Тест на възлите

Тест на възлите

Като отворена система за създаване и въвеждане нови възли и позволяваща конфигурирането им от оператора, както и на всички съществуващи параметри и настройки в програмата, Design Sintez допуска известна свобода в работата, която много често води до натрупваното на излишни възли, елементи, не съществуващи повиквания в менюто. В крайна сметка това довежда до разбиването на системата и затормозяване работата на програмата. Целта на модула е да ви даде възможност да изчистите структурата на програмата за по- точната и работа.

ВИДОВЕ ТЕСТОВЕ

Физически несъществуващи файлове на възли описани в Опис възли и Архивен - Проверява всички възли записани в "Опис възли" и "Архивен опис възли" дали съществуват като физически файлове в директория (папка) "C:\ACAD_PIC\BAZI". Липсващите възли като файлове се извеждат в списък, за да бъдат изтрити от описа, в който са записани и менюто. Маркирайте възела в списъка и натиснете бутона "Изтрива".

Не въведени размери на възли спрямо мерна единица - Извършва проверка в "Опис възли" и "Архивен опис възли" за възли с невъведени размери. Липсващите размери не позволяват използването на възела от модулите на програмата. Откритите такива се извеждат в списък за директно коригиране, след което запишете промените с бутона "Запис".

Не въведени в менюто възли - Проверява записаните възли в "Опис възли" и "Архивен опис възли", за невъведени в менюто (библиотеката). Резултата от теста се извежда в списък, който можете да го разпечатате, за да добивите в менюто (чрез модул "Библиотеки с нестандартни възли", списък "Възли от импорт" )липсващите възли.

Физически съществуващи възли не описани в Опис възли и Архивен - Проверява файловете (възлите) в директория (папка) "C:\ACAD_PIC\BAZI" дали са въведени в "Опис възли" или "Архивен опис възли". Неоткритите се извеждат в списък за разпечатване за въвеждане в описите и включване в системата. Ако сметнете, че някой от възлите в описа не ви е необходим, може да го изтриете от директорията (маркирайте съответния ред и натиснете бутона Изтрива).

Не коректни записи в Опис възли и Архивен. Липсващи идентификатори на генерирани възли. - Извършва проверка в "Опис възли" и "Архивен опис възли" за незавършени записи по редове и колони. Коригира списъците, въвеждайки стойности по подразбиране: за цифровите полета "0", а за мерна единица "броя". Теста игнорира проблеми при четенето на описите от модулите на програмата поради липсващи записи.Автоматично добавя в Опис възли неоткритите идентификатори (TS,TA,DA...), ползвани от модулите за регистриране на генерираните от тях възли. Те са необходими за свързване на генерираните елементни номенклатури с възлите в проекта при изчисляване разхода по елементи (материали).

Дублирани записи в Опис възли и Архивен - Тестът проверява първо в Опис възли за възли с дублирани имена и ако открие такива, изтрива втория от дублираните възли. След това проверява в Архивен опис възли и отново изтрива откритите съвпадения.  Накрая сравнява съдържанието на Опис възли и на Архивен и при открито съвпадение изтрива възела от Архивен опис възли. По този начин се освобождават редове от описите, което от своя страна ускорява работата на програмата.

ТЕСТ НОМЕНКЛАТУРИ - ВЪЗЛИ С МЯРКА "ПАКЕТ"

Невъведени в Номенклатура възли с мярка"пакет" - Проверяват се всички възли в "Опис възли" с мерна единица "пакет" дали са въведени в "Номенклатура възли". Тестът има информативен характер и се отнася само за възлите, които не се генерират и трябва да бъдат ръчно конфигурирани с елементи. Важен е за ценообразуването.

Въведени в номенклатура възли с неконфигурирана елементна база - Проверява кои от възлите в Номенклатура възли нямат изградена елементна структура, т.е.  не са свързани с елементи. Тестът има информационен характер и не извършва логическа проверка за правилност при свързване. Важен е за ценообразуването.

Несъответствия между номенклатура възли и конфигуриращите ги елементи в ID идентификацията - Проверява ID номерата спрямо брояча на номенклатурите, локализация в номенклатура елементи, за уникалност. Некоректните възли се извеждат информативно в списък. Проблеми от този род водят до неправилна работа на модулите и разбиване на системата. Ако резултатът от теста е положителен, моля потърсете сервиза за поддръжка на програмата.

Тест за разбити номенклатури - Този тест проверява номенклатури възли, елементи и възли- елементи за празни полета  в масивите, които ги описват.  Ако теста открие несъответствия, съответния ред от номенклатурата бива изтрит, без на екрана да се показва съобщение . Разбитите номенклатури пречат на правилната работа на програмата. Затова ако теста открие разбити номенклатури, моля свържете се с нас за отстраняване на проблема.

Тест номенклатури - изтрива неизползваните от системата записи

Преди да стратирате тестовете, затворете програмата, отворете я наново и изпълнете тестовете в служебния проект Drawing, без да отваряте друг.

