номенклатура в мерна единица "броя". Добавени параметри: Фиксирана цена и Име на възела.
Допълнение
В Design Sintez - модул Номенклатури на ценообразуването v. 1.67
 • В Номенклатура Материали при материали в мерна едница л.м. е добавена опция Изчислява технологичен отпадък. Тя определя дали в Разкрой на материалите, справка Раход на материали да се изчислява Технологичен отпадък при кантиране на елементите.
Допълнение
В Design Sintez - модул Измерване и оразмеряване v.3.05
 • Добавена е операция Изтрива оразмеряване за изтриване на персонално избрано от проекта оразмеряване.
Допълнение
В Design Sintez - модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.02
 • При изпълнение на опрерация Изтрива от менюто е добавена опция Изтрива физически възела и прилежащите му изображения". С цел бързото почистване на системата от ненужните нестандартни възли.
Корекции
В Design Sintez - модул Номенклатури на ценообразуването v. 1.67.1
 • В Номенклатура Материали, списъка с материали от избраната група при двойно кликане върху материал да зарежда параметрите му за корекция или преглед.
В Design Sintez - модул Интерирни възли v.2.02.1 - Картини / Килими за версии на AutoCad 2009,2010,2011
 • Избраните палитри автоматично да се разпъват /свиват в зависимост от размерите на картината или килима.
В Design Sintez - модул Видими слоеве в проекта v.1.12
 • В списъка с регистрираните слоеве в проекта е добавена колона възли, отразяваща към кой възел пренадлежат словете. Отнася се само за нестандартните възли.
В Design Sintez - модул Комлекти v.1.20.8
 • При генериране на комплект, в който има включени нестандартни възли с променени габаритни размери, да запазва размерите при генериране на комплекта.


Март 2011


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.14
 • В секция Параметри на чела са добавени операции Дебелини на кантовете за всяко чело персоналоно, извеждащи прозорец за персонален избор на дебелини на кантовете и с възможност за намаляване размерите на елементите с избраната дебелина.
 • При изграждане на неправоъгълна форма на елементите са добавени операции Огледално обръщане на цялата форма по хоризонтала и по вертикала.
 • Изградена структура за генериране на възли с фиксирана цена, създаващи една елементна номенклатура в мерна единица броя. Добавени параметри: Фиксирана цена и Име на възела
 • При изграждане на неправоъгълна форма на елементите е увеличен максимално броят отсечки, на които може да бъде въведен радиус на заобляне. С цел по-лесно създаване на сложни заоблени форми.
Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.89
 • Увеличен е броят на възможните за автоматично генериране чела на чекмеджета от 9 на 12 броя.
Допълнение
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали Cut Base PRO v. 2.17
 • В справка Раход на материали са добавени резултатни колони за сума на материалите по покупни цени.
Допълнение
В Design Sintez - модул Номенклатури на ценообразуването v. 1.66
 • В Номеклатура Материали са добавени параметри Цена покупна и % надценка, участвуващи при формирането на продажната цена на материалите.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.42
 • Към модел D7, подмодел с вкопана дръжка, са добавени още 2 размера дръжки. Общо размерите стават: 96, 128,160.
 • Модел D7, подмодел с вкопана дръжка (трите размера), създават елементни номенклатури за ценообразуването.
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.25
 • Добавени нови палитри в потребителски библиотеки: ТАПИЦЕРИИ - 45БР., SALEX - 15БР., MODEKC - 60БР., КОЖИ - 73БР., ГАБРОВНИЦА - 30БР., EGGER - 5БР.
 • Подменени палитри с по-качествени в потребителска библиотека: SALEX 35БР.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкафове v.8.14.1
 • При стартиране на справки Разбивка и Оразмеряване+Спецификация с включена опция Премахва кода за уникалност от наименованията на елементите да премахва и индитификатора Шкаф от наименованията на елементните номенклатури.
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали Cut Base PRO v. 2.17.3
 • В справка Разпечатва списъка с елементите от Елементи подлежащи на разкрой е добавена колона Броя, сумираща елементите с еднакви параметри (име,размери,кантиране,изрязване).
В Design Sintez - модул Запис на нов проект v.1.34.1
 • При запис на проект под ново име да запазват към новият проект свързаните материали с елементи и обърнатите размери на елементите в картата на разкроя за различните материали.
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.57.7
 • При задаване ъгъл на отваряне на прозорец автоматично да изключва опцията за генериране на обекта за Пейзаж.Февруари 2011


