DESIGN SINTEZ

Изграждане на нестандартен възел

Лента с инструменти

Отваря се заедно с главната форма с примитивите и съдържа помощни операции за обработката и позиционирането на обектите (примитивите, елементите) в чертежа. Може да бъде преместена и прикрепена по ваш избор за всяка от рамките на работният екран. Ако затворите по случайност лентата, стартирайте отново Създаване на нов възел и потвърдете съобщението, информиращо, че програмният модул е вече отворен, за да я стартирате отново.

Обратно в формата

- Отваря форма Изграждане на нов възел, запазвайки текущо извършените промени в чертожният проект.

Ротация

- Завъртане на обекти около точка. Изберете обект. Посочете базова точка, около която да се завърти обектът. В командният ред на AutoCAD въведете ъгъл на завъртане (този ъгъл е спрямо текущата позиция на обект). Можете да зададете ъгъл, премествайки курсорът на мишката, при което едно копие на обекта ще се влачи след курсора. Ротирате винаги само в текущо избраната позиция на координатната система. Ако в статус лентата на AutoCAD е включен бутон ORTHO, ще можете да завъртате обекта само на 0 или 90 градуса.

Обединяване на обекти

- Създава комбинирана област или плътно тяло от две или повече области или тела. Независимо от броят обекти които обединявате, полученото тяло ще бъде в слоя на първият маркиран обект. Маркирайте последователно обектите, които искате да се обединят и натиснете десният бутон или Enter. Обектите трябва да бъдат области или 3D (плътни) тела и да имат пресечни (сечения) или допирателни части, за да се обединят.

Вътрешно изрязване

- Изважда пресечната площ на област или обема на плътно тяло с друго такова. Първо изберете области или плътни тела, от които искате да изрязвате; след това изберете обектите, които се пресичат с тях. Редът на операциите е следният:

1. Маркирате с левият бутон на мишката обекта (1), който трябва да бъде изрязан и натиснете след това десен или Enter от клавиатурата.

2. Маркирайте с ляв бутон обект(2), който се пресича с обект (1) и натиснете десен или Enter.

Ще се изреже обект (1) с обема на пресечната област с обект (2). Ако обърнете реда на маркиране, ще изрежете обект (2). Операцията работи само с 3D тела.

Изрязване на сечение

- Създава област или плътно тяло от сечението на припокриващи се площи, или обеми на две или повече области или тела. Маркирайте последователно с ляв бутон припокриващите се области (2D) или плътни тела (3D). Натиснете десен бутон или Enter, за да изрежете сечението. Остава единствено площта или обемът, който е бил общ за избраните обекти. Останалото се изтрива. Използвайте само еднотипни обекти (2D или 3D).Създава област

- Създава обект "област", която е затворена двумерна площ. Първо трябва да изберете последователно с левият бутон на мишката обектите, които искате да обедините в област , след което натиснете десния, за да стартирате обединението. Можете да посочвате затворени поли линии, линейни сегменти, окръжности, елипси и сплайнови криви. Не може да използвате обекти, които не лежат в една равнина или не са свързани, а се само пресичат ( като например фигура "8").

Създава тримерно тяло

- Екструдиране на 2D примитиви. Създава прости триизмерни тела чрез изтегляне (по посока на ос Z) на съществуващи затворени двумерни обекти. Управлението на операцията се извършва в командният ред на AutoCAD.  Операцията не се влияе от положението на координатната система.

Select objects: - Изберете обекта или обектите - затворени поли линии, окръжности, многоъгълници и др. Не посочвайте обекти. които имат само пресичащи се части (като например фигура "8"). С десният бутон преустановявате избора на обекти.

Specify height of extrusion or [Path]: -  AutoCAD ще изисква чрез предвижване на мишката да определите разтеглянето (дълбочина) на бъдещото 3D тяло. Тук вие вместо с мишката можете да въведете цифрова стойност (0.60), отговаряща на необходимата ви дебелина на материала, който изграждате. Не забравяйте, че стойността, която въвеждате трябва да бъде в см. Ако въведете отрицателна стойност, ще получите същият ефект на  дълбочина, но в обратна посока по z

Specify angle of taper for extrusion <0>: - Сега програмата пита за ъгъл на стесняване при изтеглянето на дълбочината на тялото. Ако натиснете Enter, се възприема стойността по подразбиране, която е 0 градуса; получавате изтеглена фигура, чийто стени са перпендикулярни на равнината, в която е разположен оригиналният обект. Можете да зададете ъгъл на стесняване между 0 и 90 градуса, при което стените се накланят навътре. Ако ъгълът е между 0 и -90 градуса, стените се накланят навън.

Чертае сплайнова крива

- Използва последователност от точки като основа за построяване на плавна крива. Управлението на операцията се извършва в командният ред на AutoCAD

Specify first point or [Object]: - Изисква да посочите начална точка, която можете да прехванете към точка от друг обект.
Specify next point:
- Очаква следваща точка. 
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:
- Очаква да посочите следващата, изчертавайки крива на база предните две. Можете да напишете Close или само C и натиснете Enter. Третата крива ще се свърже с първата и ще образува неправилна окръжност. 
Specify start tangent:
- Натиснете Enter 
Specify end tangent:
- Натиснете Enter 

След като сте начертали сплайновата крива, маркирайте я и използвайки точките и за манипулация можете, да я променяте или прихващате към друг обект.Създава огледално копие на обект

- Управлението на операцията се извършва в командният ред на AutoCAD. Изберете обект или обекти, на които искате да създадете огледални копия и натиснете десен бутон или Enter.

