Стартиране на операциите в програмата

Операции в МЕНАЖЕР НА ОПЕРАЦИИ И КОМАНДИ

Общи операции
 Параметри на системата

Параметри на системата – Стартира операцията за задаване и промяна на глобалните параметри на програмата.

 

Меню с нестандартни възли – Стартира операцията по корегиране на менюто с нестандартни възли.

 

Органайзер - Предназначението на модула е въвеждането на задачи, бележки, тяхното проследяане и организация на работния процес.

 Меню ACAD

Зарeжда меню AutoCAD. При зареждане на това меню се деактивира операцията Автоматичен запис на проекта в графичен файл ФОРМА.

 Меню DS

Зарежда меню Design Sintez

тест на възлите 

Зарежда модул Тест на възлите в системата. Той се използва за почистване на системата от ненужни вече елементи и за възстановяване на повредени такива.

опис възли

Зарежда списъка Опис възли за преглед и при необходимост - корекция. Той включва нестандартни възли, включени в системата на Design Sintez , които могат да участват с ценообразуването на проекта и  разкроя.

архивен опис

Зарежда списъка Архивен опис възли за преглед и при необходимост - корекция. Той е предназначен да съхранява информация за възли, които могат да участвуват при оформянето на интериора, но не и в ценобразуването и разкроя.

импорт възли

Импортиране на възли в Опис възли и Архивен -  Добавя в програмата нестандартни възли, създадени на друго работно място на база експортен опис.

почиства възли

Почистване на проекта - нов програмен модул, предназначен за почистване на проекта и поддържащата го структура от неизползвани записи. С цел намаляване обема на файла и увеличаване скоростта на работа с него.

всички проекти

Показва всички отворени проекти на екрана - Зареджда на екрана всички отворени проекти. Позволява едновременната работа с няколко проекта и извършване на операции между тях - копиране на възли от един в друг и др.

няколко прозореца

Работни екрани на проекта - Определя на колко работни екрани да бъде показан проекта. Възможните варианти са от 1 до 4. Предназначението на няколкото работни прозореца е да имате в реално време няколко различни погледа върху проекта при изграждането му.


Ниво на мащабириране чрез колелцето на мишката - Определя стъпката на мащабиране на изображението при превъртане на средния бутон на мишката. Стойността варира от 3 до 100. По- високата стойност задава по- голяма степен на изменение.

 Принтиране

Стартира модула за задаване на настройките за печат и разпечатването на проекта.


Операции с възли

 

Създаване на нестандартни възли - Модулът се използва за създаване на възли посредством набор от изградени на базата на 2D  и  3D примитиви  елементи. Готовият възел  се записва в менюто на програмата. По този начин създавате ваша собствена библиотека възли, които да използвате в бъдещите си проекти, разширявайки дизайнерските възможности на програмата.

 

Промяна размерите на възел – Променя размерите на избран възел.

 Ротация

2D Ротация на възел – Изпълнява ротация на възел в двуизмерен поглед.

 Позиция

Определяне местоположението на възел – Операцията се използва за точно преместване и позициониране на възел.

 Копира възел

Копиране на възел – Копира генериран възел от проекта заедно с пролежащата му елементна номенклатура и регистрира създаденото копие в системата на програмата. Не трябва да се бърка с операциите Копира - Създава копието от Вертикално меню, които изпълняват само физическо копиране на модулите, без да създават елементни номенклатури и регистрират възлите в системата на програмата.

 

Корегиране на възел – Отваря за прегениране и корекция вече генериран от програмата възел. Операцията е приложима само за генерирани многоелементни възли.

 

Огледално обръщане - Изпълнява хоризонтално или вертикално обръщане на избрания възел в поглед отгоре. Обръщането се изпълнява спрямо базовата точка на възела.

информация за възел

Модулът извежда систематизирана информация за конкретен възел от текущия проект. Дава пълна информация за възли, генерирани от модул Шкаф.

 Кошче

Изтрива възел от проекта - Връща в проекта за избор на възел или група от възли и неговото изтриване. Допуска групово селектиране на възли и тяхното изтриване (селектиране с ляв и изтриване с десен бутон на мишката).

 

Невидими възли в проекта - Скрива временно избрани възли от проекта с цел по- добра видимост при определени операции.

 

Групи с възли - Модулът показва всички включени в общи селектируеми групи възли от проекта. Позволява изключването както на отделни възли от група, така и изтриването на цели групи от проекта и разпадането им на отделни селектируеми възли.


