Шкафове - Генерирани многоелементни възли

Разбивка


 Опцията автоматично изгражда  конструкторска разбивка на генерираният шкаф. Извежда информация за разхода по елементи на база активните опции и параметри при самото генериране. Разбивката е предназначена само за информация и разпечатване на принтер. Няма пряко обвързване на така генерираните шкафове с изчисляване разхода на материали на аналогични в нормален работен проект.

  Начин  на работа:  Въведете параметрите на шкафа, който искате да генерирате. Включете опцията Разбивка. Отваря се нов проект със служебно име "gen_wyzel_otgore_COPY" , в който се изпълнява операцията. От него може да разпечатате чертежа на принтер или да запишете служебния проект с ваше потребителско име, за да го използвате в последствие. За да  генерирате  разбивка на друг  шкаф от работния проекта, затворете служебния и изберете възел за корекция.  По този начин можете да прегенерирате последователно всички възли в проекта, които са генерирани от модул Шкаф, създавайки работна скица на всеки един поотделно.

Визуализацията на разбивката е в пряка зависимост от въведените стойности в Параметри по подразбиране на модула в полетата: Ъгъл на завъртане в градуси, регламентиращ ротацията на елементите на шкафа по X и Y в координатната система, Раздалечаване на елементите в % определя процентното съотношение при отдалечаването на елементите от центъра на шкафа. Разбивката обхваща всички елементи извеждащи ги като номериран списък. Като чертеж се визуализират само елементите с мерна единица кв.м. и броя и без  въведените като допълнителни. За оформянето на изготвената разбивка на екрана преди печат можете за преминете в режим на перспектива, да ротирате с камера чертежа или да включите режима Без скрити линии (в този режим е възможно да станат невидими някои от номерата на елементите). 

Мерната единица, в която се изписват размерите на елементите в легендата към монтажната схема, се задава в формата "Параметри и контроли по подразбиране"---страница "Други"---Параметри на оразмеряването на модула


Разбивка пълен вариант


Разбивка съкратен вариант

Експлоадиране на шкафа

Разбивка про