Specify first point of mirror line: - Посочете начална точка за ротация на копието.

Specify second point of mirror line: - Изтеглете и завъртете мишката около първата точка, за да прецените ъгъла на завъртане и натиснете ляв бутон за втора точка.

Delete source objects? [Yes/No] <N>:. - Ако отговорите с Y и Enter ще се изтрие оригинала, оставяйки на екрана само копието. По подразбиране активно е N.  Ако искате да запазите оригинала, натиснете  Enter.Заобля ъгли

- Заобля ъгли, получени при пресичане на линии. Управлението на операцията се извършва в командния ред на AutoCAD. При различните видове примитиви синтаксисът на параметрите и командите е различен. В разгледания пример е използвано 3D плътно правоъгълно тяло. Аналогичен е случаят и с 3D дъга или елипса.

 

За 3D Правоъгълна форма, 3D Цилиндър, 3D Клин,  Създадени 3D Дъга, Окръжност, Елипса

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.00 - Опцията TRIM изрязва линиите, за да се извърши елегантно заобляне, но ако промените параметъра на  NoTRim, след извършването на операцията линиите ще се запазят. Опцията Radius задава радиуса на бъдещи заобляния. Активирането на тази опция прекъсва изпълнението на командата. Двете опции запазват последно въведените параметри и ги прилагат по подразбиране докато не бъдат променени.
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:
- Очаква да изберете (посочите) обект или част от него (линия).
Enter fillet radius: 0.05 - Предлага по подразбиране (последният въвеждан) радиус за заобляне на ъглите. Радиусът представлява половината от разстоянието между двете линии (ъгъла), изчислено по права линия. Например, ако елемента ще представлява плот и вие трябва да заоблите едната му страна, трябва да въведете като стойност за радиус на заоблянето половината от дебелината на плота. Плота е дебел 4см, вие въвеждате 0.02 (м.) за максимално заобляне или 0.01 (м. ) за по плавно. Ако стойността по подразбиране отговаря за конкретният случай, потвърдете я с Enter.

Select an edge or [Chain/Radius]: - Очаква да изберете (посочите) следващ обект или част от него (линия). Втората линия не трябва да е елемент от заобляне (елипсовидна крива). Може да използвате всяка от линиите на примитива. При несъседни линии, лежащи на различни равнини, ще получите на два ъгъла едновременно.

Така ще изглежда заоблянето на ъглите. Последователно можете да заоблите и останалите ъгли на примитива. Ако единият край на примитива е елипса или дъга (3D), а останалата част е правоъгълна форма, заоблянето трябва да се извърши на части по отделно за дъгата и за правоъгълника и едва след това да се обединят.

За 2D Линии

Операцията е аналогична както при 3D примитивите. Първо посочвате едната линия и след това другата. Заоблят се най- близко стоящите ъгли, чертаейки въображаема окръжност по крайните точки на линиите, които няма да бъдат заобляни (оградените). Радиусът се използва по подразбиране (на база последното изпълнено въвеждане) и ако той надхвърля радиуса на вписаната въображаема окръжност, не можете да изберете втората линия. В такъв случай при съобщението 

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.09

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: (напишете R ) и въведете новата стойност на радиуса, равняваща се на половината на разстоянието по Y между двете крайни точки на линиите (най отдалечените една от друга). След това  стартирайте отново операцията по заоблянето.

Примери за 2D Линии, 2D Дъги, 2D Окръжности

Маркиране Резултат

Маркиране Резултат

 

 

 

Скосява ъгли

- Скосява върха между две пресичащи се линии (или почти пресичащи се) при 2D примитивите или скосява равнина при 3D примитиви. Скосявани могат да бъдат всички 2D и 3D примитиви. Управлението на операцията се извършва в командния ред на AutoCAD. Синтаксисът на операцията при 2D и 3D примитивите е различен.

За 3D Правоъгълна форма, 3D Цилиндър, 3D Клин,  Създадени 3D Дъга, Окръжност, Елипса


(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.02, Dist2 = 0.01 - Текущи (последно въведени) стойности за разстояние от пресечната точка до началото на скосяване за двете линии, затварящи равнината. Информативен ред.
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: - Очаква да изберете равнина за скосяване.

Enter surface selection option [Next/OK (current)] <OK>: - Натиснете Enter, за да потвърдите избраната равнина. OK - потвърждава, Next - избира друга съседна равнина.

Specify base surface chamfer distance <0.02>: - Въведете стойност в см. на базовата линия, затваряща ранината, от която да започне скосяването. Стойността не трябва да надвишава размера на ранината между двете затварящи я прави.
Specify other surface chamfer distance <0.01>:
- Въведете размера в см. за скосяване на втората линия. Стойността се отнема от размера на прилежащата равнина към последващото избиране на втора линия.

