Външни детайли 

Модулът позволява включване към текущия възел на примитиви от вида 3D Solid , създадени в CAD средата с автоматично извличане на размерите им от проекта и генериране на номенклатури за тях за ценообразуването и разкроя (ако това е необходимо). Ако за определен детайл не трябва да се създаде елементна номенклатура, от падащия списък трябва да изберете Не създава елем. номенклатура. Генерираният шкаф и 3D солидите се обединяват в обща селектируема група.

Външни солиди

Добавя 3D солид от проекта -  Връща в проекта за избор на 3D обект. За улеснение Могат да добавяни няколко солида едновременно.  Изборът се приключва с кликане с десен бутон в работния екран. Той ви връща в диалоговия прозорец, където трябва да въведете  номенклатурно име и слой за оцветяване на елемента, както и размерът по кои две оси да се взима впредвид при калкулацията.

Надмярка - Увеличава елементната номенклатура на детайла със зададената удвоена стойност за всяка от избраните оси, т.е. отляво и отдясно за оста X,  отпред и отзад по оста Z (в дълбочина) и отгоре и отдолу за оста Y (във височина).

Изтрива - Премахва от групата избрания от списъка елемент.

Обновява размерите - Проверява размерите на добавените примитиви в проекта и ги обновява в списъка, ако има разлики. 

Обновява детайлите- Проверява описаните в списъка солиди дали участват в групата и обновява списъка.