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.06
 • При изграждане на неправоъгълни форми на елементите, когато е включена опция Въвеждане на радиусите, изграждащи неправоъгълните форми на елементите в текущата мерна единица да допуска въвеждане на по- големи радиуси от автоматично изчислените. Параметърът Въвеждане на радиусите изграждащи неправоъгълните форми на елементите в текущата мерна единица в Параметри и контроли, страница Други се включва автоматично при инсталация на ъпдейта.
 • В секция Позиция на гърба при вид Гърба зад страните е изградена структура за генериране на неправоъгълна форма на гърба.
 • В Параметри и контроли, страница Разбивка е добавен параметър Включва елементите с мярка броя в спецификацията, определящ вида на спецификацията в екранни справки Разбивка и Оразмеряване.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.41.2
 • Към модел D7 е добавен нов подмодел с вкопана дръжка. С възможност за определяне позицията на дръжката: център, лява, дясна и горна, долна.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.10
 • В Параметри и контроли на вертикалният плот е добавена опция Позиционира зад хоризонталният плот. Параметърът автоматично позиционира вертикалният плот зад хоризонталния в зависимост от избраната конфигурация (ляв,десен, на гърба) и променя размерите на елементите.
 • В секция Поставя вертикален плот са добавени параметри за определяне мерната единица (кв.м., л.м., броя) на всеки плот персонално.
Допълнение
В Design Sintez - модул Оцветява проекта v.1.14 за версии на AutoCad 2009,2010
 • При оцветяване В отделен прозорец е добавен списък с размери на прозореца за оцветяване за избор и автоматично настройване. Размерите са пропорционални на тези на основният екран с цел запазване направеният поглед(изглед) при различни размери на екрана за оцветяване.
 • При оцветяване В отделен прозорец е добавена опция (бутон-верига) Пропорционално променя Дължината и Височината на областта за оцветяване в Отделен прозорец. С цел при ръчно въвеждане на Дължина или Височина на екрана за оцветяване да преизчислява автоматично другият размер и запазване на пропорците на погледа.
Допълнение
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали Cut Base v. 2.16
 • Автоматичен разкрой: при разкрояване на няколко различни материала в проект (или при обеденени в PRO версията) е изградена структура за съхраняване на извършената оптимизация на разкроя (обръщане размерите на елементите, изключени от разкроя елементи). С цел повторно разкрояване на материал, без да се налага нова оптимизация.
 • Автоматичен разкрой: в диалогова форма Елементи подлежащи на разкрой в списъка е добавена информационна колона Обърнати размери, маркираща детайлите с ръчно обърнати размери при оптимизацията на разкрoя.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.04.1
 • Генерирането на спецификация в справки Разбивка и Оразмеряване е ускорено с 90-95 %. Отстранено е натрупването на ненужни записи в номенклатурите при изпълнението на тези справки.
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.24.1
 • В секция Библиотеки при изпълнение на операция Добавя нова палитра в главна бибиотека, добавяне на всички палитри от избрана папка на диска да изтрива добавените палитри от папката след потвърждение на потребителя.
В Design Sintez - модул Измерване и оразмеряване v.3.04.2
 • При оразмеряване на дистанция текста на оразмерителните линии следва посоката на оразмеряването. За вертикални оразмерявания се проектира като вертиклаен, при хоризонтални водоравно.
В Design Sintez - модул Разкорояване на материали Cut Base PRO v. 2.14.8
 • За справка Раход на материали - при включена опция Сортира по мерна единица в Параметри и контроли на модула, страница Параметри на справките да сортира списъка с използвани за проекта материали по мерна единица.
В Design Sintez - модул Изграждане на нов възел New Base v.3.81
 • Отпада ръчното обръщане в поглед отгоре преди да се престъпи към генериране на профили, корнизи, декори, мрежи. Процесът е автоматизиран. Отнася се всички нови проекти. Отнася се за версии на AutoCad 2009,2010.
 • За всички корнизи и профили 25 и 23 при включване на Създава елементна номеклатура автоматично въведеният слой на елемента да се прехвърля и като номнеклатурно наименование.