Работа с проекти

 

Нов проект – Отваря нов празен проект. Проектът трябва да бъде записан под потребителско име, различно от Drawing , за да бъдат активни операциите по изготвяне на проекта. - Генериране на помещение, Генериране на възли и т. н.

 

Отваря проект – Зарежда списъка със записаните в системата на програмата проекти за избор и отваряне.

 

Запис на проекта – Записва проекта с потребителско име (ако е нов проект) или съхранява направените промени във вече записан такъв.

 

Запис на нов проект – Операцията се използва за запис на нов проект с потребителско име или за запис на вече съществуващ под ново име.


Информация за клиентите - Директно зарежда прозореца, съдържащ  информация относно вашите клиенти, без да се налага да  минавате през модул Отваря проект.


Операции по създаване на проект

 

Генериране на помещение – Зарежда прозорец за настройване на параметрите и генериране на ново помещение или за корегиране на характеристиките и прегенериране на съществуващо.

 

Поставя възли – Операцията автоматизира процеса на добавяне на възли към проекта (нестандартни) и стартира модулите за генериране на многоелементни възли – Шкафове, Кухненски плотове и мивки и т.н.

зарежда Шкаф

Шкаф - Зарежда модулът Шкафове, който генерира мебелни конструкции, като автоматично изгражда и добавя в номенклатурите елементната им структура, необходима за изчисляване разхода на материали при ценообразуването и разкроя.

 

Кухненски плот и мивка - Модулът генерира в проекта плотове с различна форма, с или без мивка и батерия към нея. Създава се и елементна номенклатура за целите на ценообразуването.

Допълнителни елементи – Модулът генерира едноелементи възли в проекта . Възлите имат функционално предназначение като самостоятелни възли или допълнителни елементи към други възли. Могат да се използват за създаването на интериорни елементи към помещението с различна форма – колони, арки, розетки и др.


Генериране на плот – Стартира операцията по задаване на параметрите и генериране на термоплот без мивка, стенни панели (вертикален плот) и водобранни лайсни.

Добавя врати/чела и дръжки– Автоматизира операцията по добавяне на вратички, чела към генерираните шкафове,както и на дръжки към вратите.

 

Комплекти - Комплектът представлява набор от шкаф (или група шкафове) , вратите и дръжките към него, записани като общ шаблон. Така създадения комплект впоследствие може да бъде извикан и генериран в друг проект без да създавате и подреждате наново всички възли от него.

2D Текст

Добавяне и корегиране на 2D текстове в проекта - Модулът се използва за добавяне и редактиране на вече поставени 2D текстове в проекта.

 3D Текст

Вмъкване на 3D текстове в проекта - Модулът се използва за добавяне на триизмерни текстове в проекта.

Теракота - фаянс - Модулът генерира от плочки по зададена схема и параметри с цел изграждане на интериора при оформлението на стените и пода на помещенията, независимо от вида им (бани, кухни и други помещения).


Операции по оразмеряване и други справки към проекта
Измерване и оразмеряване - Стартира операция за оразмеряване на дистанция, ъгъл и/или радиус в проекта. Оразмеряването се изпълнява чрез ръчно посочване на точки и се препоръчва за оразмеряване на единични възли.

 

Автоматично оразмеряване на възлите в проекта - Стратира операцията по оразмеряване на проекти. Оразмеряването е автоматично. Изпълнява  се на база избрани от проекта възли в поглед отгоре или поглед отпред.


Операции за оцветяване на проекта

 

Библиотеки с палитри – Стартира операцията за свързване на слоевете в проекта със палитри, както и добавянето на потребителски палитри към библиотеките. Тук може да промените и характеристиките на свързана със слой от проекта палитра, бяз да излизате от модула.

 

Слой-палитра - Модулът дава възможност да бъдат привързвани по подразбиране конкретни палитри към слоевете, принадлежащи към съответен нестандартен възел. В последствие в модул Библиотеки с палитри избраните палитри автоматично ще бъдат  присвоени на слоевете.

Слоеве във възлите

Слоеве във възлите - Изгражда и поддържа опис на всички участващи във възлите слоеве. Позволява промяна на наименованията на слоевете на нестандартните възли.

 

Корегиране характеристиките на оцветяваща палитра – Стартира операцията по корекция на характеристиките на палитри в Autocad среда.

 

Видими слоеве в проекта – Задава кои слоеве в проекта да бъдат видими и кои не. Използва се за замръзяване на слоеве с цел по- добра видимост при изпълняване на определени операции.

 

Оцветява проекта с текстура – Отваря форма за задаване на настройките на оцветяването и стартирането му.