Select an edge or [Loop]: Select an edge or [Loop]: - Очаква да изберете (посочите с левия бутон на мишката) втора линия (прилежаща равнина) за скосяване с въведеният втори размер. След маркирането и натиснете Enter, за да потвърдите и стартирате изпълнението на операцията.

Така ще изглежда резултатът от скосяването при разстояние на равнината между двете линии 0.02 см. и въведени стойности за първа линия 0.02 и за втора линия 0.01. Ако искате да се извърши обратно скосяване при посочване на  втора линия (Select an edge or [Loop]: Select an edge or [Loop]: ) изберете другата (долната) затваряща равнината линия.

За да получите скосяване на част от равнината при разстояние между двете линии на равнината 0.02 см., въведете следните стойности за първа и втора линия.

Specify base surface chamfer distance: 0.01 - за първа линия, не по-голямо от разстоянието между двете.
Specify other surface chamfer distance <0.01>: 0.03
- за втора линия

За пълно скосяване, започващо направо от базовата първа линия, трябва да въведете за стойност на първа линия целия размер на равнината между двете затварящи я линии.

За да получите скосяване на всички прилежащи равнини едновременно, при разстояние между двете линии на равнината 0.02 см., въведете следните стойности за първа и втора линия.

Specify base surface chamfer distance: 0.005 - за първа линия, по-малък от половината по съответната ос или една четвърт от разстоянието между двете.
Specify other surface chamfer distance <0.01>: 0.03
- за втора линия  по-малък от половината по съответната ос или една четвърт от разстоянието между двете.

Select an edge or [Loop]:  - въведете Loop или L

Select an edge loop or [Edge]: - посочете отново равнината 

За 2D Линии и правоъгълни форми

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.02, Dist2 = 0.05
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:
- Очаква да посочите първата линия.

Select second line: - Очаква да посочите втората линия.

       

Първа линия     Втора линия      Резултат

Команди:

Distance - Определя разстоянието от пресечната точка до началото на скосяването. Първото разстояние се отнася за първата избрана линия, а второто за разстояние - за втората. За да получите симетрично скосяване на върха, на ъгъла двете разстояния трябва да са равни.

   

Polyline - Извършва скосяване на върховете на цялата полилиния (обработва всеки ъгъл).

  

Стартирането на команди за промяна параметрите на скосяването прекъсват операцията. Изпълнението и изисква повторното и стартиране.

Променя размера на обекти (скалиране)

- Изисква да изберете от проекта един или няколко обекта (посочвайки ги с ляв бутон на мишката). С десен бутон или enter приключвате избора и трябва да посочите начална точка в чертежа, от която да започне скалирането. След което трябва да въведете мащабен коефициент. При всяко стартиране на командата коефициента е 1. за обща промяна на габаритите на обектите. Когато въведете стойност 2 избраните обекти ще увеличат два пъти своите размери. Съответно по-малките от 1 въведени стойности намалят пропорционално габаритните размери на обектите. Операцията е препоръчително да се използва за 2D или 3D примитиви.

Разглобяване - експоадиране

- Разглобява възли (блокове) и други 2D или 3D обекти на съставните им компоненти. Операцията изисква единствено да изберете от чертежа обекта. В зависимост от вида на избраният обект (2D, 3D  или възел) той ще се разложи на съставляващите го на по-ниско ниво примитиви. Последователно разглобяване на един и същи сложен обект ще го разложи в крайна сметка на множество от дву-измерни, не свързани примитиви.


 

Примерни разработки за изграждане на елементите на възел

Пример 1

1. Създавате с примитив 2D Начупена линия три линии в П - образна форма, без височина.

2. Чертаете дъга с примитив 2D Дъга и прихващате двата края на дъгата за краищата на отворената начупена линия

3. С манипулаторната точка в центъра при върха на дъгата коригирате необходимата ви закръгленост.

4. С иконата -Създава област в бара посочвате начупената линия и дъгата за обединяване в една област.

5. С иконата -Създава тримерно тяло в бара маркирайте създадената област , въведете дебелината на новото 3D тяло.

Пример 2  -  Създаване на 2D примитив от непрекъснати линии и дъги с размери по X =26см, по Y =58см

1. В форма 2D Начупена линия трябва да създадете четири линии, без височина.

2. Въвеждате в полетата за точка 2 по X =26, по Y =0, отстояния спрямо т. 1

3. Въвеждате в полетата за точка 3 по X =26, по Y= 44, отстояния спрямо т. 1

4. Въвеждате в полетата за точка 4 по X =0, по Y =44, отстояния спрямо т. 1

5. Поставяте отметка в поле Чертае примитив за линия 1 да бъде дъга

6. Променяте стойността в поле Радиус на дъгата в % спрямо дължината на линията на 0.5 за линия 1

7. Поставяте отметка в поле Чертае примитив за линия 3 да бъде дъга

8. Променяте стойността в поле Радиус на дъгата в % спрямо дължината на линията на 0.5 за линия 3

9. Поставяте отметка в полето Затваря областта

10. Активирате бутона Установява