ВНИМАНИЕ! Ъпдейтите на Design Sintez ще поддържат версия AutoCad 2000 до края на 2011г.


Януари 2011


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.8.00
 • В секция Позиция на гърба, позиция Гърба зад страните да допуска кантиране на елемента, персонален избор на дебелини на кантовете и възможност за намаляне размерите на елементите с избраната дебелина.
 • В секция Параметри на преградите са добавени операции Дебелини на кантовете за всяка преграда персононално, която извежда форма за персонален избор на дебелини на кантовете с възможност за намаляване размерите на елементите с избраната дебелина.
 • В секция Позиция на гърба е изградена структура за генериране на гръб с неправоъгълна форма.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.08
 • В секция Поставя вертикален плот - Параметри и контроли на вертикалният плот са добавени параметри Отстояния на вертикалният плот отпред за ляв и дясно стоящ. Позволява въвеждането на отстояния с отрицателен знак за удължаване на гръб плота извън габарита.
 • В секция Поставя вертикален плот - Параметри и контроли на вертикалния плот е добавен параметър Прилага отстоянията на водобранната лайстна. Тя позволява автоматичното уеднаквяване на размерите на водобранната лайстна и вертикалният плот.
 • В секция Плот (хоризонтален) е добавена опция Не поставя плот. Позволява генерирането само на верикален плот и водобранна лайстна.
 • В секция Заобляне - Скосяване лицевата страна на плота е добавена опция Не създава формата. Тя позволява да се генерира прав плот, като в същото време се запазват и параметрите на неправоъгълната форма.
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.23 за версии на AutoCad 2009,2010
 • В секция Библиотеки при изпълнение на операция Добавя нова палитра в главна бибиотека е добавена възможност за автоматично групово добавяне на всички палитри от избрана папка на диска.
 • В секция Библиотеки при изпълнение на операция Параметри на потребителски библиотеки с палитри за определяне свойствата на всички палитри в конкретната библиотека. Добавени са свойства: Блясък и Рефракция.
Допълнение
В Design Sintez - модул Оцветяване на проекта v.1.20 за версии на AutoCad 2009,2010,2011
 • Добавена операция Определяне на област за оцветяване при избор на място за оцветяване В работният екран.
Корекции

Намалено е времето за зареждане на диалоговите форми на модулите в програмата от 20 до 50 %.

В Design Sintez - модул Шкаф v.8.00.2
 • Oпциите на операция Оразмеряване са изведени в отделна диалогова форма Елементи за оразмеряване с цел по-бързотo зареждане на главната диалогова Шкаф.
 • При изпълнение на операция Разбивка е центрирана позицията на номерацията по елементите, като номерацията е ротирана в зависимост позицията на елеметните.
В Design Sintez - модул Комлекти v.1.20.6
 • При генериране на комплект записан чрез Групов избор на възли от проекта е отстранено застъпване между възли при контакт със стените на помещението.
 • При избор на възли от проекта ръчно или групово да разпознава и разграничава възлите, генерирани от модул Кухненски плотове и мивки от тези, създадени с модул Шкаф за мивки.
 • При операция Групов избор на възли от проекта да добавя в списъка на комплекта и селектираните Нестандартни възли (дръжки например).
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.07.1
 • Текущите параметри на вертикалният плот: Ширина, Дебелина, Отстояния: ЛЯВ отпред, Отстояния: ДЕСЕН отпред, Прилага отстоянията на водобранната лайстна са прехвърлени секция Параметри и контроли и са установени в режим по подразбиране.
 • При генериране на Водобранна лайстна в комбинация Лява и Дясна да създава елементни номенклатури и за двете.
В Design Sintez - модул Врати v.4.40.5
 • При генериране на врати и чела от модел D0 за всички модели с пълнеж се създава елементна номенклатура за пълнежа (стъкло, табла).