Несвързани номенклатури на възли с проекти - Отваря формата Несвързани номенклатути на възли с проекти. Тя съдържа списък на възлите, които не участват в проекти. Те могат да бъдат изтрити, при което се освобождават свързаните с тях елементни номенклатури. От своя страна несвързаните елементни номенклатури с възли също могат да бъдат изтрити (тест Несвързани елементни номеклатури с възли). Това позволява "почистване"  на номенклатурите от ненужни записи.
При първоначално изпълнение на теста проектите се отварят един по един и се прави проверка за всички възли от номенклатурата. При следващо стартиране се отварят и се прави проверка само в проектите, които са били  корегирани в периода между двата теста.
Забележка: Ако на едно и също устройство използвате  едновременно версии за AutoCAD 2000 и 2008 и нагоре, трябва да изпълнявате теста на по- високата версия.

Несвързани номенклатури Възли- Елементи с възли - Целта на теста е да провери има ли номенклатура Възли- Елементи, които не сочат към никой възел от Номенклатура възли. От ненужни записи се почиства и номенклатура Елементи - Операции (използва се в Design Sintez Professional).)

Несвързани елементни номенклатури с възли - При генериране на възли със създаване на елементни номенклатури в номенклатура елементи се добавят нови записи. Последващото изтриване на проектите, съдържащи генерирани възли почиства само Номенклатури възли и възли-елементи. Докато добавените записи в номенклатура елементи остават. В следствие на което е въпрос на време капацитета на номенклатура елементи да бъде изпълнен. Теста извежда списък с неизползвани в Номенклатура възли-елементи елементни номенклатури, които следва да бъдат изтрити. Освен освобождаване на капацитет, изтриването на неизползваните от възлите номенклатури ще ускори операциите при "Генериране на ценова оферта" и "Разкрой".

Ред на изпълнение :

1. Тест " Несвързани номенклатури на възли в проекта".

2. Тест " Несвързани номенклатури Възли- елементи с  възли".

3. Тест "Несвързани елементни номенклатури с възли".

Общата цел на трите теста е почистването на номенклатурите, което от своя страна води го ускоряване на работата. 

ВНИМАНИЕ ! Ръчно добавените номеклатури възли и свързаните с тях елементи също ще бъдат прихванати от двата теста и не следва да бъдат изтривани освен ако това не е необходимо.

Несвързани номенклатури за кантиране на елементите с възли в текущия проект - Тестът проверява и почиства списъците с елементни номенклатури на кантовете, свързани с участващите в текущия проект възли и описаните отвори към детайли от възлите, които вече са премахнати от проекта. Елементните номенклатури на кантовете, свързани с несъществуващи вече в проекта възли (изтрити или променени), се изтриват от списъците. По- кратките списъци от своя страна ускоряват работата с програмата и не на последно място на операциите Генериране на ценова оферта и Разкрой.

Несвързани номенклатури за ОТВОРИ по елементите с възли в текущия проект - Тестът проверява и почиства списъците с параметри на отворите, добавени от крепежи, които вече са премахнати от проекта.  По- кратките списъци от своя страна ускоряват работата с програмата и не на последно място на операциите Генериране на ценова оферта и Разкрой.


Тест проекти - Включва следните подтестове: 

Не съществуващи проекти регистрирани в Отваря проект и Запис на проект - В отделен прозорец извежда информация за физически не съществуващите на вашият диск Папки, Под папки и Проекти, видими в списъците на двата модула. Това несъответствие е възможно да се получи  при незавършена операция Изтриване на проект вследствие на блокиране на операционната система или при неправилно възстановяване на системата на  Design Sintez със съществуваща база данни след форматиране на диска. От списъка с неоткрити папки и проекти можете да изтривате само проектите.Папките и Подпапките трябва да бъдат изтрити ръчно след консултация с програмистите на DS.

Възстановяване на списъците с проекти - Тестът прочита папка (директория) C:\acad_pic\Proekti на диска за съдържанието на главни папки в нея и им съставя списък. Проверява за налични подпапки и проекти  към тях. На тази основа изгражда списък на съществуващите главни папки, подпапки и проекти , нулира използваните в момента списъци  и го замества с изградените от теста нови.

Теста се използва когато списъците, отговарящи за зареждането на проектите в формата  Отваря проект ФОРМА са повредени или разбити.

Изтриване на Архивните (ВАК) файлове на проектите - Създава списък на архивните файлове на проектите от директорията с работните проекти на програмата, откъдето може да изтриете част от тях или целия списък. Целта на  операцията е  почистване на диска и освобождаване на дисково пространство.

Почиства папка TEMP от ненужни и неизползвани файлове - Изтрива тези файлове от папка C://acad_pic/temp,  които не се използват  с цел по-бърза работа.


Капацитет на номенклатурите 

КАПАЦИТЕТ НА НОМЕНКЛАТУРИТЕ - Извежда информация за свободният обем на номенклатурите. Аналогични контроли има вградени в модулите, които генерират възли и извършват записи в номенклатурите.

След като маркирате желаният тест активирайте бутона "Нов тест" за стартирането му. Преглед на възлите в резултатните списъци се извършва като маркирате възел и активирате бутона "Преглед".

При всички тестове се пропускат означенията в "Опис възли" на възлите които се генерират от модулите.