Огледално обръщане (ротация)

Модулът изпълнява хоризонтално или вертикално обръщане на избран възел или група от възли в поглед отгоре. Обръщането се изпълнява спрямо базовата точка на възела. Оригиналът на ротираните възли не се запазва.

огледална ротация

Ротацията се изпълнява в два варианта - ротация на единичен възел и групова ротация на възлите.

Ротация на единичен възел: Натиснете бутона Име на възела. Диалоговата форма се скрива, изчаквайки избора ви на възел (натиснете ляв бутон върху контурите му). При големи проекти можете да мащабирате област от екрана (бутона с лупата), за да си осигурите видимост, достъп до необходимият ви възел за ротация) или обратно да направите видим целият проект в екрана. Файловото име на избраният елемент от чертежа се изписва в дясно от бутона. Посредством бутоните изберете направление за ротиране. Бутонът Обръща завърта възела около базовата му точка и в зависимост от избраната посока на обръщане.

Групова селекция и ротация на възли: Натиснете бутона Групов избор на възли  от проекта.

Формата се скрива временно и се показва работния екран. Селектирайте групата от възли, които искате да ротирате посредством маркиране на област или последователно посочване на възли от него.  След като изберете всички необходими възли, натиснете десен бутон на мишката върху работния екран. Наименованията на избраните възли ще се заредят в списъка, както и модула, от който те са генерирани.Изберете направление за ротацията  (хоризонтално, вертикално) посредством съответните бутони и натиснете Обръща.

За да изтриете елемент от списъка, маркирайте го и натиснете десен бутон на мишката върху него.

При корегиране на възела, той ще възстанови първоначалната си позиция. Затова е препоръчително да използвате операцията след като възела е генериран в крайния си вариант и няма да се налага да го корегирате. Освен това ако към него има врати / чела, те трябва да са добавени и след това да се ротира целия набор заедно.