Невидими възли в проекта

Модулът e предназначен за временно скриване на цели възли от проекта и на помещения. Целта е по - добра видимост в чертежа при изпълнение на определени операции. След което възлите отново могат да бъдат визуализирани.

Скрива възли от проекта

Начин на работа - Модулът се стартира от иконата  в  Менажер на операциите. При стартиране се зарежда чертежа за посочване на възли. Може да изберете един или няколко възела. Единичен възел се избира с ляв бутон на мишката.За групова селекция маркирайте област от екрана или последователно посочете възли. За възли, участващи в обща селектируема група, избирането на елемент от нея ще селектира цялата група. След като изберете всички необходими възли, натиснете десен бутон на мишката върху екрана или клавиша ENTER. Наименованията на избраните възли ще се заредят в списъка. Ако няма избран възел и натиснете клавиша ESC модулът ще се зареди, но списъка ще бъде празен.

Включените в списъка Невидими възли в проекта  възли ще останат в проекта, но ще са невидими след затваряне на прозореца (останалите ще се останат включени в другия списък - Видими обекти в проекта) . Те ще останат такива докато не се изтрият от него. За да изтриете елемент или група от елементи от списъка, маркирайте ги и натиснете десен бутон на мишката върху него. За съседни редове групова селекция се прави с влачене на мишката, а за несъседни - задръжте клавиша  Ctrl натиснат и маркирайте нужните редове. Групова селекция може да се изпълни и с помощта на бутона Групов избор на възли  от проекта. За сортиране на списъка във възходящ / нисходящ или азбучен ред кликнете върху заглавието на съответната колона.

Включване / Изключване на възел от ценообразуването и разкроя - С двойно кликане върху ред от списъка директно се включват/изключват възли от операции Генериране на ценова оферта и Разкрой. Трябва да имате впредвид, че изтриването на изключен от ценообразуването възел тук и ставането му видим не го включва отново в ценообразуването.

Скрива всички по позиция - Скрива група възли  на база позицията им по височина.  Ако е избрано под прага ще се скрият възлите с позиция под зададения праг. За  избрано над - ще се скрият възлите от проекта с позиция от  пода равна или по - голяма от зададения праг. 

Скрива всички по ротация - Скрива възлите на база ротацията им в проекта. Операцията работи с натрупване, т.е.  едновременно  могат да бъдат скривани възли с различен ъгъл на ротация от проекта.

Групов избор на възли  от проекта - Скрива временно прозореца и показва работния екран. В него селектирайте групата от възли, които искате да скриете посредством маркиране на област или последователно посочване на възли от него. За възли, участващи в обща селектируема група, избирането на елемент от нея ще селектира цялата група. След като изберете всички необходими възли, натиснете десен бутон на мишката върху екрана. Наименованията на избраните възли ще се заредят в списъка.

Скрива оразмерявания, Скрива 2D текстове , Скрива 2D линиите  - Правят невидими оразмеряванията , 2D текстовете и линиите от проекта.

Показва само скритите възли - след изход от модула възлите от списъка стават видими, а останалите се скриват.

Изтрива маркираните от проекта - директно изтрива  селектиране невидими възли от проекта.

Показва всички - Изчиства списъка и след изход от модула показва всички възли в проекта.

избира изглед - Бутонът позволява промяна на изгледа с цел по- добра видимост при избор на възел. Десен бутон върху него зарежда лента с всички възможни изгледи. Кликане с ляв бутон на мишката върху съответен изглед го установява в  проекта. Кликането с десен бутон върху лентата с изгледи я затваря.