 

Параметри на оцветяването - Отваря форма за задаване на общите настройки на оцветяването. НЕ ТРЯБВА СЕ БЪРКА С ГОРНАТА ОПЕРАЦИЯ!

 

Изгледи – Използва се за запис на настроен изглед за оцветяване или разпечатване или за последващо повикване на записан такъв.

 

Светлинни източници – потребителска система – Стартира операцията за създаване и добавяне на светлинни източници в проекта.

 

Светлинни източници – стандартна система -Стартира операцията за създаване и добавяне на светлинни източници в проекта в AutoCAD среда.

 

Камера – Стартира операциите, необходими за настройване на изглед за оцветяване – местене, мащабиране, ротация, настройване на перспектива и др.

 

Запис на проекта в графичен файл ФОРМА – Записва оцветеното изоборажение като картинка на посоченото в Менажер на операциите, страница Параметри и контроли място.

 

Стартира операцията по вмъкване на интериорни елементи в проекта - картини, килими, пейзажи, плакати.


Операции по ценообразуване и разкроя

зарежда номенклатурите

Зарежда прозорец за въвеждане и / или корекция на номенклатурите, необходими за ценообразуване и разкрой.

Номенклатура доставчици

Номенклатура доставчици - Зарежда модул, предназначен за въвеждане в номенклатура и обработката на информация, свързана с доставчици.

 

Генериране на ценова оферта – Стартира свързването на елементите с материали. Операцията предшества разкроя на материалите.

 

Разкрой на материалите -Стартира операцията по разкроя и разпечатване на спецификация на детайлите. Позволява създаването на експортни файлове към външни програми.

 

Отваря електронната таблица на текущият проект - Отваря работна таблица на активния проект, съдържаща  генерираните и записани към него справки за ценообразуването и разкроя - Ценова оферта, Разход на материали, Калкулация по възли/ Обшо, Детайлна спецификация.


Погледи

 

Потребителски поглед – Операцията се използва за бързо настройване на изглед за оцветяване чрез посочване на позицията на наблюдателя и наблюдавания обект в проекта.

 

Без скрити линии - Не показва линиите, закрити от застъпващи ги обекти.

 

Със скрити линии 2D – Обръща проекта в поглед със скрити линии. AutoCAD поставя в окончателното изображение икона за двуизмерна координатна система. Трябва да се използва за визуализиране на текстовете при Ръчен разкрой.

 

Със скрити линии 3D – Обръща проекта в поглед със скрити линии. AutoCAD поставя в окончателното изображение икона за ПКС (потребителска координатна система) със светлосенки.


Реалистичен вид на проекта - Изобразява обектите със светлосенки, заглажда ръбовете и прилага материалите за оцветяване, ако те са прикрепени към обектите.

 

Включва / Изключва предварително зададено ниво на прозрачност на 3D обектите при реалистичен режим на видимост на обектите - Стойността за прозрачност варира от 0 (напълно прозрачни обекти) до 100% (напълно непрозрачни обекти).Отрицателните стойности изключват ефекта на прозрачност. Стойността по подразбиране е 60%.  При промяна на стойността новата не се установява по подразбиране. Тя се прилага временно, след което отново се активира стойността по подразбиране.

 

Включва/Изключва Перспективата - Включва перспективата, ако е била изключена и обратно.

 

Увеличава област от екрана - Увеличава област от екрана посредстом селектиране на правоъгълен сектор от него при натиснат ляв бутон на мишката.

 

Показва целия проект на екрана - Показва целия проект на екрана в погледа, в който се намира.

 

Навигационно колело - Показава колело, съдържащо колекция от инструменти за навигация. Колелото включва отделни менюта, разделени в секции, наречени клинове. Всеки клин от колелото представлява отделен инструмент за навигация.

 Отпред

Поглед отпред – Обръща проекта в поглед отпред.

 

Поглед отгоре - Обръща проекта в поглед отгоре.

 

Поглед отляво - Обръща проекта в поглед отляво.

 

Поглед отдясно - Обръща проекта в поглед отдясно.

 

Поглед отдолу - Обръща проекта в поглед отдолу.

 

Поглед отзад - Обръща проекта в поглед отзад.

 

Поглед от северозапад - Обръща проекта в поглед от северозапад.

 

Поглед североизток - Обръща проекта в поглед от североизток.

 

Поглед от Юг- Изток - Обръща проекта в поглед от югоизток.

 

Поглед от Юг- Запад - Обръща проекта в поглед от югозапад.


Приложения

Библиотеки с чертежи

Библиотеки с чертежи - Стартира модул, обединяващ графичните справки към проекта на едно място. С цел систематизиране на информацията и ускоряване на работата.